1, జనవరి 2023, ఆదివారం

సురల కొరకు శ్రీహరి నరుడైనాడు

సురల కొఱకు శ్రీహరి నరుడైనాడు ఆ

హరి కొఱకు సురలు హరివరులైనారు


ధరకు దిగిన శ్రీహరి యొక నరపతి యింట

మురిపెముగ ముగురమ్మల ముద్దుబిడ్డగ

పెరుగుచున్నా డిదే వీక్షించండి

మరి మువ్వురు తమ్ముల మంచి యన్నగ


హరికి తమ్ము కుఱ్ఱలై యరుగుదెంచిన

పరమధన్యు లెవరండి పరమాత్ముని

వరశంఖచక్రములే పర్యంకమే

హరికి తోడబుట్టె హరిపరివారము నేడు


సురవైరుల కొంపలింక చురచుర మండు

హరేరామ భవతారక యనగా మునులు

ధర మీదకు రాముడై హరి వచ్చెను

హరి వచ్చె నసురులను పరిమార్చును


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.