31, జనవరి 2023, మంగళవారం

ఇంకొక్క మాట....

మరల నింకొక మాట మనవిచేసెడు లోన
మరలిపోతివి నిన్న మంచి స్వప్నము లోన


చిరునవ్వు వెన్నెలలు చిక్కగా కురిపించి
మురిపించి ఎన్నెన్నొ ముచ్చటలు పలికి
నిరుపమానం బైన నీ దయలు చిలికి
మరి నాదు పొగడికలు మన్నించి వినుచు
మరల

నా కడకు వత్తువు నన్ను మన్నింతువు
నీ కడకు యేనాడు నేను వచ్చెదనని
వేడుక మీరగ వినయంబుతో‌ నిన్ను
వేడగ నెంచి నే విన్నవించగ నుండ
మరల

ఎన్నాళ్ళ నుండియో నన్నెఱుగిన రామ
అన్నియు నెఱిగి నా యాశ నీ వెఱురగవా
ఇన్ని యాశలు దీర్చి యీ యాశ దీర్చవా
అన్న మాటను నే నడుగ బోయెదనని
మరల