30, జనవరి 2023, సోమవారం

అంటకాగి యుండుటే

అంటకాగి యుండుటయే హరికి సంతోషం

కంటిపాపలే భక్తులు కమలాక్షునకు


పాపకార్యములు మాని కోపతాపములు విడిచి

శ్రీపతియే శరణమని చిత్తశుధ్ధి

దీపించ శరణుజొచ్చి దీనజనావనుని తనను

కాపాడు మనుచు నరుడు కడు నిర్ణలుడై


మనసారా తనను నమ్మి తనను చిత్తమున నిలిపి

మనుజు డొక్కడు రాముని మహిని నిలిచి

అనయంబును గొలిచేనో అతని యోగక్షేమములు

కనుగొనుచును ప్రీతుండై కటాక్షించి వానినే