12, జనవరి 2023, గురువారం

సురప్రముఖు లిదే నరులైనారు

సురప్రముఖు లిదే నరులైనారు
హరిని చూడ బోయిరి తిరుమలకు

ఘనులైన వాసుకి కర్కోటకు లట
అనుశ్రుత యదిగో యప్సరోమణి 
కను డహ వసు వచట గంధర్వుల నట
కనుడు కింపురుషుల గరుడుల నేడు

అందరు సామాన్యులగు భక్తుల వలె
సందడించుచు ముచ్చటలాడుచు గో
వింద నామములను వేడ్కను పాడుచు
అందగించుట కననాయెను నేడు

శ్రీరామచంద్రుడ శ్రీకృష్ణదేవ
శ్రీరమావల్లభ శ్రీహరి యనుచును
నారాయణుని నానావిధములుగా
నోరార కీర్తించే రిదె నేడు