27, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

రా‌రా మోహనకృష్ణ

రారా మోహనకృష్ణ రారా

రారా జగదీశ


రారా దనుజుల మదమణచిన శ్రీరామప్రభు రారా

రారా వారే రాజులైరి భూభారమణచ రారా


రారా మునులే వలచిన మోహన రామాకృతి రారా

రారా సతులై వారే నేడు విరాజల్లగ రారా


రారా భక్తజనావన రారా రార మహోదారా

రారా మోక్షవితరణశీలా రార దయాకరా


రారా బృందావనసంచారా రార మనోహరా

రారా సంతతధర్మవిచారా రారా రఘువీరా