19, అక్టోబర్ 2012, శుక్రవారం

ఎడద కోవెల నీకు విడిదిగా నిచ్చితి యీ గుడిలోన పదిలముగ కూరుచుండవయ్యా

ఎడద కోవెల నీకు విడిదిగా నిచ్చితి యీ
గుడిలోన పదిలముగ కూరుచుండవయ్యా

ఇంత పెద్ద సృష్టి చేసి యెంత యలసి నావో
సుంత విశ్రమించ వయ్య సుకుమారుడా
చెంత నిలచి నాదు భక్తి చెలియ నిన్ను కొలువ
సంతసమున సేదదీర సాగి రావయ్య

అందరి వంటి వాడ ననుకొన వలదయ్యా
ఎందును లోపము లేక ఎలమిని సేవించు
అందమైన నాదు భక్తి యతివ ప్రేమ మీర
కొందలమందక వచ్చి కొలువుండుము రామ

చీకాకులే లేని యేకాంత మందిరము
నీ కోసము వెలయించి నిలపితి నిదిగో
నా కోమల భక్తికన్య నీ కన్య మెరుగనిది
చేకొన రావయ్య రామ లోకైక సేవ్యుడా


18, అక్టోబర్ 2012, గురువారం

ఇంతదాక నాతో నీవు యెన్ని సుద్దు లాడితివి

ఇంతదాక నాతో నీవె యెన్ని సుద్దు లాడితివి
యంతలోనె నే మాయెర యలిగి కూరుచుంటివి

నీవు పలుకు సరసములకు నేను నవ్వ మరచితినో
నీవు తెలుపు జయగాధల నేను పరవశించి విననో
నీవు పలుకులాడు చుండ నేను పలుకదొడగి నానో
నీవు కులుకులుడిగి యిటుల నేల యలుగ వలసె రామ

అంతరములు మరచి నేను అధికంబులు పలికి నానో
వింతవింత చేష్టలతో విసువుబుట్ట జేసినానో
అంతుపొంతు లేక పలికి యలుపు కలుగ జేసినానో
యింత యలుక నీకు కలుగ నేమి తప్పుజేసితి రామ

పెక్కుడు తప్పులను నేను వీఱిడితనమొప్ప జేసి
మ్రొక్కినంత నవ్వుట నీకు మొదటినుండి పరిపాటియె
నిక్కువముగ నేను నీవు నొక్క టన్నది నిజమైతే
చక్కగాను కోపముడిగి సాదరముగ పలుక వయ్య

 

17, అక్టోబర్ 2012, బుధవారం

నే నుంటిని నీ నిజభక్తునిగ కానుంటిని నిను కలిసి యొక్కటిగ

edited 2019-12-24

నే నుంటిని నీ నిజభక్తునిగ
కానుంటిని నిను కలిసి యొక్కటిగ

పూనిక మరల మరల ప్రకృతిని
    పుట్టించెదవు పురుషోత్తమ నను
మానక మరల మన సంగతిని
    మననము చేయుచు మనెదను నేను
నేనిట నీవట నుంటిమి గాని
    నే నెఱుగుదు మన మిర్వుర మొక్కటని
దీనిని లోకం బెఱుగ కున్నను
  నేనును నీవును నెఱుగుట చాలును

సరి సరి కర్మానుభవంబులకే
    జరిగెడు నవియా జననంబులివి
మరి యటులగుచో నా తొలిజన్మము
     ధరపై దేనికి కలిగిన దందువు
జరిగిన దేదో జరిగిన దైనను
    పొరి నా తొలిరూ‌పుగ నిన్నెఱిగితి
యెఱిగిన పిమ్మట నెక్కడి దుఃఖము
  పరమానందోన్మత్తుడ నైతిని

వెనుకటి జన్మలు నే నెఱుగనయా
    వెనుబలమవు నీ‌వని యెఱిగితిని
మును రానున్నది నే నెఱుగనయా
    మునుకొని నిన్నే పూజించితిని
ఘనుడా భవమును గడచితి నేనని
  మనసున గట్టిగ నమ్ముతి నయ్యా
అనఘా మన మొకటని నే నెఱిగితి
    వినుము విచారము వీడితి రామా


original 2012-10-17

నే నుంటిని నీ నిజభక్తునిగ
కానుంటిని నిను కలిసి యొక్కటిగ

పూనిక మరల మరల ప్రకృతిని
    పుట్టించెదవు పురుషోత్తమ నను
మానక మరల మరల మన సంగతిని
    మననము చేయుచు మనెదను నేను
నేనిట నీవట నుంటిమి గాని
    నే నెరుగుదు మన మిర్వుర మొకటని

సరి సరి యీకర చరణంబులచే
    జరిగెడు నవియా జన్మకారణములు
మరి యటులగుచో పరమాత్మా యే
    పొరబాటునకా మొదటి జన్మ మది
జరిగిన దేదో జరిగిన దైనను
    పొరి నా తొలిరూ‌పుగ నిన్నెరిగితిని

వెనుకటి జన్మలు నే నెరుగనయా
    వెనుబలమవు నీ‌ వని యెరిగితిని
మును రానున్నది నే నెరుగనయా
    మునుకొని నిన్నే  పూజించితిని
అనఘా మన మొకటని నే నెరిగితి
    వినుము విచారము వీడితి రామా

12, అక్టోబర్ 2012, శుక్రవారం

నే నెవడ నయా నీ‌ తప్పు లెన్నగ కానీ నన్నిటు చేయుట కాదా నీ తప్పు

edited 2019-12-19

నే నెవడ నయా నీ‌ తప్పు లెన్నగ
కానీ నన్నిటు చేయుట కాదా నీ తప్పు

పొరబాటున పుడమికి పోవ నొప్పి కొంటినిబో
అరమరికలు లేక నీ‌ వన్నియు బోధించ వలదె
ధరను చేరి చేరగనే తగులుకొనే అహమికను
మరి నీవు చెప్పలేదు మాట వరస కైన రామ

బలహీన మైన మనసు పాదు కొలిపి దాని కేమొ
బలమైన యింద్రియముల బలగ మిచ్చినావు కదా
బలిమి మీఱ యొడయుని బంధించదె బలగమును
తెలిసి తెలిసి చేసితివని తెలియ నైతి నయ్య రామ

పూని యెడము చేసితివని నేను నిన్ననును కాని
యేనాడును లేని గొప్ప యెడబాటే కలిగినది
పోనీ నీ వైన తెలిసి పోవలదని చెప్పవుగా
మానక దెప్పెదవు నిన్ను మరచి తిరిగి నానొ రామ

ఎన్నెన్నో తనువులెత్తి యెన్ని పాట్లు పడితి నయ్య
తిన్నగ నా తొంటి తీరు తెలిసి వచ్చె నేటికి
అన్నన్నా దోస మెవరి దైన నేమి యిన్నాళ్ళకు
మున్నెట్లో యటులె మనము ముదమున కలిసితిమి రామoriginal 2012-10-12

నే నెవడ నయా నీ‌ తప్పు లెన్న
కానీ నన్నిటు చేయుట కాదా నీ తప్పు

పొరబాటున పుడమికి పోవ నొప్పి కొంటిని
అరమరికలు లేక నీ‌ వన్ని చెప్పి పంపితివా
ధరను చేరి చేరగనే తగులుకొనే అహమికను
మరి నీవు చెప్పలేదు మాట వరస కైన రామ

బలహీన మైన మనసు పాదు కొలిపి దానికి
బలమైన యింద్రియముల బలగ మిచ్చినావు
బలిమి మీరి యొడయుని బంధించదె బలగము
తెలిసి తెలిసి చేసితివని తెలియ లేనైతిని రామ

పూని యెడము చేసితివని నేనను గాని ము
న్నేనాడును లేని పోని యెడబాటే కలిగినది
పోనీ నీ వైన తెలిసి పోవలదని చెప్పవుగా
మానక దెప్పెదవు నిన్ను మరచి తిరిగి నానొ రామ

ఎన్నెన్నో తనువులెత్తి యెన్ని పాట్లు పడితిని
తిన్నగ నా తొంటి తీరు తెలిసి వచ్చె నేటికి
అన్నన్నా దోస మెవరి దైన నేమి యిన్నాళ్ళకు
మున్నున్న విధమున మురియుచు చేరితి రామ

కూడని దుర్గుణములు కొన్ని వీడి రూపు దాల్చెనని

కూడని దుర్గుణములు కొన్ని కూడుకొని గూడు కట్టి
వీడి రూపు దాల్చెనని విస్తుబోవు చుంటివా


వీడి నిన్ను యిలకు వచ్చి పోడిమి చెడి పాడయితినిరా

వీడెను తొలి నిర్గుణతత్వము నేడు వట్టి దేహిని దేవా

నీడ నైన వదిలించుకొన నేర్వవచ్చు నేమో గానీ

పాడు ప్రకృతి కౌగిలి నుండి బయటపడుట వట్టిది దేవా

తొల్లిటి విభవమును తలచి దురపిల్లుట తరచాయెనయా

మెల్లగ నీ దెస నడచుటకు మిగుల ప్రయత్నింతును దేవా

మిక్కిలిజన్మముల నెట్టి మిసిమి చెడిన జీవుడ నైతి
చక్కబడుట నీ కృప లేక సాధ్యపడుట వట్టిది దేవా

అస్వతంత్రుడ చేరదీసి యాదరించు భారము నీదే
స్వస్వరూపజ్ఞానమిచ్చి సరగున కాపాడుము దేవా

11, అక్టోబర్ 2012, గురువారం

నా పని సులువు నీ పని సులువు

తాపత్రయమిది తప్పించితివా
నీ పాద సేవకు నియమించితివా
నా పని సులువు నీ పని సులువు 
యే పాటి పని నన్నేలుట నీకు

అన్ని లోకముల కేలిక వీవు
చిన్ని కోరికల జీవిని నేను
మన్నించి నా మనవి వింటివా
నిన్నిక దేనికి నే‌ పీడింతును

చావు పుట్టువుల సమరాంగణమున
లావు దక్కి నే లబలబ లాడుచు
కావు మంటిని కాని యూరక
నీ విశ్రాంతిని నేనడ్డుదునా

ఇరువుర మొకటని యెంత చెప్పితివి
ధరపై విడచి తప్పుకుంటివి
మరల స్వస్వరూపమహితజ్ఞానమును
కరుణించవయా పరమపురుషుడా


15, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

దోసమెంచక చాల దుడుకుతనము చూపి మోసగించి బంధించి మురియు శరీరమా

edited 2019-12-17

దోసమెంచక చాల దుడుకుతనము చూపి
మోసగించి బంధించి మురియు శరీరమా

ఇలను చూడ వచ్చినే నిచట చిక్కుపడితిని
కలిగిన యీ‌ భవము నుండి తొలగ లే నైతిని
పలుచ నైన యీ సుఖానుభవము నా కెందుకు
వలచి యీ ఆత్మ నేల పట్టి బంధించితివి

ఈ నీ కపటేంద్రియంబు లేపాటి రజ్జువులు
పోనీ నీ మమతల వల పొంక మేపాటిది
నే నా శాశ్వతుడను నీవు మట్టి బొమ్మవు
నా నిజతత్వమును తెలియ నట్టి యజ్ఞానివి

నీకు నాకు లడాయి నీ వలననె మొదలాయె
నాకు నీ‌ బడాయి నాటి నుండి యెఱుకాయె
నీ కట్టడి చెల్లదని నీ వెఱుగుట మంచిది
నాకు నా రామునకు నేకత్వము నెఱుగుము

original 2012-09-15
ఓ శరీరమా నన్నేల బంధించితివి
దోసమెంచక నీవు మోసగించితివి

ఇలను చూడ వచ్చినే నిచట చిక్కుపడితిని
కలిగిన యీ‌ భవము నుండి తొలగ లే నైతిని
పలుచ నైన యీ సుఖానుభవము నా కెందుకు
వలచి యీ ఆత్మ నేల పట్టి బంధించితివి

ఈ నీ కపటేంద్రియంబు లేపాటి రజ్జువులు
పోనీ నీ మమతల వల పొంక మేపాటిది
నే నా శాశ్వతుడను నీవా మూణ్ణాళ్ళ కలవు
నా నిజ తత్వమును తెలియ నట్టి యజ్ఞానివి

నీకు నాకు లడాయి నీ తోడనె మొదలాయె
నాకు నీ‌ బడాయి నాటి నుండి యెరుకాయె
నీ కట్టడి చెల్లదని నీ వెరుగుట మంచిది
నాకు నా రామునకు నేకత్వము నెరుగుము

ఏమయ్యా నీ కోసం యెక్కడ వెదికేది

ఏమయ్యా నీ కోసం యెక్కడ వెదికేది
ఏ మూలన దాగావని యెంచి నేను వెదికేది

భూమి మీద నీ‌ యునికిని పొడగాంచ లేనైతిని
సామాన్యుడ నాకాశము జల్లెడ పట్టగ లేను
ఏమో ఆ పాతాళలోక మెంత దిగువ నున్నదో
స్వామీ నా వలన గాదు వచ్చి నిన్ను వెదుకగా

వింటిని బ్రహ్మాండమే పిండాండ మన్న మాటొకటి
వెంటనే నాలోన నిన్ను వెదుక నుత్సహించితిని
తుంటరి దీ ప్రకృతి మార్గము తోచ నీయ కున్నదిరా
కంటంగించుకొని చిక్కులు కలిగించు చున్నదిరా

మన మిర్వుర మొకటని మాట యిచ్చి దాగెదవా
అనుపమ కరుణాలవాల యది నీకు వేడుకైన
మనుజుడ పరిమిత సత్వుడ మన్నించి ఇక నీవే
ఘనమైన స్వస్వరూపజ్ఞాన మీయవే రామ

11, సెప్టెంబర్ 2012, మంగళవారం

దివి వా భువి వా. ......

దివి వా భువి వా మమాస్తు వాసో
నరకే వా నరకాంతక ప్రకామం
అవధీరిత శారదారవిందౌ
చరణౌ తే మరణేపి చింతయామి 


భావం:

ఓ ముకుందా!

జన్మ మంటూ యెత్తాను కాబట్టి మరణ మనేది కూడా నిశ్చయంగానే వస్తుంది.

ఆ పిమ్మట నా‌ నివాసం యెక్కడ?
భూమి మీద నయితే కాదు గదా? 
ఆ వచ్చేది నరకమో స్వర్గమో చెప్పటం‌ కష్టం.
నరకాన్ని యెవరూ‌ కోరుకోరు సరే.
స్వర్గమే దక్కినా చివరకు మళ్ళా భూలోకానికి రాక తప్పదు గదా?

పురాకృత పుణ్యపాపాలకు అనుగుణంగా భూలోకంలో‌ జన్మం అని చెబుతారు.
అలాగే కన్నుమూసే టప్పుడు ఏది మనస్సులో నిలుస్తుందో దాని కనుగుణంగా తిరిగి మరొక జన్మ వస్తుందని చెబుతారు.

పూర్వం‌ జడభరతుడు లేడిని తలచుకొంటూ మరణించాడు. ఆ మునివర్యుడు, తన అనంతరం పాపం ఆ లేడిపిల్ల గతి యేమి అని దానిగురించే మనస్సులో  చింతన చేస్తూ ప్రాణం వదిలాడు.  అందుకే లేడిగా‌ జన్మించవలసివచ్చింది!

ప్రాణం‌ వదిలేటప్పుడు నిన్ను చింతిస్తూ వదిలితే పునరావృత్తిరహితమైన మోక్షపదమే లభిస్తుంది. ఇంక జన్మం అనేది లేకపోతే యెంత బాగు.

అయితే అలా ప్రాణప్రయాణసమయంలో నిన్ను ఒక్కసారి స్మరిస్తే చాలులే అనుకుంటే అది జరిగే పని యేనా?

దాని కెంత పెట్టి పుట్టాలి. పరమపాపి అయిన అజామీళుడు యే కారణం చేతనయితే నేమి నీ స్మరణ చేసి తరించాడు.

నేను పాపినో‌ పుణ్యాత్ముడనో నాకేమి యెరుక?

అందుచేత ఓ ముకుందా, నేను యీ‌ శరీరం వదిలే సమయంలో కూడా, నా మనస్సులో నీ‌ చరణారవిందాలే నిలచేటట్లుగా‌ దయచేసి అనుగ్రహించు.

అంతకంటే నాకు వేరే యేమి కావాలి. అది చాలు.

స్వేఛ్ఛానువాదం:

    నాకు దివియొండె భువియొండె నరకమొండె
    యునికి గానిమ్ము నరకారి యుసురు పోవు 

    సమయ మందున భవదీయ చరణ పద్మ
    యుగళి చింతించు నదృష్ట మున్న చాలు    9, సెప్టెంబర్ 2012, ఆదివారం

నాస్ధా ధర్మే న వసునిచయే ...

నాస్ధా ధర్మే న వసునిచయే నైవ కామోపభోగే
యద్భావ్యం తద్భవతు భగవన్ పూర్వకర్మానురూపం
ఏతత్ ప్రాప్త్యం మమ బహుమతం జన్మజన్మాంతరేపి
త్వత్పాదాంభోరుహయుగగతా నిశ్చలా భక్తిరస్తు 

 

భావం:

ఓ ముకుందా ఈ ధర్మమనేది ఉందే అది పరిపరి విధాలుగా దుర్గ్రాహ్యంగా ఉంటుంది.  అనేక విధి నిషేధాలతో‌కూడి అల్పబుధ్ధినైన నాకు చిక్కేది కానే కాదు .అందు చేత దానినిగూర్చిన చింతలు చర్చలపైన నాకు యేమీ‌ ఆసక్తి లేదు.

సరి సరి, యీ‌ ధనమేది ఉందే అది బహు చమత్కారమైనది.  అనంత విధాలుగా ఉండి యెంత సంపాదించినా సరే సంపాదించనిదే‌ అధికం అనిపించే‌ యెండమావి. దాని వెనుక పరిగెట్టాలనే కోరిక నా కేమీ‌ బలంగా లేదు.


ఇక పోతే ఈ విషయ సుఖాలంటావా అవి మరీ చిత్రమైనవి. ఆ కోరికలు తీరేవి కానే కావు. యెం‌త అనుబవించినా తృప్తి అనేది యీ నశ్వరమైన శరీరాలకు కలగనే‌ కలగదు కదా. వాటి మీద నాకేమీ వ్యామోహం లేదయ్యా లేదు.


నేను కావాలనుకున్నా వద్దనుకున్నా విధి అనేది వరసగా శరీరాలను ప్రసాదిస్తూనే ఉంటుంది.  ప్రతి జన్మలోనూ యేవేవో‌ధర్మాలకు బధ్ధుడను కాక తప్పటమూ లేదు. ఎంతో కొంత పొట్టకోస ఆర్జించటం కోసం‌ తిర్గటమూ తప్పటం లేదు. ఈ శరీరం యొక్క కోరికలను తీర్చటానికి ప్రయత్నించకా తప్పటం లేదు.  చాలా చింతించ వలసిన విషయం. ఈ‌ కర్మల ఫలితంగా‌ నాకు జన్మపరంపర యేర్పడుతోంది.  ఈ విషయంలో‌ నేను చేయ గలిగింది యేమీ‌లేదనిపిస్తోంది.

పోనీలే జన్మలు వస్తే రానీ - విచారించను. విచారించి ప్రయోజనం లేదు కదా.

కాని అదృష్టవశాన నాకు నీవు సంస్కారాన్ని ప్రసాదించావు. అందుచేత నేను కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా చేతులు జోడించి ప్రార్థించేది ఒక్కటే.  జన్మజన్మలోనూ ఆ సంస్కారం అలాగే ఉండనీ. జన్మజన్మలలోనూ‌ నా మనస్సులో నీ‌ పాదపద్మాలపట్ల నా‌ భక్తి పరమ నిశ్చలంగా ఉండనీ ప్రభూ‌.  ఓ‌ ముకుందా‌ అది చాలు నాకు.


 స్వేఛ్ఛానువాదం

    ఒల్లను ధర్మముల్ ధనము లొల్లను కామసుఖంబు లొల్ల నా
    తొల్లిటి చేతలం బొరసి తోసుక వచ్చెడి కర్మఫలంబు లే
    నొల్లక యుండినన్ కలుగ నున్నవి కల్గిన గల్గనిమ్ము నా
   
యుల్లము త్వత్పదాంబురుహయుగ్మము నిశ్చల భక్తి గొల్వనీ8, సెప్టెంబర్ 2012, శనివారం

తప్పో ఒప్పో చేసితి తనువిచ్చి త్రోసితివి అప్పటికిని నాకెంతో చనువిచ్చి బ్రోచితివి

edited 12/13/19

తప్పో ఒప్పో చేసితి తనువిచ్చి త్రోసితివి
అప్పటికిని నాకెంతో చనువిచ్చి బ్రోచితివి

అందు చేత నా వాడ వని నమ్ముకొంటి నీ
యందు నమ్మకముంచి యవనిపై నుంటి నా
బందుగుల యందు నిన్నె పరమాప్తు డంటి నిం
కెందుకురా అంటిముట్ట కుందువురా యంటి

మింటి మీది చందురుని మించిన చల్లని వాడ
జంట బాసి యుందు విది జంకించును నన్ను
వెంటనే యలుక మాని వెనుకటి తీరుగ నా
కంటి కింపుగ తోచవయ్య కరువు తీర్చవయ్య

హృదయమందు స్థిరవాసము నేర్పరచితి నీకు
సదయ యింకేల జాగు సరగునను దయచేసి
ముదము మీర తొల్లిటి వలె పదిలంబు గాను
వదలక నా చెలిమి నుండ వయ్య నా రాముడా

original 9/8/12

తప్పో ఒప్పో చేసితి తనువిచ్చి త్రోసితివి
అప్పటికిని నాకెంతో చనువిచ్చి బ్రోచితివి

అందు చేత నా వాడ వని నమ్ముకొంటి నీ
యందు నమ్మకముంచి యవనిపై నుంటి నా
బందుగుల యందు నిన్నెపరమాప్తు డంటి నిం
కెందుకురా అంటిముట్ట కుందువురా యంటి

మింటి మీది చందురుని మించిన చల్లని వాడ
జంట బాసి యుందువిది జంకించును నన్ను
వెంటనే యలుక మాని వెనుకటి తీరుగను
కంటికి తోచగదయ్య కరువు తీర్చవయ్య

హృదయమందు స్థిరవాసము నేర్పరచితి నీకు
సదయ యింకేల జాగు సరగున దయచేసి
ముదము  మీర తొల్లిటి వలె పదిలంబు గాను
వదలక నా చెలిమి నుండ వయ్య నా రాముడా

తప్పు లున్న వేరు రీతి దండించవయ్యా నన్ను తప్పించుకు తిరిగే విది దారుణమయ్యా

edited 2019-12-15

తప్పు లున్న వేరు రీతి దండించవయ్యా నన్ను
తప్పించుకు తిరిగే విది దారుణమయ్యా

ఏడేడు లోకాల నీవు దాగ గలవు నే
చూడరా లేను వాటి జాడ లే నెఱుగ
వాడుక తప్పించి దాగ వచ్చునా నీకు
వేడుక మీఱగ నీవే విచ్చేయ వయ్య

నిజమే నా‌ బోటి వారు నీకు కోట్ల మంది
నిజము చెప్పు చుంటి నాకు నీవే సర్వస్వము
ఋజువు లేల నీవు నా హృన్మందిరమున
విజయము చేసితి వింక వేరు మాట కలదె

నీవు నే నొకటి యని భావించ మంటివే
యా విధముగు నెయ్యమునే హాయిగా మరచి
నీ వెటనో దాగియున్న నేనేమి చేయుదును
రావయ్యా నా స్వామీ రామా నా కొఱకు

original 2012-09-08

తప్పు లుంటే వేరు రీతి దండించవయ్యా నన్ను
తప్పించుకు తిరిగే విది దారుణమయ్యా నే
నెప్పటికిని నీ వాడను నీ వెరుగవె రామయ్యా

ఏడేడు లోకాల నీవు దాగ గలవు నే
చూడరా లేను వాటి జాడ లే నెరుగ
వాడుక తప్పించి దాగ వచ్చునా నీకు
వేడుక మీరగ నీవే విచ్చేయ వయ్య

నిజమే నా‌ బోటి వారు నీకు కోట్ల మంది
నిజము చెప్పు చుంటి నాకు నీవే సర్వస్వము
ఋజువు లేల నీవు నా హృన్మందిరమున
విజయము చేసితి వింక వేరు మాట కలదె

నీవు నే నొకటి యని భావించ మంటివే
ఆ విధముగు స్నేహంబు నంతలోనె మరచి
నీ వెటనో దాగికొన్న నేనేమి చేయుదును
రావయ్యా నా స్వామి రావయ్యా నా కొరకు

7, సెప్టెంబర్ 2012, శుక్రవారం

నాహం వందే ...నాహం వందే తవ చరణయోర్ద్వంద్వమద్వంద్వహేతోః
కుంభీపాకం గురుమపి హరే నారకం నాపనేతుం
రమ్యా రామా మృదుతనులతా నందనే నాపి రంతుం
భావే భావే హృదయభవనే భావయేయం భవంతం


 

భావం:
ఓ ముకుందా!
నిజమే. నీ చరణారవిందాలకు నేను నమస్కారం చేస్తూనే‌ఉంటాను.

ఏదో యీ‌ మానవజన్మ యెత్తాక నరకం రాక తప్పుతుందా శరీరం వదిలాక? అది తెలుసు. ఆ రాబోయేది యే కుంభీపాక నరకమో యేమో అని భయపడుతున్నానా?

దాని నుండి తప్పిస్తావు కదా దయ చూపించి అని నీ కాళ్ళకు మ్రొక్కుతున్నానా?

లేదు సుమా!

సరేలే, ఎత్తాం నరజన్మ  సద్వినినియోగం చేసుకుందాం.  శృంగారరసాధినాధుడివి నీ కాళ్ళకు మ్రొక్కితే అందమైన అమ్మాయిల్ని అనుగ్రహిస్తావేమో ననే ఆశతో దణ్ణాలు పెడుతున్నానా?

లేదు సుమా!


తండ్రీ! నీ‌చరణారవిందా లున్నాయే, అవి అద్వంద హేతువులు.  వాటిని ఆశ్రయించిన వాడికి  సకల ద్వంద్వాలనూ నాశనం చేస్తాయవి. అసలు నీవు-తాను అనే ద్వంద్వం కూడా నాశనం అయిపోతుంది కదా. ఇక అటువంటి భక్తుడికి మిగిలేది కైవల్యమే.  తానే నీలో ఐక్యం అయిపోతాడు కదా.  అంత గొప్పవి నీపాదాలు. అంత గొప్పది నీపాదసేవన మాహాత్మ్యం.


అయినా నా బోటి వాడికి అంత గొప్ప భక్తీ, ఆ కైవల్యం చటుక్కున వచ్చేనా!  యేమో.

కాని, జన్మజన్మలకీ ఆ నీ దివ్యపాదాల యెడ నా హృదయంలో‌ వెలుగులీనుతూ ప్రకాశించనీ. నీ యందు నా భక్తిని అవి శాశ్వతంగా నెలకొనేటట్లు చేయనీ. 

అందుకే నేను నీ దివ్యశ్రీ చరణాలను ఆశ్రయించుకున్నాను స్వామీ.

నీ యందు నా భక్తిని అవి పెంపొందింప జేసి నన్ను మోక్షార్హుడిని చేస్తాయి అన్న ఆశ మాత్రమే ప్రభూ.


స్వేఛ్ఛానువాదం:

ఉ.శ్రీపతి నీదు పాదముల సేవన చేసిన నెల్ల ద్వంద్వముల్
రూపరు వానినే గొనుట రోయగ నారక భీతి చేతనో
రూపసు లైన కన్యల మరుల్గొని గోరియొ కాదు యే
లోపము లేని భక్తి యెదలోపల నిండగ జన్మజన్మలన్.

ముకుంద మూర్ధ్నా ప్రణిపత్య యాచేముకుంద మూర్ధ్నా ప్రణిపత్య యాచే
భవంతమేకాంతమియంతమర్ధం
అవిస్మృతిస్త్వచ్చరణారవిందే
భవేభవే మేఽస్తు భవత్ప్రసాదాత్   
భావం:

ఓ ముకుందా!

శిరస్సు వంచి ప్రణామం చేసి నేను నిన్ను యాచించేది  ముఖ్యంగా ఒకటే!
నాకు యిలా జన్మ లెత్తటం యెలాగూ తప్పేలా లేదు. పోనీలే!

రాబోయే ప్రతిజన్మలోనూ కూడా నీ‌ పాదారవిందాలను యెట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నేను మరచి పోకుండా ఉంటే అదే నాకు చాలు.

నాకు దయ చేసి అటువంటి చక్కని వరం అనుగ్రహించు.
ఆ వరం చాలు నాకు. ఇంకేమీ అవుసరం లేదు.


స్వేఛ్ఛానువాదం::


తే.గీ. శిరసు వంచి విన్నపమును చేయు చుంటి
జన్మజన్మంబు లందు నీ చరణములను
మరువ కుండగ సేవించు వర మొకండు
కరుణతో‌ నిమ్ము తండ్రి నా కదియె చాలు.


( ఈ‌ పద్యం చివరి పాదంలో అఖండయతి వచ్చింది.  లాక్షణికుల్లో అఖండయతి పట్ల భిన్నాభిప్రాయా లున్నాయి. చాలా మంది దీన్ని ఒప్పుకోరు. ఒప్పుకున్న వాళ్ళల్లోనూ ఉద్దండులున్నారు - ఉదాహరణకు ఆంధ్రవాల్మీకి బిరుదాంకితులు శ్రీ వావిలకొలను సుబ్బారావుగారు!.  అయితే ఇక్కడ అఖండయతి రావటం కేవలం యాదృఛ్ఛికం.)


5, సెప్టెంబర్ 2012, బుధవారం

ఇట్టి నీ మహిమల నెంచ నెవరి వశము

ఇట్టి నీ మహిమల నెంచ నెవరి వశము నన్ను చే  
పట్టి బ్రోచుబుధ్ది నీకు పుట్టె నదియే చాలునులే

చెట్టు మీది పుల్లని కాయను చేయగలవు నీవు తీయగ
ఇట్టె నీవు దొంగను గూడ ఋషిని చేయగలవు హాయిగ

పట్టి సకల భువనములను పొట్టలోన దాచగలవు
ఇట్టె రవిని డాచి చుక్కలు పట్ట పగలే చూపగలవు

జట్టు కట్టి నాతో నీవు చుట్టరికము నెఱుపగలవు
ఇట్టె నన్ను జడుని దయతో పట్టి జ్ఞాన మీయగలవు


3, సెప్టెంబర్ 2012, సోమవారం

ఒక క్షణము నేను శాశ్వతుడను

ఒక క్షణము నేను శాశ్వతుడను 
     మరు క్షణము మృతకల్పుడను

ఒక క్షణము మహానందమయుడ 
     మరు క్షణము శోకవిహ్వలుడను

ఒక క్షణము సర్వభోగయుతుడ 
     మరు క్షణము రిక్తహస్తుడను

ఒక క్షణము నేను జ్ఞానధనుడ 
     మరు క్షణము మోహవశుడను

ఒక క్షణము బుధ్ధిమంతుడను
     మరు క్షణము బుధ్ధిహీనుడను 

ఒక క్షణము నేను యోగీంద్రుడ
     మరు క్షణము ప్రకృతి వశుడను

ఒక క్షణము నేను విశ్వమయుడ
     మరు క్షణము ధూళి రేణువును

ఒక క్షణము పరమ శాంతుడను
     మరు క్షణము క్షోభ్యచిత్తుడను

ఒక క్షణము స్వస్వరూపయుతుడ
    మరు క్షణము పరమ పాపరుడను

ఒక క్షణము నేను నీ‌ భక్తుడ
     మరు క్షణము నిన్ను మరతును

ఒక క్షణము నేను నిను చేరుదు
     మరు క్షణము వేరు పడుదును

ఒక క్షణము గూడ నిను వీడక
     ప్రతిక్షణము గడపు వరమిమ్ము

22, ఆగస్టు 2012, బుధవారం

అధ్యాత్మ కవితలు కీర్తనలు (ప్రధమశతకం)


ఇప్పటికి ఈ అధ్యాత్మ కవితలు, కీర్తనలు ఒక వంద పూర్తయ్యాయి.  ఇక్కడ ఈ పుటలో వాటి చిట్టా పొందుపరుస్తున్నాను.   ఒక వంద కీర్తనలు పూర్తి కావటంలో ఘనత యేమీ లేదు.    ఇవన్నీ ఒక చిట్టాలో అందుబాటులో ఉంచితే చదువరులకు సౌలభ్యం అని ఈ టపా.  అంతే.
 1. మంత్రం
 2. నేనైన నీవు
 3. నా బొమ్మ
 4. ఆనందలోకం
 5. వెదుకులాట
 6. కాలం
 7. నేను
 8. బ్రహ్మము
 9. మాటలాడనీ
 10. వెడలిపోదువా
 11. పూజ
 12. నీ లీల
 13. బండి
 14. తోట
 15. వర్తమానం
 16. రాను రాను
 17. తపస్సు
 18. ఆట
 19. నీడ
 20. తెర
 21. సుఖం
 22. కల్ల
 23. అలుక
 24. ఆడేమయా
 25. దొంగా నిన్ను
 26. ఏ మన వలె?
 27. ఎఱుగ లేక
 28. వెలుగులకే వెలుగు
 29. ధ్యానం అనే మందు నూరటం
 30. మనసున తోచిన మహితమూర్తి
 31. నీకూ నాకూ మధ్యన అడ్డంకు లెందుకయా
 32. తెలియగ నా కేల తెలిసినదే చాలు
 33. నిజము ముమ్మాటి కిది యొండె నిజము నిజము
 34. కనుపించని నిను చూడాలని నా కనులు రేబవలు తపించునయా
 35. నీ కోసం కట్టిన యీ గుడిలో రాకాసులు యెటులో చేరినవి
 36. నీకోసం యీ పిచ్చి గీతల్ని చెరిపేయాలిక
 37. ఇది నా అద్దమేనా ఇందులో నీ రూపమే కనబడుతోంది
 38. కొత్త కొత్తలు యెక్కడి నుండి యెత్తుకు వచ్చేదయ్యా
 39. మాయల మారి యెవరో మాయనె మాయం చేసిన దెవరో
 40. అరుదు చేసితి వేమి యగుపడుట మరి నీవు
 41. నిజమే నేమో లే నేమో యే ఋజువులు సాక్ష్యము లేలా
 42. నేనెరిగిన దెల్ల నీ కొఱకై మానక ధ్యానము చేయుట
 43. అరెరే ఇటు వచ్చానే అనుకోకుండా
 44. నాకు నీవు కలుగు దారి నాకు తెలియ వచ్చు టెట్లు
 45. ఒక నాటికి తాను నీవు నొకటే నని తెలిసేను
 46. నా చేయందుకో మని మనవి
 47. నే పలుకాడుటకు మున్నె మరుగైతివి
 48. వేడుకైన షష్టిపూర్తి వేళ నున్న బొమ్మ
 49. ఎవరేమి యన్నా దోయిలి యొగ్గి యుంటిని
 50. నీ యంత వాడవు నీవు నా యంత వాడను నేను
 51. ఉదరపోషణార్థమై యింటి గడప దాటి పోవలెగా  
 52. కోరి కోరి వచ్చితినా కువలయమునకు 
 53. ఈ చిన్నపూజకు నన్ను మన్నించవయ్యా 
 54. పండువే యగునయ్య నీ తలపు మెదలు నట్టి రోజు  
 55. పూవుల జాతి అంతా నీ పాదాల వద్దకు పరువెత్తుకు వస్తోంది 
 56. ప్రభూ నీ విలాసము ప్రకృతిలో సమస్తము 
 57. పూవులు చాలా పూచినవి నీ పూజకు తరలి వచ్చినవి 
 58. కోవెల తలుపులు తెరిచారమ్మా పూవుల్లారా రండమ్మా 
 59. ఏమయ్యా మంచివాడ యెంతో చక్కని వాడ 
 60. చిరు చిరు తృణకుసుమాల పూజలు చేకొనగలవా దేవా 
 61. అన్ని వేళల నీవే ఆలోచనల నిండి యున్నావు రా 
 62. తలచు కొంటిని నిన్ను తగులు కొంటివి నన్ను 
 63. సారెకు నిన్నే చక్కగ పిలువక శాంత మెక్కడిది రా సఖుడ
 64. నీ పరీక్షలకు నిలబడుటయు నది నీ కృప చే గాదా 
 65. ఇదే ఇదే వచ్చితిరా ఇక నీవే చాలునురా 
 66. పలుకాడక నేడు నీవు పారిపోలేవు 
 67. నీ వలె నుండ లేక నాకు తిప్ప లెన్నెన్నో 
 68. వేసములు వేనవేలు వేసివేసి విసివితిని 
 69. పలుకరా ఉపాయ మొకటి కలదా ఓ పరమాత్మా 
 70. స్వామి రారా స్వామి రారా చక్కని నా స్వామి రారా 
 71. గురుతు పట్ట లేరు నిన్ను గురుడవని మూఢజనులు 
 72. నాకు కలిగితివి గురుడవై తొలిభవము నందునే 
 73.  తోడై యుండెడి వాడు లేడే వేరొకడు
 74. తెలియ జెప్పి యేమి లాభమో అట్టి వారు తెలియ కున్న నేమి నష్టమో 
 75. నేను నీ‌ పక్షమున నిలచి వాదులాడేనో 
 76. ముంచ కుండ కురిసే వాన మంచి వాన మమ్ము ముంచి తేల్చే నీదు కరుణ మంచి వాన 
 77. గత మెంచి యడిగేది కాదనవు గదా ప్రతిసారి వలె పోయి రమ్మనకు 
 78. కలవరపడు మా కలత దీర్చ నీకన్న దిక్కు గలదె 
 79. సుఖమయ మీ సంసారము నీ‌చూపు సోకిన 
 80. తన్ను తా నెరుగడు తా నేమి యెరుగునో 
 81. పగబట్టి యున్నదీ ప్రకృతి నన్ను దిగలాగుచున్నదీ ప్రకృతి 
 82. ఏ నాడనగా మొదలైనదయా యీ నా దీర్ఘప్రయాణం 
 83. పరమపదసోపానపఠము పరచి నామండీ 
 84. నన్ను కాచుటకు నాస్వామీ నీ కన్నవేరు హితులున్నారా 
 85. ఇంత కన్న లోకాన యెన్న డైన గాని వింత మాట పుట్టేనా వేయి మాట లేల 
 86. నీ కేమయ్యా నిర్భయుడవు మరి మా కొలదుల గతి మాటేమీ 
 87.  సరిసరి నా భక్తి చాలదా నీకు
 88. దురితస్పర్శ లేక దినము దొరలు టున్నదా 
 89. యెరుక గల్గిన వారు యెవ్వరు గాని సరకు సేయరు లోక సరణిని 
 90. ఎంతో మంచి రోజు యీ రోజు తెలుగు లెంతో సంతసించు యీ రోజు 
 91. తప్పాయె తప్పాయె తప్పాయె నా‌ వలన 
 92. అందరకు నీవు నాయకుడవు నా స్వామి  
 93. ఎంత దొడ్డ వైభవ మంటే యేమి చెప్పేది 
 94. కాలమా అది గడువక పోదు 
 95. నీ దయావృష్టి నా మీద కురిసిన చాలు వేదనలు మాయమై విరియు సంతోషాలు 
 96. నలుగురు నవ్వితే నవ్వనీ నవ్వనీ కలిగెడు లోటేమి కలదు నాకు నీకు 
 97. ఎవడను నేను నీ వాడను, ఎవడను నేను నీ నీడను! 
 98. ఉన్న చెడుగు లందు కొన్ని యుండనిచ్చి నావు 
 99. పంచమ మందున చేరి గురుడ నను ముంచితి వయ్యా ముంచితివి 
 100. హృదయపుండరీకవాస యీశ వందనము 

21, ఆగస్టు 2012, మంగళవారం

హృదయపుండరీకవాస యీశ వందనము మృదులహృదయ సదయ పరమేశ వందనము

edited 12/07/19

హృదయపుండరీకవాస యీశ వందనము
మృదులహృదయ సదయ పరమేశ వందనము

లోకము లుత్పాదించు నీ కిదే‌ వందనము
లోకముల పోషించెడు నీ కిదే వందనము
లోకముల నిండియున్న నీ కిదే వందనము
లోకయాత్రావినోదరూపశిల్పి వందనము

నిరుపమకరుణాలవాల నీ కిదే వందనము
నరసురకీటాదిభూత నాధ నీకు వందనము
స్మరాదికవైరినాశ స్వామి నీకు వందనము
పరమయోగిసేవ్యమానపాద నీకు వందనము

అన్నోదకము లిచ్చి నన్నరయు స్వామి వందనము
అన్ని వేళలను బ్రోచు నట్టి స్వామి వందనము
అన్ని దిక్కులను నిండి యున్న స్వామి వందనము
పన్నుగ నన్నేలు రామ స్వామి నీకు వందనము

original 8/21/12
హృదయపుండరీకవాస యీశ వందనము
మృదులహృదయ సదయ పరమేశ వందనము

లోకము లుత్పాదించు నీ కిదే‌ వందనము
లోకముల పోషించెడు నీ కిదే వందనము
లోకముల నిండియున్న నీ కిదే వందనము
లోకయాత్రావినోద రూపశిల్పి వందనము

నిరుపమకరుణాలవాల నీ కిదే వందనము
నరసురకీటాదిభూతనాధ నీకు వందనము
స్మరాదిపరమవైరినాశ స్వామి నీకు వందనము
పరమయోగిసేవ్యమానపాద  నీకు వందనము

అన్నోదకములిచ్చి అరయు  స్వామి వందనము
అన్ని వేళలను బ్రోచు నట్టి స్వామి వందనము
అన్ని దిక్కులను నిండి యున్న స్వామి వందనము
పన్నుగ నన్నేలు రామ స్వామి నీకు వందనము

పంచమ మందున చేరి గురుడ నన్ను ముంచితి వయ్యా గురుడ ముంచితివి

పంచమ మందున చేరి గురుడ నన్ను
ముంచితి వయ్యా గురుడ ముంచితివి
మంచి వాడవని యెంచితినే నన్ను
వంచన  చేసి గురుడ ముంచితివి

అకటా కారకగ్రహసంయుక్తం బగు భావము చెడు ననుచు
ప్రకటించిన యా జ్యోతిశ్శాస్త్రపు వచనంబులు నిజమనగా
నొక ప్రారబ్ధఫలానుభవంబున కుదయించిన విధి తోచి
చకితుని జేసెడు నయ్యా నన్ను సద్గతి గలదే నాకు

అంటకాగి యటు లుండుట యేల యసురుల గురువును నీవు
తుంటరి కావ్యుని దుర్బోధలవే తొలిచె నేమొ నీ మనసు
ఇంటిని నిలిపెడు నలుసును దయతో నీయక పోతివి జీవా
బంటువు నీవిటు సేయట యిది భగవంతుని యానతి యేమో

అంతియె గాక మరియొక కారణ మగుపడ దయ్యా నాకు
ఇంతటితో నా కిక భవసాగర మీదుట యన్నది ముగిసి
చింత లన్ని పరమాత్ముని కృపచే చివర కిదే కడతేరి
సంతసమున నా రాముని చేరుట సత్యం బనియే తోచు


ఉన్న చెడుగు లందు కొన్ని యుండనిచ్చి నావు

edited 12/11/19

ఉన్న చెడుగు లందు కొన్ని యుండనిచ్చి నా విదే
కొన్ని కొన్ని సుగుణములును కూర్చినావు రామ

అంతు లేని భవములలో అడుగడుగున తోడు వై
ఇంత దాక నీ వడచిన వెన్న నెన్ని చెడుగులో
ఎంతని పొగడుదు నీ దయ నెటు లైన చెడుగెల్ల
అంతరింప జేయవయ్య ఆదరించ వయ్య

కామక్రోధమదాదులన కాయము పై ప్రేమయన
ఏమాత్రము శాంతించవె యెన్ని జన్మ లెత్తినను
కామగపు మనసు బట్ట కాదు నాకు ముమ్మాటికి
స్వామి నీవే పట్టి యింక చక్క జేయ వయ్య

నిన్ను మరువ నట్టి గుణము నెనరున నీ విచ్చినా
వన్ని యెడల నిన్ను జూచు నట్టి గుణము నిచ్చినా
యెన్నగ మన మొక్క టన్న యెరుక గూడ నీయవే
మన్నించవె మాటుకొన్న మాయ నణచి బ్రోవవె

original 8/21/12

ఉన్న చెడుగు లందు కొన్ని యుండనిచ్చి నా విదే
కొన్ని కొన్ని సుగుణములును కూర్చినావు రామ

అంతు లేని భవములలో అడుగడుగున తోడు వై
ఇంత దాక నీ వడచిన వెన్ని యెన్న చెడుగులో
ఎంతని పొగడుదు నీ దయ నెటు లైన చెడుగెల్ల
అంతరింప జేయవయ్య ఆదరించ వయ్య నన్ను

కామక్రోధమదాదులన కాయము పైని ప్రేమయన
ఏమాత్రము శాంతించవె యెన్ని జన్మ లెత్తినను
కామగపు మనసు బట్ట కాదు నాకు యేనాటికి
స్వామీ నీవే పట్టి యింక చక్క జేయ వయ్య నన్ను

నిన్ను మరువ నట్టి గుణము నెనరున నీ విచ్చినావు
అన్ని యెడల నిన్ను జూచు నట్టి గుణము నిచ్చినావు
యెన్నగ మన మొక్క టన్న యెరుక గూడ నిచ్చినావు
మన్నించర మాటుకొన్న మాయ నణచి బ్రోవ వయ్య

ఎవడను నేను నీ వాడను, ఎవడను నేను నీ నీడను!

ఎవడను నేను నీ వాడను
ఎవడను నేను నీ నీడను

నీ వెటు తిరిగిన నే నటు తిరుగుదు
నే వెటు లాడిన నే నటు లాడుదు
ఏ వేళల నిను నే వీడనుగా
నీ వే నన్నిటుగా నిలిపితివి

ఈ నా యునికికి యెన్ని హంగులను
ఆనందంబుల నమరించితివవో
కాని యన్నియును ఘనుడా నీకే
నే నర్పించుచు నిలచి యాడెదను

ఇరువుర మొకటే యెల్ల వేళలను
ధర నీ దేహము దాల్చి యాడునది
యరయగ నీవే యని యెరుగుదును
తిరముగ నిన్నే తెలిసి పాడుదును

16, ఆగస్టు 2012, గురువారం

జయతు జయతు దేవో....


జయతు జయతు దేవో దేవకీనందనోయం
జయతు జయతు కృష్ణో వృష్ణివంశప్రదీపః
జయతు జయతు మేఘశ్యామలః కోమలాంగో
జయతు జయతు పృధ్వీభారనాశో ముకుందః

భావం:
 దేవకీ కుమారుడైన దేవదేవునికి జయము జయము! 
వృష్ణివంశ ప్రదీపుడైన శ్రీ కృష్ణునికి జయము కలుగుగాక! 
మేఘశ్యామలుడు,కోమలాంగుడూ అయిన కృష్ణ భగవానునికి జయము జయము! 
భూమాత భారాన్ని తగ్గించడానికి అవతరించిన ముకుందునికి జయము జయము!

స్వేఛ్ఛానువాదం:
    జయము దేవకీనందన జయము జయము
    జయము యదుకులగృహదీప జయము జయము
    జయము ఘనమేఘశ్యామాంగ జయము జయము
    జయము భూభారనాశక జయ ముకుంద

వివరాలు: యాదవులలో వృష్ణి, అంధక,భోజవంశాలని మూడు శాఖలు. శ్రీకృష్ణుని తల్లిదండ్రులు దేవకీవసుదేవులని అందరకూ తెలిసినదే.  యాదవులలో దేవకి భోజవంశంవాడైన ఉగ్రసేన మహారాజు కుమార్తె.  వసుదేవుడు వృష్ణివంశం వాడు.
నలుగురు నవ్వితే నవ్వనీ రామయ్య కలిగెడు లోటేమి కలదు నాకు నీకు

updated 12/04/19

నలుగురు నవ్వితే నవ్వనీ రామయ్య
కలిగెడు లోటేమి కలదు నాకు నీకు

వివిధవస్త్రాంగరాగవిభూషణాదికములకు
ఉవిదలు భూములకును ఉదరపోషణమునకు
పవలురేలు గడపుట  పనికిరాదు పరమునకు
భువినుండుట మూన్నాళ్ళ మురిపెమన్నందుకు

ఎడదనే నెలకొన్న యీశ్వరు జాడెరుగక
వడివడిగ మున్నూరు గుడులు చుట్టి తిరిగిన
కడకు వృధాశ్రమ తప్ప కలుగునది లేదనిన
విడువక లో నరసి సత్యవిషయ మెఱుగుడీ యనిన

నీవు నేను వేరనునది నిన్న మొన్నటి మాట
నీవే నే ననునదియే నిశ్చయమని  యెఱిగితి
వ్యావహారికలోకభావన కిది నచ్చక
నా వలన దోసమెంచి ననుగని నిందించిన

original 9/16/12

నలుగురు నవ్వితే నవ్వనీ రామయ్య
కలిగెడు లోటేమి కలదు నాకు నీకు

వివిధవస్త్రాంగరాగవిభూషణాదికములకు
ఉవిదలు భూములు భోజనాదికములకు
పవలురేలు గడపుట  పనికిరాదు పరమునకు
భువినుండుట మూన్నాళ్ళ మురిపెమన్నందుకు

ఎడదనే నెలకొన్న యీశ్వరు జాడెరుగక
వడివడి మున్నూరు గుడులు చుట్టి తిరిగిన
కడకు వృధాశ్రమ తప్ప కలిగేది లేదనిన
విడువక  లో నరసి సత్యవిషయ మెరుగుడీయనిన

నీవు నేను వేరనునది నిన్న మొన్నటి మాట
నీవే నే ననునదియే నిశ్చయమని  యెరిగితి
వ్యావహారికలోకభావన కిది నచ్చక
నా వలన దోసమెంచి ననుగని నిందించిన

15, ఆగస్టు 2012, బుధవారం

హొయలు మీర ఎగురవే ఓ ధర్మపతాకమా జయ జయ జయ భరత జాతి కీర్తిపతాకమా


హొయలు మీర ఎగురవే ఓ ధర్మపతాకమా
జయ జయ జయ భరత జాతి కీర్తిపతాకమా

నీ వెగిరెడు చోట నిఖిల సౌఖ్యము లౌను 
నీ వరశుభ దృష్టి నిఖిల భాగ్యము  లీను
నీ వలన ఘనతలు నిరుపమానము లగుట 
భావించి నీ‌ కీర్తి పాడెదము మేము

వన్నెల కులుకుల వసుధ నీ కెదురేది
వెన్నెల చలువలు విసరునే నీ ఠీవి
కన్నుల వెలుగువై గగన వీధిని నిలచి
అన్ని వేళల శుభము లలరార యెగురవే

పరమేశ్వరుని దివ్య పాలనా విభవమ్ము
భరతమాతకు సకల వరము లీయగను
భరతసంతతి కీర్తి పదిదిక్కులను చాట
చిరకాలము నిలచి గరువాన యెగురవే

13, ఆగస్టు 2012, సోమవారం

నీ దయావృష్టి నా మీద కురిసిన చాలు వేదనలు మాయమై విరియు సంతోషాలు


edited 12/02/19

నీ దయావృష్టి నా మీద కురిసిన చాలు
వేదనలు మాయమై విరియు సంతోషాలు

కనులు కలిపి పలుకరించు జనులు కానరాని చోట
మనసు తెలిసి మనసు కలుపు మనిషి తోడు లేని చోట
దినదినమును నీడ దక్క యనుచరులే లేని చోట
కనికరించి నీవు నాకు కలెగెదవా అది చాలును

ఇచట నావి తక్క యితరు లెవరి పాద ముద్రలెఱుగ
ఇచట నేను తక్క యితరు లెవరి కంఠస్వరము నెఱుగ
ఇచట నేను ఒంటరినై యేకతంబ గ్రుమ్మరుదును
ఇచటికి నీ వొక్కనాటి కేగుదెంచుటయె చాలును

ఓ మహాను భావ అలసి యుంటి నన్న మాట తలచి
నా మొరాల కించి యింక నాకు ప్రసన్నుడవు కమ్ము
ఈ మేదిని నెల్ల నొంటి నెంత తిరిగి ని న్నఱయుదు
సామాన్యుడ నీ‌ వాడను రామ మరువ కది చాలును

original 8/13/12

నీ దయావృష్టి నా మీద కురిసిన చాలు
వేదనలు మాయమై విరియు సంతోషాలు

కనులు కలిపి పలుకరించు జనులు కానరాని చోట
మనసు తెలిసి మనసు కలుపు మనిషి తోడు లేని చోట
దినదినమును నీడ దక్క యనుచరులే లేని చోట
కనికరించి నీవు నాకు కలెగెదవా అది చాలును

ఇచట నావి తక్క యితరు లెవరి పాద ముద్రలెరుగ
ఇచట నేను తక్క యితరు లెవరి కంఠస్వరము నెరుగ
ఇచట నేను ఒంటరినై యేకతంబ గ్రుమ్మరుదును
ఇచటికి నీ వొక్కనాటి కేగుదెంచుటుయె చాలును

ఓ మహాను భావ అలసి యుంటి నన్న మాట తలచి
నా మొరాల కించి యింక నాకు ప్రసన్నుడవు కమ్ము
ఈ మేదిని నెల్ల నొంటి నెంత తిరిగి నిన్నరయుదు
సామాన్యుడ నీ‌ వాడను రామ మరువ కది చాలును

10, ఆగస్టు 2012, శుక్రవారం

కాలమా యది గడువక పోదు మేలు కీళ్ళను కుడుపక పోదు చాలు చాలిది జన్మజన్మల వేల మార్లే కంటిని రామ

edited 11/30/19
కాలమా యది గడువక పోదు మేలు కీళ్ళను కుడుపక పోదు
చాలు చాలిది జన్మజన్మల వేల మార్లే కంటిని రామ

తాళుకొమ్మని తరచుగా సద్గ్రంధములలో చదివి చదువక
మేలు కీడుల నొక్కటిగా చూడాలని లో తలచి తలచక
పాలు నీళుల సమముగా సంభావించుటను తెలిసి తెలియక
నేల నుండిన నాలుగు నాళ్ళు నీదు సత్యము నెఱిగి యెఱుగక

గురువు చెప్పిన సద్వాక్యములు కొన్ని మనసున‌ నిలచి నిలువక
పొరలుచు నీ భవపంకంబున సద్బుధ్ధి తనకు కలిగి కలుగక
తరచు విషయలోలు డగుచు ధర్మ మెదలో దలచి దలచక
పరమసత్యమగు విషయము నీవనెడు భావన కలిగి కలుగక

తానే నీవని నీవే తానని లోన చక్కగ నెఱుగుదాక
మానక యిటునటు తిరుగును కాని రానేరా డది తెలిసిన పిదప
ఈ మాత్రపు స్పహ యీశ్వర నీవే యీయక తనకు కలుగుట కల్ల
ఏమి చెప్పుదు కాలవాహినికి నిటునటు నీవే యెంచి చూడగ

original 8/10/12
కాలమా యది గడువక పోదు మేలు కీళ్ళను కుడుపక పోదు
చాలు చాలిది జన్మజన్మల వేల మారులు చూచితి రామ

తాళుకొమ్మని తరచుగా సద్గ్రంధములలో చదివి చదువక
మేలు కీడుల నొకటిగా చూడాలని లోపల తలచి తలచక
పాలు నీళుల సమముగా సంభావన చేయుట తెలిసి తెలియక
నేల నుండిన నాలుగు నాళ్ళు నీవె సత్యమని యెరిగి యెరుగక

గురువు చెప్పిన శాస్త్రవాక్యములు కొన్ని మనసులో‌ నిలచి నిలువక
పొరలుచు భవపంక మందున మంచి బుధ్దియె తనకు కలిగి కలుగక
తరచు విషయములు తహతహ బెట్ట ధర్మ మెడదలో దలచి దలచక
పరమసత్యమగు విషయము నీవని భావన లోపల కలిగి కలుగక

తానే నీవని నీవే తానని తాను చక్కగా యెరిగెడు దాక
మానక వచ్చుచు బోవును గాని మరియటు పిమ్మట రానే రాడు
ఈ మాత్రపు స్పహ యీశ్వర నీవే యిచ్చిన గాని వచ్చుట కల్ల
ఏమి చెప్పుదును కాలవాహినికి నీవల నావల నీవని యెరిగితి

శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి...

శ్రీవల్లభేతి వరదేతి దయాపరేతి
భక్తప్రియేతి భవలుంఠన కోవిదేతి
నాధేతి నాగశయనేతి జగన్నివాసే
త్యాలాపినం ప్రతిపదం కురుమే ముకుంద

భావం:
ఓ శ్రీ కృష్ణా!  శ్రీ వల్లభా!  వరదా!  దయాపరా!  భక్తప్రియా!  భవబంధాలను త్రెంచి వైచే విద్యలోమహాకోవిదుడా!  నాథా!  నాగశయనా! జగన్నివాసా! ఎల్లప్పుడూ నీ నామాలను ఆలపిస్తూ ఉండేటట్లుగా  నన్ను చేయి స్వామీ!

స్వేఛ్ఛానువాదం:

    సీ. శ్రీవల్లభాయని చింతించ నీయవే
        వరదాయకా యని పాడనీవె
    పరమదయాళుడ వని పొంగనీయవే
        అఖిలేశ శ్రీహరీ యనగనీవె
    భక్తప్రియాయని భావించ నీయవే
        భవవిమోచనా యని పలుకనీవె
    శేషశయన యని  చింతించ నీయవే
        నోరార ఫ్రభు యని నుడువనీవె
    తే.గీ. అని జగన్నివాస స్వామి యమిత భక్తి 
    ప్రతి దినంబును భావించు పరమదివ్య
    భాగ్య గరిమను నాకీయ వయ్య దేవ
    కొలుచుకోనిమ్ము నన్ను ముకుంద నిన్ను

9, ఆగస్టు 2012, గురువారం

ఇంత గొప్ప సృష్టి జేసి యిందు మమ్ముంచితివి యెంత తిరిగినా దీని నెఱుగ శక్యము కాదు

edited 11/28/19

ఇంత గొప్ప సృష్టి జేసి యిందు మమ్ముంచితివి
యెంత తిరిగినా దీని నెఱుగ శక్యము కాదు

తగుల కుండ జీవుడు తాను తగిన దూర ముండ డేని
తగులు కొని దీని వింతల దారి తప్పి పోవు నాయె
విగతరాగబుధ్ధి యగుచో వింత లెల్ల తడిమి చూడ
తగునటన్న నీసృష్టి తాత్పర్యం బేమి గలదు

ఒక్క సారి తెలియక వచ్చి చిక్కు పడిన వారి సంఖ్య
లెక్క జెప్ప నెవ్వరి తరము చక్కగ జేసితివి సృష్టి
అక్కట యణువణువున దోచు నట్టి నీ విభూతి నెఱుగు
మిక్కిలి భక్తులకు నిచట మెలగవచ్చు నొరుల వశమె

నీవు నేను బేధము లేక నిశ్చయముగ నొకటి గాన
నీ వినోద పూర్ణ విశ్వము నెల్ల జూచి వచ్చు చుంటి
నే విహారమైనను రామ యెడదకు రుచియించునే
నీ వలన నుండుటె నాకు కావలసిన సుఖము గాన


original 8/9/12
ఇంత గొప్ప సృష్టి జేసి యిందు మమ్ముంచినా
యెంత దొడ్డ వైభవ మంటే యేమి చెప్పేది

తగుల కుండ జీవుడు తాను తగిన దూర ముంచ డేని
తగిలి దీని యందు తప్పక దారి తప్పి పోవు నాయె
విగతరాగబుధ్ధి యగుచు వింత లెల్ల తడిమి చూడ
దగును గాని జడునకు సృష్టి తాత్పర్యం బేమి గలదు

ఒక్క సారి తెలియక వచ్చి చిక్కు పడిన వారి సంఖ్య
లెక్క జెప్ప నెవ్వరి తరము చక్కగ జేసితివి సృష్టి
అక్కట యణువణువున దోచు నట్టి నీ విభూతి నెరుగు
మిక్కిలి భక్తులకు దీనిని మెలగవచ్చు నొరుల వశమె

8, ఆగస్టు 2012, బుధవారం

కొంద రున్నారు నా యందు నెయ్యము బూని అందరకు నీవు నాయకుడవు రామయ్య

edited 11/26/19
కొంద రున్నారు నా యందు నెయ్యము బూని
అందరకు నీవు నాయకుడవు రామయ్య

విహిత మవిహితమును వినిపింతురు వారు
ఇహపర హితముల హెచ్చరింతువు నీవు
మహదద్భుతమైన మన్ననతో మీరు
వహియింతురిదె నాదు భారము కృపతో

సదుపాయముల నిచ్చి చక్కగా వారు
సదుపాయముల గూర్చి చక్కగా నీవు
వదలక నభివృధ్ధిపధమున నన్ను
ముదమున నుంతురు మ్రొక్కెద మీకు

సకలకార్యములను సవరింతురు వారు
సకలము శుభముగ సమకూర్తువు నీవు
అకళంకకృప నిట్టు లాదరింపగ మీరు
సకలాత్మనా యోగ సాధన నుంటిని


original 8/8/12
కొంద రున్నారు నా యందు నెయ్యము బూని
అందరకు నీవు నాయకుడవు రా రామ

విహిత మవిహితమును వినిపింతురు వారు
ఇహపరహితముల హెచ్చరింతువు నీవు
మహదద్భుతమైన మన్ననతో మీరు
వహియింతురిదె నాదు భారము కృపతో

సదుపాయముల నిచ్చి చక్కగా వారు
సదుపాయముల గూర్చి చక్కగా నీవు
వదలక అభివృధ్ధిపధమున నన్ను
ముదమున నుంతురు మ్రొక్కెద మీకు

సకలకార్యములను సవరించెదరు వారు
సకలక్రియల శుభము సమకూర్చెదవు నీవు
అకళంకకృప నిట్టు లాదరింపగ మీరు
సకలాత్మనా యోగ సాధన నుంటిని

తప్పాయె తప్పాయె తప్పాయె నా‌ వలన తప్పాయె లోకమునకు చెప్పి నందు వలన


Edited 11/22/19
తప్పాయె తప్పాయె తప్పాయె నా‌ వలన
తప్పాయె లోకమునకు చెప్పి నందు వలన

వారి వలన తప్పు లున్న పరిహసించ లేదు
వారి దారి లోని ముళ్ళ వంక జూపి నేను
తీరైన దారి నిన్ను తెలియు దారి యనుచు
నోరు జారి పలికి నా నోహో తప్పాయె రామ

భుక్తి కొరకు ప్రాకులాడు భూమి జనుల ముందు
శక్తి కొలది రక్తి కొఱకు చచ్చు వారి ముందు
ముక్తి మార్గ మిట్టి దనుచు మొఱ్ఱ వెట్టి నాడ
భక్తి లేని వారి ముందు పలుకుట తప్పాయె రామ

కొంచెపు వారైన చాల గొప్ప వారైనను
సంచితమగు కర్మమెల్ల సంక్షయ మగు దాక
నెంచలేరు నిన్నను మా టెఱుగ లేక నేను
కొంచెము నినుగూర్చి తెలుప గోరుట తప్పాయె రామ

Original 8/8/12
తప్పాయె  తప్పాయె తప్పాయె నా‌ వలన
తప్పాయె లోకమునకు చెప్ప బోయి నందు వలన

వారి వలన తప్పు లున్న పరిహసించ లేదు
వారి దారి లోని ముళ్ళ వంక జూపి నేను
తీరైన దారి నిన్ను తెలియు దారి యనుచు
నోరు జారి పలికి నా నోహో తప్పాయె రామ

భుక్తి కొరకు ప్రాకులాడు భూమి జనుల ముందు
శక్తి కొలది రక్తి కొరకు చచ్చు వారి ముందు
ముక్తి మార్గ మిట్టి దనుచు మొఱ్ఱ వెట్టి నాడ
భక్తి లేని వారి ముందు పలుకుట తప్పాయె రామ

కొంచెపు వారైన చాల గొప్ప వారైనను
సంచితప్రారబ్ధంబులు సంక్షయ మగుదాక
ఎంచలేరు నిన్ననునదె యెరుగ లేక పోయి
మంచి దారి మోక్షమనుచు మాటాడ తప్పాయె రామ

7, ఆగస్టు 2012, మంగళవారం

ఇది 101వ టపా!

అవునండి.
ఇది 101వ టపా.
ఇందులో విశేషం యేమీ లేదు.
500 టపాలు, ఆ పైన వ్రాసిన వారూ వ్రాస్తున్న వారూ ఉన్నారు.

నేను బ్లాగు ప్రపంచంలో‌ అడుగు పెట్టి, ఈ‌బ్లాగు ప్రారంభించి  ఒక సంవత్సరం అయింది.
ఒక సంవత్సరంలో 100 టపాలు పెద్ద విశేషం యేమీ కాదు.
రెండేళ్ళ లోపలే 500 టపాలను మించి వ్రాసిన వారూ‌ ఉన్నారు కదా.

ఈ‌ బ్లాగు వీక్షకుల సంఖ్య ఇప్పటికి 5500 పై చిలుకు.
ఇది కూడా చెప్పుకోదగ్గ సంఖ్య యేమీ‌ కాదు .
లక్షల్లో పాఠకులున్న బోలెడు బ్లాగులున్నాయి.

ఈ‌బ్లాగు సభ్యులు 11 మంది.
నిశ్చయంగా యిది చాలా చిన్న సంఖ్య.
వందల్లో సభ్యులున్న బ్లాగులున్నాయి.

ఈ బ్లాగుకి యిప్పటిదాకా వచ్చిన వ్యాఖ్యలు 252.
ఇది కూడ చాలా చిన్న సంఖ్య.
చాలా బ్యాఖ్యలు టపాల పట్ల ఆమోదానందాలు ప్రకటించినవే.
ఒక మూడు నాలుగు వ్యాఖ్యలు మాత్రం టపానో, నన్నో యెద్దేవా చేస్తూ వచ్చాయి.
వాటిలో వాడబడిన భాష సభార్హం కాక పోవటం వలన వాటిని తొలగించ వలసి వచ్చింది.
కష్టేఫలే  బ్లాగరు శ్రీశర్మ గారికీ నాకూ ఒక అభ్యంతరకరమైన వ్యాఖ్యమీద/ వ్యాఖ్యాత మీద కొన్ని ఉత్తరప్రత్యుత్తరాలు నడిచాయి కూడా.

ఇది ఆధ్యాత్మకవిత్వ ప్రధానమయిన బ్లాగు.
నా తృప్తి కోసం నేను వ్రాసుకుంటున్న బ్లాగు.
ఒకరిద్దరు ఈ కవిత్వాన్ని ప్రచురించితే బాగుంటుందని సూచించారు.
కాని అది నా‌ శక్తికి మించిన పని యని నా‌అభిప్రాయం.

ఇది ఆధ్యాత్మకవిత్వ ప్రధానమయిన బ్లాగు.
కాబట్టి దీనికి విశేషంగా పాఠకులుంటారని నేను ఆశించటం లేదు.
అలాగే విశేషంగా స్పందనలు వస్తాయని యెదురు చూడటమూ లేదు.
స్పందించవలసిన వాడు స్పందిస్తున్నాడు.  అది చాలు కదా నాకు

ఈ‌బ్లాగులో నేను వాడుతున్న భాష సంప్రదాయపు వాసనతో ఉంటుందని విదితమే.
కొందరి కది సువాసన. వారికి నా వందనం
కొందరి కది అంతగా‌ నచ్చటం లేదేమో.
కాలప్రభావం కారణం కావచ్చును.
వారు నన్ను క్షమించ గోరుతాను.
వీలయినప్పుడల్లా కొంత తేలిక భాషలో కూడా టపాలు వస్తాయి తప్పకుండా.
కొన్ని టపాల్లో అలాంటి తేలికగా‌ ఉండే భాష కనిపించవచ్చు యిప్పటికే.

ఈ బ్లాగు ఇంకా యెన్నాళ్ళు కొనసాగుతుంది?
ఈ‌ ప్రశ్నకి సమాధానం నా చేతులో ఉన్న విషయం కాదు.
వ్రాయించే వాడు వ్రాయిస్తున్నన్నాళ్ళు కొనసాగుతుందని మాత్రం స్పష్టం.

టపా చాలా పెద్ద దయినట్లుందండి!
చివరగా ఒక చిన్న మాట.
ఆదరిస్తున్న అందరికీ వందనాలు.
వ్రాయిస్తున్న వాడికి వందనాలు.

భవదీయుడు,
తాడిగడప శ్యామలరావు.
హైదరాబాదు.
సెల్ 98496 26023.
syamala.tadigadapa@gmail.com

ఎంతో మంచి రోజు యీ రోజు తెలుగు లెంతో సంతసించు యీ రోజు

ఎంతో మంచి రోజు యీ రోజు తెలుగు 
లెంతో సంతసించు యీ రోజు

నీకై ప్రబంధము చెప్పి నిన్ను మెప్పించి నట్టి
శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సింహాసన మెక్కిన రోజు

కలయ సాహితీసమరాంగణసార్వభౌముడు
తెలుగుల భాగ్య మనగ కొలువు కెక్కిన రోజు

పొలుపారగా రాయలు భువనవిజయసభను 
తెలుగుశారద మెచ్చ కొలువైన మంచి రోజు

ఈ రోజు సాహితీసమరాంగణా సార్వభౌముఁడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయలవారి 503 వ పట్టాభిషేక దినోత్సవం సందర్భంగా చెప్పిన పాట.

6, ఆగస్టు 2012, సోమవారం

ఎఱుక గల్గిన వార లెవ్వరు గాని సరకు సేయరు లోకసరణిని రామ

edited 11/20/19
ఎఱుక గల్గిన వార లెవ్వరు గాని
సరకు సేయరు లోకసరణిని రామ

పాపచింతన యందు పడద్రోయగా జూచు
తాపత్రయము లందు తగులుకొనరు వారు
లోపముల నెంచెడు లోకుల యెడ వారు
కోపగించక శాంత గుణమున నుందురు

ప్రారబ్ధఫల మనగ బాధ గలిగిన వేళ
నోరెత్తి విధినేమి నిందించరు వారు 
సారెకు నీ దివ్యస్మరణానందమున
మీరిన ధృతి శాంతమూర్తులై యుందురు

చక్కగ నిను దయాశాలిగ నెరుగుచు
మిక్కిలి పొగడుచు మేదిని చక్రము
చక్కని నీ దివ్య సామ్రాజ్యమను స్పృహ
నెక్కుడు తుష్టులై యెసగుచు నుందురు

original 8/6/12
ఎరుక గల్గిన వార లెవ్వరు గాని
సరకు సేయరు లోక సరణిని రామ

పాపచింతన యందు పడద్రోయగా జూచు
తాపత్రయములందు తగులుకొనరు వారు
లోపము లెంచెడు లోకుల యెడ వారు
కోపగించక శాంత గుణమున నుందురు

ప్రారబ్ధఫల మనగ బాధ గలిగిన వేళ
నోరెత్తి విధినేమి నిందించరు వారు 
సారెకు నీ దివ్యసంస్మరణంబున
మీరిన ధృతి శాంతమూర్తులై యుందురు

చక్కగ నిను దయా శాలిగ నెరుగుచు
మిక్కిలి పొగడుచు మేదిని యెల్ల
చక్కని నీ దివ్య సామ్రాజ్యమను స్పృహ
నెక్కుడు సంతోషనిష్ఠులై యుందురు

దురితస్పర్శ లేక దినము దొరలు టున్నదా నరుడు ప్రకృతి మాయ నణచి నడచుటున్నదా

దురితస్పర్శ లేక దినము దొరలు టున్నదా
నరుడు ప్రకృతి మాయ నణచి నడచుటున్నదా

మరలమరల పుట్టుచుండి మరల మరల చచ్చుచుండి
మరలమరల దినము దినము దురితములకు జొచ్చుచుండి
కరకు లోక మునను జనులు కాలమిటుల గడపుచుండి
జరుగు టెన్నడో మాయ యెరుగు టెన్నడో నిన్ను 

తలకు కర్మఫలిత మనుచు తగులుకొనుట కేది మొదలు
తెలిసి తెలిసి వల దనుచునె తుళువబుధ్ది నుండ నేల 
కలుగ నేల లోక మందు కాని పనులు చేయ నేల
తొలగు టెన్నడో మాయ కలుగు టెన్నడో నీవు 

మంచి మాట లెన్ని విన్న మనిషి మార కుండు నేమొ
సంచితాదిక కర్మత్రికము క్షణములో దహించు నట్టి
అంచితమగు నీదు కరుణ యంటి మాయ యడగు గాదె
కొంచెము దయజూడు రామ కూటజగతి నుండరాదు

4, ఆగస్టు 2012, శనివారం

పని గట్టు కొని పోయి పదిమంది లోన నిను గూర్చి పలుమాట లన నేల రామ

edited 11/18/19
పని గట్టు కొని పోయి పదిమంది లోన
నిను గూర్చి పలుమాట లన నేల రామ

కనుల ముందర నీవు గావించి నట్టి
ఘనమైన సృష్టిని గాంచుచు దీని
వెనుక నెవ్వడు లేడు విశ్వ మంతయును
తనకు తానుగ గల్గె నను వారి కడకు

జీవుడు దేహాన చేరి యున్నాడని
జీవబ్రహ్మైక్యత సిధ్ధాంత మనుచు
వా విడచి పలుకుచో పకపక నవ్వి
వే విధంబుల దిట్టు వెఱ్ఱుల కడకు

పరమాత్ముడవు నిన్ను భావించ లేని
నరుల మధ్యకు బోయి పరమాప్త యేల
ఉరక పలుచన జేయ నుంకింతు నిన్ను
సరిసరి నా భక్తి చాలదా నీకు

original 8/4/12
పని గట్టు కొని పోయి పదిమంది లోన
నిను గూర్చి పలుమాట లన నేల రామ

కనుల ముందర నీవు గావించి నట్టి
ఘనమైన సృష్టిని గాంచుచు దీని
వెనుక నెవ్వడు లేడు విశ్వ మంతయును
తనకు తానుగ గల్గె నను వారి కడకు

జీవుడు దేహాన చేరి యున్నాడని
జీవబ్రహ్మైక్యత సిధ్ధాంత మనుచు
వా విడచి పలుకుచో పకపక నవ్వి
వే విధముల తిట్టు వెఱ్ఱుల కడకు

పరమాత్ముడవు నిన్ను భావించ లేని
నరుల మధ్యకు బోయి పరమాప్త యేల
ఉరక పలుచన జేయ నుంకింతు నిన్ను
సరిసరి నా భక్తి చాలదా నీకు

3, ఆగస్టు 2012, శుక్రవారం

నీ కేమయ్యా నిర్భయుడవు మరి మా కొలదుల గతి మాటేమీ

నీ కేమయ్యా నిర్భయుడవు మరి
మా కొలదుల గతి మాటేమీ 

ఈషణ్మాత్రము లేదుకదా నీ
కీషణ త్రయముల జంఝాటం
వేషభాషల వెంపరలాటలు
భేషజములతో పేచీ లేక

త్రిగుణములవి రేగవుగా నీ
యగణిత నిర్గుణ స్థితిలోన
పొగల సెగల రాగద్వేషాలు
తగులు మోహముల తహతహ లేక 

పురుషార్థంబుల పొందవుగా నీ
కరయ బంధమోక్షములు గలవా
పొరి భవబంధము ప్రోద్రోలనుగా
తిరముగ స్వస్థితి తెలియగ లేక

2, ఆగస్టు 2012, గురువారం

ఇంత కన్న లోకాన యెన్న డైన గాని వింత మాట పుట్టేనా వేయి మాట లేల

edited 11/15/19
ఇంత కన్న లోకాన యెన్న డైన గాని
వింత మాట పుట్టేనా వేయి మాట లేల

మంచి చెడు లంటకుండ మసిలెద వట నీవు
మంచిమంచి పనులుసేయ మంచినేర్పరి వట
అంచితముగ నేను నీకు మంచిచాయ నంచు
మంచిదారి నడువశక్యమా నీకందువు రామ

గుణము లంటకుండ నీవు కులుకుచుండెద వట
రణములాడి దుర్గుణులను రాల్చుచుండెద వట
గణుతింప నీయందు నేకలిగితి నందువు దు
ర్గుణపాశలతలు నేను కోయలే నందువు రామ

ఒంటిగాడవై హాయిగనుండ నీవు నేర్చెద వట
తంటాలను తీర్చి మంచిదారి చూపుచుందు వట
వెంటబడి నిన్నింక నే విడువబోను నేనంటే
అంటకాగి నేనుండుట అక్కజం బందువు రామ

original 8/2/12
ఇంత కన్న లోకాన యెన్న డైన గాని
వింత మాట పుట్టేనా వేయి మాట లేల

మంచి చెడు లంట కుండ మసిలెద వట నీవు
మంచి మంచి పనులు సేయ మంచి నేర్పరి వట
అంచితముగ నేను నీకు మంచి చాయ నంచు
మంచి దారి నడువ శక్యమా నీ కందువు రామ

గుణము లంట కుండ నీవు కులుకు చుండెద వట
రణములాడి దుర్గుణులను రాల్చు చుండెద వట
గణుతింప నీయందు నే కలిగితి నందువు దు
ర్గుణపాశలతలు నేను కోయ లేనందువు రామ

ఒంటి గాడ వై హాయిగ నుండ నీవు నేర్చెద వట
తంటాలను తీర్చి మంచి దారి చూపు చుందువట
వెంటబడి నిన్నింక నే విడువ బోను నేనంటే
అంటకాగి నే నుండుట అక్కజం బందువు రామ

26, జులై 2012, గురువారం

విన్నవించితిని విషయము లన్నీ చిన్న మాటను దాచకను నన్ను కాచుటకు నాస్వామీ నీ కన్నను హితు లెవ రున్నారు

edited 11/14/19
విన్నవించితిని విషయము లన్నీ చిన్న మాటను దాచకను
నన్ను కాచుటకు నాస్వామీ నీ కన్నను హితు లెవరున్నారు

చన్న భవములను గావించినవి చిన్నతప్పులో పాపములో
యెన్నగ నేవో పున్నెములో నా కన్నను నీకే యెఱుకగదా 
అన్నియు గలసి తేపతేపకు నన్ను త్రిప్పురా యిల చుట్టూ
మన్నించర నే నలసితిరా బ్రతిమాలుదు రామా బ్రోవరా

సత్వము లేదే సర్వతీర్థములు శ్రధ్ధ మీర సేవించుటకు
తత్వసార విచారము చేయగ చదువును చాలదురా నా దీ
నత్వము నెఱిగిన కరుణామయుడవు నాకేమో నీదయయే
సత్వము తత్వము కావున నన్ను చప్పున రామా బ్రోవరా

తెలిసిన దొకటే నిన్నే నమ్ముట తెలిసీ తెలియని మనసునకు
తెలియని దొకటే మంచి దారిని తీరుగ నడిచే సద్విద్య
తలచుకొంటివా తక్షణమే నా తాపము లన్నీ తీరునయా
కలిసెద నీలో కల్మషముడిగి గ్రక్కున రామా బ్రోవరా

original 7/26/12
విన్నవించితిని విషయము లన్నీ చిన్న మాటను దాచకను
నన్ను కాచుటకు నాస్వామీ నీ కన్నను హితు లెవ రున్నారు

చన్న భవములను గావించినవి చిన్నతప్పులో పాపములో
ఎన్నగ నేవో పున్నెములో నా కన్నను నీకే యెరుకగదా 
అన్నియు గలసి తేపతేపకు నన్ను త్రిప్పురా యిల చుట్టూ
మన్నించర నే నలసితిరా బ్రతిమాలుదు రామా బ్రోవరా

సత్వము లేదు సర్వతీర్థములు శ్రధ్ధ మీర సేవించుటకు
తత్వసార విచారము చేయగచదువు చాలదు నా దీ
నత్వ మెరిగిన కరుణామయుడవు నాకేమో నీదయయే
సత్వము తత్వము కావున నన్ను చప్పున రామా బ్రోవరా

తెలిసిన దొకటే నిన్ను నమ్ముట యీ తెలిసీ తెలియని మనసునకు
తెలియని దొకటే మంచి దారిని తీరుగ నడిచే సద్విద్య
తలచుకొంటివా తక్షణమే నా తాపము నీవు దులిపెదవు
కలిసెద నీలో కల్మషముడిగి కాదన కయ్యా బ్రోవరా

25, జులై 2012, బుధవారం

పరమపదసోపానపఠము పరచి నామండీ

edited 11/12/19
పరమపదసోపానపఠము  పరచి నామండీ
పరమపురుషుని  చేరుకొనగ వచ్చి యాడండీ

రక్తి గొలిపు ఆట మీరు రండి ఆడండీ
శక్తియుక్తి పరుల కాట చాల సులువండీ
భక్తివైరాగ్యాలు చేతి పాచికలు  సుండీ
ముక్తి  దొరకు దాక ఆట ముందుకే నండీ

అరెరే యీ సర్పములకె అదరి పోకండి
కరచిన ఒక పాము జావ కారి పోకండీ
వెరువకుండ మీరు ముందుకు తరలి  రారండీ
పరమపురుషు చేరు దాక పట్టు బట్టండీ

ముచ్చటైన  ఆట కొరకు ముందు కురకండీ
నిచ్చెనలు మీ రాక కివే నిలచి యున్నాయి
వచ్చి ఆడి  పైకి  పైకి పరుగు తీయండీ
అచ్చమైన పరమపదము నంది మురియండీ

పాము లరిషడ్వర్గములను భావ ముంచండీ
నోము ఫలము లందివచ్చు నిచ్చెనలండీ
భూమి సోపానపఠము బుధ్ధి నెరుగండీ
స్వామి కడకు చేరు దాక సాగిపోరండీ

పరమపురుషుడు రాముడని మరువబోకండీ
హరిని చేరు దాక ఆట నాడవలె నండీ
పరమసులభమైన ఆట వచ్చి ఆడండీ
పరబ్రహ్మపదము చేర త్వరపడాలండీ

original 7/25/12
పరమపదసోపానపఠము  పరచి నామండీ
పరమపురుషుని  చేరుకొనుటకు వచ్చి యాడండీ

రక్తి గొలిపే ఆట మీరు రండి ఆడండీ
శక్తియుక్తి పరుల కాట చాల సులువండీ
భక్తివైరాగ్యములు చేతి పాచికలు  సుండీ
ముక్తి  దొరికే దాక ఆట ముందుకే నండీ

అరెరే యీ సర్పములకే అదరి పోకండి
కరచినా ఒక పాము  జావ కారి పోకండీ
వెరువక మరి మీరు ముందుకు తరలి  రారండీ
పరమ పురుషుని చేరు దాకా పట్టు బట్టండీ

ముచ్చటైన  ఆట కొరకు ముందు కురకండీ
నిచ్చెనలు మీ రాక కొరకే నిలచి యున్నాయి
వచ్చి ఆడి  పైకి  పైకి పరుగు తీయండీ
అచ్చమైన పరమపదమునె అంది మురియండీ

పాము లరిషద్వర్గములనే భావ ముంచండీ
నోము ఫలములు నిచ్చెనలనే నిశ్చయించండీ
భూమియే సోపానపఠమని బుధ్ధి నెరుగండీ
స్వామి చెంతకు చేరు దాకా సాగిపోరండీ

పరమపురుషుడు రాముడన్నది మరువబోకండీ
హరిని చేరు దాక తప్పక నాడవలె నండీ
పరమసులభమైన ఆట వచ్చి ఆడండీ
పరబ్రహ్మపదము చేరగ త్వరపడాలండీ


ఈ రోజు కంది శంకరయ్యగారి బ్లాగు శంకారాభరణం లో పరమపదసోపాన పఠం బొమ్మ యిచ్చి పద్యాలు వ్రాయమని అడిగారు.  నా తోచిన పద్యాలు  వ్రాసాను ఆ బ్లాగులో.   వాటిని శ్యామలీయం బ్లాగులో కూడా ఉంచితే బాగుంటుందని అనిపించింది. కాని తీరా టపా మొదలు పెడుతుండగా పాటగా వచ్చింది. అందు చేత ముందు పాట వ్రాసి క్రింది ఉదయం వ్రాసిన పద్యాలు కూడా ఉంచుతున్నాను.

కం. అరిషడ్వర్గము పాములు
నరుదగు నధ్యాత్మసాధనలు నిచ్చెనలున్
మరి వైరాగ్యము భక్తియు
సరిపడు పావులును నాట జరిగెడు నుర్విన్

కం. నా పావులు మంచివయా
నాపైనను నాకు కలదు నమ్మకము హరీ
నీపై నాన పరమపద
సోపానపఠంబు మీద చూపెద ప్రజ్ఞన్

కం. ఈ నిచ్చెనలును పాములు
నే నెక్కుట దిగుట క్రొత్త యే పరమాత్మా
నా నిశ్ఛయమే పై బరి
లో నుండిన నిన్ను చేర్చు లోలాక్ష హరీ!

కం. నే నిను చేరుటయును మరి
నీ నిశ్చయమనుచు లోన నెరుగుదు గానన్
మానక పాముల నణచుచు
చేనందుచు నిచ్చెనలను చేరెదను హరీ!

కం. ఈ నిచ్చెనలును పాముల
తో నీ పటమెల్ల మాయ తొలగి నశించున్
గాన మహాత్మా చేరక
మానెదనే నిన్ను బుధ్ధిమంతుడ నగుచున్