9, జనవరి 2023, సోమవారం

నమో నమో హరి నారాయణాఽచ్యుత

నమో నమో హరి నారాయణాఽచ్యుత
నా మనవులు విని నవ్వకు రామా

ధనము లల్పమని తగ నెఱుగుదును
ధనములు నాకిమ్మని యడుగుదును
ధనములు లేనిది మనుగడ లేదని
యనుకొందును నేనని నవ్వకుము

తనువు బుడగ యని తగ నెఱుగుదును
తనువున కాయుర్దాయ మడుగుదును
తనువే లేనిది మనికియె లేదని
యనుకొందును నేనని నవ్వకుము

ఆశలు చెడ్డవి యని యెఱుగుదును
ఆశలు వీడక నవియివి గోరుదు
నీశుడ వన్నియు నెఱిగిన వాడవు
ఆశపోతు వీడని నవ్వకుము