20, జనవరి 2023, శుక్రవారం

రాముడే నాకొడుకు పొమ్మని

రాముడే నాకొడుకు పొమ్మని రాణి కైకమ పలుకును
రామరో యిక భరతు డెవడని రాజు పకపక నవ్వును

భరతుడా శ్రీరాము బంటని భామినియు వివరించును
భరతు డొప్పు కొనని యపుడని ప్రభువు నవ్వుచు పలుకును
పురమును శ్రీరాము డేలును భరతు డాతని బంటని
తరుణి తర్కము లేవదీయును దాని కాపతి యొప్పును
 
ఎంత కాదను కొన్న గానియు నింతి భరతుని తల్లివి
ఎంత కఠినురాల వాతని నిపుడు బంటుగ జేస్తివి
సుంత యోచన చేసిచూడవె సుదతి బంటుకు తల్లివై
అంతలో నృపు బంటుతండ్రివి యంటివని పతి నవ్వును
 
ఏమి నృపుడవు బాలరామున కిపుడు గుఱ్ఱము వైతివి
రాము డేమో గుఱ్ఱమెక్క భరతుడు వానికి వెంట నడచె
భూమి పతుల వెంట నడచెడు బుధ్ధి బంటుల కమరదె
రామచంద్రుని  బంట్లు గూడను భూములేలుదు రను సతి