28, జనవరి 2023, శనివారం

మానను నీనామము మాను మనుమానము

మానను నీనామము మాను మనుమానము
నానాలుక నీనామము కాని రుచి కాదనును

మునుల కెల్ల రుచియైనది మోహనాశకరమైనది
హనుమదాదు లుపాసించి ఘనత గన్నది
మనుజుల కిది భవతారక మంత్రమై వెలసినది
వినుము దాని విడచి పెట్టు వెఱ్ఱివాడనా

ఆనక చేసెద నేనని యాలసించి యాలసించి
మేను విడచి చెడిపోవగ నేను వెఱ్ఱినా
మానక భక్తుల నెల్ల మానక రక్షించు నట్టి
నీనామము మానుదునా నేను వెఱ్ఱినా

రామనామమునకు సాటి యేమియు లేదనుచు నెఱిగి
నీమముగ స్మరింతునే నిశ్చయంబుగ
నీమహామహిమ నెఱిని నీవు ముక్తి నిచ్చు టెఱిగి
ఏమిటికని విడచెద నేనేమి వెఱ్ఱినా