9, నవంబర్ 2022, బుధవారం

హరిమెచ్చితే చాలు

హరిమెచ్చితే చాలునండీ మాకు సర్వే

శ్వరుడిమెప్పు చాలదే పదివేలండీ


మంచివాడవురా నీవు మరల పుట్టవద్దని

కొంచెము దయచూపి మమ్ము గోవిందుడే

అంచితముగ మెచ్చి దీవించి తలయూచుటకు

మించిన దేముండును మీరే చెప్పండీ


కొఃచెపు సొమ్ములకై కొరగాని వారిని కడు

మంచి వారలనుచు పోగడ మాకేమిటికి

మంచి ఆత్మతృప్తి నేమి మరి మోక్షధనమేమి

ఎంచి హరి యిచ్చు నింకేమి కావాలండీ


నానామము పలికినదే నాకు చాలని రాముడు

నానామము భవతారక నామ మన్నాడే

ఏనాడును మరువకుండ ఆనామ స్మరణమే

ప్రాణముగా నుందు మన్య భావన లేలండీ


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.