28, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

శివుడు మెచ్చిన నామమే

శివుడు మెచ్చిన నామమే చేయవయ్యా నీవు

భవజలధి దాటి బయటపడుదు వయ్యా


శివుని కన్న గురు వెవడు చెప్పవయ్యా మున్ను

శివుడు రామమంత్రమును శ్రేష్ఠమనుచును

వివరించిన సంగతిని విస్మరించి ఏవేవే

వివిధమంత్రములను జేయు వెఱ్ఱి యేల


కాశి చేరి కనుమూసెడు ఘనులకు చెవిలోన

నీశానుడు రామ మంత్ర మెసగ నిచ్చునే

మానవులకు భవతారక మంత్రమదే కాన

మానక నది చేయుటే మంచి పధ్ధతి


శివుడు తా నెపుడు జేయు శ్రీరామ నామమే

పవలు రేలు జేయవలయు భక్తిమీఱగ

భవము గివము మిమ్మింక బంధించజాలదు

చివరి జన్మ మిదే యగును శివుని యాన


రామా యివియే మా విన్నపములు

రామా యివియే మా విన్నపములు రక్షించగ వేగ రావే

రామా సీతారామా తారకనామా నీవే దిక్కు 


శ్రీరఘురామా సీతారామా కారుణ్యధామా దయతో

ఘోరభవాంబుధి దాటించి మమ్ము గొబ్బున రక్షించవయ్యా

మీఱక మేము నీ నామమునే మిక్కిలి సంతోషముతో

తీరికలేదని వంకలు పెట్ఠక తిన్నగ చేసెద మయ్యా


నిరతము మేము చేసెదమయ్యా నీనామము నేమఱక

సరగున వచ్చి రక్షించవయ్యా జానకిరమణా రామా

పరమదయాళో పట్టాభిరామా పతితపావన నామా

మరి వేరు దిక్కే లేదని మేము మనసున నెఱిగితి మయ్యా


కామితవరదా కరిరాజరక్షక మామా దోసంబు లెల్ల

నేమనుకొనక యిట్టేమన్నంచి మామంచియే లోనెంచి

పామరులము మేమెల్లరము నీ పాపలమని మదినెంచి

రామచంద్ర కరుణారససాంద్ర రక్షించ రావయ్య వేగ


వందన మో హరి

వందన మో హరి వందనము జగ

ద్వందిత చరణా వందనము


వాసుదేవ హరి వందనము వాసవాదినుత వందనము

దాసపోషక వందనము దశరథనందన వందనము

భాసు‌రకీర్తీ వందనము పావనచరిత వందనము

కోసలేశ్వర వందనము కోదండపాణి వందనము


నరపతిశేఖర వందనము నళినదళేక్షణ వందనము

నిరుపమగుణనిథి వందనము నిర్భరతేజ వందనము

పరమసులభ హరి వందనము భక్తవత్సల వందనము

ధరాత్మజావర వందనము దానవమర్దన వందనము


కామారిప్రియ వందనము సామీరిప్రియ వందనము

కోమలగాత్ర వందనము కువలయేశ్వర వందనము

కామితవరద వందనము కారుణ్యాలయ వందనము

రామరామ హరి వందనము రాజీవానన వందనము


27, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

రా‌రా మోహనకృష్ణ

రారా మోహనకృష్ణ రారా

రారా జగదీశ


రారా దనుజుల మదమణచిన శ్రీరామప్రభు రారా

రారా వారే రాజులైరి భూభారమణచ రారా


రారా మునులే వలచిన మోహన రామాకృతి రారా

రారా సతులై వారే నేడు విరాజల్లగ రారా


రారా భక్తజనావన రారా రార మహోదారా

రారా మోక్షవితరణశీలా రార దయాకరా


రారా బృందావనసంచారా రార మనోహరా

రారా సంతతధర్మవిచారా రారా రఘువీరానీవాడనే కాని

నీవాడనే కాని పైవాడ గాను

రావయ్య వేగ రక్షింప గాను


రవిశశిలోచన రాజలలామ

కువలయపోషణ కుమతివిరామ

భవబంధమోచన పట్టాభిరామ

అవధారు దేవ అయోధ్యరామ


స్తవనీయచరిత జానకిరామ

పవమానాత్మజభావిత రామ

ధవళేక్షణ హరి దశరథరామ

నవనీతహృదయ నాతండ్రి రామ


ఇనవంశోత్తమ ఈశ్వర రామ

మునిజన మానస మోహనరామ

ధనుష్మదగ్రణి దనుజవిరామ

నను కాపాడవె నాతండ్రి రామ


24, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

ఇంతకు మించి

ఇంతకు మించి ఏమి చెప్పేది ఇంతే నాకు తెలిసినది

అంతా రామమయమీ జగ మంతా రామమయము


రామా రామా అన్నావా రాముడు చేరువ అయ్యేను

రాముని నమ్మి యున్నావా రాముడు నీకై నిలిచేను

రాముని ప్రేమగ కొలిచావా రాముడు ప్రేమ చూపేను

రామా శరణం అన్నావా రాముని రక్షణ కలిగేను


రాముని చరితము చదివావా కామితంబు లీడేరేను

రాముని కీర్తిని నుడివావా భూమిని కీర్తి నిలిచేను

రాముని నామము చేసావా రాముని దయ నీ కబ్బేను

రాముని ధ్యానము చేసావా బ్రహ్మానందము కలగేను


రామతీర్ధములు తిరిగేవా రాముడు నిన్ను మెచ్ఛేను

రామభక్తులను చేరావా రామతత్త్వ మెఱుకయ్యేను

రామతత్త్వ మెఱుకయ్యేనా రాముని వాడ వయ్యేవు

రాముని వాడ వయ్యావా రాముని సన్నిధి చేరేవు


23, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

ఏమందు నేమందును

ఏమందు నేమందు నింకే మందును

రామయ్యా చెప్పవయ్య ప్రాణనాథ


నిదురంటే నేను నిన్ను వదలి యుండు టంటే

నిదురయే వలదందును నిశ్చయంబుగా


పనులంటే నిన్ను మరచి పరువులెత్తు టంటే

పనులేవీ చేయనందు పరమాత్ముడా


చదువంటే నీఘనతను చాటలేనిదైతే

చదువెందుకు వలదందును సర్వేశ్వరా


అన్నమునకు నీ వన్యుల నర్ధించు మంటే

అన్నమెందుకు వలదు పొమ్మందు నయ్యా


ఇతర దేవతలు వరము లిత్తుమురా యంటే

మతి లేదా హరిభక్తుడ మరలు డందును


పురాకృతము వలననే పుట్టినా వీవంటే

హరిసేవ కొఱకు పుట్టితి నంతే యందును


హరిగొప్పా శివుడుగొప్పా యనెడు వారితో

హరిహరులకు బేధ మేమి యెఱుగ నందును


22, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

శ్రీకరమై శుభకరమై

శ్రీకరమై శుభకరమై శ్రీరామనామము

లోకముల నేలుచుండు గాక చక్కగ


ఎంత కాల మాకాశ మీయుర్వియు నుండునో

ఎంత కాల ముందురో యినుడు చంద్రుడు

ఎంత కాల మీసృష్టి యీశ్వరాజ్ఞ నుండునో

అంత కాల ముండు గాక అతిశయంబుగ


ఎంత కాల ముర్విపై నీజలధులు వనములును

జంతుతతియు నుండునో యంతకాలము

నెంత కాల మా శేషుడు నీవసుధను మోయనో

యంత కాలముండు గాక సంతోషముగ


ఇంత కాల మని యేమి యీశ్వరుని సత్కీర్తికి

ఇంత కాల మని యేమి యీశ్వరునకును

ఇంత కాల మని యేమి యీరామ భజనమునకు

సంతతము వెలుగు గాక సజ్జనేప్సితమై


20, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

పరాకుపడితే ఎట్లాగయ్యా

పరాకుపడితే ట్లాగయ్యా పట్టాభిరామయ్యా నీవు

బిరాన రక్షించాలి గదయ్యా వీరరాఘవయ్యా


కౌసల్యాసుఖవర్ధన నీవు కరుణాళుడవయ్యా

దాసులసేమమ మరువరాదురా దశరథరామయ్యా

దోసములెంచక దాసులనేలగ దోర్బలరామయ్యా

గాసినిబెట్టే కలిని తరుమగా గమ్మనరావయ్యా


ఆనా డందరు రాకాసులనే నణచితి ననకయ్యా

ఈనా డెందరు రాకాసుల కిల యిరవో కనవయ్యా

నానాబాధలపాలై ధర్మము నలుగుట కనవయ్యా

మానవనాథా నీభక్తులగతి మానక కనవయ్యా


దైవతగణముల పరువునిలుపగ త్వరగ రావయ్యా

దైవద్రోహుల నణచగ రారా తండ్రీ రామయ్యా

భావాతీతప్రభావాదేవా పరుగునరావయ్యా

నీవేదిక్కని నమ్మిన వారిని కావగరావయ్యా


ఓ రసనా పలుకవే

ఓ రసనా పలుకవే శ్రీరామ మంత్రమే

ఈరేడు లోకాల నేలు మంత్రమే


ఇంత గొప్ప మంత్రమే యిలలోన లేదందుదు

ఇంతింతనరాని చవుల నెసగుచుండు నందురు

సంతోషముగ శివుడే సదానిలుపు రసనపై

అంతకంటె నుత్తమం బగున దేముండు


ముక్కు క్రింది గోతిలో ముచ్చటగ కూరుచుండి

అక్కర లేనట్టి కబురు లాడుచున్న ఫలమేమి

చక్కగా నీవు రామచంద్రుని శుభనామ

మెక్కుడుగా చవిగొనుచు నిక్కరాదటే


హేయము లశాశ్వతముల నేమిరుచులున్నవే

హాయిగా శ్రీరామనామామృతమే గ్రోలవే

మాయమైపోవు లోన మంచిరుచిని గ్రోలవే

వేయేల పలుక కింక వెఱ్ఱిమాటలే


18, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

చక్కగ పాటలు పాడరే

చక్కగ పాటలు పాడరే

మక్కువతో రామునిపై


మిక్కిలి ప్రియుడగు మేదిని పతిపై

చక్కని చల్లని సామిపై

దిక్కుల నిండిన తేజము గలవా

డిక్కడ వెలసిన యినకులేశుడని


మక్కువ గొనిరట మరి మునులందరు

నెక్కడి చోద్యం‌ బిది నాక

అక్కజముగ తా నంగజగురుడే

యిక్కడ నుండిన యినకుల పతియని


చిక్కులబఱచు చెడు రక్కసులను

తుక్కచేసిన దొఱయనుచు

నెక్కటి వీరుం డీ రాఘవుడని

దిక్కులు మ్రోయగ మిక్కిలి పొగడుచు


ఏలుదొర ఏలర

ఏలుదొర యేలర నన్నేలర జాగేలర

మేలుమేలు నీయానతి మీఱకుందు కదర


పాలకడలిపైన శేషశాయివై కొలువుండి

లీలగా త్రిభువనంబుల నేలుచుండు సామి

నీలమేఘశ్యామ సురానీక నిత్యసన్నుత

ఆలకించి నావిన్నప మాదరించ రారా


సాకేతమునను సింహాసనముపై కొలువుండి

లోకత్రయ మేలుచుండు కాకుత్స్థ రామ

శ్రీకర కరుణాలవాల చింతితార్ధఫలద

నాకేలను ప్రసన్నుడవు కాకుందువు రారా


సకవయోగిరాజహృదయసదనమ్ముల కొలువుండి

సకలవిధములను రక్షసలుపుచుండు సామి

అకట నేను నీకు భార మైతినా యీనాడు

చకచక రారా మంచి సమయమిదే రారా


15, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

శ్రీరామనామము

శ్రీరామనామము మన సీతారాముని నామము

మీరు తప్పక చేయండి శ్రీరామనామము


చిత్తజగురు నామమైన శ్రీరామనామము

చిత్తశాంతి కలిగించును శ్రీరామనామము

చిత్తమునకు ప్రీతికరము శ్రీరామనామము

చిత్తుచేయు బంధములను శ్రీరామనామము


క్రూరులను శిక్షించును శ్రీరామనామము

ధీరత్వము కలిగించును శ్రీరామనామము

ఘోరాపద లణగించును శ్రీరామనామము

తీరుగ మిము రక్షించును శ్రీరామనామము


నారకభయవారకమీ శ్రీరామనామము

చేరదీసి దారిచూపు శ్రీరామనామము

ఆరాటము లణగించును శ్రీరామనామము

తీరమునకు మిము జేర్చును శ్రీరామనామము


14, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

అతులితైశ్వర్యంబు

అతులితైశ్వర్యంబు నడిగితినా రామ

నుతియించి తృప్తిచెందితి నంతేగా


అడిగిన వన్నీ యిచ్చి యాదరించే వేమి

అడుగవలయును నిన్నే నాత్మేశా

కడు పిన్న వయసు నుండి కాదనక నామంచి

చెడులు నీవు చూచే వింకే మడిగితిని


ప్రతిదినంబును పొగడు వాడను కానోయి

ప్రతిక్షణంబును పొగడు వాడనయా

నుతియిప నిన్ను తగుమతిమంతు జేసితివి

అతిశయించి నిన్నే మిక నడిగితిని


నీకరుణ యొకటే నాకు నిండైన సంపద

చేకొన వేరొండు కలిమి నాకేలా

నాకింత భాగ్య మిచ్చినా వదియే చాలు

నే కొఱత యున్నదనుచు నెంచితిని


జయజయ రామచంద్ర

జయజయ రామచంద్ర సమయము మించేను
శయనమందిరమున జానకి వేచేను

వచ్చి విన్నవించినారు వార్తలు చెప్పువారు
ముచ్చటలు మంత్రులతో ముగిసినవి
అచ్చట మాజానకీ అమ్మగారితోడ నీవు
ముచ్చటలాడగ రావే ముదమార

పనిగొని నిన్నీ రీతిగ భక్తులు పొగడుచుండ
వినుచు నీవు కూర్చుంటివి వీరి కేమి
మన స్వామి నిదురవేళ యని తలచుటయే లేదే
వినివిని యలసినా విక విచ్చేయవే

నిదుర చాలు చాలకుండు నిను మేలుకొలుపుదు
రదనెఱిగి వైతాళికు లంతలోనె
ముదితతో కొన్ని ముద్దుముచ్చట లన్నవి లేవో
కదలవయ్య రాత్రిచాల గడచె నదే


13, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

పరాత్పరా జయ పురాణపురుష

పరాత్పరా జయ పురాణపురుష పతితపావన నమోనమో
హరి లోకోధ్బవస్థితిలయకారణ పరమేశ్వర తే నమోనమో

హరి త్రయీపరిరక్షణనిపుణ అసురనిషూదన నమోనమో
పరమాద్భుత ఘనమత్సాకృతి తే కరుణాసాగర నమోనమో

వరమంధరగిరిధారణనిపుణ సురగణమోదక నమోనమో
హరి పరమాద్భుత కమఠాకృతి తే కరుణాసాగర నమోనమో

సురవిరోధి హేమాక్షవిమర్దన సురుచిరవిక్రమ నమోనమో
ధరణీరక్షక వరాహరూప కరుణాసాగర నమోనమో

వరదర్పోధ్ధతసురారివిదళనభయదమహాకృతి నమోనమో
నిరుపమ నరహరి స్వరూప శ్రీహరి కరుణాసాగర నమోనమో

సురగణదుఃఖవిశోషణకార్యాతురవటుసురూప నమోనమో
హరి బలిదర్పాంతక వామన తే కరుణాసాగర నమోనమో

పరమాగ్రహపరిపూరితవిగ్రహ భార్గవరామ నమోనమో
పరశ్వథాయుధ క్షత్రియహర తే కరుణాసాగర నమోనమో

శరనిధిబంధన నిర్జితరావణ సత్యపరాక్రమ నమోనమో
ధరాసుతావర రామచంద్ర తే కరుణాసాగర నమోనమో

కరాంగుళిధృతధరాధరహరి కౌరవాంతక నమోనమో
మురళీధర సురవైరిగణాంతక కరుణాసాగర నమోనమో

అసురపురంధ్రీమనసిజరూప హరి బుధ్ధాకృతి నమోనమో
నిరుపమమాయానిర్జితదానవ కరుణాసాగర నమోనమో

విలసద్విష్ణుయశఃకులపావన వీరాగ్రణి తే నమోనమో
కలి విధ్వంసక కల్కిస్వరూప కరుణాసాగర నమోనమో


12, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

రాముని స్మరింంచవే

రాముని స్మరించవే మనసా రాముని స్మరించవే

పామరత్వమున పడక సీతారాముని స్మరించవే


కయ్యములాడే జనులమాటలకు కలగనేటికే మనసా

నెయ్యము చుట్ఝము సీతారాముడె నిజము తెలియవే మనసా

కుయ్యాలించెడు రాముని విడిచి కూళల జేరక మనసా

ఇయ్యకొనవె  శ్రీరఘుపతికే నీ వియ్యవె సర్వము మనసా


ధరాసుతాపతి కెవ్వని సాటిగ తలపోయుదువే‌ మనసా

పరాత్మరుడు రఘురాముడు నీవు పొరబడబోకే‌ మనసా

పరాకుపడకే కుజనుల గొలిచిన భంగపడెదవే‌ మనసా

నిరంతరము హరి నెన్ని కొలిచెతే నీకు శుభంబగు మనసా


ఊరి జనులతో కయ్యములాడుచు నుండగరాదే మనసా

శ్రీరఘురాముడె గురుడు దైవమని చింతించగదే మనసా

తారకనామము స్మరించకుంటే తరించుటెటులే మనసా

శ్రీరామా శ్రీరామా యంటే సిధ్ధము మోక్షము మనసా


ముకుంద మాధవ యనరే

ముకుంద మాధవ యనరే మోక్షము చేరువ కనరే
వికారములనే విడరే శుకాదుల గతి కనరే

హరేకృష్ట యని యనరే యష్టసిధ్ధులను గొనరే
హరేరామ యని యనరే అమృతమదియే కనరే
హరిహరి హరి యని యనరే యాత్మయోగులై చనరే
హరిభక్తులరై మనరే అన్నిట హరినే‌ కనరే

హరిక్షేత్రములకు చనరే హరిగురుతులనే కనరే
హరిమహిమలనే వినరే హరిపరమాత్ముం డనరే
హరియే గురువని యనరే హరిసత్కృపనే గొనరే
హరిభక్తులరై మనరే హరికై జీవన మనరే

హరినామము ముద్దనరే హరికన్యము వద్దనరే
హరి భవతారక యనరే స్థిరకీర్తిని చేకొనరే
హరి రఘువీరా యనరే ఆ రఘునాథుని కనరే
హరిభక్తులరై మనరే హరిమయ మీ‌జగ మనరే

 

జగదభిరాముని కనరండీ జానకిరాముని కనరండీ

జగదభిరాముని కనరండీ జానకిరాముని కనరండీ
జగదీశ్వరుని కనరండీ సంతోషముగా కనరండీ

కౌసల్యాసుఖవర్ధనుడైన కమలదళేక్షుని కనరండీ
దాసపోషకుని ధర్మవివర్ధను దశరథసూనుని కనరండీ
వాసిగ సాకేతాధీశుండగు పట్టాభిరాముని కనరండీ
భూసుతతో సింహాసనమెక్కిన పురుషోత్తముని కనరండీ

రావణాంతకుని రణకోవిదుని రామచంద్రుని కనరండీ
దేవతలందరు పొగడేస్వామిని దివ్యపురుషుని కనరండీ
భావాతీతప్రభావుని రాముని పరమాత్మునిదే కనదండీ
శ్రీవైదేహిని జగదంబను మన సీతమ్మ నిదే కనరండీ

కనరండీ కనరండీ భవకల్మష నాశను కనరండీ
కనరండీ జనరండీ హరికళ్యాణ మూర్తిని కనరండీ
కనరండీ కనరండీ హరవినుతుని శోభను కనరండీ
కనరండీ కనరండీ ఇక కలుగదు జన్మము నిజమండీ

11, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

మంత్రాలకు లెక్కలూ‌డొక్కలూ‌ అంటే ఏమిటి?

ఈ మధ్యన లెక్కలు డొక్కలు నెందుకు అన్న కీర్తన వెలువరించాను. దాని గురించిన ప్రశ్న ఒకటి విన్నకోట నరసింహారావు గారు అడిగారు, రామకోటి గురించా అని.  క్లుప్తంగా వివరిద్దాం అంటే అది కాస్తా పెరిగి ఒక వ్యాసం ఐపోయింది.

మంత్రానుష్ఠానవిధానం అని ఒకటి ఉంటుందండి. వీలైతే ఎప్పుడన్నా దాన్ని స్పృశిస్తాను. ముఖ్యంగా మంత్రంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయో అన్ని లక్షలసార్లు ఆ మంత్రాన్ని జపం చేయటం అన్న లె ఒకటి ప్రముఖంగా పునశ్చరణ అన్న పేరుతో చాలా అవసరంగా భావించబడుతూ ఉంటుంది.

ఈ లెక్కను సరిగా నిర్వహించేందుకు గాను సాధకులు వ్రేళ్ళకణుపులనూ, జపమాలలోని పూసలను లెక్కిస్తూ ఉంటారు. మళ్ళా ఇందులో ఎలా లెక్కిస్తే (బతటకు ఉఛ్ఛరించటం, పెదవులు మాత్రం మౌనంగా కదపటం, మనస్సులోనే జపించటం వగైరా) అది సరైన విధానమూ అన్న చర్చ కూడా ఉంది. మరలా ఈ పురశ్చరణలో భాగంగా తర్పణము,హోమము, మార్జనము, బ్రాహ్మణభోజనమూ అన్న ఉపాంగాలుంటాయి. మరలా జపం చేసేందుకు శుచి, అహార్యము, స్థానము, ఆసనము, మౌనము వగైరా ఉపాంగాలుంటాయి. కొన్ని కొన్ని మంత్రాలకు జపాత్పూర్వం సంస్కారం అన్న క్రియాకలాపం ఉంటుంది. ఇవన్నీ నిర్వహించేందుకు విధివిధానాలూ లెక్కలూ ఉన్నాయి. వాటిలో‌ మళ్ళా ప్రత్యామ్నాయాల లెక్కలూ ఉన్నాయి.  ఈ వ్యవహారం అంతా ఉపదేశం పొందిన మంత్రానికి అనుష్ఠానం చేయటానికి అవసరం అని సంప్రదాయం.

ఇది కాక మీరన్నట్లు మనబోటి సామాన్యులకు రామకోటి వంటివి వ్రాయటం అన్న సులభోపాయం‌ ఉందనే ఉంది. మంత్రంలోని అక్షరాల సంఖ్యతో నిమిత్తం లేకుండా మంత్రాన్ని స్మరిస్తూ కోటిసార్లు దాన్ని లిఖించటం అన్నది దాని విధి. సంప్రదాయికం కేవలం రామకోటి మాత్రమే. ఆధునిక ప్రయోగంగా ఏ యిష్టదైవం నామం ఐనా కోటిలేఖనం చేయటం అన్నది ఈమధ్య పుట్టుకొని వచ్చింది.

ఇదంతా ఎందుకూ‌ అంటే మనస్సుకు మంత్రం మీద గురి కుదిరేందుకు గాను భక్తితో నిష్ఠగా చేయటం అన్నది విధానంగా ఏర్పరచినట్లు తోస్తున్నది.  పూర్వం స్వయంగా కొందరు ఉపాసకులు ఈమత్రం ఎన్నిలక్షలు చేయాలీ రోజుకు ఎన్ని వేలూ ఆలా ఎన్నేళ్ళూ అంటూ లెక్కలు వేయటం చూసాను. వారి దృష్టి అంతా అసలు మంత్రం మీద కన్నా లెక్కలు సరిగా నిర్వహించటం మీదే ఉండే ప్రమాదం ఎంతైనా లేదా?

శ్రీమధ్భాగవతంలో ద్వితీయసస్కంధంలో ఒకానొక ఖట్వాంగుడనే రాజుగారి కథ వస్తుంది. ఇంద్రుడు కోరితే, ఆయన దేవతల పక్షాన రాక్షసులతో పోరాడాడు. దేవాసురసంగ్రామం ముగిసి దేవతలు గెలిచారు. అప్పుడు ఇంద్రదేవుడు ఆనందంగా రాజుగారూ, మీరు వరం కోరుకోవాలీ అన్నారు. ఆయనేమో అన్నాడూ దేవరాజా, నాకెంత ఆయుర్దాయం మిగిలి ఉందో చెప్పండి చాలు అన్నాడు. దేవతలు ఆశ్చర్యపోయీరు. సరే లెక్కచూసి అయ్యో రాజుగారూ మీకు ఇంకొక్క ముహూర్తం మాత్రమే ఆయువు మిగిలి ఉందీ అన్నారు. ముహూర్తం అంటే రెండు ఘడియలు (అంటే 2x24=48ని.) వెంటనే భూలోకానికి వచ్చి సర్వం తక్షణం త్యజించి, ఈ స్వల్పకాలం లోనే ఆ ఖట్వాంగ చక్రవర్తి గోవింద నామస్మరణ త్రికరణశుథ్థిగా చేసాడు. ఆ నామ ప్రభావంతో ఆయన మోక్షం సంపాదించుకున్నాడు.

అందుచేత త్రికరణశుధ్ధిగా భగవంతుడి యందు మనస్సు నిలపటం ముఖ్యం కాని లెక్కలూ డొక్కలూ ఏమాత్రమూ ముఖ్యం కావని వ్రాసాను కీర్తనలో.

సకల వేదశాస్త్రాలూ వాటి అద్యయనాదులూ కేవలం‌ మనశ్శుధ్ధిని సంతరించుకొనేందుకు మాత్రమే అని పెద్దల నుడి.  ముల్లును ముల్లుతో‌ తొలగించి రెండు ముళ్ళూ విసిరి వేయాలీ అన్నట్లుగా ధ్యేయం ఐన మనశ్శుధ్ధిని సాధించి చిత్తం భగవదధీనం చేయటం మీద దృష్టి ఉండాలి కాని ఈ ఉపకరణాల యొక్కా లెక్కల యొక్కా గడబిడల్లో చిక్కుకోకూడదు.

ఈరోజు ఎంత సేపు రామనామం చేసానూ? మొన్న గడియారం సహాయంతో‌ లెక్కిస్తే, నిముషానికి ఎన్నిసార్లు అని లెక్కకు వచ్చిందీ. ఇలా ఐతే‌ నెలకు ఎంత? ఏడాదికి ఎంత? ఇలాంటి లెక్కల్లో పడి రాముడి మీద కాక లెక్కమీదనే దృష్టి ఆగిపోతే నామజపం వృధా అవుతున్నది. ఈ సంగతిని విశదం చేయటమే ఈ‌కీర్తన ఉద్దేశం.

రసనా విడువకే

రసనా విడువకే రామనామము 

అసలుసిసలు రక్ష నీకదే తెలియవే


ఎన్ని మంత్రములను నేర్చి యేమిఫల మున్నదే

తిన్నగా మోక్షమిచ్చు దివ్యమంత్రమనగ

అన్నిటికి మిన్నయైన అద్భుతమగు మంత్రమై

యున్న రామనామమునే యుపాసించవే


నిరంతరము హనుమదాది నిర్మలాత్మకులైన

పరమభక్తశిఖామణులు భావించుమంత్రమే

కరుణామయుడైనట్టి కమలాక్షుని మంత్రమే

నిరుపమానమంత్రమే నీస్వామి పేరు


బృందారసందోహానందవర్ధననామమే

అందమైన నామమే అద్భుతమగు నామమే

అందరికీ మోక్షమిచ్చు నట్టి దివ్యనామమే

అందిపుచ్చుకొని వదలక యనిశము జపించవే


లెక్కలు డొక్కలు నెందుకు

లెక్కలు డొక్కలు నెందుకు మీకు చక్కగ నామం చేయండి

మిక్కలి శ్రధ్ధగ చేయుట ముఖ్యం లెక్కలతో పని లేదండీ


ఎంతోశ్రధ్ధగ రామనామమే యెవ్వరు చేయుచు నుండెదరో

సంతోషముగా రామనామమును చక్కగ పలుకుచు నుండెదరో

అంతకంతకును రామానుగ్రహ మందుకొనుచు తాముండెదరో

చింతలుచీకాకులు వారలను చేరనె చేరవు నమ్మండీ


అక్షరలక్షలు చేసినంతనే హరి మీవాడై పోడండీ

నిక్షేపంబగు జపము చాలును నిత్యము లెక్కలు వద్దండీ

పక్షివాహనుడు మిమ్మడిగేది భక్తి మాత్రమని తెలియండి

రక్షకుడైన హరిని నమ్ముకొని రామనామమును.చేయండీ


రామరామ యని సీతారామ యని రామనామమును చేయండీ

రామచంద్ర హరి రఘురామా యని రామనామమును చేయండీ

రామహరే శ్రీకృష్ణహరే యని నామజపమునే చేయండీ

రాముని దయతో జపసిధ్ధిగని రయమున మోక్షము పొందండీ


10, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

గోవింద రాం రాం

గోవింద రాం రాం గోపాల హరిహరి
నీవాడ రక్షించ రావయ్య శ్రీరామ

పాలసంద్రము మీద ప్రక్కవేసిన స్వామి
శ్రీలక్షి నీపాదసేవ చేయుచునుండ
లీలగ లోకాల నేలుచుందువు నీవు
నీలీల లెన్నగ నే నెంతవాడను

భక్తులందరు చేరి పరవశమందుచు
శక్తి కొలది నిన్ను ప్రస్తుతించుచునుండ
ముక్తి నొసగుచు వారి బ్రోచుచుందువు నీవు
భక్తినొసగి నన్ను ముక్తుని జేయవె

కరినంబరీషుని కాచిన శ్రీహరి
కరుణామయుడ వన్ను కనికరించవయ్య
పరమాత్మ నీయందు గురియున్న వాడను
సరగున రావయ్య శరణంటిని నీకు


9, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

ఘడియఘడియకు నీనామ గానమాయె

ఘడియఘడియకు నీనామ గానమాయె నాకు
నుడులనుడుల నీపేరే నోరు పలుకుచుండె

ఇతరక్రియాకలాపముల నెన్నిటినో చేయుచునే
ప్రతిక్షణమును రామనామ భావనతో గడుపనా
అతులితమగు రామనామామృతమునుసేవించి
యతిశయించుభాగ్యమే యబ్బె నది నీ దయతో

దినదినమును పొట్టకై దేశమెల్ల తిరుగుచునే
మనసు నిండియున్న నిన్ను మానక భావించనా
అనుక్షణము నీ తత్త్వము నాత్మలో చింతించుట
యనునది నాబాగ్యమే యబ్బె నది నీదయతో

పడును గాక యీ యుపాధి పడవలసిన నాటికి
చిడిముడి పడనేల నాకు చెడదుగా నాదీక్ష
చెడక నిలచు నీ యాత్మను చెందియున్న నీదయ
విడువకనది నీపాదసీమ విహరించును నిరతము 

 

6, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

హరిహరి నరజన్మ మిది

హరిహరి హరిహరి నరజన్మ మిది

దొరుకక దొరుకక దొరికినది


కరుణామయుడగు హరికటాక్షము

దొరకుట ఎంతో దుర్లభము

దొరుకక దొరకిన నరజన్మములో

హరికృప యెటులో దొరకినది


నరజన్మ మిది మరల దొరకునా

దొరకిన హరికృప దొరకేనా

హరేరామ యని హరేకృష్ణ యని

మరవక తలచెద హరినెపుడు


తలచెద హరిని వలచెద హరిని 

చెలిమిచేసెదను శ్రీహరితో

నళిననేత్రుడు నావాడైతే

యిల నిక జన్మము కలుగదుగా


5, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

హరినామము లాలకించు టానందము

హరినామము లాలకించు టానందము
హరినామము లాలపించు టానందము

కనుల హరిని జూచుటే ఘనమైన ఆనందము
మనసున హరి నెన్నుటే మహదానందము
వనజాక్షుడు మసలిన పావనస్థలములను
తనివారగ తిరుగుటయే మన కానందము

హరిభక్తశిఖామణుల నరయుటే ఆనందము
హరిభక్తుల నుడులు వినుట అమితానందము
హరిభక్తుల మసలుచుండు నట్టి తావులయందు
మురియుచును తిరుగుటయే పరమానందము

రామతారకమునందు రక్తికల్గుటానందము
రామజపమువలన చెప్పరాని యానందము
రాముని దయవలన సకల భ్రమలు విడచి మనము
రాముని దరిచేరుటయే బ్ర్హహ్మానందము

ఇతిం తనరానిదిగా యీరామతేజము

ఇతిం తనరానిదిగా యీరామతేజము
సంతోషముగ దాని కొంత వివరింతును

రాముని తేజమున నణగె రావణుని వైభవము
రాముని తేజమున నణగె రావణుని విక్రమము
రాముని తేజమున నణగె రావణుని దుర్యశము
రాముని తేజమున నణగె రావణుని దౌష్ట్యము

రాముని తేజమున నణగె రాకాసుల బీరము
రాముని తేజమున నణగె రమణి సీత శోకము
రాముని తేజమును గూర్చి బ్రహ్మాదులు పొగడిరి
రాముని తేజమున లోకత్రయము శాంతినొందెను

రాముని తేజమున సురల ప్రాభవంబు హెచ్చెను
రాముని తేజమున మునుల కష్టములు తీరెను
రాముని తేజమున జేసి రఘుకులంబు వెలిగెను
రాముని తేజమున భీతిరహితులైరి సజ్జనులు

 

4, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

మట్టిబొమ్మ తోలుబొమ్మ

 మట్టిబొమ్మ తోలుబొమ్మ మతిలేని మాయబొమ్మ

ఇట్టే దారితప్పితిరుగు నీపిచ్చి నీటిబొమ్మ


చెట్టుమీది కోతివోలె చెంగుచెంగు నెగురుబొమ్మ

పుట్టలోని చెదలవలె పుట్టిచచ్చుచుండు బొమ్మ

మట్టినుండి పుట్టుబొమ్మ  మట్టిలోన కలయుబొమ్మ

గట్టిగ పదినాళ్ళకంటె నెట్టలేని వెఱ్ఱిబొమ్మ


సింగారముమీద పిచ్చి చెదిరిపోని చచ్చుబొమ్మ

బంగారమునందు భ్రాంతి వదలలేని భలేబొమ్మ

నింగిమీది కెగురుబొమ్మ నేలమీది కొఱుగుబొమ్మ

భంగపరచు కాలమని భావించగలేని బొమ్మ


ఇట్టి బొమ్మ నొకటిచేసి యిందు నన్నుండ నీవు

పట్టుబట్టి పనిచినావు పరమాత్మా రామచంద్ర

ఇట్టే నిన్ను మరచిపోయి యెగురుచున్న బొమ్మనై

ఎట్టకేలకిపుడు నిన్నే యెంచిపొగులుచుంటి గనుమ


శ్రీరామనామభజన

శ్రీరామనామభజన చేయండి సుజనులారా

నోరార రామ యంటే శ్రీరామరక్ష కలుగు


శ్రీరామరక్ష కన్న మీరేమి కోరగలరు

శ్రీరామరక్ష కన్న వేరొండు గొప్ప రక్ష

వేరెవ్వ రీయగలరు వేయేల రాము డొకడె

మీ రాశ్రయించదగిన కారుణ్యమూర్తి కనుక


శ్రీరామరక్ష కలిగి మీరుందురేని మిమ్ము

వేరెవ్వరేని జెనక లేరండి నిశ్చయముగ

భూరిప్రతాపశాలి శ్రీరామవిభుని రక్ష

మీరెల్ల పొందగలరు చేరండి విభునివెనుక


శ్రీరామరక్ష గూర్చి సీతమ్మతల్లి సాక్షి

శ్రీరామరక్ష గూర్చి శ్రీవిభీషణ సా

మీరి సుగ్రీవులనే మీరడుగవచ్చు నండి

ఈరేడు లోకములను పేరెక్కె దాని ఘనత


రాముని నీవు తలంపక

రాముని నీవు తలంపక నిచ్చట నేమని తిరుగుచు నున్నావు

పామరుడా నీ వయ్యో దుర్భరభవసాగర మెటు లీదేవు


ప్రతిజన్మంబున ధనధాన్యములకు పరిదేవనము చేసేవు

ప్రతిజన్మంబున సతీసుతులనే బహుబంధంబుల తగిలేవు

ప్రతిజన్మంబున నాధివ్యాధులను వ్యాధుల చేతికి చిక్కేవు

హితకరుడగు శ్రీరాముని నామము నెన్నడు తలచక యుండేవు


పరాయివారల వైభవముల గని బహుదుఃఖమునే పొందేవు

పరాయిధనములపై దురాశతో బహుయత్నములే చేసేవు

పరాయివానిని చేసి బందుగులె పరిభవించితే పొగిలేవు

విరాగి వెన్నడు కావు రాఘవుని స్మరణము చేయక గడిపేవు


మరలమరల నీధరకేతెంచుట మంచిదికాదని తెలియవయా

జరామరణ దూషితముల తనువుల సంపాదించుట మానవయా

సురవర నరవర వంద్యుని రాముని సొంపుగ మనసున తలచవయా

అరరే చెడినది చాలిక రాముని యాశ్రయించి తరియించవయా3, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

రామా గోవిందా

రామా గోవిందా
రామా గోవిందా

రామా సాకేతసార్వభౌమా గోవిందా
రామా త్రైలోక్యపూజ్యనామా గోవిందా
రామా మునిరాజహృదయధామా గోవిందా
రామా భవతరణైకనామా గోవిందా

రామా సీతామనోభిరామా గోవిందా
రామా సంగ్రామరంగభీమా గోవిందా
రామా రవివంశజలధిసోమా గోవిందా
రామా సురవైరికులవిరామా గోవిందా

రామా బ్రహ్మేంద్రవినుతనామా గోవిందా
రామా జనసేవ్యపాదసీమా గోవిందా
రామా వైకుంఠనగరధామా గోవిందా
రామా రఘునాథ పరంధామా గోవిందా

(సూచన: సంప్రదాయపధ్దతిలో ఇది చిన్న పల్లవి, మూడు చరణాలుగా చూపబడింది. కాని భజన సంప్రదాయానికి అనుగుణంగా  పల్లవి తరువాత పన్నెండు ఏకపాద చరణాలు ఉన్నట్లు గానే గ్రహించి గానం చేస్తే బాగుంటుంది.   ఉదాహరణకు

గాయకుడు: రామా గోవిందా రామా గోవిందా
               రామా సాకేతసార్వభౌమా గోవిందా
అందరూ:    రామా గోవిందా రామా గోవిందా
               రామా సాకేతసార్వభౌమా గోవిందా
గాయకుడు:  రామా గోవిందా
అందరూ:     రామా గోవిందా

)

చిత్తమా కోరకే

చిత్తమా కోరకే సీతారాముని నీవు

కొత్తకొత్త గొంతెమ్మకోరిక లిపుడు


అడిగినవన్నీ యిచ్చి ఆదరించు రాముని

అడుగరాని వడుగకే అలుసై పోకే

అడుగవలయునా నీ వతడికే తెలియదా

వడివడి నీకేమీయ వలయునో మనసా


చింతామణి చెంత నిలచి చింతకాయ లడుగకే

అంతవాని చిళ్ళపెంకు లడుగనెంచకే

చింతలుడిపి భక్తకోటి కంతులేని యానందము

సంతత మందించు వాని చెంతనున్న వేళ


నిన్ను నీ వర్పించు కొన్నావు గద యిక

చిన్న పెద్ద కోరిక లని చెప్ప నున్నవా

పన్నుగ నీ రాముని సన్నుతాంఘ్రియుగమున

నున్న వేళ ఒక కోరిక యుండు టున్నదా


రఘువీరాష్టకం

రామా జయజయ రఘువీరా కామిత వరదా రఘువీరా
భీమపరాక్రమ రఘువీరా ప్రియదర్శన హరి రఘువీరా

చిన్మయ మునిహృత్సంచారా సీతానాథా రఘువీరా
మన్మథకోటిసమాకారా మానవనాయక రఘువీరా

నిగమాగమఘనసంచారా నీరజనయనా రఘువీరా
అగణితగుణపారావారా అమితదయాపర రఘువీరా

సమరవిజయవీరాకారా సాధుగణాశ్రయ రఘువీరా
కుమతినివారణహుంకారా కువలయపాలక రఘువీరా

సేవకజనగణమందారా రావణసంహర రఘువీరా
పావనదివ్యశుభాకారా పాపవిదారా రఘువీరా

భవవిషవన నిశితకుఠారా  పరమోదారా రఘువీరా
రవికులతిమిచంద్రాకారా రాజలలామా రఘువీరా

మునిమోక్షవితరణోదారా మోహనివారా రఘువీరా
వనమాలాధరగంభీరా పరమపురుష హరి రఘువీరా

ఘనసునిశితశరసంచారా ధనుష్మదగ్రణి రఘువీరా
అనుపమసధ్ధర్మవిచారా అమలచరిత్రా రఘువీరా


2, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

వినిపించరె శ్రీరాముని కథలను

వినిపించరె శ్రీరాముని కథలను వీనులవిందుగను - భళాభళి

నినదించరె  శ్రీరామజయమ్మని నింగి మారుమ్రోగ - భళాభళిపవలని రేలని బేధములేక పల్లెపట్టులను పట్ఠణమ్ములను

వివిధప్రదేశంబులను జనులు వేలాదిగ నత్యుత్సాహమున

నవధరించగ నానందించగ నమితభక్తితో నమితశ్రధ్ధతో

సవరించి మీగొంతులు తీయగ చక్కగ మృదుమధురోక్తుల తోడను


దాసభావమున వాయునందనుడు దశరథసూనుని గొలిచిన విధమును

కోసలేయునకు లక్ష్మణస్వామి గొప్పగ సేవలు చేసిన విధమును

భూసురగృహముల రాజగృహంబుల పొలుపుగ రచ్చ బండల పైనను

భాసురకీర్తివిశాలుని రాముని పరమాద్భుతం మగు చరితామృతమును


హరునిచాప మది జనకుని సభలో హరికరంబులను విరిగిన కథను

హరి చేతులలో పరశురాముడు పరాభూతుడై పరువిడు కథను

సురవిరోధి దశకంఠుని తలలను దురమున రాముడు తరిగిన కథను

విరించిరుద్రాదులు శ్రీరాముని పరిపరివిధముల పొగడిన కథను