31, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

హరిభజన చేయరేల

హరిభజన చేయరేల నరులార నేడే

పరమానందసంభరితాంతరంగులై


పరమపురుష కేశవ పట్టాభిరామ యనుచు

నరసింహ గోవింద నారాయణ యనుచు

కరివరద పాంచాలీవరద ప్రహ్లాదవరద

గిరిధారి గోపాల కరుణాలవాల యనుచు


కంసారి నరసఖా కమనీయవపుష యనుచు

హింసావిదూర మోహధ్వంసనప్రవీణ యనుచు

సంసారభయనివారక సాధుపోష యనుచు పరమ

హంసహృదయాకాశనిత్యవిహరణశుభశీల యనుచు


రామ తారకనామ యనుచు కామవైరి వినుత యనుచు

కామాదికవర్గనాశ ప్రజ్ఞానఘనస్వరూప.యనుచు

రామచంద్రబ్రహ్మాదిసంభావితప్రభావ యనుచు

భూమిసుతామనోహర సముద్రబంధన యనుచు


29, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

రామచంద్రుని నామము

రామచంద్రుని నామము బహురమ్యమైన హరినామము


బుధులకు రుచియగు నామము ఇది పురుషోత్తముని నామము

మధురతమంబగు నామము ఇది మంగళకరమగు నామము


మునిజనమోహననామము ఇది దనుజభయంకరనామము

ధనదమిత్రప్రియనామము ఇది మనసిజజనకుని నామము


తాపత్రయహరనామము ఇది ధశరథతనయుని నామము

శాపాంతకమగు నామము ఇది సర్వాభీష్టదనామము


భవభయహరమగు నామము ఇది పట్టాభిరాముని నామము

రవికులతిలకునినామము ఇది పవనసుతార్చితనామము


పరమమనోహరనామము ఇది పాపవిదారక నామము

సురుచిరసుందరనామము ఇది సురగణపూజిత నామము


శోకవినాశకనామము ఇది శుభముల గూర్చెడు నామము

లోకారాధితనామము ఇది లోకేశ్వరుని నామము27, డిసెంబర్ 2022, మంగళవారం

రామా నీకెదే మంగళం (సీతారామకళ్యాణం)

రామా నీకెదే మంగళం రాజీవనయన రామా నీకిదే మంగళం
రామా నీకెదే మంగళం నయనాభిరామా రామా నీకిదే మంగళం
 
కొదమసింగపు ఠీవి మెఱయగ గురువు వెంటను నడచి వచ్చిన   ।రామా। 
ముదమునను మిథిలాపురమునకు కదలివచ్చిన ప్రథితయశుడా    ।రామా।
 
రాజునకు మునిరాజు నీదు పరాక్రమమోన్నతి తెలుప మ్రొక్కిన    ।రామా। 
రాజలోకపు పొగరునణచిన రాజశేఖరు వింటి నరసిన          ।రామా।
 
భక్తితో శ్రీహరుని వింటికి బహువిధంబుల మ్రొక్కి నిలచిన       ।రామా।
శక్తి మెఱయగ దివ్యమగు నాచాపమును నిలబెట్టి మించిన      ।రామా।
 
హరుడు దాల్చిన దివ్యచాపము నంత సులువుగ దాల్చి నిలచిన   ।రామా।
నరసహస్రము చూడ నారిని హరశరాసనమునకు దొడగిన       ।రామా। 
 
అంతటను హరువింటి నాకర్ణాంతముగ పూరింప జూచిన       ।రామా।
అంతలో పెనుమ్రోతతో ధను వపుడు విరుగగ జనులు కూలిరి    ।రామా।
 
నడిమికి శివధనువు విరుగగ పిడుగులు పడినట్టు లాయెను      ।రామా।
పుడమిఱేడును మునియు మీరును జడియకుండిరి నిబ్బరంబుగ  ।రామా।
 
ప్రీతితో శ్రీరామునకు నే సీతనిచ్చెద ననియె జనకుడు         ।రామా।
సీత చెలియలు యూర్మిళను చేపట్టు లక్ష్మణు డనియె జనకుడు  ।రామా।
 
భరతశత్రుఘ్నులకు నాసోదరుని కన్యామణులు కలరనె         ।రామా।
పరమమంగళ వార్త నంతట పంపిరి మీతండ్రిగారికి           ।రామా।
 
సురల పుష్పవృష్టి మధ్యను చూడచక్కని పెండ్లివేడుక         ।రామా।
జరుగుచుండగ నాకమం దప్సరస లంతట నాట్యమాడిరి       ।రామా।
 
మునులు వేదములను పఠించిరి మ్రోగె దుందుభు లంబరంబున   ।రామా।
కనుమదే గంధర్వులును నీఘనత నెన్నుచు పాడుచుండిరి       ।రామా।
 
జనకపుత్రీపాణిగ్రహణము కనులపండువగా నొనర్చిన           ।రామా।
మునులు సురలును భూమిజనులును మోదమందగ పెండ్లియాడిన  ।రామా।
 
లోకమాతను భూమిజాతను స్వీకరించిన లోకనాయక           ।రామా।
ప్రాకటంబుగ జగములేలెడు ప్రభుడవై వెలుగొందుచుండెడి         ।రామా।
 
రామా నీకెదే మంగళం త్రైలోక్యనాథా రామా నీకిదే మంగళం
రామా నీకెదే మంగళం సీతాసమేతా రామా నీకిదే మంగళం 


24, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

మంగళం మంగళం


మా రామచంద్రునకు మంగళం మంగళం

మారకోటిసదృశునకు మంగళం మంగళం


రావణాదిదుష్టదైత్యప్రాణాపహారికి సమ

    రాంగణవరవిహారికి మంగళం మంగళం


అంగన సీతమ్మ గూడి యందగించు రామునకు

    గంగాధరవినుతునకు మంగళం మంగళం


వాసవాదిసురముఖ్యుల వందనముల నందుకొను

    బంగరు తండ్రి రామునకు మంగళం మంగళం

    

అంచితముగ సద్భక్తుల కన్ని సౌఖ్యముల గూర్చు

   మంచివాడు రామయ్యకు మంగళం మంగళం


మంచివారి కెల్లపుడు మంగళంబులను గూర్చు 

    మంగళాకారునకు మంగళం మంగళం


అఖలలోకముల నేలు నాదిదేవునకు ధర ని

    స్సంగుల మది నుండు హరికి మంగళం మంగళం


పొంగుచు యోగీంద్రు లెపుడు పొగడు దేవదేవునకు

    అంగజగురుడైన హరికి మంగళం మంగళం

    

బంగారు గద్దె మీద వాసిగా నుండు ఖగతు

    రంగుడైన రామయ్యకు మంగళం మంగళం


నిన్ను కీర్తింతురయ్య

నిన్ను కీర్తింతురయ్య నిరతము కోదండపాణి

సన్నుతాంగ తుష్టులై సజ్జనులు పన్నుగ


కౌసల్యానందన యని కమనీయగాత్ర యని

దాసలోకపోషక యని దయారసవార్ధి యని

భాసురసత్కీర్తి యని పట్టాభిరామ యని

వాసవాదివినుత యని పరమాత్మ రామ యని


సకలలోకపాలక యని జానకీజాని యని

సకలార్ధప్రదాయక యని సత్యప్రతిజ్ఞ యని

సకలదనుజసంహర యని సమరవిహార యని

సకలయోగివినుత యని సర్వేశ్వర రామ యని


రావణనిర్మూలన యని రాజీవనయన యని

పావనశుభచరణ యని భక్తజనావన యని

భావజారివినుత యని భవరుజాంతక యని

గోవిందదేవ యని దేవదేవ హరి యని


23, డిసెంబర్ 2022, శుక్రవారం

వదలరాదు రామనామము

వదలరాదు రామనామము విబుధులార మీరు
నిదురనైన నామమును వదలరాదు వదలరాదు

కనులు మూతబడెడు వేళ కమ్మని శ్రీరామనామము
మనసా స్మరియింతురేని మానకను పదేపదే
వినుడు నిదురనైన మనసు విడువకుండు నామమును
జనులారా యింతకన్న సరియైన యుపాయ మేది

మనసులోన రాముడున్న మనుజులకు  కలల లోన
మానక హరిస్మృతియు నుండు మానకండి నామమును
మానుగ నీయుపాయమును మరువకుండ పాటించిన
మానవులకు రామునిదయ యేనాడును కొఱత గాదు

పవలు రామనామమును వదలకుండు చేయుచుండి
అవల నిదురనైన గాని యద్దానిని విడువకుండి
భువిని మసలుచున్న మరల పుట్టువు లేకుండపోవు
వివరింపగ నంతకన్న వేడదగిన దేమున్నది


నాముందే మాయలా మానవయ్య రాఘవా

నాముందే మాయలా మానవయ్య రాఘవా
కామారి వలెను నీవు కనుబడు చున్నావే

జింకతోలు శివుడు నారచీరలు ధరియించి చంద్ర
వంక నేమొ జటలలోన బాగుగ నిరికించి నన్ను
జంకింప పినాకమును చక్కగ ధరియించె ననెడు
శంగగలుగు నీదగు శివస్వరూపమును జూడ

చిరునగవును చూడగ మరి శివుడ వనిపించు హరుని
చిరునగవులు నేనెఱుగుదు చిత్రముగా నీవటులే
చిరునగవులు చిందింతువు శివుని యనుకరింతువు
హరికి దక్క యది వశమా మరి నీవే హరివా

హరి వైతే మంచిదిలే హరుని వేష మెందుకులే
నరుడవైన నీపని సరి హరివైతే నాపని సరి
మరియాదగ నీమాయను మానిరణము చేయవయా
అరావణమొ అరామమో అదినేడు తేలును

22, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

కల్లబ్రతుకు వారు చేయు కల్లపూజలు

కల్లబ్రతుకు వారు చేయు కల్లపూజలు అవి
యెల్ల భంగుల జనులమోసగించనె రామ

ప్రజల మధ్యన తిరుగుచు భక్తిని నటియించుచు
ప్రజలను నమ్మించుటకై భగవంతునకు
భజనలనుచు పూజలనుచు బహిరంగప్రదర్శనములు
నిజముగ తమ పలుకుబడికి నిచ్చెన లనియే

భోగములకు మేరలేక భుధ్ధిలోన భక్తిలేక
యాగములను చేయుదురు దురాశాపరులు
యోగుల వేషములలోని భోగులు నడిపించగను
జోగిజోగి రాచుకొనెడు సొంపగు కాదే

కల్లకాని పూజలనగ ఘనులు సద్భక్తులు తమ
యుల్లమందు నమ్మి చేయు చుండునట్టివి
నల్లనయ్య అవి నీకు నచ్చునే కాని మూర్ఖు
లుల్లసించి చేయునవియు నొప్పిదంబులే

ఎందుకో శ్రీరామ యనలేకుందు రిలను కొందరు

ఎందుకో శ్రీరామ యనలేకుందు రిలను కొందరు
ముందుముందా యమునిముందే మందురో వారందరు

కాసులా నిలకడగ నవి తమకడనె కుదురుగ నుండునా
దాసులై ఆ కాసులకు మరి దారితప్పుట చేతనే
కాసుల నార్జించకుండిన గడువదను నొక భీతియో
కాసులకునై భువిని కొందరు వేసరుచు నిను మరతురో

కాంతల సౌందర్యములు తమ కన్నులను భ్రమపఱచగ
నింతులను సేవించుచును నిన్నెంతకును స్మరియించరో
అంతకంతకు నింతలంతలు వింతకోర్కెల నింతులు
పంతగించగ వారికొఱకై సంతరించుచు మరతురో

పరువులిడుచును పదవులకునై మరచెదరు నిను కొందరు
పరులసేవల మునిగితేలుచు మరచెదరు నిని కొందరు
పరమతంబుల బోధనలతో వదలుదురు నిను కొందరు
విరసులై యిటు లెందరెందరొ నరులు బ్రతుకుచుందురు

విమలచరిత్రా వీరాంజనేయా

విమలచరిత్రా వీరాంజనేయా నమోస్తుతే యనరే


సమీరజా బహుసమర్ధ భాస్కరకుమారమంత్రీ యనరే

నమోస్తుతే రవికులమణిదూతా మము దయగను మపరే


కేసరినందన నమోస్తుతే హరిదాసాగ్రణి యనరే

భాసురకీర్తీ భవిష్యబ్రహ్మా బహువిక్రమ యనరే


వాయుపుత్ర హనుమంత సురారివైరిముఖ్య యనరే

శ్రీఆంజనేయా శ్రీరామదాసా శ్రితవరదా యనరే


దండాలు లచ్చుమయ్య

దండాలు లచ్చుమయ్య దండాలనరే మా

కండగా నీవెప్పుడు నుండాలనరే


నీగుణమును నీశీలము నీచరితము నెంచెదము

యోగిరాజువను బిరుదం బుచితము నీకు


రావణుని సోదరి ధూర్తత్వమునకు కోపగించి

నీవు దాని ముక్కు చెక్కినావు కదయ్యా


ముక్కుమీద కోపము నీకుండు నటయ్యా ఆ

రక్కసులను బట్టి చంపు రామసోదరా


ఆ కామమోహక్రో ధాదులును రక్కసులే

మాకొఱకై ఆదుష్టుల మట్టబెట్టవే


చక్కనయ్య లచ్చుమయ్య మ్రొక్కేము నీకెపుడును

అక్కరలగు వేళల మమ్మాదుకోవయా


మ్రొక్కరే సీతమ్మకు ముగుదలారా

మ్రొక్కరే సీతమ్మకు ముగుదలారా హరి

ప్రక్కనమ్మకు కడు చక్కనమ్మకు


వేవురైన కదుపలేని భావజారి వింటిని

తీవవోలె నెత్తిన భూదేవిపుత్రికి

భావజగురుడైన హరి వచ్చి శ్రీరాముడై

ఆవింటి నెత్త పెండ్లి యాడిన శ్రీదేవికి


శంకింపక లంకేశుడు లంకకు గొనిపోవగ

లంకేశుని గరికపోచ లాగున నెంచి

లంకేశుని ప్రాణములను లంకేశుని బలగంబును

జంకక బలిగొనిన రామచుద్రుని సతికి


చేరి మ్రొక్కు భక్తాళికి క్షిప్రప్రసాదినయై

భూరివరములే యిచ్చు దయారసాబ్దికి

సారసలోచనుడు రామచంద్రుని యిల్లాలికి

సారసాక్షులార మనసార మ్రొక్కరేరామునకు మ్రొక్కరే రమణులార

రామునకు మ్రొక్కరే రమణులార సీతా
రామునకు మ్రొక్కరే రమణులార
 
చారెడేసి కన్నులున్న శ్యామలాంగుడే  సం
సారభయాపహుడైన సారసాక్షుడే
కోరినట్టి వరములిచ్చు గోవిందుడే మన
సార మీరు మ్రొక్కరే సకియలార
 
దేవతలే చేరి మ్రొక్కు దేవదేవుడే ఆ
భావజుని కన్నతండ్రి పరమాత్ముడే
భావింప బ్రహ్మకైన వశముకాని ఈ
దేవునకు మ్రొక్కరే లావుగాను

కోరి కొలుచువారి కితడు కొంగుబంగరే మీ
కోరికలను చెప్పుకొనరె గోవిందునకు
నోరునొవ్వ కీర్తించరె చేరి మ్రొక్కరె ఓ
సారసాక్షులార రామచంద్రమూర్తిని 


రాముని దయయే సర్వస్వంబను ప్రజలకు

రాముని దయయే సర్వస్వంబను ప్రజలకు మేలగుచుండును

రాముని దయచే శాంతియు దాంతము ప్రజలకు కలుగుచు నుండును
రాముని దయచే నభ్యుదయంబులు ప్రజలకు కలుగుచు నుండును
రాముని దయచే సర్వసుఖంబులు ప్రజలకు కలుగుచు నుండును
రాముని దయచే నాయుర్భాగ్యము ప్రజలకు కలుగుచు నుండును

రాముని దయచే సకలసంపదలు ప్రజలకు కలుగుచు నుండును
రాముని దయచే కామితార్ధములు ప్రజలకు కలుగుచు నుండును
రాముని దయచే నన్నిట జయములు ప్రజలకు కలుగుచు నుండును
రాముని దయచే నఖిలశుభంబులు ప్రజలకు కలుగుచు నుండును

రాముని దయచే విధ్యాబుధ్ధులు ప్రజలకు కలుగుచు నుండును
రాముని దయచే జ్ఞానవికాసము ప్రజలకు కలుగుచు నుండును
రాముని దయచే ఆనందంబులు ప్రజలకు కలుగుచు నుండును
రాముని దయచే అపవర్గంబును ప్రజలకు కలుగుచు నుండును

 

రాముని పాదముల వద్ద వ్రాలిన ఓమనసా

రాముని పాదముల వద్ద వ్రాలిన ఓమనసా
రాముని పాదములు వదలి రాకే ఓమనసా

హెచ్చగు నానందము నీ కచ్చటనే మనసా
హెచ్చగు కభయంబును నీ కచ్చటనే మనసా
హెచ్చగు సంపోషణ నీ కచ్చటనే మనసా
మెచ్చదగిన వేమున్నవి నీ కిచ్చట మనసా

అచ్చట ప్రహ్లాదనారదాదు లున్నారే
ముచ్చట హరిభక్తులెల్ల నచట నున్నారే
అచ్చట తొలిరామదాసు హనుమ యున్నాడే
అచ్చటనే నీకు పరమానందము మనసా

పరమాత్ముని సన్నిధియే పరమార్ధము మనసా
నిరుపమానమైన పదము నీకబ్బెను మనసా
హరిసన్నిధి కన్న నేమి యాశింతువు మనసా
మరలివచ్చి సంసారము జొరబడకే మనసా


రామనామమె మేలుమేలనరే

రామనామమె మేలుమేలనరే ఈ రామనామము చాలచాలనరే


దేశదేశములందు సుజనులు దివ్యనామముగా వచించెడి

దేశకాలాతీతమై యిల తేజరిల్లుచు నిలచియుండెడి


భూమిజనులకు సర్వవేళల భూరిశుభముల నొసగుచుండెడి

భూమిజనులను సర్వవిధముల బుధ్ధిమంతుల జేయుచుండెడి


పతితపావననామమై హరిభక్తులను కాపాడుచుండెడి

అతిమనోహరనామమై సకలార్ధప్రదమై యొప్పుచుండెడి


ఈశుడే హరినామములో నెన్ని ధ్యానము చేయుచుండెడి

కాశిలో ముక్కంటి జీవుల కంత్యమం దుపదేశమిచ్చెడి


రామనామము చాలని పరాకులేక

రామనామము చాలని పరాకులేక జిహ్వపై
నామ మెప్పుడు తిరుగునట్టుల నడుచుకొనవలెరా

రామనామము వలన గలుగును భూమిపై సకలార్ధములును
రామనామము వలన గలుగును భూమిజనులకు సేమము
రామనామము వలన గలుగును రక్తియైనను ముక్తియైనను
రామనామము కంటె సంపద యేమిగలదని యెంచవలెరా

రామచంద్రుని సద్గుణంబులు రామచంద్రుని ధర్మవీరము
రామచంద్రుని దివ్యచరితము రామనామము నెన్నుచు
రామచంద్రుని కరుణబడసిన రామభక్తుల గాధలెన్నుచు
రామచంద్రుడు మెచ్చురీతిగ భూమిపై తానుండవలెరా

రామనామపు రుచినెఱుంగని పామరులను దూరముంచుచు
రామభక్తుల తోడచేరుచు రామభజనలు చేయుచు
రాముడే తన పతియు గతిగా ప్రేమమీఱగ లోన నెంచుచు
రామచంద్రుని సేవలో తనరారుచును తానుండవలెరా


21, డిసెంబర్ 2022, బుధవారం

రామకోవెలకు తోడు రారే చెలులారా

రామకోవెలకు తోడు రారే చెలులారా
రామయ్యను దరిసించి రావచ్చునే

ఈవంకను లచ్చుమయ్య ఆవంకను సీతమ్మయు
సేవించుచు పాదంబుల చెంతను హనుమ
ఠీవిగాను వారి మధ్య దేవదేవు డుండ గాను
కావలెనే వేయికళ్ళు కనులజూడ

పూలమాలికల నిచ్చి పురుషోత్తము కీర్తించి
చాల భక్తితో తీర్ధప్రసాదములు గొని
మేలైన కీర్తనలను మిక్కిలి శ్రధ్ధగ పాడగ
చాల సంతోష మగును సకియలార

గుడిముందు భక్తజనులు గుమిగూడుచు నున్నారే
వడివడిగా రండు పెండ్లి నడకలు చాలు
గుడితలుపు లవే తెఱచుకొన్నవే చెలులార
తడయనేల మనకిప్పుడు పడతులార


హరేరామ నను కావవయా అదృష్టవంతుని జేయవయా

హరేరామ నను కావవయా అదృష్టవంతుని జేయవయా

హరి నీకీర్తన లాలకించుటకు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నిను చక్కగ కీర్తన చేసెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీపై సద్భక్తిని పొందెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీభక్తుల సంగతి నుండెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి యనునిత్యము నిను పూజించెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నిను స్వప్నము నందైనను గను నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీలీలలు మననము చేసెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరేరామ యను హరేకృష్ణ యను నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరే నృసింహ భక్తవరద యను నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరే పరాత్పర భవతారక యను నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరే కేశవ మధుసూదన యను నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీనామము జిహ్వను నిలచెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీతత్త్వము చింతన చేసెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీక్షేత్రము లందు వసించెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీమార్గము దప్పక నిలచెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నిను విశ్వమయుడవని యెఱిగెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి యీ యరిషడ్వర్గము లంటని యదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి యీ తాపత్రయమును విడచెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీ కన్యము దలపక బ్రతికెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీ సేవలలో తరియించెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీ పరివారములో నొకడగు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నిను తనలో కనుగొన గలిగెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నిను దలచుచు దేహము వదలెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా
హరి నీసాన్నిధ్యమునకు చేరెడు నదృష్ట మెందరి కబ్బునయా


20, డిసెంబర్ 2022, మంగళవారం

ఎప్పటి వలె సంకీర్తన మింపుగా చేయరే

ఎప్పటి వలె సంకీర్తన మింపుగా చేయరే
చప్పున మన రాముడు తప్పక కరుణించును

అడుగకనే కరుణించి యహల్య నుధ్ధరించె
పడిమూలుగు జటాయు పక్షి నుధ్ధరించె
అడిగినంతెనే పూని హరివిభు నుధ్ధరించె
అడిగో విభీషణుం డతని నుధ్ధరించె

కడు కృపతో భరతునకు కరుణించె పాదుకలు
ఉడుతపైన కృపజూపి విడచె గోటి ముద్రలు
కడు దుష్టుని కాకాసురు విడచెను కరుణించి
బడలినట్టి పౌలస్త్యుని విడచెను పడగొట్టక

కడు వేడుక నుధ్ధరించె కామినీ జాతిని
పడగొట్టి రావణుని ప్రభువు శ్రీరాముడు
అడిగిన భక్తుకోటి కపవర్గము కరుణించు
విడువకుండ కీర్తించ గడగుడు సుజనులార
 

పొగడండయ్యా హరిని పొగడండయ్యా

పొగడండయ్యా హరిని పొగడండయ్యా మీరు

పొగడదగిన వా డతడే పొగడండయ్యా


జగముల పుట్టించు వాని పొగడండయ్యా

జగముల పోషించు వాని పొగడండయ్యా

జగముల రక్షించు వాని పొగడండయ్యా

జగదీశ్వరుడైన హరిని పొగడండయ్యా


తగుననుచును మీ రితరుల పొగడకండయా

జగములు మిము జూచి నగును పొగడకండయా

భగవంతున కన్యుల నటు పొగడరాదయా

జగము మెచ్చ హరిని మీరు పొగడండయ్యా


వైకుంఠధాము డనుచు వేడ్క పొగడగ

సాకేతరాము డనుచు చక్కగ పొగడగ

లోకాభిరాము డనుచు సొంపుగ పొగడగ

మీకు శుభంబగును  హరిని మీరు పొగడరేరామనౌక కేవులేని రమ్యమైన నౌకరా

రామనౌక కేవులేని రమ్యమైన నౌకరా

నీముందే లంగరేసి నీకోసమె వేచెరా


అద్దరికే చేర్చునట్టి అందాల నౌకరా

వద్దువద్దనక నీవు వచ్చి యెక్కరా

ఇద్దరిక ద్దరికిదే యెన్నదగు నౌకరా

పెద్దనౌకరా భయము వద్దురా యెక్కరా


మునుపు పెద్దలెక్కినట్టి ముచ్చటైన నౌకరా

మనోవేగమున చనెడు మంచినౌకరా

జనుల కందరకు నిదే సరసమైన నౌకరా

ధనికులనుచు పేదలనుచు తలచని నౌకరా


భాగవతోత్తముల కిదే పసందగు నౌకరా

యోగరతుల కనువుగా నుండు నౌకరా

త్యాగధనుల కవశ్యము తగినట్టి నౌకరా

భోగీంద్రశాయి నడుపు పొలుపైన నౌకరామనసున మలినము లేకుండినచో

మనసున మలినము లేకుండినచో మాటయె మంత్రంబౌ నంట

గంగా గంగా గంగా యంటే గంగాస్నానఫలిత మంట

రామా రామా రామా యంటే రాముని సన్నిధి యేనంట

హరిహరి హరిహరి హరిహరి యంటే హరి నీచెంతనె కలడంట

శివశివ శివశివ శివశివ యంటే శివసాన్నిధ్యం బగునంట

అల్లరికృష్ణా రారా యంటే యంతనె యొడిలో కలడంట

ఆపద కలిగిన రామా యంటే  నాక్షణమే శుభ మగునంట

దురితవిదారా రామా యంటే దురితము లపుడే చెడునంట

భవబంధహరా రామా యంటే బంధమ లపుడే విడునంట


నీవేలే శ్రీహరివి నీవేలే రాముడవు

నీవేలే శ్రీహరివి నీవేలే రాముడవు

నీవేలే మమ్మేలే దేవాధిదేవుడవు


భూమిసుతాపతివి సర్వోత్తముడవు నీవేలే

రాముడవు భవతారకనాముడవు నీవేలే


దేవత లందరును మ్రొక్కు దేవుడవు నీవేలే

రావణుని పరిమార్చిన రాముడవు నీవేలే


దనుజకులవనము పాలి దావానల మీవేలే

వనజాసనవినుత రామభద్రమూర్తి వీవేలే


రాముడవును వైకుంఠధాముడవును నీవేలే

ప్రేమతో మమ్మేలెడు విభుడవును నీవేలేఅంతయు రామున కర్పణము

అంతయు రామున కర్పణము నిశ్చింతగ రామున కర్పణము

నయముగ వందనశీలము గలిగిన నడవడి రామున కర్పణము
భయవిరహితమై హరిస్మరణము గల భావము రామున కర్పణము

జయములు సంతోషంబులు సర్వము చక్కగ రామున కర్పణము
వియచ్చరుల ఆశీర్వచనంబులు విభుడగు రామున కర్పణము

సకలకర్మములు కర్మఫలంబులు సర్వము రామున కర్పణము
అకళంకస్థితి నలరెడు చిత్తం బది నారామున కర్పణము

నలుగురు మెచ్చుచు పలికినచో నా పలుకులు రామున కర్పణము
నలువకు జనకుడు నారామునకే‌ నాజీవిత మిది యర్పణము

ఏమిలాభ మయ్యా రామ యేమిలాభము

ఏమిలాభ మయ్యా రామ యేమిలాభము

ఎంత బంధుబలగమున్న నేమిలాభము - హరి
   చింతన మలవరచు వారు లేకపోయిన
ఎంత చదువు చదువుకొనిన నేమిలాభము- హరి
   చింతనము చేయకుండు జీవితమునకు
ఎంత సంపాదించిన నేమిలాభము - ర
  వ్వంతైనను హరిసేవకు వెచ్చించక
ఎంత మాటకారి యైన నేమిలాభము - రే
  పంతకుడు గద్దించుచు పలుకునప్పుడు
ఎంత గొప్పవంశ మైన నేమిలాభము - అది
   సుంతైనను యముడు గణియింపడే కద
ఎంత మతిమంతుడైన నేమిలాభము - హరి
   చెంత చేరవలయు ననెడు చింతనలేక
ఎంత బ్రతుకు బ్రతికిన నిల నేమిలాభము - భగ
   వంతునిపై భక్తిలేని బ్రతుకు బ్రతికిన
ఎంత దీర్ఘాయువుండి యేమిలాభము - తా
   నెంతకును నిన్ను భజియింప కుండిన

బుధవరులారా శ్రీరఘురాముని బుధ్ధిని దలచండీ

బుధవరులారా శ్రీరఘురాముని బుధ్ధిని దలచండీ ఆ
విధిశంకరులే‌ ప్రస్తుతించు రఘువిభునే కొలవండీ 

పరాత్పరుండగు శ్రీహరియే రఘుపతి యని యెఱుగండీ
కరుణామయుడగు రఘువీరునకే మరిమరి మ్రొక్కండీ
సరివారనగా శ్రీరామున కీజగమున లేరండీ
నరులకు శ్రీరఘురాముని తారకనామమె దిక్కండీ

తరచుగ నదియిది కోరి దేవతల తలచుట మానండీ 
ధరణిని బహుదైవములను గొలుచుట తప్పని తెలియండీ
హరి కన్యులను గొలిచుట నిష్ఫల మన్నది తెలియండడీ 
నరులీ తారకరాముని గొలిచిన మరల పుట్టరండీ

పరమేశ్వరుడా రఘువీరుండని భావన చేయండీ
పరమానందము హరికీర్తనమని మరువగ రాదండీ
పరమైశ్వర్యము హరికటాక్షమని యాత్మను తలచండీ
పరమాద్భుతమగు తారకనామమె పలుకుచు నుండండీ 

19, డిసెంబర్ 2022, సోమవారం

నా బుధ్ధి కొకమాట తోచె నయ్య రామ

నా బుధ్ధి కొకమాట తోచె నయ్య రామ నమ్మ వయ్య నిజము నమ్మ వయ్య

శ్రీరామ నీ నామమే బుధ్ధిలో నాకు చింతింప సత్యమై తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే సత్వమై నన్ను చేరి రక్షించుట తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే నిత్యసత్యమై చెలగుట నాకిదే తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే నిత్య మనునది స్థిరముగ నాకిదే తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే నాకు లోకమై  చెలగుట నిక్కమై తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే కవచమై నన్ను చేరి రక్షించుట తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే డాలుగా నేను చేనంది నిలచుట తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీనామమే ఖడ్గముగ నేను శిక్షింతు కలినని తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే రక్షయై నన్ను ప్రేముడి గాచుట తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే నాకు విజయమ్ము చేకూర్చుచుండుట తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే నాకు తనువున జీవమై యుండుట తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే నాకు బ్రతుకంత శ్రీకరమ్ముగ నుంట తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే నాకు దివ్యమై ఆరాధ్యమై యుంట తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే భవ్యమై నాకు క్షిప్రప్రసాదియై తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే సర్వమై నాకు సిధ్ధించి యుండుట తోచె నయ్య
శ్రీరామ నీ నామమే మోక్షప్రదమని చిన్మయ నాకిదే తోచె నయ్య

నీ నామమే రామ నీ నామమే

నీ నామమే రామ నీ నామమే నా
కేనాడును దీనత రానీయదు

మాన కీభూజనులు మితిమీరి హింసింప
బూని విషవాగ్బాణములు చాల విసరగా
వానిచే నే గాసిబడకుండ రక్షించ
నీ నామమే కవచమై నాకు కలిగె

మేను దాల్చినదాది మీఱి రిపుషట్క మిదే
దానవుల రీతిగ నిర్దాక్షిణ్యము గాను
బూని కత్తులు దూసి  పొడచుచు చుండగా
నీ నామమే డాలుగా నాకు కలిగె

నేను నిను జేరగా లోనెంచి యుండగా
పోనీక బంధించు హీనభవలతలను
పూని ఖండించు సర్వోత్తమాయుధమన
నీనామమే ఖడ్గమై నాకు కలిగె


రామున కన్యము తలపక ..

రామున కన్యము తలపకుండ శ్రీరామభక్తుడు మెలగవలె


శ్రీరామనామము జిహ్వాగ్రంబున చిందులు వేయవలె

శ్రీరామచంద్రుని సేవకు రమ్మన చెంగున దుముకవలె

శ్రీరామతత్త్వము నెదలో నిత్యము చింతన చేయవలె

శ్రీరామభక్తుల సాంగత్యంబును చేయుచు నుండవలె

శ్రీరామచంద్రుని గుణగానంబును చేయుచు నుండవలె

శ్రీరామచరితము పారాయణము చేయుచు నుండవలె

శ్రీరామాంకితమై తన కృత్యంబులు చెలగుచు నుండవలె

శ్రీరామమయము జగము సర్వమని తీరుగ నెఱుగవలె

శ్రీరామచంద్రుని మోక్షము నిమ్మని కోరుచు నుండవలె


17, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

ఏమరక చేయండి రామనామము

ఏమరక చేయండి రామనామము మీకు

  కామితార్ధముల నొసగు రామనామము


దశరథునకు ప్రియమైన రామనామము ఆ

  దశముఖునకు వెగటైన రామనామము

పశుపతి కతి ప్రియమైన రామనామము నర

   పశువుల తరియింపజేయు రామనామము


సుజనుల మది నేలుచుండు రామనామము కడు

   కుజనునైన కరుణించే రామనామము

విజనుల కతి భయదమౌ రామనామము హరి

   భజనపరుల కమృతమౌ రామనామము


రాతినైతి నాతిజేయు రామనామము ఒక

  కోతినైన బ్రహ్మజేయు రామనామము

ప్రీతి భక్తకోటి పలుకు రామనామము వి

   ఖ్యాతిగ ముజ్జగములేలు రామనామము


లోపములను తొలగించు రామనామము సం

  తాపములను తొలగించు రామనామము

శాపములను తొలగించు రామనామము బహు

  పాపములను తొలగించు రామనామము


భక్తిమీఱ పలుకవలయు రామనామము ఆ

  సక్తిమీఱ పలుకవలయు రామనామము

ముక్తినొసగు మంత్ర మీ రామనామము మీ

  శక్తికలది చేయవలయు రామనామము16, డిసెంబర్ 2022, శుక్రవారం

రాముడే లోకముగా రమియించే పురుషుడు

రాముడే లోకముగా రమియించే పురుషుడు
తామసరహితుడై తానిట్టులుండు

ప్రీతి జదువు నిత్యమును శ్రీరాముని చరితమును
చేతులార శ్రీరాముని చెలగి పూజించును

చేయుచుండు ననిశమును శ్రీరాముని గుణగానము
పాయకుండు రామధ్యానపరతను కలనైనను

చింతించును నిత్యమును శ్రీరాముని తత్త్వమును
చింతించును నిత్యమును శ్రీరాముని మహిమనే

చేర్చియుండు ననిశమును శ్రీరాముని భావమున
కూర్చుచుండు శ్రీరాముని కొఱకు సంకీర్తనలు

సేవించును నిత్యమును శ్రీరాముని పాదములు
భావించును శ్రీరాముని పరబ్రహ్మమనుచును

చేరియుండు ననిశమును శ్రీరాముని భక్తులతో
చేరనీడు కామాదివిచిత్రదుష్టశక్తులను


రామా అంటే చాలురా రాని సుఖంబులు లేవురా

రామా అంటే చాలురా రాని సుఖంబులు లేవురా
 
శ్రీరఘురామా అనరా అంటే క్షేమము కలుగును కదరా
జయజయ రామా అనరా అంటే జయములు కలుగును కదరా
భయహర రామా అనరా అంటే భవభయ ముడుగును కదరా 
జగదభిరామా అనరా అంటే చక్కని యశ మబ్బునురా
జానకిరామా అనరా అంటే జన్మము సఫలము కదరా
దశరథరామా అనరా అంటే తాపము లడుగంటునురా
సుందరరామా అనరా అంటే శుభములు కలుగును కదరా
మునినుత రామా అనరా అంటే మోహము లుడుగును కదరా
హరనుత రామా అనరా అంటే పరమానందము కదరా
తారకరామా అనరా అంటే ధర నిక పుట్టవు కదరా15, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

మౌనులా గోపికలా మాయెదుట నున్నది

మౌనులా గోపికలా మాయెదుట నున్నది

ఈనాడు వీరి కేమి జ్ఞానోదయ మాయె


గొల్లపిల్లలకు మేము క్రొత్తగా నుంటిమో

ఎల్లరకును నేడు మానల్లన వెగటో

ఫుల్లాబ్జాక్షులకు నేడు మురళిపాట చేదో

వల్లవిక లెవరు మాతో పలుకాడరే


మొన్న నిన్న ఆటలతో మురళిపాట లేదని

అన్నులమిన్న లందరు అలిగినారో

ఎన్నిపాట లైన గాని ఇదే పాడు నీమురళి

చిన్నిచిన్ని కోపాలును చింతలు వద్దు


వెన్నెలకే మురళిపాట వినిపించును కృష్ణుడు

కన్నియల కోపాలే కరుగకుంటే

పొన్నలును యముననీళ్ళు విన్నదే చాలును

విన్న చాలు పిల్లగాలి వేడుకమీఱ14, డిసెంబర్ 2022, బుధవారం

పలుకకుండు టెటుల వాడు పలుకరించితే

పలుకకుండు టెటుల వాడు పలుకరించితే వాని
పలుకరింపునకే మేను పులకరించితే
 
కనులారా వానిని గని కరుగని మనసుండునా
మనసులోన నిండియున్న మాధవు డెదురైతే
మనకెందుకు లెమ్మనుచు మాటలాడకుండగ
మనవశమా లేనిపోని మాటలెందుకే
 
మత్తుజల్లి మాటలలో మనల ముంచి పోవునే
ఉత్తుత్తి మాటలేనే ఊదడే వేణువును
మెత్తనైన మాటలతో చిత్తుచేయ నీయక
యిత్తరి మనమున్నామో యేల నూదడే

మేను పులకరించితే నేనేమి చేసేదే
మౌనముగా దూరముగా మసలండే మీరు
తాను లేని చోటేదే నేను దూర ముండగ
మానవతీ మనసుండిన మార్గముండునే

పలుకరించకండే నేడు చిలిపికృష్ణుని

పలుకరించకండే నేడు చిలిపికృష్ణుని వాడు
పలుకరించినా మీరు పలుకకండే
 
దినదినము నిటువచ్చి తీయని మురళిపాట
వినుచున్నా మని వాడు విఱ్ఱవీగునే
కనియు కననియట్లు వినియు విననియట్లు
మనముంటే వాడే మాటవినేనే

మోహనమురళి నూది మురిపించి యానంద
వాహినిలో ముంచుదాక పలుకకండే
సాహసించి మీతో సామముల నాడేనో
మోహపడక ముఖాలు ముడుచుకోండే
 
అదిగో వాడువచ్చు అలికిడి విన నాయే
ముదితలార నేడైన మురళిపాట
ముదమార వినుదాక మెదలకండే వాడు
సదయుడై  వేణువును సవరించునే

13, డిసెంబర్ 2022, మంగళవారం

ధారాళమైనది దశరథాత్మజుడైన శ్రీరామచంద్రుని సత్కృప

ధారాళమైనది దశరథాత్మజుడైన శ్రీరామచంద్రుని సత్కృప

సురల వెతల దీర్పగ వైకుంఠమును వీడి నరుడైన శ్రీహరి సత్కృప
ధర్మమార్గంబును ధరమీద స్థాపించు నిర్మలంబైనట్టి సత్కృప
సమయము కాదని మారీచుని పట్టి చంపక విడచిన సత్కృప
కౌశికమునిరాజు యాగమ్ము రక్షింప గడగిన ధృఢమైన సత్కృప
రాయిగా నుండిన గౌతముని పత్నిని రమణిగ మార్చిన సత్కృప
సీరధ్వజుని గుండెబరువును డించగ శివధనువు నెత్తిన సత్కృప
రంకెలువేసిన భార్గవరాముని జంకించి వదలిన సత్కృప
అపరాథి కాకాసురు కన్నుగొని వదిలిన యద్భుతం బైనట్టి సత్కృప 
పక్షి జటాయువు సేవ కొనియాడి వెంటనే మోక్షమ్ము నిచ్చిన సత్కృప
కబంధుని పాతిబెట్టి శాపావసానమును గావించి మించిన సత్కృప
శబరి యాతిధ్యము స్వీకరించి మోక్షసామ్రాజ్య మిచ్చిన సత్కృప
వాయుపుత్రుని పేరుపెట్టి పిలిచి తన బంటుగ గైకొన్న సత్కృప
రవిసుతుని వెతలణచి సామ్రాజ్యమిచ్చిన రవికులతిలకుని సత్కృప
ఆంజనేయుని భావిబ్రహ్మగా దీవించి యాదరము చూపిన సత్కృప
శుకసారణుల గూఢచారుల జంపక చూచిపొండని నట్టి సత్కృప
సురవైరి తమ్ముడు శరణమ్ము వేడిన సొంపుగ బ్రోచిన సత్కృప
పాపి రావణు డలయ జంపక విడచుచు రేపురమ్మన్నట్టి సత్కృప
పౌలస్త్యు బ్రహ్మాస్త్రమున జంపి వైరమ్ము వదలితి నన్నట్టి సత్కృప
పడిన రావణు జూచి యిక వీడు నాకును బ్రాతృసముడన్నట్టి సత్కృప
వనవాసమును దీర్చి సాకేతమును చేరి ప్రజలనేలిన యట్టి సత్కృప
మూడులోకములకు శాంతిసౌఖ్యములను వేడుకతో నొసగిన సత్కృప
భక్తకోటిని సర్వవిధముల రక్షించి వరముల నిచ్చెడి సత్కృప 
కోరిన వారికి కోరిన ఫలముల కురియుచు నుండెడి సత్కృప
కూరిమితో సుజనకోటికి నిత్యమ్ము కొంగుబంగరైన సత్క్పప
యోగీంద్రహృదయాంతరంగంబు లెప్పుడు నొప్పుగ చింతించు సత్కృప
రామదాసులకు రక్షాకవచంబుగా రాజిల్లు చుండెడి సత్కృప
మోక్షకారకమగుచు ముముక్షువుల కెప్పుడు సాక్షాత్కరించెడు సత్కృప

12, డిసెంబర్ 2022, సోమవారం

సిగ్గుపడక శ్రీరామరామ యనండీ మీకు లగ్గగునండీ

సిగ్గుపడక శ్రీరామరామ యనండీ మీకు 
లగ్గగునండీ చాల లగ్గగునండీ
 
స్వామిదయ కలుగునండి సందేహము వలదండీ
బాధలన్ని తొలగునండి స్వామిదయ చేతనండీ
భయములన్ని తొలగునండి బాధలణగె కదండీ
పాపములు పోవునండి స్వామిదయ చేతనండీ
భవబంధము వీడునండి స్వామిదయ చేతనండీ
సంపదలు కలుగునండి స్వామిదయ చేతనండీ
సంతోషము పెరుగునండి స్వామిదయ చేతనండీ
జయములెన్నొ కలుగునండి చక్కగా నమ్మండీ
స్వామికడ నుందురండి చక్కగా నమ్మండీ
జన్మమింక కలుగదండి చక్కగా నమ్మండీ
రామనామ మొక్కటే రక్షించును నమ్మండీ
నామజపము చాలండీ నమ్మండీ నమ్మండీ

11, డిసెంబర్ 2022, ఆదివారం

హరినామ మొకటున్నది

హరినామ మొకటున్నది దానికి

సరి యేదీ లేకున్నది


ఒక్కసారి వినిపించిన ఒడలు ఝల్లుమనిపించే

ఒక్కసారి పలికనంత యుల్లము నుప్పొంగించే

ఒక్కసారి తలచినంత నూహలన్నిట నిండే

ఒక్కసారి మాలిమైన చక్కగా సంరక్షించే


మూడులోకము లేలు ముకుందుని శుభనామము

వేడుకతో లోకేశుల వినతులందు శుభనామము

వాడుకగా యోగీశుల పాలించెడి శుభనామము

వాడవాడలను జనులు భజనచేయు శుభనామము


అవనీశుల సామన్యుల నందరను సరిజూచుచు

పవలురేలు సద్భక్తులు పరవశింప రహించుచు

పవమానసుతప్రముఖ భాగవత సన్నుతమై

భవతారకనామ మనగ వరలు శ్రీరామనామము


దినదినమును రామ రామ

దినదినమును రామ రామ క్షణక్షణమును రామ రామ

మనసార రామ రామ మాకెపుడును రామ రామ


కుడుచుచును తిరుగుచును నుడువునది రామ రామ

పడక పైన నొరుగుచును పలుకునది రామ రామ

నడిరేయిని మధ్యాహ్నము నడచునదే రామ రామ

అడుగడుగున రామ రామ యన్ని చోట్ల రామ రామ


మనసులోన మమతలోన మసలునదే రామ రామ

కనులలోన కలలలోన కదలునదే రామ రామ

అనువుగాని చోటులందు ననవరతము రామ రామ

యునికి చెడిన వేళలందు నుల్లమందు రామ రామ


భోగములను రోగములను పలుకు నెపుడు రామ రామ

భాగవతుల మధ్య నుండి పలుకు నెపుడు రామ రామ

యోగనిష్ఠ నుండి తలచు నుల్ల మెపుడు రామ రామ

రాగమొప్ప బలుకు నెపుడు రామ రామ రామ రామరామ రామ యంటే ఆరాటము లుడిగేను

రామ రామ యంటే ఆరాటము లుడిగేను
కామితార్ధ మైన ఆ కైవల్య మబ్బేను

పుట్టినదాదిగ నీవీ భూములని పుట్రలని
పట్టుబట్టి తిరుగుతుంటే పగలే మిగిలేను
చెట్టజేసి పదిమందికి చీచీ యనిపించుకొని
వట్టిచేతులతో నరిగెడు పనియే యయ్యేను

కనులు తెరచినది మెదలు కాసులని కాంతలని
మనసుచెదరి తిరుగుతుంటే దినములు గడిచేను
మనసారా హరి యనని మనిషి వనిపించుకొని
తనువు విడచి యమపురికి తరలుట అయ్యేను

అన్యదైవముల గొలిచి ఆశపడి చెడుటేల
అన్యమంత్రముల చదివి ఆయాసపడు టేల
పుణ్యమేల పాపమేల పుట్టువే వలదనే
ధన్యుడవై రామా యంటే తరించు టయ్యేను


మందంటే మందండీ మన రాముని నామమే

మందంటే మందండీ మన రాముని నామమే
అందరికీ అందుబా టయిన మంచి మందండీ
 
కామాదివికారములు క్రమ్ముకొన్న వేళల
రామనామము తప్ప రక్షించే మందేది
తామసగుణచేష్టచే తలతిరుగుచు నుండగ
రామనామము తప్ప రక్షించే‌ మందేది

ఇంతకన్న చక్కగా ఏమందు పనిచేయు
చింతల పాలుచేయు చీడ కలిజ్వరమున
ఇంతకన్న చక్కగా ఏమందు కుదుర్చును
అంతులేని భవరోగ మనే‌ గొప్ప జబ్బును

మణిమంత్రౌషదముల మనసుకుదుట పడేనా
మన రాముని నామమున మనసు నెమ్మదించునా
వినరండి యింతకన్న విలువైన మందేదీ
కనరాదు వినరాదు కనుక త్వరపడండీ

కొంచెము రుచిచూడరా మంచిమందురా

కొంచెము రుచిచూడరా మంచిమందురా బలే 
మంచిమందురా ఇదే మంచిమందురా
 
కలిజ్వరమును తగ్గించే ఘనమైన మందురా
బలసంపద నందించే పసందైన మందురా
వెలకట్టలేని తీయని వేడుకైన మందురా
నిలువెల్లా అమృతమై యలరించే మందురా

భూవలయము నందు పేరు పొందినట్టి మందురా
పావనాతి పావనమై పరగునట్టి మందురా
దేవతలకు కూడ పునరుత్తేజ మిచ్చిన మందురా
భావింపగ బ్రహ్మకైన బలమిచ్చే మందురా

రామనామ మనే మందు రమ్యమైన మందురా
భూమిని హరిభక్తకోటి భుజియించే‌ మందురా
పామరులకు పండితులకు భవరోగపీడ నణచి
ప్రేమమీఱ స్వస్వరూపవరమిచ్చే మందురా


నందరాజు కొడుకు వైతే నాకేమయ్యా

నందరాజు కొడుకు వైతే నాకేమయ్యా నీ కా
నందమైతే కాకుంటే నాకేమయ్యా

చక్కగాను మురళి నూదజాలుదువా నాకేమయ్యా నే
నెక్కడున్న నక్కడుందు వెందుకయ్యా పోవయ్యా
గ్రుక్కెడంత చల్లనైన కొలువ నీకు నాకేమయ్యా నీ
చక్కదనాలనే చూసి సంతసించ నాకేమయ్యా

ఆహా యమునాతీరవిహారివైతే నాకేమయ్యా నీ
మాహాత్మ్యము లెన్నుంటే మాకెందుకు పోవయ్యా
దాహ మంటే చల్లబోసి దప్పిరీర్చ నాకేమయ్యా బహు
మోహనాకారుడవని మనసుపడగ నాకేమయ్యా

ఊరకనే చల్లబోయ నొప్పుకొనగ నాకేమయ్యా నీ
బేరాలకు చల్లబోయ వీలుకాదు పోవయ్యా
నారాయణమూర్తి వైతే నాకు మోక్ష మీవయ్యా మన
సారా నవనీత మంతా సమర్పింతును కన్నయ్యా


8, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

ధ్యానముద్రలో కాలభైరవం

ధ్యానముద్రలో కాలభైరవంఈఫోటో ఈరోజున ఒక వెబ్ సైటలో కనిపించింది.

5, డిసెంబర్ 2022, సోమవారం

తెలియలేరు రామచంద్రుని దివ్యతత్త్వము

తెలియలేరు రామచంద్రుని దివ్యతత్త్వము
తెలియలే రించుకయు తెలియలేరు

సుమశరుని బారినపడి చొక్కియున్న వారు
కుమతులతో చేరి బుధ్ధి కొడిగట్టిన వారు
భ్రమలతో ధనములకై పరువులెత్తు వారు
విమతుల బోధనలు విని వెఱ్ఱెక్కిన వారు

ఎల్ల దేవతల తోడ నితని నెంచు వారు
ఎల్లప్పుడు హేతువాద మెంచి పలుకు వారు
కల్లగురువు లాడు వాక్యములు వినెడు వారు
వల్లమాలిన సంసారవ్యామోహము వారు
 
వైరాగ్యము నిజబుధ్ధికి వచ్చెడు దాక
ఆరాటము లన్నియు నణగిపోవు దాక
శ్రీరామభక్తులతో స్నేహమబ్బు దాక
శ్రీరామకృపామృతము సిధ్ధించు దాక


3, డిసెంబర్ 2022, శనివారం

ఏమేమి నేర్చితివో

ఏమేమి నేర్చితివో ఏమేమి చేసితివో

భూమిపై నినుగూర్చి యేమందురో


అని నిలదీయ నొక దినమున సమవర్తి

ధనము తెచ్చెడు విద్యలను నేను నేర్చితి

ధనము లార్జించితిని ధనలోభి వీడను

ఘనమైన పేరు గల దని యందువో


అని నిన్ను నిలదీయ నపుడు సమవర్తితో

వినవయ్య వెన్నుని మనసులో నిలుపుట

యను విద్య నేర్ఛితి నటులే చరించితి

నను రామభక్తు డను లోక మందువో


ఆను ప్రశ్న సమవర్తి యడుగగా నిక్కంబు

గను నీవు వినిపించగల మాట కారాజు

నిను బట్టి నరకాగ్నులను బెట్టి కాల్చునో

ఘనముగా వైకుంఠమున కంపునో తెలియువివరము గాను తెలిపెద మీకు

వివరము గాను తెలిపెద మీకు విభుని నామమహిమ


రాతిని నాతిగ మా‌ర్చివేసిన రామనామమహిమ

కోతికి బ్రహ్మపదంబు నొసగిన గొప్ప నామమహిమ


రాకాసులను పరుగిడజేసే రామనామమహిమ

శోకమోహముల నణగించే బహుసుఖదనామమహిమ


పలికెడివారిని పరిరక్షించే ప్రభువు నామమహిమ

దలచినంతనే తప్పకకాచే తండ్రి నామమహిమ


సుజనకోటిని సంరక్షించే శుభదనామమహిమ

కుజనుల కనునిత్యంబును భీతినిగొలుపు నామమహిమ


కపులను సేనగ నడిపిచూపిన ఘనుని నామమహిమ

అపమృత్యుభయాపహమై నిలిచే అమృతనామమహిమ


సాదరముగ సద్భక్తుల నేలే స్వామి నామమహిమ

వేదాంతప్రతిపాద్యబ్రహ్మమగు విభుని నామమహిమ


పవమానాత్మజముఖ్యులు కొలిచే ప్రభువు నామమహిమ

భవజలధిని దాటించు నౌకయై వరలు నామమహిమ


నియమముగా శ్రీరామనామమును

నియమముగా శ్రీరామనామమును నీవు చేసిన చాలును
జయములు నీకు కలుగును భవభయము చక్కగా తొలగును

రామా జయజయ పట్టాభిరామా రామా సీతారామా యనుచు
రామా రాజలలామా సీతారామా జగదభిరామా యనుచు
రామా సద్గుణధామా సీతారామా పూర్ణకామా యనుచు
రామా భండనభీమా సీతారామా దనుజవి‌రామా యనుచు

రామా సర్వమునీంద్రసన్నుతనామా సీతారామా యనుచు
రామా శశిధరబ్రహ్మసన్నుతనామా సీతారామా యనుచు
రామా రవికులక్షీరజలనిధిసోమా సీతారామా యనుచు
రామా త్రిభువనసన్నుతనామా రామా సీతారామా యనుచు

రామా కౌసల్యాసుఖవర్ధన శ్రీమద్దశరథనందన యనుచు
రామా మునిమఖరక్షణనిపుణా రామా రాజీవానన యనుచు
రామా సీతాలక్ష్మణసంయుత రామా రావణసంహర యనుచు
రామా భక్తజనేప్సితవరదా రామా వైకుంఠధామా యనుచు


2, డిసెంబర్ 2022, శుక్రవారం

దండుమారి బ్రతుకుబ్రతుకక...

దండుగమా‌రి బ్రతుకుబ్రతుకక దశరథరాముని కొలవండి

శ్రీహరిగాథలు చెవులబెట్టని జీవితమెందుకు దండుగ

శ్రీహరిలీలలు మననముచేయని చిత్తమెందుకు దండుగ

శ్రీహరినామము పలుకుచునుండని జిహ్వదేనికి దండుగ

శ్రీహరిరూపము కన్నులజూడని దేహమెందుకు దండుగ

శ్రీహరి సేవకు నోచని తనువున జీవముదేనికి దండుగ

శ్రీహరితత్త్వము చింతనచేయని జీవితమెందుకు దండుగ

శ్రీహరియే శ్రీరఘురాముడని చేరని బ్రతుకు దండుగ

శ్రీహరి భవతారకనామంబును చేయని బ్రతుకు దండుగ

ఎఱుగరో శ్రీరామచంద్రుని

ఎఱుగరో శ్రీరామచంద్రుని

ఎఱుగరో ఈరఘుకులేశుని

ఎఱుగరో ఈదివ్యతేజుని

ఎఱుగరో హరిని


ఎఱుగరో శివధనువు విరచిన

మరపురాని మధురమూర్తిని

ఎఱుగరో రావణుని జంపిన

తిరుగులేని వీరమూర్తిని


ఎఱుగరో ఎవ్వానిబాణము

తిరుగులేని దట్టి రాముని

ఎఱుగరో శరణన్న వారిని

క‌రుణ నేలే ఘనచరిత్రుని


ఎఱుగరో పరమేష్టి స్వయముగ

హరివి నీవని పొగడు రాముని

ఎఱుగరో ఈశ్వరుడు స్వయముగ

హరివి నీవని పొగడు రాముని


ఎఱుగరో సద్భక్తకోటికి

వరములిచ్ఛే ప్రాణనాధుని

ఎఱుగరో మోక్షార్ధు లందరు

నెపుడు మ్రొక్కే విష్ణుమూర్తినిచేయెత్తి మ్రొక్కిన చాలురా

చేయెత్తి మ్రొక్కిన చాలురా మనసంతా
      హాయితో నిండిపోవురా

ధర్మస్వరూపునకు దానవాంతకునకు
      దశ‌రథతనయునకు మన రామునకు

నిర్మలచరితునకు నీరేజనేత్రునకు
      ని‌రుపమగుణనిధికి మన రామునకు

కరుణాలవాలునకు కమనీయగాత్రునకు
      గగనఘనశ్యామునకు మన రామునకు

పరమేష్టివినుతునకు పరమశివవినుతునకు
      వరవిక్రమశాలికి మన రామునకు

దరహాసవదనునకు పరిహసితమదనునకు
      సరిలేని వీరునకు మన రామునకు

సురవైరిదమనునకు సురదుఃఖశమనునకు  
      నరనాథశ్రేష్ఠునకు మన రామునకు

సదాశుభదమూర్థికి సమస్తలోకనేతకు
      మదాదివర్గధ్వంసికి మన రామునకు

పదద్వయప్రభాజితభాస్కరశశికోటికి
     ముదంబున మననేలు మన రామునకు

రామ రామ యనుటకు మీకేమి కర్చండీ

రామ రామ యనుటకు మీకేమి కర్చండీ శ్రీ
రాముని ధ్యానించగ మీకేమి కర్చండీ

ఏమి కర్చండీ రాముని యిందునిభానన మెన్న
నేమి కర్చండీ రాముని యింపైన గుణ మెన్న
నేమి కర్చండీ రాముని హెచ్చైన దయ నెన్న
నేమి కర్చండీ రాముని ప్రేమామృతము నెన్న

కర్చేమీ లేదే మీకు కనులార దర్శించగ
కర్చేమీ లేదే మీకు కమలాక్షునకు మ్రొక్క
కర్చేమీ లేదే మీకు గరుడధ్వజుని పొగడ
కర్చేమీ లేదే మీకు కరుణించమని వేడ

దహరాకాశస్థుని జూడ దారికర్చులు లేవు
మహదైశ్వర్యంబు నడుగ మనకు కర్చులేదు
విహగవాహనుని కృపకు వెలయింత యని లేదు
అహహా యింకేమి కర్చని ఆలోచన మీకు


శ్రీరామనామమే పలకండీ అది చేయు మేలును మీరు పొందండీ

శ్రీరామనామమే పలకండీ అది 
        చేయు మేలును మీరు పొందండీ

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు చేసిన పనులందు జయముండును కాన
        శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు చేయండి నిత్యమ్ము పనులన్నియు
        
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు పలికిన పలుకుల శుభముండును కాన
        శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు పలకండి నిత్యమ్ము నోరారగ
        
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు వ్రాసిన వ్రాతల బలముండును కాన
        శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు వ్రాయండి నిత్యమ్ము పత్రమ్ములు
        
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు మ్రింగిన మందున గుణముండును కాన
        శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు చేయండి నిత్య మౌషధసేవనం
        
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనుచున్న చిత్తమందున శాంతమే యుండును కాన
        శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు చేయండి నిత్యమ్ము మననమ్మును
        
శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనుచుండు వారికా యపవర్గమే యబ్బును కాన
        శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని మీరు పలకండి నిత్యమ్ము సద్భక్తితో                                         

1, డిసెంబర్ 2022, గురువారం

పదరా యిక నరకమునకు పాపి రావణా

పదరా యిక నరకమునకు పాపి రావణా
వదల‌రా సమవర్తి నాకొక పాప మింకేది

అతిశయంబుగ పాపకార్యము లాచరింతితివి
బ్రతికియున్నన్నాళ్ళు నీవో రావణాసురుడ
ప్రతిగ నీకు ఘోరనరక వాసమే శిక్ష
గతమునందు కలిపి దర్పము కద‌లి రావలెరా

రామవైరి నైనదాదిగ నామనంబు నందున
రామనామము విడువకుంటినిరా సమవర్తి
రామచంద్రుని దివ్యబాణము లంటెరా నన్ను
పామరత్వము పోయినది నాపాపములు పోయె

రామధ్యానము రామనామము రామబాణముల
నీమనోబుధ్ధులును తనువు నిండిపోయినవా
ఏమిపాపము కలదురా యిక యేగరా దివికి
రామమహిమాతిశయము నాస్వర్గమున చాటరా


కోరరాని దాబ్రతుకు గోవిందు నెఱుంగని బ్రతుకు

కోరరాని దాబ్రతుకు గోవిందు నెఱుంగని బ్రతుకు
ఆరాటములకు పోరాటములకె ఆయువు చెల్లెడు బ్రతుకు
వీరిని వారిని ఆశ్రయించుకొని వెళ్ళమార్చెడు బ్రతుకు
వ్యర్ధశాస్త్రముల నభ్యసించుచును వ్యర్ధముగా చను బ్రతుకు
అర్ధార్జనమున కటునిటు తిరుగుచు అటమటచెందెడు బ్రతుకు
కలసిరాని కాలమును తిట్టుచు గడపుచు నుండెడి బ్రతుకు
కలలను కార్తాంతికులను నమ్ముచు గడపుచు నుండెడి బ్రతుకు
అందరి తప్పుల నెన్నుచు తిరుగుట నానందించెడు బ్రతుకు
వందనమును వినయమును నేర్వక వాగుచు నుండెడు బ్రతుకు
శివభక్తులతో  హరిభక్తులతో చేరక తిరిగెడు బ్రతుకు
పవలును రేలును కుక్షింభరతకు పట్టముగట్టిన బ్రతుకు
అవనిని సత్సాంగత్యము చేయక నన్యాంయంబగు బ్రతుకు
భవతారకమని రామనామమును భావనచేయని బ్రతుకు
శ్రీరామా రఘురామ రామ యని చింతన చేయని బ్రతుకు30, నవంబర్ 2022, బుధవారం

శ్రీమద్దశరధనందనా హరి

శ్రీమద్దశరధనందనా హరి 
నా మనవి విన వేమయ్యా

నోరారా శ్రీరామా యని నే నుడివిన నవ్వును పరిజనము
కూరిమితో నిను కీర్తించినను గొణిగెద రేమీ రొదయనుచు
కారుణ్యాలయ ఇట్టి బ్రతుకు నే కోరనురా శ్రీరఘురామా
దారిచూపమని వేడుచు నున్నను దయచూపవురా యిదియేమి

ఊహలపల్లకి నూపే యాశల యూడల నెపుడో కోసితిని
దాహము లేదే భోగంబులపై తమకము లేదీ ధరపైన
మోహము లేదీ తనువు పైన మరి పుట్టగ ముచ్ఛటయును లేదు
శ్రీహరి ఈసంసారము చాలును చేయిందించర రామయ్యా
రాముని పొగడెడు చోటునుండి రవ్వంతదూరము జరుగకుము

రాముడు చులకన యగు చోట రవ్వంతసేపును నిలువకుము
రాముని పొగడెడు చోటునుండి రవ్వంతదూరము జరుగకుము

రాముని కాదని రావణు పొగడెడు రాకాసులతో దూరము నెఱపుము
రాముని తప్పులు వెదకుచు పలికెడు పాపాత్ములతో స్నేహము విడువుము
రాముడు లేనే లేడని పలికే రాలుగాయిలకు దూరము నిలువుము
రాముని కన్యుల నెంచుచు పలికే పామరజనులను చేరక యుండుము

ఎవరికి రాముడు నారాయణుడో భువిని వాడెపో సజ్జనుడు
ఎవరికి రాముడు ప్రాణాధికుడో భువిని వాడెపో యుత్తముడు
ఎవరికి రాముడు పతియును గతియో భవిని వాడెపో భక్తుండు
ఎవరికి రాముడు తనవా డగునో భువిని వాడెపో నీవాడు


కుక్షింభరులమయ్య మేము శ్రీరామ గోవింద గోవింద యనము

కుక్షింభరులమయ్య మేము శ్రీరామ గోవింద గోవింద యనము
శిక్షార్హులము గాదె మేము శ్రీరామ చేయెత్తి గోవింద యనము

పదిమంది మముజూచి నవ్వేరు పొమ్మని భజనల జోలికే పోబోము
పెదవిపై నీనామమే పలుక జనులెల్ల వెంగళు లందురని వెఱచేము 
పదుగురు ప్రాజ్ఞులై ధనము లార్జింతురని వార లాదర్శమని యెంచేము
కుదురుగా నుంచక కాలమ్ము కుదుపుచో కొంచె మప్పుడు నిన్ను తలచేము

ఒకవేళ నెవడైన నీనామ కీర్తన మొనరించితే చూచి నగియేము
ఒకవేళ నెవరైన నిను గూర్చి పలికితే నొకచూపునే చూసి పోయేము
ఒకవేళ యేయాపదో వచ్చి పడితేను యొక్కింతగా నీకు మ్రొక్కేము
ఒక పండుగో పబ్బమో వచ్చెనా భక్తి యుప్పొంగ నీగుడికి వచ్చేము

పుట్టిన దాదిగా పుడకల దాకను బుధ్ధిలో ధనములే‌ తలచేము
గట్టిగా యొకనాడు నారాయణా యని గాఢానురక్తితో ననలేము
పట్టుబట్టి మమ్ము భగవంతుడా నీవె పలికించ వలయునో శ్రీరామ
కొట్టి తిట్టి మమ్ము దారిలో పెట్టరా గోవింద గోవింద యనిపించరా


జానకీమనోహరునకు మ్రొక్కని వాని నరజన్మ మేల

సకలలోకములు లేలు జానకీమనోహరు
నకు మ్రొక్కని వాని నరజన్మ మేల

నరజన్మ మెత్తి సంబరపడ నేమిటికి
హరిభక్తి లేకున్న నాజన్మ మెందుకు
నిరతంబును కుక్షింభరుడైన మనుజుడు
పురుగు వంటివాడెపో నేలపై వాడు
 
కల్ల దైవంబుల కాళ్ళ మ్రొక్కుటయును
కల్లగురువుల బోధకఱచి చెడుటయును
గుల్లజేయగ తనువు కల్లజేయగ బ్రతుకు
తల్లడిల్లును గాని తరియించగా లేడు

శ్రీరామ యనకుండ నారాటములు పోవు
శ్రీరామ యనకుండ చిత్తశాంతి లేదు
శ్రీరామ యనక సంసారము వెడలడు
శ్రీరామ నామమే చింతించ వలయును

 

నీకృప రాదేల నీరజనయన

నీకృప రాదేల నీరజనయన నిన్ను

గా కన్యులను దలప గాదు నాకు


వీని వన్నియు కోతివేషాలు రఘురామ

వీనిపై దయజూప వీడేమి యోగ్యుడు

మానుం డనుచు నేడు మారుతి యన్నాడో

వానరుం డామాట పలుకరాదు కద


పెద్దవారల కెదురు వీడు పల్కును రామ

వద్దయ్య దయచూప వద్దు హీనుండనుచు

పెద్దగా నీతో విభీషణుడు పలుకునో

వద్దనవె యామాట వాడనుట తగునె


శరణ మంటే చాలు మరచి మా తప్పులను

కరుణించు ఘనుడవే మరి యొరుల మాటలను

పరిగణించి విడచు వాడవే కావుగా

ధరణిజా రమణ యిక తాత్సార మేలరా29, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

దశరథసుతుడగు శ్రీరామునిగా

దశరథసుతుడగు శ్రీరామునిగా ధరపై శ్రీహరి ప్రభవించె

విరించి మొఱవిని పులస్త్యు మనుమని దురాగతమ్ముల నరికట్ట

బ్రహ్మవరంబుల బరితెగియించిన రావణు విజృంభణ మాప

యజ్ఞరక్షకుడు మునిపుంగవుల యజ్ఞయాగములు కాపాడ

మునిశాపంబున తనవాడే దైత్యునిగా నుండుట గమనించి

అనరణ్యుడు రావణున కొసంగిన ఘనశాపమును పండింప

తన పాదంబుల స్పర్శను గోరెడు మునిసతి తపమును పండింప

తన రాకకునై యెదురుచూచెడు ముని శ్రమణికపై దయగలిగి

హనుమగ శివుడు ధరపై.వెలసి తనకై వేచుట గమనించి

భవతారకమగు సులభమంత్రమును భక్తకోటి కీయగ నెంచి


రేపుమా పనకుండ రామా

రేపుమా పనకుండ రామా నీస్మరణ 
    ప్రియమార చేసెద నేడు


ఉన్నపాటున మృత్యువాలింగనము చేయు
    చున్నపుడు నీస్మరణ మెట్లు


కఫవాతపిత్తములు చనువేళ కంఠమున్
   క్రమ్మగా నీస్మ‌రణ మెట్లు


పోగాలమున దేహబాధ లధికంబైన 
    పొంగుచు నీస్మ‌రణ మెట్లు


చనువేళ చిత్తచాంచల్యంబు గలుగుచో 
    చక్కగా నీస్మ‌రణ మెట్లు


నిదురలో ప్రాణముల్ నిష్క్రమించెడు నెడల 
    నిండార నీస్మ‌రణ మెట్లు


స్పృహలేని స్థితిలోన ప్రాణముల్ దేహంబు 
    విడుచుచో నీస్మరణ మెట్లు


27, నవంబర్ 2022, ఆదివారం

మా కేమీయడు రాముడు

మా కేమీయడు రాముడు మహనీయగుణధాముడు

మణులు మాణిక్యాలు వజ్ర వైఢూర్యాలు మాకీయడే రాముడు

నౌకర్లు చాకర్లు కోలాహలంబుగ మాకీయడే రాముడు

లోకోత్తమములైన భోగాలు భాగ్యాలు మాకీయడే రాముడు

లోకసన్నుత మైన విద్యావివేకాలు మాకీయడే రాముడు

ప్రాకారములు గల భవనాలు పురములును మాకీయడే రాముడు

చేకొని రాజ్యాలనేలు సామర్ధ్యంబు మాకీయడే రాముడు

మాకేల నివియనుచుమ మోక్షమే యిమ్మంటె మాకీయడే రాముడు


నమ్మికొలిచెడు నాజీవనమును నడపు రామనామం

నమ్మికొలిచెడు నాజీవనమును నడపు రామనామం


పాపతి‌మిరసంహారసూర్యక‌రస్పర్శ రామనామం

పాపాటవులను తగులబెట్టు దావాగ్ని రామనామం


భీకరభవవారాన్నిధితారణనౌక రామనామం

శ్రీకంఠాది మహానుభావులు చేయు రామనామం


గర్వితదానవదర్పాపహరణకారి రామనామం

సర్వవిధంబుల సుజనకోటిని సాకు రామనామం


శ్రీయుర్వీసుతప్రాణనాదమై చెలగు రామనామం

వాయుసూనువిభీషణు లెంతో వలచు రామనామం

26, నవంబర్ 2022, శనివారం

చేరవే రసనపై శ్రీరామనామమా

చేరవే రసనపై శ్రీరామనామమా 
ఓ రామనామమా నా రామనామమా

అడవిలోన బోయనోట నమరినట్టి నామమా
పడతికి పతిశాపమును బాపినట్టి నామమా
పుడమిపైన ధర్మమును నడపినట్టి నామమా
ఎడబాయక భక్తకోటి నేలునట్టి నామమా

భువనంబుల విస్తరించి పొగడబడెడి నామమా
శివదేవుని రసనపైన చెలువొందెడి నామమా
అవనిజాహృదయములో నలరారెడు నామమా
భవతారకనామ మగుచు పరగుచుండు నామమా

నాదు పురాకృతము వలన నాకు దక్కిన నామమా
ఆదరించి నావేదన లణగద్రొక్కు నామమా
కాదనక దీనుజనుల కనికరించు నామమా
మోదముతో నన్ను చేరి మోక్షమిచ్చు నామమా

బ్రహ్మానందమె రామనామ మని పాడవె ఓమనసా

బ్రహ్మానందమె రామనామ మని పాడవె ఓమనసా
బ్రహ్మజనకుడే మారాముడని పాడవె ఓ మనసా

శ్రితజనపోషకు డీరాముడని చెప్పవె ఓ మనసా
అతిబలవంతుడు హరి రాముడని అనవే ఓ మనసా
ప్రతివీరుడు మారామున కెవడని పాడవె ఓ మనసా
పతితపావనుడు మారాముడని పాడవె ఓ మనసా

జగదీశ్వరుడని రాముని నిత్యము పొగడవె ఓ మనసా
నగధరుడగు హరి మారాముడని పొగడవె ఓ మనసా
నిగమము లీతని నిశ్వాసమ లని పొగడవె ఓ మనసా
నిగమాంతప్రతిపాద్యబ్రహ్మ మని పొగడవె ఓ మనసా

ధరాసుతాపతి భవతారకుడని పాడవె ఓ మనసా
తరచుగ మదిలో రామనామమే తలచవె ఓ మనసా
పరమాత్ముడె మారామచంద్రు డని పాడవె ఓ మనవే
హరి మారాముడె ఆత్మబంధువని అనవే ఓ మనసా


24, నవంబర్ 2022, గురువారం

మారాడవేమిరా మంగళనామా

ధారాధరశ్యామా దశరథరామా

మారాడవేమిరా మంగళనామా


నీనామరూపములను నేను తలపనా

నీనామవైభవమును నేను పాడనా

నీనామసుధారసము నేను గ్రోలనా

దేనికిరా నీయలుక  దీనబాంధవా


నీభక్తజనుల కథలు నేను మెచ్చనా

నీభక్తజనుల తోడ నేను చేరనా

నీభక్తుల నొకడనై నేను నిలువనా

శోభించదు నీకలుక చూడవయ్యా


తిరిగి చూడవేమని తిట్టుకొంటినా

కరుణలేదు నీకని కసురుకొంటినా

వరములీయ వేమని పలికియుంటినా

పరమపురుష యీయలుక పాడిగాదురాశ్రీరాముని శుభనామం

ఊరు మిక్కిలిగ మెచ్చిన నామం

నోరు మిక్కిలిగ మెచ్చిన నామం

దారిని చక్కగ చూపే నామం

శ్రీరాముని శుభనామం


భక్తిమార్గమున నడిపే నామం

ముక్తి ద్వారమును తెరిచే నామం

శక్తియుక్తుల నిచ్చే  నామం

రక్తిని గొలిపే రామనామం


శాపాలన్నీ తీర్చే నామం

తాపాలను తొలగించే నామం

పాపాటవులను కాల్చే నామం

తాపసహితమౌ రామనామం


రాతిని నాతిని చేసిన నామం

కోతిని బ్రహ్మను చేసిన నామం

ఆపశుపతి కడు మెచ్చిన నామం

శ్రీపతినామం రామనామం23, నవంబర్ 2022, బుధవారం

నీలమేఘశ్యాముని నీవెఱుగవా

బాలేందుశేఖరుడు పొగడునట్టి రాముని

నీలమేఘశ్యాముని నీవెఱుగవా


రాము డేలిన గడ్డఫై ప్రభవించియును నీవు

రామునే యెఱుగనన రాదు కదరా

రాముని దేవుడని ప్రతివాడును పొగడునే

రామునే తెలియకుండ రాదు కదరా


మాయదారి గురువుల మాటలు నమ్మితివా

మాయదారి చదువుల మైకమబ్బెనా

మాయదారి కుమతముల మత్తులోన పడితివా

మాయనుదాటించు హరి మాట నెఱుగవు


ఇకనైకను కళ్ళుతెఱచి యెఱిగికొనుము రాముని

ప్రకటించుము సద్భక్తిని బాగుపడెదవు

సకలేశ్వరుని హరిని శరణము వేడకయే

ఒక జీవుడు తరియించుట యుండదయ్యా21, నవంబర్ 2022, సోమవారం

స్మరణీయం శ్రీహరినామం

 


స్మరణీయం శ్రీహరినామం వి

స్మరణీయం స్మరనామం


సత్యాన్వేషణ సలిపెడు వారికి

సత్సాంగత్యము చాలను వారికి

ధర్మము మేలని దలచెడు వారికి

దైవము నెదలో దలచెడు వారికి

ఇహసౌఖ్యంబుల నెంచని వారికి

కలిమాయలపై కలబడు వారికి

మోక్షార్ధులగు బుధ్ధిమంతులకు

భవతారకమై పరగెడు నామం

శ్రీరఘురాముని చిన్మయనామం


శతకోటి వందనాలు

శతకోటి వందనాలు జానకీమాతకు

శతకోటి వందనాలు జానకీవిభునకు


వందనాలు జగదేకవంద్యకు మాజననికి

వందనాలు జగదేకవంద్యుడు మావిభునకు

వందనాలు భక్తలోకపాలకులకు వందనాలు

వందనాలు క్షిప్రవరప్రసాదులకు వందనాలు


హరిసేవాపరాయణు లందరకు వందనాలు

హరిస్మరణానందులకు వందనాలు వందనాలు

హరిభక్తిప్రచారకు లందరకు వందనాలు

హరిపూజలు చేయువార లందరకు వందనాలు


వందనాలు హరినిపొగడు బ్లహ్మాదిదేవతలకు

వందనాలు హనుమదాది భాగవతోత్తములకు

వందనాలు రఘురాముని భక్తులకు వందనాలు

వందనాలు హరతత్త్వము భావించు విబుధులకు


రామపాదములను విడువరాదే బుధ్ధీ

రామపాదములను విడువరాదే బుధ్ధీ శ్రీ

రామున కన్యమును తలపరాదే బుధ్ధీ


పతితపావనుడు వాడు భగవంతుడే బుధ్ధీ

వ్రతముగా సేవింపు మతని పాదాబ్జములు


భూమిజనుల సేవించుచు చెడిపోకే బుధ్ధీ

పామరులను సేవించుట యన పాపమే కద


శివుడు బ్రహ్మేంద్రాదులు పొగడు చిన్మయు బుధ్ధీ

సవినయముగ సేవించవలె చక్కగ నీవు


హనుమదాదుల సేవలందు హరినే బుధ్ధీ

క్షణము విడువక సేవింపవలె చక్కగ నీవు


ఇంతకన్న హితములేదే యిలలో బుధ్ధీ

చెంతనున్న నారాయణుని సేవించవలె


భవతారకము రామపాదద్వయమే బుధ్ధీ

భవబంధకరము లన్యవస్తువులు మనకు19, నవంబర్ 2022, శనివారం

కొండనెత్తెను గోవిందుడు

కొండనెత్తెను గోవిందుడు కను

పండువ చేసె గోవిందుడు


మునిగెడు గిరిని మూపున దాల్చెను

పెనుతాబేలై గోవిందుడు

కనుగొన గిరి కొమ్మునను తానే

మొనకెక్కె నిదే ముకుందుడు


జనులను గోవుల సంరక్షించగ

కొనగోట నిదే గోవిందుడు

మునుకొని గోవర్ధన మెత్తెనుగా

మునుపటి వలెనే ముకుందుడు


కొండల వలె నాకుండు కష్టములు

బెండులు కావా వెన్నునకు

అండ గాక కోదండరాము డను

మొండి యయ్యెనే ముకుందండు


18, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

రావణు డక్కడ రాము డిక్కడ

రావణు డక్కడ రాము డిక్కడ యిక

రావణుని చంపెడు దేవు డెక్కడ


పట్టమును గట్టుకొని బంగారుగద్దెపై

పట్టమహిషి ధరణిజ ప్రక్కన మెఱయ

పట్టుపీతాంబరము గట్టి రాము డుండిన

వట్టిదే రావణుని వధియించుట


మునివేషధారియై వనములలో జొరబడి

ధనదుని తమ్మునిపై దాడిచేయు నని

మును నీవు చెప్పనది ముదుసలి బ్రహ్మయ్యా

కనుగొన వట్టిమాట యనిరి సురలు


తప్పునా హరిమాట తప్పునా నావ్రాత

తప్పకుండ దాశరథి తరలును వనికి

కుప్పలుగ రక్కసుల గూల్చు రావణుజంపు

తప్పదనుచు పలికె తా బ్రహ్మయ్యరామనామము నిన్ను రక్షించును

రామనామము నిన్ను రక్షించును శ్రీ

రామనామమె నిన్ను రక్షించును


కామాదిరిపులపై ఖడ్గమ్ము జళిపించి

తామసత్వవ్యాధి ధాటిని తగ్గించి

ప్రేమతో దుష్కర్మపీడ లడగించి

ఆముష్మికముఫైన ననురక్తి కలిగించి


భవచక్రఖండనపారీణమై యొప్పి

భవవార్ధిదాటించు పడవయై యొప్పి

భవరోగశమన దివ్యౌషధంబై యొప్పి

భవలతల్ కోయు కరవాలమై యొప్పి


కలిసర్పవిష మూడ్చు గట్టిమంత్రం బగుచు

వెలలేని సుఖమిచ్చు వేదమంత్రం బగుచు

బలవృధ్ధి కలిగించు భవ్యమంత్రం బగుచు

జలజాక్షు దరిజేర్చు సత్యమంత్రం బగుచు


రామనామమున రుచికలుగుటకు

 రామనామమన రుచికలుగుటకు ప్రాప్త ముండవలెను


ప్రాప్తమున్న దొక శప్తవనితకు రామనామమున రుచికలిగె

ప్రాప్తమున్న దొక బోయవానికి రామనామమున రుచికలిగె

ప్రాప్తమున్న దొక కోయవనితకు రామనామమున రుచికలిగె

ప్రాప్తమున్న దొక వానరమునకు రామనామమున రుచికలిగె


ప్రాప్తములేదా సిరు లెన్నున్నను రామనామమున రుచిలేదు

ప్రాప్తములేదా చదు వెంతున్నను రామనామమున రుచిలేదు

ప్రాప్తములేదా ప్రజ్ఞలు గలిగియు రామనామమున రుచిలేదు

ప్రాప్తములేదా వేదాంతికియును రామనామమున రుచిలేదు


రామనామమున రుచికలుగుటకు నేమి చేయవలె నెవడెఱుగు

ఏమి దానములు నేమి ధర్మముల నెంతచేసిన రుచికలుగు

రామనామమున రుచికలుగుటకు రాముని దయయే కారణము

రామునిదయ సంప్రాప్తంబైన రామనామమున రుచికలుగు


17, నవంబర్ 2022, గురువారం

మధురమధురమౌ రామనామం

మధురమధురమౌ రామనామం మదిలో దలచండీ


విధిగా మీరీ రామనామం విడువక చేయండీ

సదమలమగు ఈ రామనామం చక్కగ చేయండీ

బుధజనహితమౌ రామనామం పొంగుచు చేయండీ

నిధులకునిధియౌ రామనామం నిక్కుచు చేయండీ

మేలొనరించే రామనామం మీరు మరువకండీ

కాలాతీతము రామనామం చాలు మాకనండీ

ప్రొణాధికమీ రామనామం వదలబో మనండీ

బ్రహ్మానందం రామనామం వదలబో మనండీ

ప్రణవం తానే రామనామం వదలబో మనండీ

కథలను నిండిన రామనామం ఘనముగ చాటండీ

విధిశంకరనుత రామనామం విరివిగ చాటండీ

అందరు మెచ్చగ రామనామం అవనిని చాటండీ

భవహరమని ఈ రామనామం.ప్రజలకు చాటండీహే రామ పౌలస్త్యమృగసింహ

హే రామ పౌలస్త్యమృగసింహ

నారాయణాచ్యుత నరసింహ


నీలమేఘశ్యామ నిరుపమాకార కరు

ణాలవాల యోగిరాజసంపూజ్య


ఘోరపాతకవన క్రూరకుఠార సం

సారపారావార తారణనౌక


నిగమాంతసంవేద్య నిస్తులతత్త్వ ప

న్నగరాజపర్యంక జగదేకశరణ


దానవవిషవనదహనదావాగ్ని ముని

మానసకాసార విహరణహంస


భర్గశక్రవిరించిభావితభావ అప

వర్గప్రద విశ్వవందితచరణ


పరికల్పితానేకబ్రహ్మాండభాండ శ్రీ

ధరణీజాహృద్గగనపరిలసచ్చంద్ర


భయమేల శ్రీరామభద్రుని గుడిచిలుక

భయమేల శ్రీరామభద్రుని గుడిచిలుక
భయమేలనే నీకు చిలుకా

రామచంద్రయ్య నిను రక్షించు చున్నాడే 
    ఏమీ భయములేదు చిలుకా నీ
    కేమీ భయములేదు చిలుకా
ఏమీ  భయములేదు ఈరాము డుండగ
   ఎవడే కొట్టేవాడు చిలుకా ని
   న్నెవడే కొట్టేవాడు చిలుకా

ఏవేటకాడు వచ్చి ఏబుట్టలో పెట్టి
     ఎట్లా గెత్తుకుపోవు చిలుకా ని
     న్నెట్లా గెత్తుకుపోవు చిలుకా
నీవేమొ రామయ్య గుడిగూటి లోపలను
      నిక్షేపముగ నుండ చిలుకా యిక
      నీకేమి భయమే చిలుకా

భోగాశతో నీవు పోయేవొ గుడివిడిచి
      పోగాలమే నీకు చిలుకా అది
      పోగాలమే నీకు చిలుకా
ఈగూటినే విడిచి ఈకొమ్మ కాకొమ్భ
      కెగురకుంటే చాలు చిలుకా నీ
      వెగురకుంటే చాలు చిలుకా

కాలుడైతే నేమి గీలుడైతే నేమి
     ఏలాగు నినుబట్టు చిలుకా వా
     డేలాగు నినుబట్టు చిలుకా
వాలయముగ రామభద్రుని గుడిలోన
     భద్రంబుగా నున్న చిలుకా బహు
     భద్రంబుగా నున్న చిలుకా

16, నవంబర్ 2022, బుధవారం

నరసింహ శ్రీరామ

నరసింహ శ్రీరామ నారాయణాచ్యుత

కరివరదా నను కావవయా


పరమేశ జగదీశ బ్రహ్మాండాధిప

తరణికులోద్భవ ధర్మావతార

ధరణీసుతావర దశముఖవిదార

కరుణించరా నన్ను ఘనశ్యామా


దాసపోషక దైత్యదమన రఘువీర

వాసవాదిసురనుత భాసురవిక్రమ

నీసరి వారెవ్వరు నీరేజాక్షణ

గాసిల్లుచుంటిరా ఘనశ్యామా


జయరామ శ్రీరామ జానకీరామ

భయవిదారక రామ పావననామ

రయమున నన్నేల రావేమి రామ

దయచూప వేలరా దశరథరామనీనామమే మందురా

నీనామమే మందురా నిజము భవరోగమునకు 

నీరూపమే విందురా నిజము రెండుకన్నులకు


నీనామరూపములే నిరుపమానములు రామ

నీనామరూపములే నిత్యసత్యములు పృథివి

నీనామరూపములే నిత్యమఖిల జగములేలు

నీనామరూపములే నిత్యానందములు నాకు


నీనామరూపములే ధ్యానించు యోగిగణము

నీనామరూపములే ధ్యానించు సదాశివుడు

నీనామరూపములే ధ్యానించు వాయుసుతుడు

నీనామరూపములే మానక నన్నేలు రామ


నీనామరూపములే దీనకల్పవృక్షములు

నీనామరూపములే జ్ఞానులకు సర్వస్వము

నీనామరూపములే నిర్మోహులు మోహింతురు

నీనామరూపములే జానకీశ నేసేవింతురామనామము పలుకనీ

రామనామము పలుకనీ ప్రతిచోట ప్రతినోట

రామభజనలు సాగనీ ప్రతియింట ప్రతిపూట


జయజయ శ్రీరామ జగదభిరామ యని

జయజయ రఘురామ జానకిరామ యని

జయజయ రమణీయశాంతవిగ్రహ యని

జయజయ మమ్మేలు స్వామి రామా యని


జయజయ శ్రీరామ జననుతచరిత యని

జయజయ విశ్వేశ సాకేతరామ యని

జయజయ జగదేక సత్యవిక్రమ యని

జయజయ మారామచంద్ర మహాత్మ యని


జయజయ శ్రీరామ జయజయ దేవ యని

జయజయ సర్వేశ జయజయ రామ యని

జయజయ లోకేశ జయము.శ్రీహరి యని

జయజయ పరమాత్మ సదానందా యనిశ్రీరామనామమే కలివారకం

శ్రీరామనామమే కలివారకం శ్రీరామనామమే భవతారకం

శ్రీరామనామమే మనకు స్మరవారకం శ్రీరామనామమే మనకు శుభకారకం

శ్రీరామనామమే సకలభయవారకం శ్రీరామనామమే నిత్యజయకారకు

శ్రీరామనామమే ఐశ్వర్యకారకం శ్రీరామనామమే అభివృధ్ధికారకం

శ్రీరామనామమే చిత్తశాంతిప్రదం శ్రీరామనామమే క్షిప్రవరదాయకం

శ్రీరామనామమే కరుణాప్రవాహం శ్రీరామనామమే సౌఖ్యప్రవాహం

శ్రీరామనామమే పరమం పవిత్రం శ్రీరామనామమే దుష్కృతలవిత్రం

శ్రీరామనామమ రక్తిముక్తిఫ్రదం శ్రీరామనామమే సత్యస్వరూపం

శ్రీరామనామమే మనకు దివ్యౌషధం శ్రీరామనామమే మనకు సర్వస్వం


శ్రీరామ యనరా

శ్రీరామ యనరా శ్రీరామ యనరా 

     శ్రీరాము డీయనన్నది లేదురా


శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు నానందము

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు నారోగ్యము

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు నైశ్వర్యము

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చురా విజయము


శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు పరివారము

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు రాజ్యమ్ములు

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు భోగమ్ములు

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చురా పూజ్యత


శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు సత్కీర్తిని

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు సర్వస్వము

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు నాయుష్యము

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనరా 

    ఆరాముడే యిచ్చు నపవర్గము

నీవెంత చేసితివి చూడూ

నీవెంత చేసితివి చూడూ లంకేశ 

    నీలంక యిక వల్లకాడు

నీవెంత అరచినా చూడూ ఓసీత 

    నీరాము డిచ్చటకు రాడు


రాడు రాడంటేను నీవూ రావణా

    రాముడూ రాకుండ పోడు

వాడు వచ్చుట సర్వకల్ల ఓసీత

    వచ్చి ననుజంపుట కల్ల


నిన్ను జంపుట కల్లకాదూ ఓదైత్య

    నన్ను కాచుట కల్లకాదు

ఎన్నాళ్ళు పాడేవు సీతా ఈపాట

    ఎన్నటికి నట్లు కాబోదు


అట్లేల కాదురా మూర్ఖా రాముడే

    ఆదినారాయణుడు మూర్ఖ

అట్లు ప్రశంసించి సీతా నీవు న

    న్నెట్లు బెదిరింతువే సీతా


బెదిరించుచుంటిరా దుష్టా నీకునై

    నుదయించినట్టి మృత్యువును

అదియును చూచెదను సీతా ఏమైన

    వదలబోనే నిన్ను నేను


నీవు వదిలెడి దేమి పోరా రాముడే

    వదిలించు నీచెఱను రేపు

ఈవాదనల కేమి సీతా చూదాము

    నీవాక్యమందు సత్యమ్ముచిట్టివింటి నెక్కుపెట్టి శ్రీరాముడు

చిట్టివింటి నెక్కుపెట్టి శ్రీరాముడు ఇదె

   కొట్టెద రక్కసులనను బాలరాముడు


నవ్వుచు నొక బాణమేసి శ్రీరాముడు ఇది

   నారాయణాస్త్ర మనును బాలరాముడు


బాణమొకటి మంత్రించి శ్రీరాముడు ఇది

   బ్రహ్మాస్త్రము పొమ్మనును బాలరాముడు


పలువంకల పుడక దీసి శ్రీరాముడు ఈ

    బాణము నాగాస్త్రమను బాలరాముడు


విరివిగ బాణములు వేసి.శ్రీరాముడు అరి

    వీరులందరు చచ్చిరను బాలరాముడు


తన్ను మెచ్చు తమ్ములతో శ్రీరాముడు నా

    కన్ప వీరు డెవ్వడనును బాలరాముడు


విల్లుడించి చిరునగవుల శ్రీరాముడు 

    విజయము నాదేననును బాలరాముడు


15, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

తనవారని పెఱవారని దశరథసుతు డెంచునా

తనవారని పెఱవారని దశరథసుతు డెంచునా

తనపాదము లంటగనే తప్పక కరుణించును


అదిశుచియని  ఇదికాదని అగ్నిదేవు డెంచునా

వదలక తననంటుదాని పట్టి బూది చేయును


సజ్జనులకె పూలు సువాసనలు వెదజల్లునా

పజ్జకెవరు వచ్చినను పరీమళము చిమ్మును


పాము మంచిచెడుల నెంచి పట్టి కాటువేయునా

తామసమున నెదుటనున్న దాని దంష్ట్రకిచ్చును


యోగ్యులకే దప్పికను యుదకములు తీర్చునా

యోగ్యతల నెంచకయే ఊరట కలిగించును


వయసుచూచి వేటగాడు బాణముతో కొట్టునా

దయచూపక దేనినైన తప్పక వధియించును


మంచివారి రోగములకె మందులు పనిచేయునా

అంచితముగ గ్రోలువారి కారోగ్యము నిచ్చును


నియమముగా పొగడవయా నీరాముని

నియమముగా పొగడవయా నీరాముని ని
       ర్భయముగా పొగడవయా నీరాముని


రయముగాను పొగడవయా నీరాముని ఆ
       ర్భాటముగా పొగడవయా నీరాముని

సర్వసంపదలనిచ్చు నీరాముని నీకు
       సర్వత్రా జయమునిచ్చు నీరాముని

వివేకివై పొగడవయా నీరాముని నీవు
       వినయముతో పొగడవయా నీరాముని

భవారణ్యదవానలుని నీరాముని సర్వ
        భువనభవనసంరక్షకు నీరాముని

పదేపదే పొగడవయా నీరాముని నీవు
        పవలురేలు పొగడవయా నీరాముని

అన్నిచోట్ల పొగడవయా  నీరాముని నీవు
        అందరిలో పొగడవయా నీరామునిజయజయ రామ జానకిరామ

జయజయ రామ జానకిరామ

భయహర శుభకర పావననామ


దనుజవిరామ జనహితకామ

మునిమఖరక్షకఘననామ 


గగనశ్యామ కరుణాధామ

అగణితశోభనగుణధామ


సుందరనామ సురుచిరనామ

సుజనగణార్చితశుభనామ


వికుంఠధామ వీరలలామ

సకలాగమసన్నుతనామ 


రవికులసోమ భవనుతనామ

భవవార్నిధితారకనామ


చేయెత్తి దీవించరాదా

చేయెత్తి దీవించరాదా శ్రీరామ

నాయందు దయజూపరాదా


చింతలువంతలు చేరవు నన్నని

సంతోషము నాస్వంతంబగు నని


సత్సంగత్వము సలిపెద నేనని

దుస్సంగత్వము దూరము నాకని


మరువను నీనామము నెన్నడని

నరులను కొలుచుట నాకు కలుగదని


నీభక్తులలో నిలచెద నేనని

ఏభయములు నాకెన్నడు లేవని


తాపత్రయముల తగులను నేనని

పాపము నాకన బహుదూరంబని


అరిషడ్వర్గము లంటవు నన్నని

పరమార్ధంబును మరువను నేనని


హాయిగ సంపద లమరెడు నాకని

మాయ నాకడకు మరియిక రాదని


పామరు లిక నను భాధపెట్టరని

భూమిని నాకిక పుట్టువు లేదని


14, నవంబర్ 2022, సోమవారం

రఘువర తప్పెంచకు

పరమపురుష శ్రీహరి పురుషోత్తమ

కరుణాకర రఘువర తప్పెంచకు


నమ్మిన వారల నమ్మకములను

వమ్ముచేయవని యిమ్మహి పెద్దలు

నమ్మబలికి రని నమ్మితిరా నిను

నమ్ముట తప్పా కిమ్మనవేరా


వింటినిలే నీబిరుదము లెన్నో

వింటి నీకథలు వింతలువింతలు

వింటిని నీభక్తవీరుల కథలును

అంటి నమ్మితినని అదినా తప్పా


తప్పా తనువుల దాల్చుట యనునది

తప్పా ననుమాయ గప్పుట యననది

తప్పా నిన్నే తలచుట రామా

తప్పా నీకై తహతహ లాడుట12, నవంబర్ 2022, శనివారం

ఇంతకన్న మంచిమందీ యిలలో లేదండీ

ఇంతకన్న మంచిమందీ యిలలో లేదండీ

చింతించక యెంతోకొంత యిచ్చి కొనండీ


చేదుమందు కాదండీ చెప్పరాని తీపండీ

వేదనలు తొలగించే పెద్దమందండీ

పేదలనీ ధనికులనీ వివక్షేమీ లేదండీ

ఆదుకొనే యీమందు అందరిదండీ


మీరు డబ్బులిస్తే మందు మేమివ్వ లేమండీ

గోరంతైనా డబ్బుతొ కొనలేరండీ

కూరిమి మీదగ్గరుంటే కొంచెమిస్తే చాలండీ

కోరుకున్నంత మందు కొంచుపొండీ


ఈమందును తిన్నారో యికమీద పుట్టరండీ

ఏమందూ యీహామీ నీయలేదండీ

ఈమందే మంచిమందు ఇదే నాల్కనుంచండీ

రామనామమనే మందు రవ్వంతైనానీదయచే కలిగినది నీరజాక్ష యీతనువు

నీదయచే కలిగినది నీరజాక్ష యీతనువు
నీదయచే నిన్నినాళ్ళు నిలిచియున్నది

నీదయచే కొంచెముగా నేర్చినది వివేకము
నీదయచే దానినట్లే నిలుపుకొన్నది
నీదయచే దొఱకినది నీనామము దానికి
నీదయచే చేయు నదే నిత్యస్మరణము

నీదయచే నిత్యమును నిన్ను భావించునది
నీదయచే భావనలో నిన్నే చూచును
నీదయచే రామచంద్ర నిన్ను సేవించునది
నీదయచే నిన్ను విడచి నిముషముండదు

నీదయచే నీసన్నిధి నిత్యమును కోరునది
నీదయచే అన్యంబుల నాదరింపదు
నీదయచే నిను గూర్చి నిత్యమును పాడునది
నీదయచే నాపాటలు నిలచును గాక


తప్పు లెన్నవద్దు రామా

తప్పు లెన్నవద్దు రామా మాతప్పు లెన్నవచ్చిన నవి కుప్పలు తెప్పలు సుమా

భలేవాడివయ్య రామా నీ వేవేవే పాతలెక్కలు బయటకు తీసే వేల
కాలాంబుదశ్యామ రామా యేకాలములో జరిగినవో కానీ ఆతప్పులనగ

నిర్మలుడవు నీవు రామా దుర్మార్గులము మావిదుష్కర్మ లిన్ని యన్ని కావు
కర్మలు విడనాడ రామా మాయజ్ఞానము సామాన్యము కాదుకదా సార్వభౌమ

నీవు కోపపడకు రామా మాజీవులము దుర్బలులము నిజముగానె యల్పులము
నీవు తలచుకొన్న రామా ఆఠావులన్ని చింపివేసి నిందలన్ని బాపగలవు

భవజలధి నీద రామా మాసత్తువెంత చెప్పవయ్య వదలక రక్షించవలయు
ఎవరింక దిక్కు రామా మాతప్పులెన్నకుండ నీ వింకనైన కావవయ్య
 

11, నవంబర్ 2022, శుక్రవారం

హరే జానకీశా శ్రీహరే రుక్మిణీశా

హరే జానకీశా శ్రీహరే రుక్మిణీశా
హరే  పార్వతీశవినుత హరే‌ జగదీశా

హరే భుజగశయనా శ్రీహరే కమలనయనా
హరే శ్రీనివాసా శ్రీహరే సంనివాసా
హరే పుష్కరాక్షా శ్రీహరే నీరజాక్షా
హరే భువనజనకా శ్రీహరే మదనజనకా
 
హరే దేవదేవా శ్రీహరే వాసుదేవా
హరే దీప్తమూర్తీ శ్రీహరే మహామూర్తీ
హరే రావణారీ శ్రీహరే కంసవైరీ
హరే జ్ఞానగమ్యా శ్రీహరే భక్తిగమ్యా
 
హరే లోకబంధో శ్రీహరే దీనబంధో
హరే భక్తపోషా శ్రీహరేభువనపపోషా
హరే ధనుర్ధారీ శ్రీహరే చక్రధారీ
హరే రామచంద్రా శ్రీహరే యదుకులేంద్రా
 

హరి హరి హరి హరి యందుమయా

హరి హరి హరి హరి యందుమయా శ్రీ
హరికీర్తనలే విందుమయా

హరిక్షేత్రంబుల నుందుమయా శ్రీ
హరిభక్తులతో నుందుమయా
హరిదీక్షలతో నుందుమయా శ్రీ
హరిభక్తులమై యుందుమయా

హరిమార్గంబున నుందుమయా శ్రీ
హరినెల్లడల కందుమయా
హరిచరితములే విందుమయా శ్రీ
హరినామములే విందుమయా
 
హరియే రాముం డందుమయా శ్రీ
హరియే కృష్ణుం డందుమయా
హరి మావాడని యందుమయా శ్రీ
హరి తోడిదె బ్రతు కందుమయా


శ్రీరామ నామస్మరణ మీరేల చేయరు

శ్రీరామ నామస్మరణ మీరేల చేయరు సం
సారము తరియింప చక్కని మార్గమే
 
మారుని స్నేహము మరిగి మానితిరో ని
స్సారదుర్మతప్రచారప్రభావని
వారితులై వదలి భ్రష్టులైనారో 
శ్రీరాముని మరచి చెడిపోవుచున్నారు

కాసుల వేటలో కాలము గడపుచు ను
దాసీనులై హరిని తలచుట మానుచో
సంసారమును దాటు చక్కని పడవను
కాసులు కొనిపెట్టగాలేవు తెలియుడు

తనువు శాశ్వతమని తలపోయుచున్నారో యీ
తనువన్న చాలరంధ్రములున్న పడవయే
మునుగుట తధ్యమ్ము మునుకొని హరినామ
మును పడవగా చేసికొవలె తెలియుడు 
 

రామచంద్రునకు విద్యలు నేర్పగ

రామచంద్రునకు విద్యలు నేర్పగ రమణీమణులకు తగవులు కలిగె
భామామణులు తగవులుపడగ రాముడు నవ్వుచు చూచుచు నుండె

ధీరవనితవే కౌసల్యా బహుధీరవనితవే కౌసల్యా
    నీరాముడైతేను నీవేమి నేర్పేవు నేర్పేవు లేవే పూజలు వ్రతములు
    నారాము డివికావు నేర్చుకోవాలే వీరాధివీరుని చేసెడి విద్య
    నేరుపుమీఱగ నేర్పును చూడవె శ్రీరామునకు కైక చక్కని విద్య


వీరవనితవే కైకమ్మా కడు శూరవనితవే కైకమ్మా
    నీరాముడైతేను నీవేమి నేర్పేవు నేర్పేవు లేవే విల్లంబుల విద్య
    నారాము డివికావు నేర్చుకోవాలే నరవరేణ్యునిగ చేసెడి విద్య
    నేరుపుమీఱగ నేర్పు సుమిత్ర శ్రీరామునకు చాల చక్కని విద్య


చారుశీలవే సుమిత్రా వరనారీమణివే సుమిత్రా
    నీరాముడైతేను నీవేమి నేర్పేవు నేర్పేవు లేవే దానాలు ధర్మాలు
    నారాము డివికావు నేర్చుకోవాలే ధీరవరిష్టుని చేసెడి విద్య
    నేరుపుమీఱగ నేర్పును చూడవె శ్రీరామునకు కైక చక్కని విద్య


వారిజాక్షి ఓ‌కైకమ్మా శుభచరితవైన ఓ‌ కైకమ్మా
    నీరాముడైతే నీవేమి నేర్పేవు నేర్పేవు లేవే దండనీతు లెల్ల
    నారాము డివికావు నేర్చుకోవాలే దయతో చక్కగ పాలించు విద్య
    నేరుపుమీఱగ నేర్పును చూడవె శ్రీరామునకు తల్లి చక్కని విద్య
    
    
ధీరవనితవే కౌసల్యా బహుధీరవనితవే కౌసల్యా
    నీరాముడైతేను నీవేమి నేర్పేవు నేర్పేవు లేవే శాస్త్రపాఠములు
    నారాము డివికావు నేర్చుకోవాలే శూరకులమ్మెల్ల మెచ్చెడి విద్య
    నేరుపుమీఱగ నేర్పును చూడవె శ్రీరామునకు కైక చక్కని విద్య


వారిజాక్షి ఓ‌కైకమ్మా శుభచరితవైన ఓ‌ కైకమ్మా
    నీరాముడైతే నీవేమి నేర్పేవు నేర్పేవు లేవే రాజనీతికథలు
    నారాము డివికావు నేర్చుకోవాలే ధారుణిపై పేరు నిలిపెడి విద్య
    నేరుపుమీఱగ నేర్పును చూడవె శ్రీరామునకు తల్లి చక్కని విద్య
 

ధీరవనితవే కౌసల్యా బహుధీరవనితవే కౌసల్యా
    నీరాముడైతేను నీవేమి నేర్పేవు నేర్పేవు లేవే ధర్మసూక్షములు
    నారాము డివికావు నేర్వాలి చాలా నారాయణు డంతవాడు కావాలే
    నేరుపుమీఱగ నేర్పును చూడవె శ్రీరామునకు కైక చక్కని విద్య


నారాముడంటేను నారాముడనుచును

నారాము డంటేను నారాము డనుచును నవ్వుచు పోట్లాడిరి
గారముచేయుచు శ్రీరాముబుగ్గల గట్టిగ ముద్దులు పెట్టుచును

బంగారుకొండను నవమాసమ్ములు భరియించి కంటిని నేనని కౌసల్య
అంగనామణీ పుత్రకామేష్టి యందిచె నపురూపఫలమని నరపతి
చెంగునగెంతే చిలిపిబాలకుని శ్రీరామచంద్రుని చంకనజేర్చుచు

నానోములపంట నాకొడుకువీడే నన్నెత్తుకోనీవె యనును కౌసల్య
ఈనల్లనయ్య నాకొడుకు కాడా యెత్తుకోనీవమ్మ యనును కైకమ్మ
కానీవె పిలిచితే యెవరిచంకెక్కునొ కనుగొందమిర్వువ మదియిప్పు డని

కంటిని చూడవె నాకంటివెలుగును యింటికి వెలుగును ఈకొడుకు నను పతి
వింటినిబట్టుట నేర్పెద నేనని ఇంటికి వెలుగును చేసెద నని కైక
మింటిమానికెపుటింటికి వెలుగై మెఱిసే రాముని చంకనజేర్చుచు

10, నవంబర్ 2022, గురువారం

మాయ సంగతి తెలియుడు జనులార మాయ సంగతి తెలియుడు

మాయ సంగతి తెలియుడు జనులార మాయ సంగతి తెలియుడు
మాయ సంగతి నెఱిగితే తనువులు మనకుండవని తెలియుడు

మాయచే ప్రభవించును తనువిది మాయలోనే పెరుగును
మాయలోనే తిరుగును తనువిది మాయలోనే‌ యొరుగును
మాయలో తాబుట్టి మాయలోనే పెరిగి మాయలోనే తుదకు
మాయమై పోయేది మాయదారి తనువు మనకెందు కంటాను

మాయదారి తనువున కలుగును మాయదారి బుధ్ధులు
మాయదారి బుధ్ధుల కలుగును మాయదారి కర్మలు
మాయదారి కర్మల కలుగును మాయదారి జన్మలు
మాయదారి కర్మలు మాయదారి తనువు మనకెందు కంటాను

మాయ సంగతి తెలిసిన మనుజుడు మాయలో తానుండక
మాయను దాటేందుకు రాముని మానక ప్రార్ధించును
మాయను శ్రీరాముడు దయగొని మాయము చేయగను
మాయాప్రభావమును మాయదారి తనువు మనకుండ దంటాను

నమ్మదగిన వాడనియే నమ్మితిని రాముని

నమ్మదగిన వాడనియే నమ్మితిని రాముని 
నమ్మితిని దేవుడనే నమ్మితిని
 
నమ్మితిని రాముడే నారాయణుండని
నమ్మితిని వాడే నాపతియు గతియని
నమ్మితిని రాముడే నన్నుధ్ధరించునని
నమ్మకము నాదెన్నడు వమ్ముకాదు

నమ్మిన సుగ్రీవుని నమ్మకమును నిలిపెను
నమ్మిన విభీషణుని నమ్మకమును నిలిపెను
నమ్మిన సీతమ్మకు నమ్మకమును నిలిపెను
నమ్మకమును నిలుపడా నాది కూడ

నమ్ముకొన్న శబరికి మోక్షమ్మునే యిచ్చెనే
నమ్ముకొన్న హనుమను బమ్మనుగా చేసెనే
నమ్ముకొన్న నాకేమి నాస్వామి యీయడో
నమ్ముకొందు నన్యులను నమ్మనేల

9, నవంబర్ 2022, బుధవారం

హరిమెచ్చితే చాలు

హరిమెచ్చితే చాలునండీ మాకు సర్వే

శ్వరుడిమెప్పు చాలదే పదివేలండీ


మంచివాడవురా నీవు మరల పుట్టవద్దని

కొంచెము దయచూపి మమ్ము గోవిందుడే

అంచితముగ మెచ్చి దీవించి తలయూచుటకు

మించిన దేముండును మీరే చెప్పండీ


కొఃచెపు సొమ్ములకై కొరగాని వారిని కడు

మంచి వారలనుచు పోగడ మాకేమిటికి

మంచి ఆత్మతృప్తి నేమి మరి మోక్షధనమేమి

ఎంచి హరి యిచ్చు నింకేమి కావాలండీ


నానామము పలికినదే నాకు చాలని రాముడు

నానామము భవతారక నామ మన్నాడే

ఏనాడును మరువకుండ ఆనామ స్మరణమే

ప్రాణముగా నుందు మన్య భావన లేలండీ


చిత్తగించవయ్య మనవి సీతాపతీ

చిత్తగించవయ్య మనవి సీతాపతీ ప్ర
త్యత్తరముగ నీదయ నాకొప్పెడు గాక
 
మనసు పాడదలచు నీ మంగళకర కీర్తనలు
తనువు పాడ సామర్ధ్యము తనకు లేదనును
తనివాఱగ పాడలేని దాయె నయ్య నాబ్రతుకు
వనజాక్ష మన్నింపగ వలయును నీవు
 
మనసు నీనామస్మరణ మానక తానుండగ
పనవు గాని లౌకికమగు పనులు తప్పకుండు
తనివాఱగ నామమైన తలచలేని దాయె బ్రతుకు
కనుగొని మన్నింపవే కమలాక్ష నీవు
 
మనసు నీక్షేత్రంబుల మసలుచుండ గోరగ
అనువుగాని గృహస్థితి వెనుదీయుచుండు
తనివాఱగ కనుల నిను దర్శించని దాయె బ్రతుకు
ఇనకులేశ రామ ఇంకేమి చెప్పుదును


ఎత్తులు వేసి నాకోదండరాముని చిత్తుచేయగలేవు

ఎత్తులు వేసి నాకోదండరాముని చిత్తుచేయగలేవు మాయా నా
చిత్తములోనున్న సీతాపతిని నీవెత్తుకుపోలేవు మాయా

కామాది సర్పాలు బుసకొట్టగానె నే కళవళపడనే ఓ మాయా ఆ
కామక్రోధముఖ సర్పాలేమి చేయు రామభక్తులనో మాయా శ్రీ
రాముడే శెషాహిశయనుడౌ వైకుంఠధాముడే ఓ పిచ్చి మాయా ఆ
రాముడే కృపతోడ ఈ నాహృదయమందిరంబున నున్నాడే మాయా

తాపత్రయాగ్నుల దండిగ మండించి దడిపించలేవే ఓ మాయా ఆ
తాపత్రయంబుల  జ్వాలలు చేరవు శ్రీపతిభక్తుల మాయా ఈ
తాపాలు శాపాలు పాపాలు కోపాలు ఏపాటివే పిచ్చి మాయా భవ
తాపాంతకుడు రామచంద్రుడు కొలువైన స్థానంబునే సోక మాయా

పతితపావనుడైన కోదండరాముని భక్తుని హృదయ మోమాయా అది
అతిపవిత్రంబైన హరికోవెలయె గాని యన్యంబు కాదే ఓమాయా అం
దతిశయముగ రామచంద్రు డుండును సీతాపతి యతనితో పిచ్చి మాయా నీ
వతిచేసి చెడవద్దు అతిదూరముగ నుండు టది మంచిదే నీకు మాయా


ఘనులార హరిభక్తిధనులారా

ఘనులార హరిభక్తిధనులారా పరమ స
జ్జనులారా రామభజన చేయుదమా

మునులెల్ల పరమసుగుణశీలుడని పొగడు
యినకులతిలకుని జనకసుతావరుని
మనమెంతో భక్తిగ మనసారపూజించి
వినయమొప్పంగ కీర్తనలను పాడుచు

ఈరేడుజగముల నారాటపెట్టిన
ఆరావణుని దురాచారు చోరుని
పోరాడి జంపిన భూరిపరాక్రము
శ్రీరామచంద్రుని నోరార కీర్తించి 

తలచి వలచి తన్ను కొలిచిన వారిని
పిలిచి ముక్తినీయ నిలమీద వెలసిన
జలజాప్తకులతిలకు జలజాక్షు నలయక
కులుకుచు పలుకుచు పలుమరు కీర్తించి
 

8, నవంబర్ 2022, మంగళవారం

రామపాదము సోకెను ఒక రాయి రమణిగ మారెను 
రామపాదము సోకెను ఒక రాయి రమణిగ మారెను
రామనామము పలికెనా ఆ రాయిలోగల మానసం

రాయిగా అటులుండెనా ఒక రమణి వేల యేండ్లుగా
రాయిగా ఒక రమణిని అటు చేయ నేర్చిన దెవ్వరో
ఆ యుదంతము నంతయును బ్రహ్మర్షి తెలిసియె తెచ్చెనా
ఈ యమోఘపాదపద్ముని ఈమహాత్ముని రాముని
 
ఏమి మౌని చంద్రమా యిదియేమి చిత్రము తెలుపుమా
రామపాదము సోకుటేమిటి రాయి రమణిగ మారుటేమిటి
ఈమె రూపమునన్ తపస్విని ఈమె తేజమునన్ యశస్విని
ఈమె రాయిగ నుండుటే మని యినకులేశుడు వగచెను

మౌని విశ్వామిత్రు డంతట మందహాసము చేసెను
చాన ఈమె అహల్య గౌతమమౌని సాధ్వి రఘూత్తమా
మౌని తొందరపడుట వలన మానిని శిలయైనది
మేన నీపదస్పర్శ సోకి మేలుజరిగె ననె ముని


 
( ఈ టపాలో ఇచ్చిన చిత్రం వికీపీడియా లోనిది.  )

దేవదేవుని గూర్చి

దేవదేవుని గూర్చి తెలియని వారెవ్వరు

భావించి హరికీర్తి పాడని వారెవ్వరు


ఐనను వారందరిలో ఆతనిదౌ దివ్యమహిమ

మానుగాను తెలిసినట్టి మహానుభావు లెందరు

ఆ నలువకైన తెలియ నతని మహిమ దుర్లభము

గాన చక్కగ నెఱిగి పాడగలమే మాంబోంట్లము


ఐనను వారందరిలో ఆతని నిజతత్త్వంబును

లోనెఱిగిన మహాత్ములీ లోకములో నెందరు

ఆనీలకంఠు డెఱుగు నత డొక్కడే యెఱుగు

గాన నతని తత్త్వమెఱుగ నౌనా మాబోంట్ల కిలను


ఐనను వారందరిలో అపవర్గము నందుకొని

శ్రీనాథుని సన్నిధికి చేరుకొను వారెందరు

గాని మాభక్తి యన్నది కాదు కదా యసత్యము

కాన రామ కృష్ణ యనుచు గానము చేసేముశ్రీరామనామమే శ్రీరామనామమే

శ్రీరామనామమే శ్రీరామనామమే

ఆరాటములు తీర్చు నట్టిసాధనము


కడుదుష్టు డైనట్టి కలితోడ పోరాడి

బడలుచుండిన యట్టి వారి కెల్లరకు


కామాదివైరివర్గము తోడ నిక పోరగా

లేమని భయపడు భూమిజనుల కెల్ల


తాపత్రయంబుతో తహతహలాడుచును

యోపక దుఃఖించుచున్న వారల కెల్ల


ప్రారబ్ధవశమున వ్యాధులాధులు వచ్చి

ఆరళ్ళుపెట్టగా నరచు వారల కెల్ల


మాయ తెఱలను చించు మంచిమార్గంబును

రోయుచు బహుడస్సి రోజువారల కెల్ల


భవచక్రమున చిక్కుబడి చాల తిరుగుచు

చివికి యాక్రోశించు జీవు లందరకును