2, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

వినిపించరె శ్రీరాముని కథలను

వినిపించరె శ్రీరాముని కథలను వీనులవిందుగను - భళాభళి

నినదించరె  శ్రీరామజయమ్మని నింగి మారుమ్రోగ - భళాభళిపవలని రేలని బేధములేక పల్లెపట్టులను పట్ఠణమ్ములను

వివిధప్రదేశంబులను జనులు వేలాదిగ నత్యుత్సాహమున

నవధరించగ నానందించగ నమితభక్తితో నమితశ్రధ్ధతో

సవరించి మీగొంతులు తీయగ చక్కగ మృదుమధురోక్తుల తోడను


దాసభావమున వాయునందనుడు దశరథసూనుని గొలిచిన విధమును

కోసలేయునకు లక్ష్మణస్వామి గొప్పగ సేవలు చేసిన విధమును

భూసురగృహముల రాజగృహంబుల పొలుపుగ రచ్చ బండల పైనను

భాసురకీర్తివిశాలుని రాముని పరమాద్భుతం మగు చరితామృతమును


హరునిచాప మది జనకుని సభలో హరికరంబులను విరిగిన కథను

హరి చేతులలో పరశురాముడు పరాభూతుడై పరువిడు కథను

సురవిరోధి దశకంఠుని తలలను దురమున రాముడు తరిగిన కథను

విరించిరుద్రాదులు శ్రీరాముని పరిపరివిధముల పొగడిన కథను