28, జనవరి 2023, శనివారం

ఆ రామనామమే

 ఆ రామనామమే అన్నియు మాకు


ఆడంబర గృహములపై ఆశలు లేవు

రత్నభూషణముల పైన భ్రమలవి లేవు

వాహనముద్రాధికారవాంఛలు లేవు

దేహసౌఖ్యములను గూర్చి దిగులే  లేదు

అన్నపానంబుల చింత యన్నది లేదు

పదుగురి మెఱమెచ్చులతో పనియే లేదు

రాజగౌరవములపైన భ్రాంతియె లేదు

శాస్త్రంబుల నెఱుగమను విచారమె లేదు

మంత్రదీక్షలందు మాకు మనసే లేదు

బుద్బుదములు తనువులపై మోహము లేదు

దుష్టులకడ చేయుచాచు దుర్గతి లేదు

తడవకొక్క దైవంబును తలచుట లేదు

పేరుప్రతిష్టలను గూర్చి పిచ్చియె లేదు

పిచ్చిలోకమున సుఖము వెదకుట లేదు