26, డిసెంబర్ 2023, మంగళవారం

ఓరామ రఘురామ


ఓరామ రఘురామ నారామ రామ

చేరి నిలచితి నిదే సీతారామ


వలచితి నిన్నే పట్టాభిరామ

తలచితి నిన్నే దశరథరామ

కొలిచితి నిన్నే కోదండరామ

నిలచితి నీకడ నీరజశ్యామ


హరవిరించ్యాదు లందరు రామ

తరచుగ నిన్నే తలతురు రామ

శిరసు వంచితి నీకు శ్రీకర రామ

ధరణిజారమణ నాదైవమ రామ


నిరుపమ గుణనిధి నీవాడ రామ

పొరిపొరి నిన్నే పొగడుదు రామ

తరుణ మిదే నని తలచి శ్రీరామ

కరుణను నన్నేల గలవు శ్రీరామ


ఇంతింత వరము లిచ్చె నీరాముడు


ఇంతింత వరము లిచ్చె నీరాముడు మాకు
చింత లన్ని దీర్చినాడు శ్రీరాముడు

మనసు నదుపుచేయు నట్టి మార్గమును జూపుమంటే
తన నామము రసన నుంచె దశరథసుతుడు

కలితోడను కయ్యమాడు బలము నీయమంటేను
కలికి కన్నెఱ్ఱజేసె ఘనుడు రాముడు

నిచ్చలు నీపాదసేవ నిక్కముగా నీయు మంటె
వచ్చి మనసులోన నిలిచె ముచ్చట గాను

ఎత్తిన జన్మములు చాలు నింక కటాక్షించు మంటె
చిత్తగించి సరే ననెను సీతారాముడు


24, డిసెంబర్ 2023, ఆదివారం

హరినామం మన హరినామం


హరినామం మన హరినామం నిరుపమాన మగు హరినామం

అఖిలలోకముల కాధారముగా నమరియుండునది హరినామం
అఖిలలోకముల కన్నిట రక్షగ నమరియుండునది హరినామం
అఖిలలోకముల కమృతమనగా నమరియుండునది హరినామం
అఖిలలోకముల నమితపూజ్యమై యమరియుండునది హరినామం

అందరు విబుధుల జిహ్వాగ్రంబుల నమరియుండునది హరినామం
అందరు విబుధుల హృదయంబులలో నమరియుండునది హరినామం
అందరు విబుధుల కభయము నిచ్చుచు నమరియుండునది హరినామం
అందరు విబుధుల కైశ్వర్యముగా నమరియుండునది హరినామం

సుమతుల కనిశము కర్ణపేయమై యమరియుండునది హరినామం
కుమతుల హృదయఛ్చేదము చేయుచు నమరియుండునది హరినామం
విమలబుధ్ధులకు మోక్షప్రదమై యమరియుండునది హరినామం
విమలంబగు శ్రీరామనామమై యమరియుండునది హరినామంనరోత్తములకే మోక్షము

 
హరేరామ యని యనిశము పలికే నరోత్తములకే మోక్షము
హరేకృష్ణ యని చిందులు త్రొక్కే నరోత్తములకే మోక్షము

హరినే తల్లిగ దండ్రిన నెంచే నరోత్తములకే మోక్షము
హరియే బంధువు గురువని యెఱిగిన నరోత్తములకే మోక్షము

పరదైవతమగు హరినే కొలిచే నరోత్తములకే మోక్షము
పరాత్పరుని శుభనామము మరువని నరోత్తములకే మోక్షము

హరిసేవల కంకితమై యుండెడి నరోత్తములకే మోక్షము
హరికీర్తనమున పరవశమందెడి నరోత్తములకే మోక్షము

హరి కన్యుల తామెన్నడు తలపని నరోత్తములకే మోక్షము
హరిభక్తిని తామెన్నడు విడువని నరోత్తములకే మోక్షము

హరిని మనసులో తిరముగ నిలిపిన నరోత్తములకే మోక్షము
హరిని జగము లందన్నిట గాంచే నరోత్తములకే మోక్షము

పరమాప్తుండని రాముని తలచే నరోత్తములకే మోక్షము
పరమప్రియుడని కృష్ణుని తలచే నరోత్తములకే మోక్షము

హరినామము గల దన్యము వలదను నరోత్తములకే మోక్షము
హరిపాదంబుల నుండుట చాలను నరోత్తములకే మోక్షము


21, డిసెంబర్ 2023, గురువారం

రామచంద్రు డీత డండి

రామచంద్రు డీత డండి రండి సేవించండి

కామితార్ధప్రదు డండి కదలి రండి


సకలసుగుణధాము డండి సాకేతరాము డండి

అకళంకచరితు డండి హరియే నండి

వికచాంబుజనేత్రు డండి వీరాధివీరు డండి

సకలలోకవందితు డగు చక్రి యండి


అవనిజారమణు డండి అమిత సుందరు డండి

భువనమనోహరుడైన పురుషు డండి

సవనరక్షాదక్షు డండి భువనరక్షకు డండి

రవికులావతంసు డగు రాము డండి


పరమదయాశాలి యండి పతితపావను డండి

పరమపూరుషుం డండి నిస్తులు డండి

పరమశాంతమూర్తి యండి పట్టాభిరాము డండి

వరదాయకు డితడండి భజియించండి


భజనచేయ రేలనో పామరులారా

భజనచేయ రేలనో పామరులారా హరి
భజనచేయ రేలనో పామరులారా

భజనచేసి మోదమంద వచ్చును కాదా హరి
భజనచేసి మోక్షమంద వచ్చును కాదా
భజనచేయ చిత్తశుద్ధి వచ్చును కాదా హరి
భజనచేయ హరికి కృప వచ్చును కాదా

హరిభజనకు సమయమేమి అయ్యలారా శ్రీ
హరిభజనకు సర్వవేళ లత్యుత్తమమే
హరిభజనకు నియమమేమి అమ్మలారా శ్రీ
హరిభజనకు మనసు కలుగు టన్నది చాలు

హరేరామ యని పలుకం డయ్యలారా శ్రీ
హరేకృష్ణ యని పలుకం డమ్మలారా
నిరంతరము చేయరే మరువక భజన శ్రీ
హరేరామ హరేకృష్ణ యని హరిభజన 

మానవుడా ఓ మానవుడా


మానవుడా ఓ మానవుడా హరినామము మానకు మానవుడా
మానక శ్రీహరినామము చేసిన మానవుడే తరియించునురా

హరినామముచే అరిషడ్వర్గము నణచివేయరా మానవుడా
హరినామముచే అఖిలద్వంద్వముల నధిగమించరా మానవుడా
హరినామముచే కలిని జనియించి యానందించర మానవుడా
హరినామముచే అఖిలాత్మకుడగు హరిని చేరరా మానవుడా

హరినామముచే యాత్మశక్తి నీకతిశయమగురా మానవుడా
హరినామముచే ప్రకృతి నీయెడ నణగియుండును మానవుడా
హరినామముచే త్రిభువనపూజ్యత యబ్బును నీకు మానవుడా
హరినామముచే యమదూతలు నిన్నంటజాలరు మానవుడా

హరేరామ యని పలుకర నీవిక యన్నివేళలను మానవుడా
హరేకృష్ణ యని నిత్యము పలుకుచు నానందించర మానవుడా
హరేరామ శ్రీహరేకృష్ణ యని ఆలపించరా మానవుడా
నిరంతరాయముగా హరినామము నీవు పలుకరా మానవుడా


నామకీర్తనము చేసెదను


రామ రామ యని ప్రేమగ నిత్యము నామకీర్తనము చేసెదను


నామకీర్తనము రసనకు మప్పిన నరుడే నరుడని తలచెదను
నామకీర్తనము కలిమలహరమని నాహృదయములో తలచెదను
నామకీర్తనము నిత్యము చేయుట క్షేమకరం బని తలచెదను
నామకీర్తనము మెచ్చును హరి యది నాకు చాలు నని తలచెదను

నామకీర్తనము ప్రాణప్రదమని నమ్మి త్రిశుధ్ధిగ చేసెదను
నామకీర్తనము సర్వవేళలను నమ్మకముగ నే చేసెదను
నామకీర్తనము నేకతమున  నానందముతో నే చేసెదను
నామకీర్తనము పదుగురితో నానందముతో నే చేసెదను

నామకీర్తనము నందలి సుఖమే నాకు ముఖ్యమని తలచెదను
నామకీర్తనము చేయ పాపములు నాశన మగునని తలచెదను
నామకీర్తనము చేసిన మోక్షము నాకు కలుగు నని తలచెదను
నామకీర్తనము హరిసన్నిధిలో నన్ను నిలుపునని తలచెదను


19, డిసెంబర్ 2023, మంగళవారం

రాం రాం రాం


రాం రాం రాం హరి రాం రాం రాం
రాం రాం రాం హరి రాం రాం రాం
రాం రాం రాం హరి రాం రాం రాం
రాం రాం రాం రఘురాం రాం రాం

రాం రాం రాం రఘురాం రాం రాం
రాం రాం రాం రఘురాం రాం రాం
రాం రాం రాం రఘురాం రాం రాం
రాం రాం రాం జయ రాం రాం రాం

రాం రాం రాం జయ రాం రాం రాం
రాం రాం రాం జయ రాం రాం రాం
రాం రాం రాం జయ రాం రాం రాం
రాం రాం రాం శ్రీరాం రాం రాం

రాం రాం రాం శ్రీరాం రాం రాం
రాం రాం రాం శ్రీరాం రాం రాం
రాం రాం రాం శ్రీరాం రాం రాం
రాం రాం రాం హరి రాం రాం రాం


ఈవిధంగా సంకీర్తనం చేస్తున్న పక్షంలో మొదటనూ చివరనూ కూడా ఒకే విధంగా ఉంటుంది పాదం. అలాగే ప్రతిచరణంలోనూ తొలి మూడుపాదాలూ ఒకవిధంగానూ చివరిపాదం కొంత మార్పు తోనూ వస్తున్నది. ఆమార్పును  తరువాతి చరణం అందుకొని కొనసాగుతుంది. 

అన్నిటా రాం రాం రాం అన్నది ప్రతి పాదంలోనూ ఆరుసార్లు రావటం వలన సంకీర్తనం ఇలా ఒక ఆవృత్తి పూర్తి అయ్యేసరికి మొత్తం 96 సార్లు రామనామం నడుస్తున్నది. ఐతే హరి అని అదనంగా ఆవృత్తిలో మొత్తం మీద అదనంగా నాలుగుసార్లు రావటం వలన నామం నూరుసార్లు సంపన్నం అవుతున్నది. ఆయన్ను సకలశ్రీలకూ ఆలవాలమైన శ్రీరాముడిగా ఉటంకిస్తూ సంకీర్తనం ఒక ఆవృత్తి సంపన్నం అవుతోంది.

రఘురాం జయరాం శ్రీరాం అనటం వలన బేధం లేదు కాబట్టి నామసంఖ్య నూరు  కచ్చితంగానే ఉంటున్నది.

మరొక విశేషం . ముందుగా హరిగా సంబోధించి తరువాత రఘురాముడి గానూ పిదప జయరాముడి గానూ సంబోధించటం ద్వారా రామాయణ స్ఫురణ కలుగుతున్నది.

ఇలా ఒక్క ఆవృత్తి చేయటానికి ఇరవై లేదా ముఫ్ఫైసెకండ్లు పట్టవచ్చును.


18, డిసెంబర్ 2023, సోమవారం

రాం రాం రాం హరి రాం రాం రాంరాం రాం  రాం హరి  రాం రాం  రాం
రాం రాం  రాం జయ రాం రాం  రాం


రాం రాం  రాం కమలేక్షణ రాం రాం
రాం రాం  రాం సీతాపతి రాం రాం

రాం రాం  రాం జగన్మోహన రాం రాం
రాం రాం  రాం జగదీశ్వర రాం రాం

రాం రాం  రాం సురనాయక రాం రాం
రాం రాం  రాం నరపాలక రాం రాం

రాం రాం  రాం సురవందిత రాం రాం
రాం రాం  రాం  మునివందిత రాం రాం


రాం రాం రాం వరదాయక రాం రాం
రాం రాం శంకరసన్నుత రాం రాం

రాం రాం  రాం పరమేశ్వర రాం రాం
రాం రాం హనుమత్సేవిత రాం రాం

రాం రాం  రాం కరుణాకర రాం రాం
రాం రాం నిర్మలవిగ్రహ రాం రాం

రాం రాం రాం భువనాశ్రయ రాం రాం
రాం రాం శ్రీకర శుభకర రాం రాం


రాం రాం దీనజనాశ్రయ రాం రాం
రాం రాం భక్తజనావన రాం రాం

రాం రాం దశరథనందన రాం రాం
రాం రాం దశముఖమర్దన రాం రాం

రాం రాం సురరిపునాశక రాం రాం
రాం రాం సుగుణవిభూషిత రాం రాం

రాం రాం మంగళదాయక రాం రాం
రాం రాం  ముక్తిప్రదాయక రాం రాం