3, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

రామా గోవిందా

రామా గోవిందా
రామా గోవిందా

రామా సాకేతసార్వభౌమా గోవిందా
రామా త్రైలోక్యపూజ్యనామా గోవిందా
రామా మునిరాజహృదయధామా గోవిందా
రామా భవతరణైకనామా గోవిందా

రామా సీతామనోభిరామా గోవిందా
రామా సంగ్రామరంగభీమా గోవిందా
రామా రవివంశజలధిసోమా గోవిందా
రామా సురవైరికులవిరామా గోవిందా

రామా బ్రహ్మేంద్రవినుతనామా గోవిందా
రామా జనసేవ్యపాదసీమా గోవిందా
రామా వైకుంఠనగరధామా గోవిందా
రామా రఘునాథ పరంధామా గోవిందా

(సూచన: సంప్రదాయపధ్దతిలో ఇది చిన్న పల్లవి, మూడు చరణాలుగా చూపబడింది. కాని భజన సంప్రదాయానికి అనుగుణంగా  పల్లవి తరువాత పన్నెండు ఏకపాద చరణాలు ఉన్నట్లు గానే గ్రహించి గానం చేస్తే బాగుంటుంది.   ఉదాహరణకు

గాయకుడు: రామా గోవిందా రామా గోవిందా
               రామా సాకేతసార్వభౌమా గోవిందా
అందరూ:    రామా గోవిందా రామా గోవిందా
               రామా సాకేతసార్వభౌమా గోవిందా
గాయకుడు:  రామా గోవిందా
అందరూ:     రామా గోవిందా

)