29, నవంబర్ 2021, సోమవారం

నందనందను డమ్మ నవనీతచోరుడమ్మ

నందనందను డమ్మ నవనీతచోరుడమ్మ
ఎందులేని చేతల నితడు చేయునమ్మ
 
అమ్మచేతి వెన్నముద్ద లారగించి హాయిగా
నెమ్మదిగా యిలువెడలి నీలమేఘశ్యాముడు
గుమ్మముగుమ్మమున కానికొనియున్న గోపమ్మల
నెమ్మెయి తా దాటునో యిల్లిల్లు జొరబడును

ఒక్కడైన నేదోరీతి నువిదల నేమార్చుచు
చక్కగా దూరునని సరిపెట్టుకొందుమే
పెక్కురు నేస్తులతో విందుగుడిచి పోవు
నెక్కడైన గనవచ్చునె యిట్టివింతలౌరా

యితడెంత తినిపోయిన నింతింతౌ పాడియు
నతులితైశ్వర్యముల నాయిల్లు పెంపొందు
యితడేమి దేవుడా యిట్టివింతలు చేయ
ప్రతియిల్లును వీనికై ప్రతీక్షించు నోహో


ఆడే నదే మీరు చూడరే

ఆడే నదే మీరు చూడరే లేగ
దూడలతో యశోద దుడుకుకొడుకు

హేలగా గోపాలబాలు డాడుచు నుండ
ఫాలాన ముంగురులు బలే చిందులాడ
 
ఘల్లుఘల్లున కాళ్ళగజ్జెలందెలు మ్రోయ
అల్లరిగా నెగురుచు నల్లపిల్లవాడు

దూడల గిట్టలచే ధూళిరేగుచు నుండ
క్రీడించుచు వాటితో కిలకిలా నవ్వుచు

పట్టి తోకలను మెలిపెట్టి యదలించుచు
ముట్టెలకు త్రాళ్ళను గట్టుచును నవ్వుచు

పెద్దగా నరచుచు పేర్లుబెట్టి పిలుచుచు
ముద్దుసేయుచు వాటి ముందు గంతులిడుచు

గంగడోళ్ళు నిమురుచు గారాబము సేయుచు
చెంగుమని పైకెక్కి చేత నదిలించుచు

పరువులెత్తు దూడల పదేపదే‌ యడ్డుచు
చిరుకోపము జూపుచు చెవులబట్టి గుంజుచు

అంభారవముల తాననుకరించుచు వేడ్క
శంభుడన వాటిపై చాల శోభిల్లుచు


27, నవంబర్ 2021, శనివారం

రామా రామా యనరాదా

రామా రామా యనరాదా సీతా
రామా యనరాదా

రాముని జగదభిరాముని గుణములు
ప్రేమగ నుడువగ రాదా
రాముని రవికులసోముని పొగడెడు
నీమము మంచిది మనసా

రాముని దనుజవిరాముని మిక్కిలి
ప్రేముడి గొలువగ రాదా
రాముని కొలిచిన రాని సుఖంబులు
భూమిని గలవా మనసా

రామ రామ యని ప్రేమగ పలికిన
రాముడు పలుకును కాదా
రాముడు పలికిన చాలు కదా యిం
కేమి వలయునే మనసా

26, నవంబర్ 2021, శుక్రవారం

వెన్నమెక్క వచ్చితివా వెన్నదొంగా

వెన్నమెక్క వచ్చితివా వెన్నదొంగా - నేను
నిన్నుచూడ వచ్చితినే వన్నెలాడీ

నన్నుచూడ వచ్చితివా నంగనాచీ - నీవు
నన్నుచూడ వేచితివా సన్నుతాంగీ

నిన్నుపట్ట వేచితిరా చిన్నికృష్ణుడా - పట్టి
యెన్నిముద్దులిచ్చెదవే వెన్నపెట్టి

కొట్టగలను సుమా నిన్ను కొంటెకృష్ణుడా - వెన్న
పెట్టగలవు కాని నన్ను కొట్టలేవే

ఇల్లిల్లూ దూరనేల నల్లనయ్యా  - ఎవరి
యుల్లము ననుతలచు వారి యిల్లు సొత్తునే

ముద్దుసేయుచున్నానని మోహనకృష్ణా నీవు
హద్దుమీఱుచున్నావుర అల్లరి కృష్ణా

ముద్దుచేయుదాన వైన మోహనాంగీ వెన్న
ముద్ద చేతబెట్టి చిన్న ముద్దుపెట్టవే

ముదురుమాట లాడుచున్ఞ మురళీకృష్ణా నిన్ను
వదిలిపెట్టబోను సుమా యదుకులకృష్ణా

నీవు నన్ను వదలకున్న నిర్మలాంగీ - నేను
నీవాడను నిన్నువదల నిశ్చయంబుగ

అందమైన పలుకులాడు నందనందనా ఉట్టి
యందున్న వెన్న నీదే అందుకోరా

హరిహరి దీనికే మనవచ్చురా

హరిహరి దీనికే మనవచ్చురా నీ
కరుణయె గాక వేరు కారణమున్నదా

పరమపాతకు డగు నరుడను నేను
పరమపురుషుడ వగు వాడవు నీవు
మరియు నీతో నాకు మంచి చనువట
అరయ విడ్డూరమే యగు కాదా

పుట్టుచు జచ్చుచు పుడమిని నేను
పుట్టువే లేనట్టి పొలుపున నీవు
గట్టి నెయ్యంబునే గలవారమై
యెట్టులున్నామో యోమోరా

నారాముడే యనుచు నమ్ముదు నిన్ను
చేరదీయుదు వీవు కూరిమి నన్ను
మేరునగధీర యీ వీఱిడి నెయ్య
మారయ నీకు హితమాయెను చూడ

24, నవంబర్ 2021, బుధవారం

మ్రోగించరా దివ్యరాగాల మురళిని

మ్రోగించరా దివ్యరాగాల మురళిని 
సాగించరా హాయిసంతర్పణమును
 
కరముల నీవూన కడుపొంగి యానంద
భరితమై వేణువిటు పాడనేర్చును కాని
చిరువెదురు ముక్కలో చిందునా సుధలనే
మురళీధరా పాట  మొదలుకానీయరా

మురళి తా జేసిన పుణ్యమెట్టిదో కాని
తరచు నీపెదవుల దాకి పరవశమందు 
మురళి పాటలోని భూరిమాధుర్యము
హరి నీదు పెదవుల నంటిన పుణ్యమే 

జగమునే మురిపించు చక్కని నీపాట
జగమునే మరపించు చక్కని నీపాట
నగధరా వినుట యేనాటి పుణ్యమొ మాకు
జగదీశ రేయెల్ల సాగనీ నీపాట
 

23, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

నామజపము చేయరే పామరులారా

నామజపము చేయరే పామరులారా రామ
నామజపము చేయరే రక్తిమీఱ

ఇరుగుపొరుగు వారితో యిచ్చకంబు లాడుచును
కరిగించుచున్నా రేల కాలమంతయు
ఉరక రసన నటుల నిటుల ఊపుచున్న నేమొఱుగు
పరమాత్ముని నామ మేల పలుకకున్నారో

నరులుగా పుట్టినందుకు నారాయణ నామమును
సరసముగా పలుకకున్న జన్మమేటికి
హరినామజపము మోక్షకర మన్నది తెలిసియును
హరేరామ హరేరామ యనకున్నారే

భవతారక మని తెలిసి యెవడు రామనామమును
పవలురేలు పాడుచుండు వాడే ఘనుడు
వివరించి చెప్పనేటికి వేరొండు దారిలేదు
భవచక్రము దాటి పరమపదము చేరగా

పలుకరా శ్రీరామా భవబంధమోచనా

పలుకరా శ్రీరామ భవబంధమోచనా
నళినీదళాయతనయన కర్తవ్యము

చిఱుతప్రాయము నుండి శ్రీరామ ప్రేమతో
తఱచుగా నీపేరు తలచుచుండిన నేను
కుఱుచబుధ్ధుల వారు కువలయేశ్వర నిన్ను
వెఱువక నిందించ విని యోర్వ లేనురా

పేరాశతో నేను వేరుదైవము నెంచి
శ్రీరామ నీనామ చింతన విడువనే
కోరికోరి జనులు క్రొత్తదైవములకు
మారిపోవుట చూచి మరి యోర్వలేనురా

ధనధాన్యముల కేను తహతహ లాడనే
మనుజేశ నీనామమును పలుకనే కాని
ధనలోభమున మతమును మారి కొందరు
నిను నిందచేయుట వినియోర్వ లేనురా


22, నవంబర్ 2021, సోమవారం

పరమానందమాయె

పరమానందమాయె హరి నీ కరుణ మాకు కలిగె
మరి మాకు వేరే వరమేమి వలయున
 
మహదైశ్వర్యము నీకృపయే యని మదినెంచు మాకు నేడు
అహరహమును నీస్మరణము జేయుచు విహరించు మాకు నేడు
సహచరుండవును స్వామివి నీవని సరిదల మాకు నేడు
బహుజన్మంబుల జేసినతపములు ఫలియించి తుదకు నేడు
 
సురవరు లెప్పుడు చక్కగ కోరెడు సౌభాగ్య మిదిగొ కలిగె
నిరతము మునివరు లెప్పుడు కోరెడు వరమిదే మాకు దొరకె
పరమయోగులకు వాంఛితమగు ఘన భాగ్యమ్ము మాకు కలిగె
హరిభక్తాగ్రేసరు లెప్పుడు నడిగెడునది నేడు మాకు దొరకె
 
దానవమర్దన దశరధనందన దయచూపి నావు నీవు
మానవనాయక మోక్షప్రదాయక మన్నించి నావు నీవు
జ్ఞానానందమయస్వరూప హరి సంసార ముడిపినావు
జానకీరమణ రామచంద్ర నను సంతోషపరచి నావు


రామా రఘువర రాజీవాక్షా

రామా రఘువర రాజీవాక్షా
కామితవరదా కరుణించవయా

సామాన్యులము పామరుల మయా
సోమరులము కడు తామసులము
నీమాహాత్మ్యము నేమెఱుగుదుము
స్వామీ దయతో సంరక్షింపుము

ఎఱుగము మంత్రము లెఱుగము పూజల
నెఱుగము నీతత్త్వ మిసుమంతయును
ఎఱుకలేని మాకీశ్వర నినుగూర్చి
ఎఱుక గూర్చు గురు వెవని నెఱుంగము

శరణమనినచో శత్రువునైనను
కరుణించెదవని కాదా విందుము
పరమపురుష నీమఱువు జొచ్చితిమి
శరణము నీవే జానకీపతీ20, నవంబర్ 2021, శనివారం

కృష్ణా కృష్ణా జయ శ్రీకృష్ణ


కృష్ణా కృష్ణా జయ శ్రీకృష్ణ భవతృష్ణానివారక శ్రీకృష్ణ

గొల్లపిల్లవాడ శ్రీకృష్ణ హరి నల్లనివాడా శ్రీకృష్ణ
వల్లవికాప్రియ శ్రీకృష్ణ హరి ఫుల్లాబ్జాక్ష శ్రీకృష్ణ 

సత్యము నీయందు శ్రీకృష్ణ మది నిత్యము నిల్పుదు శ్రీకృష్ణ
నిత్యానంద రూప శ్రీకృష్ణ హరి భృత్యసంపోషక శ్రీకృష్ణ

నిత్యము నిన్నెన్ని శ్రీకృష్ణ కృతకృత్యుల మౌదుము శ్రీకృష్ణ
సత్యధర్మాశ్రయ శ్రీకృష్ణ దుష్కృత్యనివారక శ్రీకృష్ణ

వర్జించి సర్వము శ్రీకృష్ణ నీవారమైతి మయ్య శ్రీకృష్ణ
నిర్జరవందిత శ్రీకృష్ణ యమళార్జునభంజక శ్రీకృష్ణ

సజ్జనులను గాను శ్రీకృష్ణ మము చక్కగ చేయుము శ్రీకృష్ణ
సజ్జనరక్షక శ్రీకృష్ణ బహుదుర్జనశిక్షక శ్రీకృష్ణ

దేహధారులమో శ్రీకృష్ణ నిన్నూహించ నేర్తుమె శ్రీకృష్ణ
మోహవిదారక శ్రీకృష్ణ ఖగవాహన శ్రీహరి శ్రీకృష్ణ

మోహాంధుల మము శ్రీకృష్ణ నిర్మోహులజేయుము శ్రీకృష్ణ
పాహి మహోదార శ్రీకృష్ణ జగన్మోహన రూప శ్రీకృష్ణ

19, నవంబర్ 2021, శుక్రవారం

నిను దెలియ బ్రహ్మాదులును సమర్ధులు కారు

 నిను దెలియ బ్రహ్మాదులును సమర్ధులు కారు
వనజాక్ష మేమనగ వల్లవికల మయ్య

చనుబాల విషమీయ జనుదెంచు పూతనను
కనుగొంటి వెట్లు పసితనమందు నీవు
నిను సుడిగాలియై గొనిపోవు రక్కసుని
పనిబట్టితివి శిశుప్రాయమం దెటుల

గోవర్ధనంబు నొక గొడుగుగా జేసితివి
గోవులను గోపాలకులను రక్షించితివి
నీవు చేసిన లీల భావించి పులకించి
గోవిందుడను బిరుదు దేవేంద్రుడొసగె

గోగోపకుల నొక్క గుహను దాచగ బ్రహ్మ
యోగమాయను జేసి యొక్కడవె నగుచు
బాగొప్ప గోగోప బాలకులు గానైన
సాగిమ్రొక్కెను నలువ చక్కగా నీకు


వచనకవిత్వం ఎంత సులువో!!

పుస్తకం.నెట్ సైట్‌లో ఒక కవిత్వసమీక్ష "కాలం కంపనలో కొన్ని క్షణాలు, శ్రీకాంత్ తో" చదివిన తరువాత నాస్పందన ఇది.

అక్కడ ఒక బాక్స్ కట్టి మరీ‌ ప్రచురించిన ఒక కవితను చూడండి:

“వంటలో నిమగ్నమై హటాత్తుగా తల ఎత్తి

మసి అంటిన అరచేతితో

తన ముఖాన్ని తుడుచుకుంటూ

నీవైపు చూసి అప్రయత్నంగా నవ్వుతుంది తను

మరి

ఇక ఆ తరవాతా, ఆ రాత్రి అంతా

మండుతూనే ఉండింది

ఆ కట్టెల పొయ్యి అప్రతిహతంగా ఉజ్వలంగా –“

 

నిజానికి అదంతా ఒక వాక్యం. చూడండి తిన్నగా వ్రాస్తే అది ఇలా ఉంటుంది.

"వంటలో నిమగ్నమై హటాత్తుగా తల ఎత్తి మసి అంటిన అరచేతితో తన ముఖాన్ని తుడుచుకుంటూ నీవైపు చూసి అప్రయత్నంగా నవ్వుతుంది తను. మరి ఇక ఆ తరవాతా, ఆ రాత్రి అంతా మండుతూనే ఉండింది ఆ కట్టెల పొయ్యి అప్రతిహతంగా ఉజ్వలంగా"

ఏమిటండీ ఈ వ్యవహారం?

ఓహో. తెలుగు వాక్యాన్ని ముక్కలుముక్కలుగా విరిచి, ఆముక్కల్ని నిలువుగా పేర్చి వ్రాస్తే అది ఆటోమేటిగ్గా (వచన)కవిత్వం ఐపోతుంది! ఎంత సులువూ కవి కావటమూ కవిత్వం బరికేయటమూను!!

ఇన్నాళ్ళూ ఎంత అమాయకత్వం ఎంత అజ్ఞానంలో ఉన్నాం మనం అంతానూ. కవి కావాలంటే గొప్ప భావాలు కలగాలీ గొప్ప వ్యక్తీకరణ ఉండాలీ గొప్ప భాషాపటిమ ఉండాలీ అదుండాలీ ఇదుండాలీ అని.

అవేమీ అక్కరలేదూ ఎలాగో కాస్త పేరూ పలుకుబడీ వంటివి ఉండాలీ అని జ్ఞానోదయం అయింది.

ధన్యవాదాలు.

పైగా ఆ సమీక్షకు ముక్తాయింపు వాక్యం ఇలా ఉంది:

"శ్రీకాంత్ కవిత్వం కూడా పాఠకుడికి ఇంత జీవధాతువుని ప్రసాదిస్తుంది."

జీవధాతువు అంటే ఏమిటో మరి!

ఈరోజుల్లో తెలుగు కవిత్వం అంటే ఇలాగే ఉంటుందీ, ఇలా ఉంటేనే జనం ఆదరిస్తున్నారూ అనకండి. కవిత్వసంకలనాలు ఇలా సాటి కవులూ రచయితలూ మెచ్చి వ్యాసాలు వ్రాయటం వరకే తప్ప అవి జనాదరణ పొందటం లేదు.

మరొక పార్శ్వమూ ఉంది. కొన్నికొన్ని తమాషాల కారణంగా పద్యకవులూ ఇబ్బడిముబ్బడిగా పెరిగారు. శతకాలూ వగైరా జోరైనాయి. అవి కొనేవాళ్ళు కూడా ఎవరూ లేరు లెండి.

కొత్త రకం కవిత్వం పుస్తకాలైనా పాతధోరణి కవిత్వం పుస్తకాలైనా చివరకు సభల్లో పంచుతున్నరు దారిలేక పాపం వాటిని వ్రాసినవారు. చాలా బాధాకరమైన విషయం ఏమిటంటే వారి సాటి కవులూ వగైరా బిరుదులున్న వారు కూడా వాటిని అక్కడే కుర్చీల్లో వదిలేసి వెళ్ళిపోతున్నారు!


రారా నవనీతచోరా

రారా నవనీతచోరా ఇటు
రారా నందకిశోరా

కాలియందియలు ఘల్లుఘల్లన నుదుట 
నీలిముంగురు లల్లలాడ
కాలమేఘము వోలె కనుపించే‌ మైచాయ 
చాలా చక్కంగను దోచగ

తగిలించి నెమలీక సొగసుగ తలమీద
వగకాడ మావాడకి రారా
జగములేలే మంచి నగుమోము కలవాడా
యుగములాయే నౌరా రారా

అటలాడగ రారా అందాలబాలుడ
కోటికోటిమన్మథాకారా
మాటిమాటికి నీ మంచితనమునే మా
వీట నెంచుదు మయ్య రారా


జయజయ బృందావనసంచారీ జయజయ రాసవిహారీ

జయజయ బృందావనసంచారీ జయజయ రాసవిహారీ
 
జయజయ మురళీగానవిలోలా జయజయ గోవిందా
జయజయ యమునాతీరవిహారీ జయజయ జయ కృష్ణా

జయజయ మోహవిమోచనకారీ జయజయ గోవిందా
జయజయ నందయశోదాతనయా జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ సురగణవైరివిదారీ జయజయ గోవిందా
జయజజయ గోపకులాలంకారా జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ గోపీమానసచోరా జయజయ గోవిందా
జయజయ శతశత మదనాకారా జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ జయ హరి సర్వాధారా జయజయ గోవిందా
జయజయ జయ హరి విజయవిహారీ జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ జయ హరి గోపకుమారా జయజయ గోవిందా 
జయజయ జయ హరి పరమోదారా జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ కరుణాపారావారా జయజయ గోవిందా
జయజయ బృందారకపతిసన్నుత జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ ప్రావృణ్ణీరదశ్యామా జయజయ గోవిందా
జయజయ జలజాతాసనసన్నుత జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ గోవర్ధనభూధరధర జయజయ గోవిందా
జయజయ గోగోపజనోధ్ధారా జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ రామానుజ స్మితవదనా జయజయ గోవిందా
జయజయ ఆశ్రితజనసంరక్షక జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ తాపత్రయసంశోషణ జయజయ గోవిందా
జయజ నిగమశిఖరసంచారా జయజయ జయ కృష్ణా
 
జయజయ బ్రహ్మానందప్రదాయక జయజయ గోవిందా
జయజయ త్రిజగన్మంగళరూపా జయజయ జయ కృష్ణా
 

వినవచ్చుచున్న దదే వేణుగానము

వినవచ్చుచున్న దదే వేణుగానము సఖి
మన కొంటెకృష్ణుని మధురగానము 

వేణువేమి గానమేమి వినవచ్చుట యేమి
యేణాక్షీ యీనిశీధి యెంతో నీరవం

వెన్నెలలో యమునవద్ద విహరించుచు మన
వెన్నదొంగ చేయుచున్న వేణుగానమే

పున్నమ పున్నమకు భలే పూవుబోడి నీకు
వెన్నెలలో వినిపించును వేణుగానమే

ప్రాప్తమున్నవారి చెవుల బడునందురే  హరి
కాప్తురాలవే కావా అయ్యో గోపికా
 
నిన్ను పిలుచుచున్నాడా నన్నుపిలువక ఓ
వన్నెలాడి వానికొఱకు పరుగునపోవే
 
మురళీమనోహరుని మోహనగానం విన
పరువులిడని గొల్లపిల్ల బ్రతుకెందుకే
 
అటులైతే నీతో నేను నరుదెంతు యమునా
తటికి నన్ను కొనిపోవే దయతో చెలియా

 
 

18, నవంబర్ 2021, గురువారం

జలధరశ్యామా రామా నీదయ చాలు నదే చాలు

జలధరశ్యామా రామా నీదయ చాలు నదే చాలు
కలలో నైనను నీకన్యులనే కొలువను నన్నేలు

భవవిషశోషణ నృపకులభూషణ పరమపురుష పాహి
అవనీతనయావర కావవయా అంబుజాక్ష పాహి
పవమానసుతార్చిత పాదయుగా ఆశ్రితుడను పాహి
రవికులవర్ధన దితికులమర్దన రామచంద్ర పాహి
 
మునిగణపూజిత సురగణపూజిత మురహర హరి పాహి
జననాథోత్తమ చాపధరోత్తమ జలజనయన పాహి
వనజాతేక్షణ విశిఖసుతీక్షణ ఘనవిక్రమ పాహి
వనజజసన్నుత శశిధరసన్నుత వాలిమథన పాహి 

సుగుణవిభూషణ సురగణతోషణ శుభ్రతేజ పాహి
జగదోధ్ధారణ అసురవిదారణ జానకీశ పాహి
తగిన విధంబున దురితనివారణ దశరథసుత చేసి
వగచెడు నాపై తగుకృప జూపి పాలించగ రారా


17, నవంబర్ 2021, బుధవారం

మురళీ మురళీ మోహనమురళీ

మురళీ మురళీ మోహనమురళీ
సురుచిరసుమధుర మురళీ

వల్లవికాజనపరివేష్ఠితుడగు నల్లనయ్య మురళీ
చల్లని వెన్నల వేళల మ్రోగే చక్కనైన మురళీ
 
శ్రుతిరూపిణులగు గోపికలకు వినసొంపుగొలుపు మురళీ
అతిచతురముగా హరిభక్తులకు హాయి గొలుపు మురళీ
 
అనన్యగోపిక లందరకును మహదానందమిడు మురళీ
వినుతశీలరగు గోపికలకు బహువేడ్క గొలుపు మురళీ
 
గోపికలైన ఋషిపుంగవులకు కొమరు మిగులు మురళీ
తాపత్రయహర సుమధురమృదునాదమును చేయు మురళీ
 
హరికరసంస్పర్శానందంబున నతిశయించు మురళీ
పరమమనోహర గానామృతమును పంచిపెట్టు మురళీ

మ్రోగనీ నీమురళీ కృష్ణా సాగనీ మృదురవళీ

మ్రోగనీ నీమురళీ కృష్ణా
సాగనీ మృదురవళీ

యమునాతటిపై యదుకులభూషణ
మము మురిపించే గానమై

వెన్నెల వేళల వేడుక గొలిపే
సన్నని రాగాలాపనై

పలుకగలేని పులకితలతికలు
జలజల పూలే రాల్చగా

మనసుల కమృతమును రుచిచూపుచు
తనివి తీరని దాహమై

నందయశోదానందన బ్రహ్మా
నందము మాకందించుచు


మరియొకసారి మురళినూదరా

మరియొకసారి మురళినూదరా
పరమపురుష కృష్ణా
 
వీనులవిందుగ మురళీగానము వినితరియించితిరా
మేనున పులకలు మొలిచెనురా నీ గాన మహిమ చేత
 
మరలమరల నీ మురళిపాటనే మనసు కోరుకొనురా
పరమమధురమగు మురళిపాటనే పరవశించి వినురా 

పరమానందము కలిగించే నీ మురళిపాట వినగ
పరుగున వచ్చితి పరవశించితిని మరల పాడవయ్యా
 
వేణుగానమును వినివిని నాలో వేణువు మ్రోగెనురా
ప్రాణమునకు నీ వేణుగానమే‌ ప్రాణముగా నిలచె

పరమ మధురముగను మురళిని వాయించర

పరమ మధురముగను మురళిని వాయించర 
పరమాత్మ నీపాట ప్రాణము మాకు
 
పిల్లంగోవి పాటకు నల్లనయ్య మా
యుల్లంబు లుత్సహించు నల్లనయ్య

వెన్నెల వేళ లందు చిన్నికృష్ణ గొల్ల
కన్నియ లందరు మెచ్చ చిన్నికృష్ణ

పరుగున వచ్చి మేము బాలకృష్ణ చాల
పరవశమున విందుము బాలకృష్ణ 
 
నందయశోదల నందనకృష్ణ ఇంద్ర
వందితచరణారవింద కృష్ణ

వేదాంతవేద్యగోవింద కృష్ణ నీవు
మాదైవమవు జగన్మంగళ కృష్ణ

16, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

గొల్ల పిల్లోడికి పిల్లంగోవి యెందుకంటా

గొల్ల పిల్లోడికి పిల్లంగోవి యెందుకంటా నా
పిల్లంగోవి సంగతి నీ కెందుకంటా

ఏవేళను జూచినా ఇదే పిల్లంగోవి ధ్యాస
గోవులను మేపేది కొంచె మున్నదా
ఆవు లటూయిటూ బో నదిలించే దున్నదా
నీవు దాని నూదియూది నిదుర బోయేవా
 
పగలు వెక్కిరించేవో  వల్లవికా బలే బలే
వగలాడి వెన్నెలవేళ వచ్చేవు కదే
జగము మరచి మురళిపాట తగునంటూ వినవలచి
తగవు లేలనే నీతో తరళాక్షి నాకు

నీ‌ మురళి పాటవిని నిలువలే కుందుమురా
నీ మూలమున మాకు నిందలొచ్చేను
రాముడితో అడవికేగి రాత్రిదాక ఊదుకోర
మామీద కరుణజూపి మాధవ నీవు


అల్లరి యిక చాలునురా కృష్ణా పిల్లనగ్రోవిని యూదరా

అల్లరి యిక చాలునురా కృష్ణా పిల్లనగ్రోవిని యూదరా
 
నీమృదుమురళీ గానము దయతో నించుమురా మా గుండెల 
మా మురిపములే తీరగ వేగమె మధురముగా మ్రోగించరా

గోపికలందరు నీపాటను విన కూడుకొనిరి కనుగొనరా
గోపాలక ఓ‌ నందకుమారా మాపై నీవు దయగొనరా

వెన్నెల వేళను వృథ సేయకురా మన్నించర మురళీధరా
కన్నియలందరి తహతహ తీరగ గానామృతమును పంచరా

మోహనమురళీగానము వినగా మోహములే నశియించురా
దేహికి తాపము లణగించే నీ దివ్యగాన మందించుమురా

 

15, నవంబర్ 2021, సోమవారం

ఇంత మాధుర్యమిది యీమురళిదేనా

ఇంతమాధుర్య మిది యీమురళిదేనా
కొంత నాపెదవులదే గొల్లపిల్లా

అవునా ఆ పెదవుల కెటులబ్బు నంతతీపి
మివుల వెన్న మెసవుటచే ముద్దరాలా
నవనీతము కమ్మన కద నందకుమారా
అవురా అది తీపి యందు వల్లరి కృష్ణా

ఎన్నడును వినము సుమా యింతతీపి మురళి
వెన్నెలకే వన్నెతెచ్చె వేణుగోపాలా
అన్న నేర్పలేదు కదా అమ్మ నేర్పలేదు 
కన్నయ్యా నీదు మురళి కడు మధురమురా

కమ్మదనమె కాని తీపి కనమురా వెన్నలో
నమ్ము మింకెటుల వచ్చె నాపెదవుల తీపి
అమ్మకచెల్ల వెన్న యంత తీపి యెటుల
నమ్మకుంటే ముద్దుపెట్టి నమ్మవె పిల్లా

శ్రీరఘురామా సీతారామా

శ్రీరఘురామా సీతారామా మారజనక సంగరభీమా
నారాయణ హరి మంగళదాయక తారకనామా శ్రీరామా

నీకారుణ్యము నీసౌజన్యము నీవిక్రమమును నిత్యమును
లోకములన్నియు నొక్కగొంతుతో ప్రాకటముగ కీర్తించునయా

శ్రీకర శుభకర శాంతస్వరూపా జీవలోకపాలనచతురా
లోకాధీశ్వర నీకుమ్రొక్కెదము మాకు ప్రసన్నుండవు కమ్ము

ఎన్నోతనువుల దాల్చుచు విడచుచు నెప్పుడు నీభవచక్రమున
విన్నదనంబును పొందుచు తిరుగుచు వేడుచు నుందుము నిన్నెపుడు

కన్నతండ్రివై కాపాడుమని కడుభక్తిని నిను వేడెదము
విన్నపములు విని యెన్నడు మాపై వేదవేద్య దయచూపెదవో

జీవకోటికి నీవే శరణము కావున నీకే భక్తులము
భావము లోన బాహ్యము నందున గోవిందా నిను కొలిచెదము

నీవే తప్ప నితఃపరమెఱుగము కావుము దయజూపిం
చవయా
పావననామా పట్టాభిరామా శ్రీవైకుంఠాధిప శలణుశ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనవే చిలుకా బంగారుచిలుకా

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనవే చిలుకా బంగారుచిలుకా
క్షీరాన్న మిదిగో తినవే చిలుకా శ్రీరామ యనవే చిలుకా

రామలోరిగుడి తోటలో పండ్లన్ని రంజుగా రుచిచూచు చిలుకా
ప్రేమతో నేనిచ్చు క్షీరాన్నమును తిని శ్రీరామ యనవే చిలుకా

క్షీరాన్న మేమిరుచి శ్రీరామనామమే చింతింప రుచికదా నరుడా
శ్రీరామ యనుటకు లంచమెందుకు నాకు చేయనా రాంభజన నరుడా

హాయిగా నగరసంచారమ్ము గావించి అరుదెంచిన మంచి చిలుకా
తీయని పండ్లివే తిని రామభజనను తీయిగా చేయవే చిలుకా

తీయతీయని పండ్లు రామనామము కన్న తీయగా నుండునా నరుడా
హాయిగా రాంభజన చేయువేళల యందు ఆకలి వేయునా నరుడా

ఆకలి నటులుంచి భజనచేయుట యన్న నతికష్ట మగుకదా చిలుకా
ఈ కొంచెమైన తిని శ్రీరామభజనము నింపుగా చేయవే చిలుకా

నాకు లేని చింత నీకెందు కో నరుడ నాకన్న మన రామనామం
శ్రీకరము రాంభజన చేయు వేళను నీకు ఆకలి గోలేల నరుడా14, నవంబర్ 2021, ఆదివారం

శ్రీరామ నీనామమే చాలు

శ్రీరామ నీనామమే చాలు
ఘోరసంసారాబ్ధి దాటింప

శ్రీరామ నీబాణమే చాలు
ఘోరాసురాళిం బడంగొట్ట
శ్రీరామ నీపాదమే చాలు
ఈరేడు లోకంబు లేలంగ

శ్రీరామ నీనామమే చాలు
నారసన ధన్యత్వంబంద
శ్రీరామ నీరూపమే చాలు
ఈ రెండు నేత్రంబు లీక్షింప

శ్రీరామ నీగాథయే చాలు
పారాయణంబునకు నాకు
శ్రీరామ నీపాదమే చాలు
చేరి నేసేవించి యుప్పొంగ


13, నవంబర్ 2021, శనివారం

ధనమదము కలవారికి దైవము మోక్షమీయడే

ధనమదము కలవారికి దైవము మోక్షమీయడే
మనసా శ్రీరామనామము మాత్రము మరువకే

దండిగాను సంపాదించి ధనము చాల వెచ్చించి
కొండమీద గుడికడితే గొప్పయేమిటే
ఉండుండి యుత్సవాలు నూరేగింపులను చేసి
పండగలు చేయ దేవుడు పడిపోతాడా

కులుకుచు బంగారుపూలు కొనివచ్చి పదిమంది
తిలకించగ పూజచేయు తీటదేనికే
వలచేనా రాముడు నీ ప్రదర్శనాటోపములు
తులలేని వరములను దోచిపెట్టేనా

ధనము రామపరముగా తనువు రామపరముగా
జనుడు మసలెనేని హరి సంతోషించునే
మనసు రామమయముగా మాట రామపరముగా
కనవచ్చిన రాముడు మోక్షము నొసంగునే


ఏమరక నుడువుదు నీ రామనామము

ఏమరక నుడువుదు నీ రామనామము
నా మనసున నిండిన దీ  రామనామము

కామితార్ధముల నొసంగు రామనామము
కామాదుల నణచివేయు రామనామము
ప్రేమతో నన్నేలెడు రామనామము
రామనామము నా రామనామము

కామారికి యిష్టమైన రామనామము
సామీరికి సర్వమైన రామనామము
భూమిసుతకు ప్రాణమౌ రామనామము
రామనామము నా రామనామము

తామసత్వ మరికట్టు రామనామము
క్షేమంకరమై యుండెడు రామనామము
నీమముగా మోక్షమిచ్చు రామనామము
రామనామము నా రామనామముజయ జయ జయ కరుణారససాగరా రామా

జయ జయ జయ కరుణారససాగరా రామా రిపు
క్షయకరములు నీశరములు సార్వభౌమా

ఆశరములు తాటకాపటాటోపము నణచె
ఆశరములు గాధేయుని యాగంబును కాచె
ఆశరములు ఖరదూషణలను దుష్టుల గొట్టె
ఆశరములు వారసైన్య మంతటిని మ్రింగె

ఆశరముల నొకటి మారీచాధముని జంపె
ఆశరముల నేడు తాళ్ళ నణచి చెలగె నొకటి
ఆశరముల నొకటి వాలి నంతము కావించె
ఆశరములు దెబ్బ కుదధి యంజలి ఘటియించె

ఆశరములు కుంభకర్ణు నని ద్రెళ్ళగ వేసె
ఆశరములు త్రెంచె రావణాసురుని శిరములు
ఆశరములు నొకటి రావణాంతకమై నిక్కె
దాశరథీ నీశరములు ధర్మంబును నిలిపురామనామం శ్రీరామనామం

రామనామం శ్రీరామనామం
శ్రీమన్నారాయణుని శ్రేష్ఠనామం

యోగివరుల హృదయంబుల నుండెడి నామం
సాగి భక్తజనులు కొలుచు చక్కని నామం
భోగీంద్రుడు వేయినోళ్ళ పొగడెడి నామం
రాగద్వేషముల నణచు రామనామం

అవలక్షణముల నణచెడు యమృత నామం
కవులు సదా ప్రశంసించు కమ్మని నామం
భవతారక మనగ కీర్తి బడసిన నామం
రవికులాధిపుని నామం రామనామం

విమలమతుల నాల్కలపై వెలసెడు నామం
భ్రమల నణచి రక్షించే బంగరు నామం
సుమధురమై శోభిల్లెడు సుందరనామం
రమణీయంబైన నామం రామనామం11, నవంబర్ 2021, గురువారం

కొలిచెద నిన్నే గోవిందా

కొలిచెద నిన్నే గోవిందా దయ
తలచుము నాపై గోవిందా

మెలకువ లోన గోవిందా నీ
తలపును విడువను గోవిందా
కలలో నైనను గోవిందా నీ
తలపే నాకో గోవిందా

ప్రతి జన్మమున గోవిందా నీ
కతిభక్తుడనో గోవిందా
వ్రతమిది నాకో గోవిందా నిను
నుతిచేయుట యన గోవిందా

హరేరామ యని గోవిందా నే
నిరతము పాడుదు గోవిందా
హరేకృష్ణ యని గోవిందా భవ
హర కీర్తింతును గోవిందా

10, నవంబర్ 2021, బుధవారం

జానక్యాః . . . . . శ్లోకం గురించి


ఈ రోజున వాత్సల్య గారు పంపిన వ్యాఖ్య ఆలోచనీయంగా ఉంది.

శ్యామలీయం గారూ,
నిష్కర్షగా నేను-నా రాముడు అని చెప్పడం చాలా బాగుందండీ.
జానక్యాః శ్లోకం ఇంటర్నెట్లో ఒకొక్కచోట ఒకొక్కలాగ ఉంది.మీకు వీలయితే సరి అయిన శ్లోకాన్ని ఇక్కడ జవాబు ద్వారా వ్రాయగలరా?

చలామణీలో ఉన్న ఈ శ్లోకంలో ఉన్న తప్పులని ఎత్తిచూపుతూ ఎవరైనా వ్రాయకపోయి ఉంటారేమో, ఇంటర్నెట్లో వెతకాలి అనుకున్నప్పుడు నాకు గుర్తు వచ్చినది మీ బ్లాగు, శర్మగారి బ్లాగే. 

ఈ జానక్యాః .. శ్లోకం శ్రీరామకర్ణామృతం లోనిది.

జానక్యాః కమలామలాంజలిపుటే యాః పద్మరాగాయితా 
న్యస్తా రాఘవమస్తకే తు విలసత్కుంద ప్రసూనాయితాః  
స్రస్తాః శ్యామలకాయకాంతికలితాః యా ఇంద్రనీలాయితాః 
ముక్తా స్తా శ్శుభదా భవంతు భవతాం శ్రీరామవైవాహికాః ॥ 1-82॥
 
ఇప్పుడు నేను పైన చూపిన పాఠం వావిళ్ళవారు 1972లో ప్రచురించిన ప్రతిలోనిది. ఈప్రతి ఒక నాదగ్గర జీర్ణావస్థలో ఉంది! వావిళ్ళవారి ప్రచురణలు ప్రమాణంగా గ్రహించటం అన్నది పరిపాటి. దానికి కారణం ప్రచురణకర్తలు స్వయంగా మహాపండితులు కావటం.

ఒక ఐతిహ్యం ఉన్నది. వావిళ్ళవారు ప్రచురించే పుస్తకాలకు సంబంధించిన ప్రతులకు తప్పొప్పులను సరిచూడటానికి పండితులకు ఒక గొప్ప అవకాశం ఉండేదట. అచ్చులోనికి వెళ్ళక ముందు వావిళ్ళవారి పరిష్కర్తల బృందం సరిచూడటం జరిగిన తరువాత ఆ అవకాశం ప్రెస్సుకు వచ్చే కవిపండితులకు తప్పకుండా ఉండేదట. ఏవన్నా తప్పులు కనుక ఎత్తి చూపటం ఎవరన్నా చేస్తే వారికి తప్పుకు ఒక అణా చొప్పున పారితోషికం కూడా వావిళ్ళవారు ఇచ్చేవారట.

అందుచేత నా బాల్యం నుండి గమనిస్తున్నాను, సాహిత్య చర్చల్లో వావిళ్ళవారి పాఠం అంటే అదొక ప్రమాణంగా పరిగణించబడుతూ ఉండటం.

ఈశ్లోకం తెలుగునాట బహుళ ప్రచారం పొందినది. ముఖ్యంగా పెళ్ళిశుభలేఖల్లో ముపాతికమువ్వీసం లేఖలు ఈశ్లోకంతో ప్రారంభం అయ్యేవి. స్వయంగా నేనే చాలా సార్లు పెళ్ళిశుభలేఖల్లో ఈ శ్లోకం ప్రతి సరిదిద్దటం జరిగింది.

అంతర్జాలంలో ఈశ్లోకం చాలాచోట్ల తప్పులతో కనిపిస్తున్నమాట నిజమే.
సాక్షిపత్రిక వారి వ్యాసంలో ఈ శ్లోకంలో "రాఘవ మస్తకే చ" అనీ "ముక్తా తా" అనీ పొరపాటు ముద్రణ ఉంది.
సుజనరంజని పత్రిక వారి వ్యాసంలో కూడా ఈశ్లోకంలో "రాఘవ మస్తకేచ" అని ఉంది.
చాగంటి సత్సంగ్ వారి పేస్‌బుక్ పేజీలోనూ "రాఘవ మస్తకేచ" అని ఉంది.
తెలుగుపద్యం బ్లాగు పేజీలో కూడా ఇలాగే "రాఘవ మస్తకేచ" అని ఉంది.
ఇలా "రాఘవ మస్తకేచ" అని చాలా ప్రచురంగా కనిపిస్తోంది.
 
ఇంకా అనేక చోట్ల రకరకాల తప్పులతోనే కనిపిస్తోంది. ఒకచోట "ముక్తాః శుభదాః భవంతు" అనిఉంది  
 
వావిళ్లవారి పాఠం ఇచ్చాను కదా, దీనిలో "పద్మరాగాయితా" అని విసర్గరహితంగా ఉంది. కాని దాదాపు అందరూ "పద్మరాగాయితాః" అని అంటున్నారు. అంతర్జాలం నిండా ఈపాఠమే ఉంది. మరి వావిళ్ళవారు విసర్గను వదలటం పొరపాటున చేసారా అన్నది నా సందేహం. ఈవిషయంలో పెద్దలను సంప్రదించాలి.

ఇకపోతే, ఈశ్లోకానికి వివరణ ఇవ్వమని మిత్రులు శర్మగారు ఆదేశించారు. అవశ్యం అలా చేయవలసినదే.

ఈశ్లోకం అంతా ముక్తాః అని ఇందులో ఒక ముక్క ఉంది చూడండి, దాని చుట్టూ తిరుగుతుంది. మరి ముక్తాః అంటే ముత్యాలు. మౌక్తికం అంటే సంస్కృతంలో ముత్యం అని అర్ధం. ముక్త అన్నా ముత్యమే. శ్లోకంలో ముక్తా అని విసర్గ లేంకుడా ఉందనుకోకండి. విసర్గ ఉంది కాని సంధికార్యం జరిగి కనబడకుండా పోయింది ముక్తాః తాః అన్నది ముక్తాస్తా అయ్యిందన్నమాట. ఇవి మామూలు ముత్యాలు కావండోయ్. ముత్యాల తలంబ్రాలు. సీతారాముల పెండ్లిలోని ముత్యాల తలంబ్రాలు. ఆ తలంబ్రాల ఘట్టంలో కొట్టొచ్చినట్లు కనిపించిన ఒక సంగతి గురించి ఈశ్లోకం మనకు చెప్తోంది.
 
తలంబ్రాలు అన్న మాటలో‌ తల అన్నది తెలుస్తోంది. కదా జాగ్రతగా చూడండి, చివర్న ప్రాలు అన్నది మరొక మాట కనిపిస్తోంది కదా, ఆ ప్రాలు అంటే ఏమిటీ? ఏమిటంటే బియ్యం. మరి బియ్యం ఎలాగుంటాయీ తెల్లగా కదా. సరే మన యిళ్ళల్లో పెళ్ళిళ్ళైతే బియ్యంతో తలంబ్రాలు పోసుకుంటారు వధూవరులు.
 
కాని రాముడూ‌ సీతా అంటే మనలాంటి సామాన్యులా ఏమిటీ? రాములవారేమో దశరథుడనే‌ మహారాజు గారి కొడుకైతే సీతమ్మ యేమో జనకుల వారనే మరొక మహారాజు గారి కూతురు. ఒక యువరాజూ ఒక యువరాణీ‌ పెండ్లాడుతుంటే మనలాగా మామూలు బియ్యంతో తలంబ్రాలు పోసుకోవటమేం! ఇంచక్కా మంచి ముత్యాలతోనే తలంబ్రాలు పోసుకుంటారు. అవును కదా.

ఆ మంచి ముత్యాలేమో అందంగా తెల్లగా ఉంటాయి. అదీ నిజమే‌ కదా. కాని అక్కడట అవి సీతమ్మ దోసిటలో  ఉన్నప్పుడు  ఎఱ్ఱగా మంచి పద్మరాగాల్లాగా ఉన్నాయట. పద్మరాగాలు అంటే మాణిక్యాలు. అవి చాలా ఎఱ్ఱగా ఉంటాయి కదా. వీటిల్ని రూబీలు అంటార్లెండి ఇంగ్గీషులో.
 
అవునండీ, సీతమ్మవారి దోసిటలో అవి ఎఱ్ఱగా ఉండక తప్పదు కదా, ఆ తల్లి అరచేతులు చక్కగా ఎఱ్ఱగా ఉండటం వలన. శ్లోకంలో కమలామలాంజలిపుట అన్నారు. మామూలు కమలాలు అనగా తామరలు కావు కెందామరలు అంటే ఎఱ్ఱతామరలు. ఈ సమాసంలో ఉన్న అంజలి అంటే దోసిలి అని అర్ధం.

అమ్మ ఆ మంచిముత్యాలని తన ఎఱ్ఱని దోసిటిలో పట్టి రామయ్య శిరస్సు మీదకు వదలింది. అంటే తిన్నగా నెత్తికి చేయి తాకించి కాక కొంచెం పైనుండి పోసిందన్నమాట తలంబ్రాలు. అప్పుడవి చక్కగ కుందప్రసూనాల వలె అనగా మల్లెపూల వలె
స్వఛ్చమైన తెలుపుతో ప్రకాశించాయట.

 ఆ మంచిముత్యాలే రామయ్య నెత్తి మీద నుండి క్రిందికి జారుతున్నప్పుడు ఇంద్రనీలమణుల్లా ఉన్నాయట. ఇంద్రనీల మణుల్ని మనం నీలమణి అంటాం సాధారణంగా. ఇంగ్లీషులో సఫైర్ అంటారు లెండి. అలా ఎందుకైనవండీ అని అనవచ్చును మీరు. సమాధానం సుళువే‌ సుమా. రామయ్య నీలమేఘఛ్చాయ కలవాడు కదా. అందుకే ఆయన శిరస్సుమీద నుండి ఆయన వంటి మీదిగా క్రిందికి జారుతున్నప్పుడు అవే‌ మంచి ముత్యాలు తమాషాగా నీలమణుల్లాగా నల్లగా ఐపోయాయట ఆయన కాయకాంతి అంటే శరీరవర్ణం పొందటం వలన.

ఈశ్లోకంలో మంగళాశాసనం చేస్తూ అటువంటి అద్భుతమైన ఆ సీతారాముల పెండ్లివేడుకలోని ముత్యాల తలంబ్రాలు మీకు శుభాలను ప్రసాదించు కాక అంటున్నారు.

ఈశ్లోకంలో ఈసంగతులు చెప్పటానికి పద్మరాగాయితా, కుందప్రసూనాయితా, ఇంద్రనీలాయితా అంంటూ‌ ఆయితా అన్న శబ్దంతో చెప్పారు కదా, ఈ ఆయితా అంటే ఏమిటీ అంటే సంస్కృతంలో సిధ్ధంగా ఉండటం తయారుగా ఉండటం అన్నమాట. పద్మరాగాయితా అంటే‌ పద్మరాగాలుగా తయారైనవి అని అర్ధం. అంటే మారిపోయినవి అని మన అన్వయం చేసుకోవాలి.
 
పెండ్లిలో ముత్యాల తలంబ్రాలు ఎందుకూ అంటే మనం కారణం ఇప్పటికే చెప్పుకున్నాం మహారాజుల బిడ్దల పెండ్లి కదా అని. అంతే కాదు ఎంతో కొంత మొత్తంలో తలంబ్రాలలో ముత్యాలను కలపటం మంచిది. ముత్యం అనేది అందరికీ మంచిని చేసే గుణం కల రత్నవిశేషం. అందుచేత సామాన్యులమైనా మన యిండ్లల్లో పెండ్లివేడుకలోనూ తలంబ్రాలలో కొన్ని ముత్యాలు కలపటం మంచి ఆచారం.

ఈరోజుల్లో ఐతే నానా చెత్తనూ రంగురంగుల ప్లాస్టిక్ పూసలతో సహా తలంబ్రాలలో కలిపి వాటిని అపవిత్రం చేస్తున్నారు. అందులో చాలావరకూ రీసైకిల్ చేసిన ప్లాస్టిక్ అని చెప్పనవసరం లేదుగా. రీసైకిల్ అంటే ఆ ప్లాస్టిక్ పూర్వం ఏ తాగిపాడేసిన ప్లాస్టిక్ స్ట్రాలనుండో తినిపారేసిన టిఫిన్ సంచీలనుండో మరే కశ్మలం నుండో చెప్పలేం - అదంతా పెళ్ళికొడుకూ‌ పెళ్ళికూతురూ తలంబ్రాల్లో కలిపి నెత్తిన పోసుకోవట మేమిటీ దరిద్రం‌ కాకపోతే.

పవిత్రమైన మంచి ముత్యాలనే వాడండి తలంబ్రాల్లో కలిపేందుకు. ఆ ముత్యాలు రాములవారి పెండ్లి తలంబ్రాలు అనుకొని ఈశ్లోకాన్ని అనుసంధానం చేసుకోండి. ఆ ముత్యాలు శుభం కలిగించు కాక అని కోరుకోండి.

ఈశ్లోకం ఈపాటికి చక్కగా మీ అందరికీ బోధపడిందని అనుకుంటున్నాను. మరలా మరలా శ్లోకాన్ని మననంచేసుకొని ఆస్వాదించండి దానిలోని సారస్యాన్ని.

శుభం.

9, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

ముద్దుముద్దు కోపాల మురళీకృష్ణా

ముద్దుముద్దు కోపాల మురళీకృష్ణా రా
వద్దు వద్దనకురా బాలకృష్ణా

విందుచేయ చెవులకు వేణుగానము మే
మందరము నిను చేరితి మదిలించకు
అందమైన మురళిపాట యదే చాలురా గో
విందుడా మరి యేమీ కోరము నిన్ను

అచ్చరలు మింటనిలచి యాలకించ గొల్ల
మచ్చెకంటులు వినగ వచ్చుట తప్పా
ముచ్చటైన మరళిపాట మురిపెము తీర విన
నిచ్చుటే కాకేమీ నిన్నడుగము

మరియాద కాదనుచు మమ్ము కసరకు నీ
మరువుసొచ్చుటే పెద్ద మరియాదరా
మురళిని వాయించు హరి మోహనాంగుడా నిను
శరణము జొచ్చితి మింక శాంతించరా

5, నవంబర్ 2021, శుక్రవారం

పూలదండ లీయ వస్తివా గోపికా

పూలదండ లీయ వస్తివా గోపికా
మేలుమేలే నిన్ను మెచ్చుకొందును

పూలదండ లీయ వస్తివా గోపికా యీ
పూలన్నీ మీతోట పూవులేనా
పూలన్నీ మాతోట పూవులే కాక యీ
పూలన్నీ నాతలపై పూచినట్టివా

పూలదండ లీయ వస్తివా గోపికా యీ
మాలలన్నీ నీవే చేసినావా
మాలలన్నీ నేను కాక మాయమ్మ చేసెనా
మేలమాడు నందగోపబాల కైకోరా

పూలదండ లీయ వస్తివా గోపికా నీ
వేల పూలు కొప్పులో పెట్టలేదే
పూలన్నీ నిన్ను చేర పుట్టినట్టివే కొన్ని
పూలకు నే నన్యాయము నేలచేతురా


సరసుడవు కావటరా స్వామి

సరసుడవు కావటరా స్వామి నేడు
విరసుడవు కాకు మాకు వేణుగోపాల

నిను గానక ప్రొద్దుబుచ్చ నేరమురా నంద
తనయ గోపబాల యెందు దాగినావురా
వినుత సుగుణజాల రార వేగ వల్లవికాం
గనల తోడ నవ్వుచుండు ఘనుడ రారా

రామనము మేము నీతో రాసక్రీడలకు 
యీమనము నీకు వెన్న లెంతెంతైన
మామననము లిచ్చి నాము మారెంచకుండ
యేమని తలపోసి యలిగి యెందుంటివి

నందవ్రజము లేదుకదా నవనీత చోరుడ
అందగాడ నీవు లేక యశోదాత్మజ
సందడించు మురళితోడ చప్పున రారా
వందనాలు వందనాలు పరమాత్మా

4, నవంబర్ 2021, గురువారం

కృష్ణగీతికలు ప్రారంభం.

శుభోదయం.

ఈరోజునుండి కొత్త శీర్షిక ఒకటి మొదలుపెడుతున్నాను. కృష్ణగీతికలు అన్నపేరుతో. దీని అర్ధం రామకీర్తనలకు మంగళం అని కాదు. అవీ ఇవీ కూడా నడుస్తూ ఉంటాయి.

రామకీర్తనలు ఈనెలకో పైనెలకో  1500 సంఖ్యకు చేరుకుంటాయి. కృష్ణగీతికలు కొత్తగా మొదలౌతున్నాయి కాబట్టి అంచనాలు లేవు. వీలుంటే ఒక వేయైనా వస్తాయనుకుంటాను. ఇది నా పేరాశ కావచ్చును.

మొదటి కృష్ణగీతిక ఈ క్రింది పల్లవితో వెలువడింది.

వెన్నెల వేళలో కన్నయ్యా నువ్విలా
పొన్నచెట్టెక్కి మధుర మురళి ఊదకు

రామకీర్తనలతో పోల్చితే కృష్ణగీతికలు కొంచెం భిన్నత్వాన్ని పాటించవచ్చు లక్షణంలోనూ సరళత్వంలోనూ. రామకీర్తనలు సంకీర్తనసంప్రదాయానికి అనుగుణంగా యతిప్రాసలతో కొంచెం గంభీరమైన భాషతో ఉంటున్నాయి కదా. కృష్ణగీతికల భాష మరింత వ్యవహారశైలిలో ఉండవచ్చు, యతిప్రాసలు ఐఛ్ఛికంగా పాటించబడవచ్చును - ఈవిషయంలో కొంతదూరం సాగితే కాని మరింత స్పష్టత రాదని అనుకుంటున్నాను.

ఒక ముఖ్యవిషయం. కొన్ని కృష్ణగీతికలు రామకీర్తనలుగా కూడా లెక్కించబడే అవకాశం ఉంది.

శ్యామలీయం పాఠకు లందరకూ దీపావళీపర్వదినం సందర్భంగా అనేక శుభాకాంక్షలు.


వెన్నెల వేళల్లో కన్నయ్యా నువ్విలా

వెన్నెల వేళల్లో కన్నయ్యా నువ్విలా
పొన్నచెట్టెక్కి మధుర మురళి యూదకు

నిలిచేనా చెప్పవయ్య నేలమీద మాకాళ్ళు
పిలిచే నీమురళిపాట వినబడితే చెవులకు
ఇలను పతులు సుతు లత్తల నెవ్వరిని గణించక
లలనల నిదె తొందరించురా నీమురళి మహిమ

రామచంద్రుడు పుట్టిన భూమిలో పుట్టాము
రామపత్ని ఆదర్శమురా మాకెప్పుడును
మేము మాయిళ్ళను వదలి యేమని వచ్చేము
రామంటే నీమురళీ రవము రప్పించురా

ఈమురళీ మృదురవమే యెసగ ప్రణవనాదమై
మేమనగ జీవులము నీవేమో దేవుడైతే
నీమనోహరగానమే నిండనీ నలుదెసల
ఆమాట దబ్బర యైతే ఆపరా మురళిని


నారాయణ నీకొఱకే నరుడ నైనాను

నారాయణ నీకొఱకే నరుడ నైనాను
కూరిమితో నిన్ను పొగడుకొనుచు నున్నాను

తల్లిలేక తండ్రిలేక తనవారెవ్వరును లేక
యెల్ల వారలకు నీవే తల్లివి తండ్రివి యగుచు
చల్లగ పరిపాలించెడు నల్లనయ్య నినుపొగడ
తెల్లముగ నేనుంటిని తేజరిల్లుమా

ఎన్ని మార్లు వచ్చితినో యిలకు నిన్ను పొగడగ
ఎన్ని మార్లిక వత్తునో యెఱుగుదు వీ వొకడవే
ఎన్ని నీవెత్తిన రామకృష్ణాద్యవతారముల
సన్నుతించ వచ్చితిని చాలప్రేమతో

ఆలపింతును నీకీర్తి నదియొక ముచ్చట నాకు
ఆలకింతువు నాపాట నదియొక ముచ్చట నీకు
కాలము గడచిన కొలది గడుసుదేరె నాపాట
ఆలకించు నీముచ్చట యతిశయించగా
2, నవంబర్ 2021, మంగళవారం

హరిని భజించవె

హరిని భజించవె హరిని భజించవె హరిని భజించవె మనసా
స్మరుని భజించక నరుల భజించక హరిని భజించవె మనసా

నరులను కొలిచి చెడినది చాలిక హరిని భజించవె మనసా
స్మరునకు దాస్యము చేయుట చాలిక హరిని భజించవె మనసా

సురలను కొలిచి సిరులను వేడక హరిని భజించవె మనసా
సిరులిడి పరమును కొనలేవు కదా హరిని భజించవె మనసా

స్మరుడన ప్రాయము చెడిన విడచునే హరిని భజించవె మనసా
నరునకు ప్రాయము నాలుగునాళ్ళే హరిని భజించవె మనసా

హరేరామ యని హరేకృష్ణ యని హరిని భజించవె మనసా
హరిని భజించుట యందే సౌఖ్యము హరిని భజించవె మనసా

హరిభక్తులకు మోక్షము సిధ్దము హరిని భజించవె మనసా
మరి వేరెవరును మోక్షము నీయరె హరిని భజించవె మనసా

పరమాత్ముడని జగదీశ్వరుడని హరిని భజించవె మనసా
స్మరణాన్ముక్తి కదా కలియుగమున హరిని భజించవె మనసా
అనుమానము నీ కక్కరలేదే

అనుమానము నీ కక్కరలేదే
మనసా రాముడు మనవాడే

సుజనుల నేలే సొంపు గలాడు
కుజనుల నణచే గోవిందుడు
విజయశీలుడు వీరవరేణ్యుడు
నిజముగ రాముడు నీవాడే

త్రిజగద్వంద్యుడు దేవదేవుడు
భజితసురేంద్రుడు పరమాత్ముడు
నిజభక్తజన నిత్యపోషకుడు
నిజముగ రాముడు నీవాడే

పరమమధురమును భవతారకము
నరయగ రామా యను నామము
స్మరియించగదే మరిమరి మనసా
తరియించగదే తప్పకను


31, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

నీనామ మొక్కటే నేర్చినది నాజిహ్వ

నీనామ మొక్కటే నేర్చినది నాజిహ్వ
జానకీనాథ నా జన్మలక్షణ మిది

చదువు లెన్నో చదివి సాధించినది లేక 
వదలిన తనువులే బహుళంబు కాగ
తుదకు నీనామమే తోచగా దిక్కనుచు
నుదయించితిని జిహ్వనుంచి దానిని యిపుడు

బహుసుఖంబుల గోరి బహుజన్మముల నేను
బహుదైవముల గొలిచి పాతకుడ నైతి
నిహమునే నిరసించి యికనీవె దిక్కనుచు
మహనీయమూర్తి నీ మఱువు జొచ్చితి నిపుడు

ఏనామమును శివుం డెప్పడును జపియించు
నానామమును తెలియ లేనైతినే యనుచు
లోనెంచి తారకనామమే దిక్కనుచు
జ్ఞానినై నిన్ను నే శరణుజొచ్చిచి నిపుడు


తెలియరాదు నీమహిమ దేవదేవ

తెలియరాదు నీమహిమ దేవదేవ అది
నలువకే తెలియరాదు నాకేమి తెలియును

శ్రీరామా నీవేమో శ్రీహరివే కదటయ్య
క్షీరాంభోనిధికన్యక సీతామహాలక్ష్మి
ఈరీతిగ సొదను జొచ్చుటేమి తల్లి యనుచు
ఊరకే తికమకబడె నారోజున బ్రహ్మ

గోవుల గోవత్సంబుల గోపాలకు లందరను
దేవఖాతమున దాచ నీవిధం బెఱుగగ
గోవులు గోవత్సంబులు గోపబాలురుగ నొప్పి
నీవు మెలగుచుండ గాంచి నివ్వెరపడె నజుడు

ఒకటి కాదు నాల్గు ముఖము లుండినట్టి బ్రహ్మయే
సకలేశ్వర నిన్నెఱుంగ జాలడనగ దేవా
యిక నేనా నీదు మహిమ నించుకేని గ్రహించుట
చకితుడ నరమాత్రుడ నిను శరణుజొచ్చు చుంటి


28, అక్టోబర్ 2021, గురువారం

ఆకసపు వన్నె వా డఱుదైన విలుకాడు

ఆకసపు వన్నె వా డఱుదైన విలుకాడు
రాకాసుల నణచువాడు రామచంద్రుడు

శోకములు బాపువాడు సుఖములు చేకూర్చువాడు
ప్రాకటముగ సత్యధర్మపరాయణుడు
లోకముల నేలువాడు లోకేశులు పొగడువాడు
శ్రీకరుడు సకలలోక క్షేమంకరుడు 

శక్తి నొసగుచుండు వాడు సుజనులకు నిత్యమును
ముక్తి నొసగుచుండు వాడు ముముక్షువులకు
భక్తులకు నిత్యరక్ష ప్రసాదించుచుండు వాడు
యుక్తమైన వరములెల్ల నొసగు వాడు
 
యోగివరులు పొగడువాడు సాగి సురలు మ్రొక్కువాడు
భోగిరాజశయానుడు పురుషోత్తముడు
నాగురుడును దైవమగుచు నన్నేలుచు నుండువాడు
దాగియుండు వాడు నా హృదంతరంబున


శీతకన్ను వేయ కయ్య సీతాపతీ

శీతకన్ను వేయ కయ్య సీతాపతీ  ప్ర
ఖ్యాతికల దయాశాలి సీతాపతీ
 
కోతిబుధ్ధి నాదనుచు సీతాపతీ‌ నన్ను
కాతరించి తిట్టవద్దు సీతాపతీ
కోతులతో పొందు నీకు సీతాపతీ చాల
ప్రీతికదా మన్నించుము సీతాపతీ
 
పాతకుడని నిందించకు సీతాపతీ నేను
కాతరుడను నీవాడను సీతాపతీ 
చేతులెత్తి మ్రొక్కుదునో‌ సీతాపతీ నీకు
రీతి కాదు కాఠిన్యము సీతాపతీ
 
నాతండ్రివి నీవుకదా సీతాపతీ సర్వ
భూతకోటి నాథుడవే సీతాపతీ
ప్రీతితోడ సేవింతును సీతాపతీ సం
ప్రీతుడవై నన్నేలుము సీతాపతీ


రామనామ మనే దివ్యరత్నదీప మున్నది

రామనామ మనే దివ్యరత్నదీప మున్నది ఈ
నామదీపప్రభలు నన్ను నడిపించుచున్నవి

దారితోచనీయకుండ దట్టమైన చీకటివలె
పేరుకున్న యజ్ఞానము భీతిగొలుపగా
ఓరీ నీకేల భయము దారిచూపుదు ననుచు
యూరడించి నాకు కలిగి యున్నది యీ దీపము

చిరుప్రమిదలవంటి వాయె చిన్నపెద్ద విద్యలు
కరముల నవిబూని నేను కాననైతి దారి
పరమదివ్యప్రభలనీను ప్రభునామరత్నము
సరియైన దారిచూపె చక్కగ నీ దీపము

రామనామరత్నప్రభల ప్రకాశమున కోర్వక
కామక్రోధాది దుష్టమృగములు దారి తొలగ
నా మనోరథమునెఱిగి నడుపుచు తిన్నగా
స్వామి యింటి దారిచూపె సరసమైన దీపము24, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

నేరములే చేసితిమి నారాయణా

నేరములే చేసితిమి నారాయణా మేము
శ్రీరామా యనమైతిమి నారాయణా

క్రూరకర్మములు చేసి నారాయణా మేము
దారుణమగు నరకములే నారాయణా
ఆరూఢిగ పొందుదుమో నారాయణా అచట
ఘోరశిక్ష లుండునంట నారాయణా

ఘోరసంసార జలధి నారాయణా దీని
నేరీతిగ నీదుదుమో నారాయణా
దారి తెన్ను కానరాదు నారాయణా నీవు
తీరమునకు చేర్చుదువట నారాయణా

తీరము చేర్చునట్టి నారాయణా యింక
నేరముల నెంచవద్దు నారాయణా
తారకరాముడవు నీవు నారాయణా విడువ
నేరమింక నీనామము నారాయణా

16, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

మీ రేమి యిత్తురో మిక్కిలి విలువైన

మీ రేమి యిత్తురో మిక్కిలి విలువైన
వే రామచంద్రుల కీయవలె
 
మిక్కిలి విలువైన మేదినీకన్యక
చక్కని సీతను జనకు డిచ్చె 
నెక్కటి వీరుడీ ఇనకులతిలకుడె
చక్కటి వరడనుచు నిక్కుచును

మిక్కిలి విలువైన మిత్రత నిచ్చెను 
సొక్కుచు కపిరాజు సుగ్రీవుడు
చిక్కని స్నేహము చేతనిర్వురకు
చక్కని లాభమే సమకూరె

మిక్కిలి విలువైన చక్కని భక్తిని
నిక్కువముగ హనుమ నెఱపెను
రక్కసులను గెలువ రామున కండగ
చక్కగ నిల్చు యశంబు గొనె


14, అక్టోబర్ 2021, గురువారం

రామయోగులము మేము శ్రీరామదాసులము మేము

రామయోగులము మేము శ్రీ
రామదాసులము మేము
 
హరేరామ యని యందుము
హరేకృష్ణ యని యందుము
హరియె రాముడు కృష్ణుడు
హరియే నరసింహుడు
 
హరికి దక్క నన్యులకు 
పొరబడియు మ్రొక్కము
పరమపద సంప్రాప్తికి
హరికి మ్రొక్కుచుందుము

రామస్మరణే మాయోగము
రామనామమె మామంత్రము
రామునకె మేమంకితము
రాముడే మాదైవతము


12, అక్టోబర్ 2021, మంగళవారం

రామనామ సహస్రపారాయణం

రామా రామా రామా రామా  రామా సీతారామా శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా హరి నారాయణ శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా పురాణపురుషా శరణం  
రామా రామా రామా రామా  రామా బ్రహ్మాద్యర్చిత శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా ధరణీపూజిత శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా సురగణవందిత శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా దశరథనందన శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా కౌసల్యాసుత శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా మేఘశ్యామా శరణం  
రామా రామా రామా రామా  రామా  సుగుణవిభూషిత శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా  సుమధురభాషణ శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా మంగళవిగ్రహ శరణం  
రామా రామా రామా రామా  రామా గాధేయప్రియ శరణం  
రామా రామా రామా రామా  రామా కోదండధరా శరణం  
రామా రామా రామా రామా  రామా  గౌతమపూజిత శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా మునిమఖరక్షక శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా తాటకసంహర శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా హరగుణివిదళన శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా భూమిసుతావర శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా జగదోధ్ధారక శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా అయోధ్యరామా శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా వనమాలాధర‌ శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా భరతసుపూజిత శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా ఖరదూషణహర శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా మారీచాంతక శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా జటాయుమోక్షద శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా శబరీసేవిత శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా కబంధనాశక శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా హనుమత్సేవిత శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా సుగ్రీవార్చిత శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా వాలిప్రమథన శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా వారిధిబంధన శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా విభీషణార్చిత శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా దివ్యపరాక్రమ శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా సత్యపరాక్రమ శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా రావణసంహర శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా బ్రహ్మాదివినుత శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా సురగణతోషణ శరణం  
రామా రామా రామా రామా  రామా త్రిజగన్మంగళ శరణం  
రామా రామా రామా రామా  రామా పట్టాభిరామ శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా జగదానందక శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా జగదాధారా శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా దీనజనావన శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా భక్తజనప్రియ శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా కారుణ్యాలయ శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా పాపవినాశన శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా బ్రహ్మాండాధిప శరణం  
రామా రామా రామా రామా  రామా త్రిజగద్వందిత శరణం  
రామా రామా రామా రామా  రామా భవవిఛ్ఛేదక శరణం
రామా రామా రామా రామా  రామా మోక్షప్రదాయక శరణం


ఇది ఒక రగడ. దీనిని హరిగతి రగడ అంటారు. ఈ స్తోత్రంలో ప్రతి పాదంలోనూ ఐదు మార్లు రామనామం వస్తున్నది. యాభై పాదాలకు 250 మార్లు రామనామం చేసినట్లు అవుతున్నది. పల్లవిగా ఉన్న "రామా రామా రామా రామా  రామా సీతారామా శరణం " అన్నది ప్రతి శరణం పాదంతోనూ కలిపి చదవాలి.  ఇలా చేస్తే  ద్విగుణితమై 500  మార్లు రామనామం చేసినట్లు అవుతున్నది. ఈవిధంగా స్తోత్రాన్ని రెండు సార్లు పారాయణం చేసినట్లైతే 1000 సార్లు రామనామం చేసినట్లు అవుతుంది.

లఘుపారాయణం చేసేందుకు ఒక విధానం ఉంది. పాదాలలో మొదట వచ్చే "రామా రామా రామా రామా"  అన్న నాలుగు మాటలు వదలి చదవటం. ఇలా చేస్తే ఇది మధురగతి రగడ అవుతుంది, యతి నియమం లేకుండా. సమయాభావం ఉన్నపుడు ఇలా చేయవచ్చును. అంతా సంస్కృతమే కాబట్టి యతినియమం అవసరం కాదు.

10, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

రామనామం భవ్యనామం

రామనామం భవ్యనామం రామనామం దివ్యనామం

రామనామం విష్ణునామం రామనామం జ్ఞానదీపం
రామనామం విమలనామం రామనామం విభునినామం
రామనామం సులభనామం రామనామం సుఖదనామం
రామనామం జయదనామం రామనామం యశదనామం
రామనామం అఘవినాశం రామనామం భవవినాశం
రామనామం శక్రవినుతం రామనామం భర్గవినుతం
రామనామం భక్తవినుతం రామనామం లోకవినుతం
రామనామం సర్వఫలదం రామనామం మోక్షఫలదం

9, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

మదిలో శ్రీరఘురాముని నామము మానక తలచండీ

మదిలో శ్రీరఘురాముని నామము మానక తలచండీ
అదియే భవతరణైకోపాయం బన్నది తెలియండీ 

పాపాటవులను రామనామము భస్మము చేయును నమ్మండీ
కోపాంధులకు రామనామము కూర్చును శాంతము నమ్మండీ

ఆపదలందున రామనామమే ఆదుకొనును మిము నమ్మండీ
తాపసులీ శ్రీరామనామమును తలదాల్చెదరని నమ్మండీ
 
హరబ్రహ్మాదులు కొలిచే రాముని యన్ని విధములుగ నమ్మండీ
మరి వేరేదైవములను కొలుచుట మంచిది కాదని తెలియండి

పరమమంత్రము రామనామ మను భావన విడువక యుండండీ
నిరంతరంబుగ రామనామమును నిర్భయముగ జపియించండీ
 
రాముని నమ్మిన వారికి కష్టము రానే రాదని యెఱుగండీ
మీమీ యోగక్షేమము లన్నీ రాముడు చూచును నమ్మండీ
 
శ్రీమన్నారాయణుడే రాముడు చిత్తము నందిది తెలియండీ
రాముడు కరుణాధాముడు త్రిజగద్రక్షకు డన్నది తెలియండీ

శ్రీరాముని మనసార కొలువరే

శ్రీరాముని మనసార కొలువరే చిత్తశాంతిని పొందరే
నీరసమైన శాస్త్రగ్రంథముల నిత్యము రుబ్బుట మానరే

ఆరూఢిగ శ్రీరామచంద్రుడే ఆశ్రీహరి గ్రహియింపరే
నారాయణుడే శ్రీరాముడని నమ్మి భజించిన మోక్షమే

నోరారా శ్రీరాముని నామము నుడువుచు సంతోషించరే
శ్రీరఘునాథుని నామభజనచే చింతలుడిగి ముదమందరే

భవతారకము రామనామమని బాగుగ నమ్మి తరించరే
రవికులపతి శుభనామ మొక్కటే ప్రాణప్రదమని యెంచరే

కువలయమున శ్రీరాముని నిత్యము కొలిచెడి వారతిధన్యులు
వివిధదేవతల గొలిచెడువారు వీరివలెను తరియించరు

శాస్త్రాధ్యయనము చిత్తశుధ్ధికి సాధనమై తగియుండును
శాస్త్రజడులు శాస్త్రంబుల కావలి సర్వేశ్వరుని కానరు

శాస్త్రజ్ఞుల పరిశోధనలకు హరి సర్వేశ్వరుడు చిక్కడు
శాస్త్రగ్రంథము లెంత రుబ్బినా జ్ఞానము లేశము కల్గదు

హరివిజ్ఞానము శాస్త్రజ్ఞానము లన్నిటి కంటెను గొప్పది
హరేరామ యని హరేకృష్ణ యని యానందముగా ననరే

హరి మీభవబంధము లూడ్చగ శ్రీహరిపదమే మీకబ్బును
హరేరామ యని హరేకృష్ణ యని యానందముగా ననరే


దేవదేవ రఘురామా

 

దేవదేవ రఘురామా నిన్నే త్రికరణశుధ్ధిగ నమ్మితిని

నీవే శరణము సీతారామా నీవే శరణము శ్రీరామా


అనిశము దేవగణములకు ప్రీతిగ నభయం బొసగెడు శ్రీరామా

వినయాన్వితులకు విభవము గూర్చెడు వీరవరణ్యా శ్రీరామా

జననాథోత్తమ ఘనతాపహరా  యినకులతిలకా శ్రీరామా

మునిగణసన్నుత సురగణసన్నుత మోక్షప్రదాయక శ్రీరామా


నిరుపమసుగుణసుశోభనశీలా నీరజనయనా శ్రీరామా

పరమదయాకర పరమశుభంకర పరమాత్మా హరి శ్రీరామా

సురవిరోధిగణశోషణభీషణ పరమపరాక్రమ శ్రీరామా

పరమేశ్వరచతురాస్యపురందరప్రస్తుతవిక్రమ శ్రీరామా


ఆదిదేవ సకలాగమసన్నుత అంబుజనాభా శ్రీరామా

నీదగు దివ్వప్రభావము నెన్నగ నేనసమర్ధుడ శ్రీరామా

పాదదాసుడను భక్తుడ నను పరిపాలించవయా శ్రీరామా

కాదనకుండగ మోక్షమునిచ్చి కరుణజూపుమా శ్రీరామా


7, అక్టోబర్ 2021, గురువారం

వీడు వ్యర్ధుండనుచు వెక్కిరించెడు వారు

వీడు వ్యర్ధుండనుచు వెక్కిరించెడు వార
లాడు మాటల బట్టి యాగ్రహింపకు రామ

పదిమంది మధ్యలో పలుకాడినది లేదు
పదిమంది బాగుకై పాటుపడినది లేదు
పదిమందితో కలిసి పనిచేసినది లేదు
పదిమందితో నడచి బాగుపడినది లేదు

పదుగురిని తప్పులు పట్టి మిడిసితి గాని
పదుగురిని మించగా పరువులెత్తితి గాని
పదుగురిని  కికురించి భంగపడితిని గాని
పదుగురిని గమనించి బ్రతికినది లేదు

ఊరకే గొప్పగా నూరెల్ల గమనింప
శ్రీరామభక్తి యను చిన్న ముసుగును దాల్చి
ధారుణిని తిరుగునీ దాంభికుం డెప్పుడును
గౌరవింపగ మంచి కనరాదు వీనిలో

6, అక్టోబర్ 2021, బుధవారం

హరి నీవే గతి హరి నీవే గతి హరి నీవే గతి యందరకు

హరి నీవే గతి హరి నీవే గతి హరి నీవే గతి యందరకు 
పరమాత్మా హరి నరసింహా రఘువరరామా నీవే శరణు

పాపాత్ములకును పుణ్యచరితులకు పరమపావనులు పతితులకు
శాపోపహతులు సుఖయుక్తులకును సంపన్నులకును బీదలకు
ఆపన్నులకును జిజ్ఞాసువులకు నర్ధార్ధులకును జ్ఞానులకు
కోపాలసులకు శాంతమూర్తులకు శ్రీపతి నీవే శరణమయా

సురలకు సిధ్ధులు గరుడోరగ కిన్నరులకు విద్యాధరులకును
నరచారణకింపురుషులు పితరులు సురవైరులు గంధర్వులకు
తరుణులు పురుషులు వృధ్ధులు బాలురు దండ్యులు గౌరవనీయులకు
అరయగ పదునాలుగు లోకములను హరి నీవొకడవె శరణమయా 

స్థావరములకును జంగమములకును స్వామీ పోషకు డవు నీవే
నీవే స్థితిలయ కారకుడవు హరి నిన్నెఱుగుట మా వశమగునా
భావించగ నేరరుగా దేవా బ్రహ్మాదులును నీ‌మహిమ
కావున శరణము వేడెద భవచక్రంబును శ్రీహరి త్రుంచవయా


శోకమోహంబు లవి నాకెక్కడివి రామ

శోకమోహంబు లవి నాకెక్కడివి రామ
నీకు బంటుగ నేను నెగడుచుండగను

సకల లోకాధార సకల ధర్మాధార
సకల జీవాధార సర్వేశ్వర
సకల క్రియలును నీదు సంకల్పములె కాన
నొక వికారము లేక యుందును నేను 

సురనాథసంస్తుత్య హరదేవసంస్తుత్య
నరనాథసంస్తుత్య నారాయణ
ధర మీద నా యునికి అరయ నీ యాన యని
హరి యెంచుకొను వాడ నంతియే కాని

మానక నీనామ మంత్రమే పలుకుచు
పూని నిన్నెప్పుడును పొగడుచుందు
నేను నీ చాయనై నిలచియుందును కాని
లేనిపోనివి తలపు లెందుకు నాకు

రామ రామ రామ రామ రామ రఘురామ

రామ రామ రామ రామ రామ రఘురామ
రామ రామ రామ రామ రామ సీతారామ

రామ రామ కౌసల్యా రమణీసుత జయజయ
రామ రామ దశరథ రాజనందన జయజయ
రామ రామ మునియాగ రక్షక హరి జయజయ
రామ రామ శివధనుర్భంగకారక జయజయ

రామ రామ స్థిర సత్యవ్రతదీక్షిత జయజయ
రామ రామ వనవాసవ్రతదీక్షిత.జయజయ
రామ రామ దండకారణ్యపావన జయజయ
రామ రామ దుష్టపౌలస్త్యనాశక జయజయ

రామ రామ సురలోకరక్షక హరి జయజయ
రామ రామ మునిలోకరక్షక హరి జయజయ
రామ రామ భక్తలోకరక్షక హరి జయజయ
రామ రామ సర్వలోక రక్షక హరి జయజయ

నేనెంత చక్కగా నినుపొగడ నేర్తునో

నేనెంత చక్కగా నినుపొగడ నేర్తునో
జానకీనాథ నా శక్తి స్వల్ప

ఆవిరించి యున్నాడే యత డెంతటి వాడు
వేవిధముల నిన్నెప్పుడు పెద్దగ పొగడు
దేవా నాకొక తలయును తెలియ వానివి నాల్గు
భావింప నాత డేమో భాషాపతియు

ఆదిశేషు డున్నాడే యత డెంతటి వాడు
మోదముతో నిచ్చలునిను పొగడుచున్నాడు
నాదొక్కటి నాల్కయైన నాగేంద్రునకు వేయి
కాదు కాదు రెండువేలు కదా నాల్కలు

హరుని మహాదేవుని గను మత డెంతటి వాడు
హరి నిన్ను లోనెప్పుడు ధ్యానించునే
హరుడు నీవు వేరే కాదని యందురు పెద్దలు
హరుని వలె నిన్ను పొగడ నన్యుల వశమె


4, అక్టోబర్ 2021, సోమవారం

నమ్మీనమ్మక నడచుకొన్నచో

నమ్మీనమ్మక నడచుకొన్నచో 
నమ్మిన ఫలితము లేదు గట్టిగ నమ్మని దోసము పోదు

చేసీచేయక చేసినపూజల 
చేసిన ఫలితము లేదు శ్రధ్ధగ చేయని దోసము పోదు
రోసీరోయక లోభమోహముల
రోసిన ఫలితము లేదు నిజముగ రోయని దోసము పోదు

పలికీపలుకక భగవన్నామము
పలికిన ఫలితము లేదు మనసా పలుకని దోసము పోదు
కొలిచీకొలువక కులదైవంబును
కొలిచిన ఫలితము లేదు నిరతము కొలువని దోసము పోదు

తగిలీతగులక తగిలిన గానియు
తగునని యగ్ని దహించు నటులే తారకనామము నిన్ను
తగులీతగులక తగులుకొన్న నది
తగునని ముక్తి నొసంగు నదియే తారకరాముని గుణము
దేవదేవ రామచంద్ర తెలిసికొంటిని

దేవదేవ రామచంద్ర తెలిసికొంటిని
భావనలో నీదైన పరమసత్యము

తీయతీయని దైన నీ దివ్యనామమే ఈ
మాయతెరల పాలిటి మంచిఖడ్గము
మాయతెరలు తొలగగా మహితసత్యమే
హాయిగా నిలిచెలే యంతరంగాన

పరమమంగళకరము నీ భవ్యచరితమే దు
ర్భరభవరుజకు మంచి రాజవైద్యము
విరిగి భవరుజ దేవా వేడుకతోడ
పరమాత్మ యెఱిగితినా స్వస్వరూపము

నీవు చేసిన మాయచే నిఖిలసృష్టిలో నీ
నీవు నేనను భావన నెగడుచున్నది
నీవు రాముడవు నేను జీవుడ గాని
దేవ నారూపు నీదు తేజోంశమే
 

3, అక్టోబర్ 2021, ఆదివారం

హరిని నమ్మితిని నేను

హరిని నమ్మితిని నేను హరిని నమ్మితిని కదా
పరులముందు సాగిలపడు పనియే లేదు
 
ఎవరెవెరిని నమ్మువార లేమేమి పొందుదురో
ఎవరెవ రేమేమి పొంది యెంత సుఖపడుదురో
వివరములవి నాకేలను విశ్రుతుడగు శ్రీహరిని
భవబంధవినాశకుని బాగుగ నమ్మితిని నేను

అవియివి యాశించి నేను హరి నాశ్రయించ లేదు
ఎవరో బోధించుటచే నితని నమ్ముకొన లేదు
ప్రవిమలాత్ములగువారికి లక్షణమీ హరిభక్తి
భువి నందరు తెలియుడయ్య పుట్టు హరిభక్తుడను
 
హరిసేవయె సుఖకరం బన్యుల సేవింపను
హరి యిచ్చును కామితంబు లర్ధింప నన్యులను
హరి యిచ్చును బ్రహ్మానంద మదే నాకు చాలును
హరియిచ్చును మోక్షధనం బదే నేను కోరెదను

అనరే శ్రీరామ యని

అనరే శ్రీరామ యని యనరే రఘురామ యని
వినా సీతారామం ననాథో ననాథ యని

పాహిమాం రామభద్ర పరమదయాసాంద్ర యనరె
పాహిమాం పౌలస్త్యప్రాణాపహరణ యనరె
పాహిమాం భక్తలోకపరిపాలనచణ యనరే
పాహిమాం రామచంద్ర త్వమేవ శరణ మనరె
 
పాహిమాం పరమయోగిపరిపూజిత రామ యనరె
పాహిమాం దానవారి పాకారివినుత యనరె
పాహిమాం దేవదేవ  బ్రహ్మాద్యభినుత యనరె
పాహిమాం రామచంద్ర త్వమేవ శరణ మనరె
 
పాహిమాం సర్వలోకపరిపాలక హరి యనరె
పాహిమాం దీనజనావన వేదవేద్య యనరె
పాహిమాం భవతా‌రక పావనశుభనామ యనరె 
పాహిమాం రామచంద్ర త్వమేవ శరణ మనరె


రామనామ జపముచే లభియించని దేది

రామనామ జపముచే లభియించని దేది
రామ రామ యనకుంటే రక్షణ యేది
 
రామునిపై మనసు నిలిపి రామనామజపమును
ప్రేమతో చేయవలయు రామనామజపమును
పామరునకు పండితునకు రామనామజపమున
రామచంద్రుని దయ దొఱకు రక్షణ లభించును
 
రాముని దయచాలును  లక్షబాధలు తొలగ
రాముని దయచాలును ప్రాణములు నిలుపగ
రాముని దయచాలును రాజ్యలాభము లీయ
రామనామము చాలుగద రాముని దయకలుగ

రామనామ మణగించును కామక్రోధాదులను
రామనామ మణగించును పామరత్వంబును
రామనామ మిచ్చు శుభపరంపరల ననిశము
రామనామ మందించును ప్రేమతో మోక్షమును
 

రామనామము జగదారాధ్యనామము

రామనామము జగదారాధ్యనామము
రామనామము సర్వరక్షక నామము
 
హరినామము లందిదియే యత్యుత్తమ నామమని
హరుడు వక్కాణించినట్టి యందమైన నామము
పరమపావన నామమని భవతారక నామమని
ధరను పేరుకెక్కినట్టి దాశరథి నామము

ఓపరాని దుఃఖంబుల నూడ్చునట్టి నామము 
కోపమోహాదికదుష్ట గుణములణచు నామము
తాపత్రయంబుల పట్టి తరుము నట్టి నామము 
పాపలతాలవిత్రమై పరగునట్టినామము
 
సకలమునీశ్వరులు జపము సలుపుచుండు నామము
సకలభక్తవరులు పాడు చక్కనైన నామము
సకలలోకములకు సుఖసంవర్ధక నామము
సకలార్ధసిధ్ధికరము జానకీశు నామము

2, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

దిగిరారా దిగిరారా జగదీశ్వరా

దిగిరారా దిగిరారా జగదీశ్వరా
జగమున పౌలస్త్యమతము  చాలహెచ్చాయె

అవనీతలేశ్వరుండ నన్నమాట మరువకు
ప్రవిమలసత్కీర్తితో భాసించుట మరువకు
ఉవిదల రక్షించుట నీకొప్పు నది మరువకు
రవికులేశ వేగిరమే రారా రామా

భక్తులను పాలించగ వలయునని మరువకు
శక్తికొలది రాకాసుల జంపవలె మరువకు
ముక్తికోరి కొలుచెడు మాబోంట్లమాట మరువకు
యుక్తమే ధర్మరక్షణ మో రఘురామా

ఖలులుచేయు సాధుహింస ఖండించవలెనురా
కలి రావణుల చెలిమిని ఖండించవలెనురా
అలసత్వము జూప బిరుదు లన్నియును చెడునురా
తలపరా కర్తవ్యమును దశరథరామా 
అల్పుడనా యేమో యది యటు లుండనీ అల్పమా నానోట నమరిన నీనామము

అల్పుడనా యేమో యది యటు లుండనీ
అల్పమా నానోట నమరిన నీనామము

పదివేల జన్మలెత్తి బడసితినో యేమో 
యిది నా రసనపైన  నెంత నర్తించునో
పదిలముగ దీనినే పట్టుకొని యున్నానే
యిది యనల్పమే యని యెఱుగుదు గాన

మాయ నన్నెంతగా మభ్యపెట్టుచున్నను
చేయుదును రామ రామా యని నామమును
తీయని నీనామమె దేవదేవ భవమును
బాయుటకు దారియని భావింతు గాన

అల్పమైన చిప్ప యం దాణిముత్య మున్నటుల
అల్పత్వ మటుండ నా కబ్బెను నీనామమే
నిల్పుకొని నాలుకపై నే నుపాసింతునే
అల్పుడనా నేను మోక్షార్హుడను కాని
రామదేవుడా ఓ రామదేవుడా

రామదేవుడా ఓ రామదేవుడా నిన్ను
ప్రేమతో కొలిచెదమో రామదేవుడా

భూమిమీద సాటిలేదు రామదేవుడా నీదు
నామమున కనివింటిమి రామదేవుడా
ఏమఱక నీనామము రామదేవుడా అదే
మేము చేయుచున్నాము రామదేవుడా

నీమహిత చరితమునే రామదేవుడా కనుము
మేము చదువుచున్నాము రామదేవుడా
నీమీద పాటలనే రామదేవుడా సదా
మేము పాడుచున్నాము రామదేవుడా

కామితము మాకొకటే రామదేవుడా యింక
యేమిజన్మమును వద్దు రామదేవుడా
మా మొఱాలకించ వయ్య రామదేవుడా నీవు
మామీద దయజూపుము రామదేవుడావట్టిమాట లెందుకయ్య పరంధాముడా

వట్టిమాట లెందుకయ్య పరంధాముడా మరల 
పుట్టవు పొమ్మనుచు నా కొట్టుపెట్టరా

పదిపదులగు జన్మలుగను ప్రాకులాడు చుంటి గాని
పెదవివిప్పి యావరమును విదుపవుగా రామా
వదలలేక భవచక్రము భంగపడుచు నిన్ను
పదేపదే వేడుకొనెడు భక్తుని కరుణించవు

అడిగితినా ధనరాశుల నాశలతిశయించు చుండ
అడిగితినా పెత్తనంబు నందరిపైన నేను
గడువలేక భవబంధము కావమనుచు నిన్ను
విడిపించుమనుచు వేడ వినని యటులుందువు

మచ్చికతో పాటలువిని మామంచి దేవుడా
యిచ్చకంబు లాడి అవియివి యిత్తునందువు
ముచ్చటగా నింక నీవు పుట్టవనెడు మాటను
ఆచ్చుతుడా పలుకవయ్య ఆనందపడుదు

1, అక్టోబర్ 2021, శుక్రవారం

నేటికిని నీదయకై నిరీక్షించుచుంటిని

నేటికిని నీదయకై నిరీక్షించుచుంటిని
మాటయిచ్చి తప్పవుగా మధుసూదనా

ఇచట నావాడ వగుచు నెసగు నీవు రేపకడ
అచట కొంతకాల ముండ నరుగరాదో
యెచటనున్న నీవాడనె విచారించ నేల నని
విచలితు నన్నోదార్చి పృథివి నుంచి వెడలితివి

ఏళ్ళాయెను పూళ్ళాయెను ఎన్నో యుగములాయెను
కళ్ళజూడ నైతిని నిను కటాక్షించరా
వెళ్ళలేక వెళ్ళునన్ను వెళ్ళిరమ్మన్నది నీవు
మళ్ళీ కనిపించ కున్న మాటతప్పి నట్లేగా

నాడు నీవాడనే మరి నేడు కాకపోయితినా
వేడుకొందును దేవుడా విశ్వనాథుడా
నాడు నేడు నేనాడును నమ్మకముగ నావాడవె
గోడు వినర మాట్లాడర కోదండరాముడా


లోకేశ్వరునే లోనెంచేవో శోకమోహములు నీకేవీ

లోకేశ్వరునే లోనెంచేవో శోకమోహములు నీకేవీ
లోకవృత్తములు లోనెంచేవో నీకు మనంబున శాంతేదీ

హరి హరి హరి యని హరినే తలచిన
చొరబడగలదా శోకము నీలో
హరిమోహములో నన్నియు మరచిన
ధర నేమోహము తగులును నీకు
 
తారకమంత్రము దాల్చిన మనసున
కోరికలేమియు చేరవు కాదా
శ్రీరఘురాముని చేరుట యొకటే
కోరదగిన దనుకొందువు గాదా

నిరంతరంబును హరేరామ యని
హరేకృష్ణ యని ఆనందించే
నరోత్తమునకు మరే కష్టములు
ధరాతలంబున తగులవు కాదా

వింటిని వింటిని నీదయ గూర్చి విన్నది నిజమే ననుకొంటి

వింటిని వింటిని నీదయ గూర్చి విన్నది నిజమే ననుకొంటి
కంటికి కనబడు మంటే యెన్నడు కనరా కుండుట కనుగొంటి
 
అపదపాలై కరి శరణనగా అదుకొంటివని విన్నానే
ఆపదపాలై ద్రోవది మొఱలిడ ఆదుకొన్నకథ విన్నానే
ఆపదపాలగు నంబరీషు వెస నాదుకొన్నదియు విన్నానే
ఆపదలే నను చుట్టుముట్టినను నాహా పలుకవు రామయ్యా

పుట్టినదాదిగ పురుషోత్తమ నిను పొగడుచు నిట నిలుచున్నానే
పట్టుబట్టి నీ దరిసెనమునకై  ప్రార్ధనచేయుచు నున్నానే
ఒట్టులెన్ని నే పెట్టుకొన్న నీవోహో కనరాకున్నావే
యిట్టులైన నేనేమై పోవుదు నినకులతిలకా రామయ్యా

వింటిని భక్తవరదుడవు నీవని వెన్నుడ భక్తుడ నే గానా
వింటిని దీనజనాశ్రయుడ వని విన్నది నిక్కువమే కాదా
వింటి దయాబ్ధి వటంచును నదియడు గంటినదా నే డేమయ్యా
బంటుకు దయతో దరిసెన మీయవు భళిభళి ఓ రఘురామయ్యా

30, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

దేవదేవ భానుకోటిదివ్యప్రకాశ

దేవదేవ భానుకోటిదివ్యప్రకాశ
రావణాదిదైత్యనాశ రమ్యగుణవిలాస

మాధవ సురగణతోష మాయాధృతనరవేష
సాధులోకసంపోష సతతసత్యసంభాష

మధురమధుర మృదుభాష మదనకోటిసంకాశ
మధుసూదన జగదీశ మామవ హృదయేశ

భోగిరాజేంద్రనుత యోగిరాజేంద్రనుత
వాగధీశవినుత మామవ త్రైలోక్యనుత
 
భృత్యజనపరిపోషక  సత్యవాక్యపాలక
నిత్యభక్తపరిపాలక సర్వలోకపాలక
 
రవివంశవిభూషణ భవబంధవిమోచన
రవిసుధాకరలోచన రామ నారాయణ

రారా రక్షించరా రామచంద్రుడా

రారా రక్షించరా రామచంద్రుడా మన
సారా శరణంటిరా శ్రీరఘువరా

ఓ నారాయణుడా ఆనందరాముడా
శ్రీనాథుడా ఓ సీతాపతీ
దానవమర్దనుడా దశరథరాముడా
జ్ఞానప్రకాశుడా జానకీపతీ

వారిజలోచనుడా వారాశిబంధనుడా
భూరిప్రతాపుడా భూసుతాపతీ
కారుణ్యనిలయుడా కామితార్ధవరదుడా
దారిద్ర్యశమనుడా ధరణిజాపతీ

విశ్వసంధాయకుడా విశ్వసంరక్షకుడా
విశ్వసమ్మోహనకర విమలమూర్తీ
విశ్వసంపూజ్యుడా విశ్వసంపోషకుడా
విశ్వాంతరాత్ముడా విశ్వమూర్తీ

29, సెప్టెంబర్ 2021, బుధవారం

శ్రీరఘునందను శ్రితజనపోషకు చేరవె ఓ మనసా

శ్రీరఘునందను శ్రితజనపోషకు చేరవె ఓ మనసా
కారుణ్యాలయు దయనే నీవు కోరవె ఓ మనసా
 
మానవజన్మము నెత్తినందులకు మరి సహజముగా మనసా
మానక కామక్రోధాదులకు లోనగుదువుగా మనసా
దానివలన హరి యం దనురక్తికి తప్పుచుందువో మనసా
పూనికతో రిపుషట్కము నిక నిర్మూలించవలె మనసా
 
కల్లగురువులే కలికాలంబున నెల్లదిక్కులను మనసా 
కల్లదైవములె కొలుచువారలె గడపగడపకును మనసా
కల్లనిజంబుల తెలిపెడు విబుధులు కానరారుగా మనసా
నల్లనయ్యనే సర్వవిధంబుల నమ్మికొలువవే మనసా

నారాయణుని వేయినామముల నమ్మకముగ నో మనసా
శ్రీరామాయను నామము శ్రేష్టము శివుని సాక్షిగా మనసా
తారకనామము విడువక చేయట తప్పనిసరియే మనసా
ఘోరభవాంబుధి దాట నుపాయము వేరే లేదే మనసా

ధారాధరశ్యామ శ్రీరామ రఘురామ

ధారాధరశ్యామ శ్రీరామ రఘురామ 
కారుణ్యధామ నను కటాక్షించరా
 
నీకు తెలియదా హరి నేలను నరజాతికి
శోకమే‌ హెచ్చన్నది సుస్పష్టముగ
శోకాపనయనంబు నీకు సహజగుణమని
నాకెఱుకే నన్నేలు నారాయణా

మరల పుట్టువులేని మంచివర మీయరా
పరమాత్మ యదిచాలు పతితపావనా
హరి నీవు గాక నన్నాదుకొను వారెవరు
కరుణించరా రామ కమలేక్షణా
 
యేడేడు జన్మలుగ వేడుచునే యున్నాను
పాడిగా దాలసింప పరమాత్ముడా
యేడుగడవు నీవు గాకెవ్వరున్నారు నాకు
నేదు రేపనక రార నీరజాక్షుడా
 

నరజన్మము వృథపుచ్చక హరిని నీవు కొలువరా

నరజన్మము వృథపుచ్చక హరిని నీవు కొలువరా
హరిని కొలిచి హరిదయచే హరిసన్నిధి చేరరా
 
హరిని గూర్చి తెలియ నట్టి నరజన్మము వృథా వృథా
హరిని లోన తలచ నట్టి నరజన్మము వృథా వృథా
హరికి పూజ చేయ నట్టి  నరజన్మము వృథా వృథా
హరికి సమర్పితము కాని నరజన్మము వృథా వృథా
 
హరిలీలలు చదువ నట్టి నరజన్మము వృథా వృథా
హరితీర్ధము లరుగ నట్టి నరజన్మము వృథా వృథా
హరిభక్తుల కొలువ నట్టి నరజన్మము వృథా వృథా
హరినామము చేయ నట్టి నరజన్మము వృథా వృథా
 
తదచు హరేరామ యనని నరజన్మము వృథా వృథా
తరచుగ హరిసేవ లేని నరజన్మము వృథా వృథా
తరచుగ హరిజపము లేని నరజన్మము వృథా వృథా
హరిని కాక పరుల కొలుచు నరజన్మము వృథా వృథా
 

రామ సార్వభౌమ సుత్రామ నీవు కాక

రామ సార్వభౌమ సుత్రామనుత నీవు కాక
నామీద జాలిజూపు నాథుడెవ్వడు

సదాచార పరుడగాను సత్యవర్తనుడ గాను
మదాంధులతోడ దిరిగి మందబుధ్ధినై
సదా దుడుకు పనులజేయు శఠుడనైతి
నిదానించి రామచంద్ర నీవేయిక రక్షించుము

చేసిన పుణ్యంబు లేదు చేయని పాపంబు లేదు
మోసములకు మేరలేదు మోహాంధుడనై
నాసరి లేరనుచు తిరిగి నాశనమైతి
దాసుడను రామచంద్ర దయామయా రక్షించుము

భక్తులతో కలసితిరిగి భక్తినటన జేయుచు నే
భక్తులనే భ్రమపెట్టిన పాపినైతిని
భక్తినటన చేసిచేసి భక్తుడనే నైతినిరా
భక్తవరద రామచంద్రప్రభో వేగ రక్షించుము


28, సెప్టెంబర్ 2021, మంగళవారం

హరిభక్తు డగుటే యొక యద్భుతమయ్యా

హరిభక్తు డగుటే యొక యద్భుతమయ్యా తుదకు
నరులందరు నగుదు రయ్య హరిభక్తులు

హరియనెడు మాట వినక జరుగును బహుజన్మములు
హరిని సంశయించుచునే జరుగును బహుజన్మములు
హరిని నమ్మినమ్మకయే జరుగును బహుజన్మములు
హరిని నమ్మికొలుచుచునే జరుగును బహుజన్మములు

హరిని విరోధించుచునే జరుగును బహుజన్మములు
హరిని యన్వేషించుచునే జరుగును బహుజన్మములు
హరి కొంత చింతించుచు జరుగును బహుజన్మములు
హరికి పూజచేయుచునే జరుగును బహుజన్మములు

హరేరామ హరేకృష్ణ యనక చాల జన్మలెత్తి
హరిని తెలిసి హరేరామ హరేకృష్ణ యనుచును
హరిమయమని జగమునెఱిగి హరికి భక్తుడగుచును
హరిపదమును చేరు తుదకు నరుడు ముక్తు డగుచును
పరమపురుష నిన్నుగూర్చి ప్రార్ధించకున్నచో

పరమపురుష నిన్నుగూర్చి ప్రార్ధించకున్నచో
నరజన్మము వృథయేకద నారాయణా

హరిభక్తుల సాంగత్యము నాశించని వానికి
హరికీర్తన పాడ పెదవు లాడకుండు వానికి
హరితీర్ధముల నెప్పుడు నడుగిడని వానికి
నరజన్మము వృథయేకద నారాయణా

తిరుగుచును ధనములకై హరినెన్నని వానికి
తరుణులతో కూడిమాడి హరిని మరచు వానికి
పరముమరచి యిహమునకై ప్రాకులాడు వానికి
నరజన్మము వృథయేకద నారాయణా

పరాత్పర నిన్నులోన భావించి మిక్కిలిగ
పరవశించి తరచుగాను భక్తితో నోరార
హరేరామ హరేకృష్ణ యననొల్లని వానికి
నరజన్మము వృథయేకద నారాయణా

27, సెప్టెంబర్ 2021, సోమవారం

గోవింద గోవింద గోవిందా రామగోవింద మాంపాహి గోవిందా

గోవింద గోవింద గోవిందా రామగోవింద మాంపాహి గోవిందా
 
కొఱగాని జన్మలెత్తి గోవిందా నిన్ను మరచి తిరిగితి నయ్య గోవిందా 
మరచి తిరిగితి నయ్య గోవిందా నేను పరమపాపి నైతి గోవిందా
పరమపాపి నైతి గోవిందా నేను పడరాని పాట్లుపడితి గోవిందా 
పడరాని పాట్లుపడితి గోవిందా తుదకు భావించితిని నిన్ను గోవిందా

భావించితిని నిన్ను గోవిందానేను నీవాడ నైతి నయ్య గోవిందా 
నీవాడ నైతి నయ్య గోవిందా నీకు సేవకుడ నైతి నయ్య గోవిందా
సేవకుడ నైతి నయ్య గోవిందా నిన్ను సేవించుకొన నిమ్ము గోవిందా 
సేవించుకొన నిమ్ము గోవిందా కరుణ భావించవయ్య నాపై గోవిందా

భావించవయ్య కరుణ గోవిందా రామభద్రా నీవాడ నయ్య గోవిందా
నీవాడ రామభద్ర గోవిందా లోకపావన తారకనామ గోవిందా
పావన తారకనామ గోవిందా నన్ను వేవేగ రక్షించవె గోవిందా
వేవేగ రక్షించవె గోవిందా సర్వవిధముల నీవాడను గోవిందా
 

పట్టుబట్టి నీసేవా భాగ్యము నడుగక

పట్టుబట్టి నీసేవా భాగ్యము నడుగక
వట్టి ధనము లడుగు వాడను కాను
 
పడరాని పాట్లు పడి బడసిన నరజన్మ
చెడు కలి బారిని పడకుండ చక్కగ
నడుపు దైవమ వీవు నాతండ్రీ నే
నడుగరాని వడిగి నిన్నాయాస పెట్టను

కోరి నిను హృదయాన కుదురుగ నిలుపుకొని
ఆరాధించెడు నా కన్యవస్తువు లేల
నా రామచంద్రస్వామి నాతండ్రీ నిను
కోరరానివి కోరి కోపింపజేయను

పరమాత్మ నీవు నావాడవైనది చాలు
నిరతము నీపాద నీరేజముల సేవ
కరుణించ వేడుదును కొరగాని చిల్లర
వరము లిమ్మని నిన్ను బాధింపజూడను
 

25, సెప్టెంబర్ 2021, శనివారం

వరముల నిచ్చే హరియుండ పరులను వేడే పనియేమి

వరముల నిచ్చే హరియుండ పరులను వేడే పనియేమి
తిరమై శ్రీహరి కొలువుండ ధరపై మాకు తిరుగేమి

హరిస్మరణమున నాకలి తీరగ నన్నపానముల పనియేమి
హరికీర్తనమున మేను మరువగ మరి మధువులతో పనియేమి
హరిలీలలతో‌ మనసు నిండగ నాటలపాటల పనియేమి
హరియే మాకు సర్వము గాన నన్యులతో నిక పనియేమి

హరితత్త్వమునే భావించగను పరభావనలకు మనసేది
హరిరూపమునే ధ్యానించగను పరులను తలచే పనియేమి
హరిసంకల్పము లాచరించగను 
హరిసేవలతో ప్రొద్దుపుచ్చుటకు నన్యుల యనుమతి పనియేమి

హరితీర్ధమ్ముల సేవించగను పరుల మెప్పుతో పనియేమి
హరిని పరాత్పరు నమ్మిన వారికి నన్యులవలన భయమేమి
హరిపారమ్యము నెఱిగిన వారల కానందము కాకింకేమి
హరేరామ యని హరేకృష్ణ యని యాలపించగ వెఱపేమి23, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

చాలదా నీనామము సంసారమును దాట

చాలదా నీనామము సంసారమును దాట
చాలదా యదే నీ సన్నిధికి చేర్చగ

చాలునుగా దుడుకు కామజ్వరమును తొలగించగ
చాలునుగా లోభమాత్సర్యముల త్రుంచగ
చాలునుగా మదమోహసమితి నుక్కడగించ
చాలునుగా క్రోధాగ్నుల శమియింప జేయగ
 
తాపత్రయమును బట్టి తరుముటే చాలదా
పాపసర్పగారుడమై వరలు నది చాలదా
ఆ పంచమలము లింక యణగునది చాలదా
చూపు బ్రహ్మంబుపైన సొక్కునది చాలదా

చాలు గదా శ్రీరామచంద్ర నీనామమే
చాలు గదా మేలుగా సంరక్షజేయగ
చాలు గదా దుర్భరభవచక్రమును త్రుంచగా
చాలు గదా స్వస్వరూపసంస్మరణ మీయగా

18, సెప్టెంబర్ 2021, శనివారం

ఎవరు పొగడితే నేమి యెవరు తిట్టితే నేమి

ఎవరు పొగడితే నేమి యెవరు తిట్టితే నేమి
అవధరించి నీవు మెచ్చే వదిచాలు నాకు

పాడమనెడు వాడ వీవు పాడుటయే నావంతు
పాటను సృష్టింతు వీవు పాడి వినిపింతు నేను
పాట నీది భావము నీది పలుకుగొంతుకే నాది
పాటలోని పదములు నీవి పలుకు భాగ్యమే‌ నాది

తనువు నీవిచ్చిన దాయె దాని గొప్ప నీదేగా
మనసు నీచిచ్చిన దాయె మరి యదియు నీదేగా
వినుము రసన నీవిచ్చినదే వినిపించు పాట నీదే
కనుగొన నీ యుపకరణముగా నుండు భాగ్యము నాది
 
ఎన్ని జన్మంబుల నుండి యిట్లు నడచుచున్నదో
సన్నుతాంగ రామచంద్ర చాలదా యీభాగ్యమే
నిన్ను గూర్చి కలుగు పాట నిక్కమైన మంత్రమని
పన్నుగ లోనెఱిగి నేను పరవశించి పాడగా 

నీ తప్పు లేమున్నవీ శ్రీరామ

నీ తప్పు లేమున్నవీ శ్రీరామ
నా తప్పులే యున్నవి
 
నీపాదసీమలో నిలచియుండెడు నాకు
నాపాట నీముందు నగుచు పాడెడు నాకు
భూపతనమును నిటుల పొందనేలా
ఆపసోపములతో అలమటించగ నేలా

నను నేను మరచి మాయను బొందగా నేల
నిను నేను మరచి నేలను నిలువగా నేల
నను నీవు పిలచినను విన నదేమీ
నినుజేర నిపుడింత పనవుచుందు నయ్యా

తప్పాయె తప్పాయె దయజూప రావయ్య
రప్పించుకొనవయ్య రక్షించి రామయ్య
ఇప్పుడు నినుగూర్చియే‌ పాడేను
చప్పున స్వస్థితి సమకూర్చుమో‌ అయ్య

16, సెప్టెంబర్ 2021, గురువారం

నయమున నన్నేలు నారాయణా


నారాయణా హరి నారాయణా నయమున నన్నేలు నారాయణా

జయజయ రామా నారాయణా హరి జానకిరమణా నారాయణా
ప్రియమృదుభాషణ నారాయణా హరి విమలగుణాశ్రయ నారాయణా
భయశోకాపహ నారాయణా హరి భవవిదారణా నారాయణా
దయాలవాలా నారాయణా హరి దానవమర్దన నారాయణా

గోవింద మాధవ నారాయణా హరి కోదండరామా నారాయణా
భావజజనకా నారాయణా హరి ధీవర రఘువర నారాయణా
పావననామా నారాయణా హరి పట్టాభిరామా నారాయణా
రావణసంహర నారాయణా హరి బ్రహ్మాండాధిప నారాయణా

పీతాంబరధర నారాయణా హరి వీరాగ్రేస‌ర నారాయణా
భూతలనాథా నారాయణా హరి మోహనరూపా నారాయణా
పూతచరిత్రా నారాయణా హరి పుణ్యోపేతా నారాయణా
వాతాత్మజనుత నారాయణా హ‌రి వారిజలోచన నారాయణా


15, సెప్టెంబర్ 2021, బుధవారం

హాయిగ శ్రీహరి నామముచేయుట యందే దృష్టిని నిలుపవయా

హాయిగ శ్రీహరి నామముచేయుట యందే దృష్టిని నిలుపవయా
మాయనుగెలిచే మార్గ మదొకటే మానక నామము చేయవయా

ఘనసాగరమగు సంసారంబును కష్టపడుచు నీదేవయ్యా
మనుజులు దాటగరానిని దీనిని మరినీ వెటు దాటెదవయ్యా
మును పిటులే పదివేలజన్మములు మునుగుచు తేలుచు నీదితివే
కనుగొన నెక్కడి వాడవక్కడే గడబిడ పడుచు నుంటివిగా
 
మాయాకల్పితసంసారాంబుధి మానవుడీదుట దుష్కరమే
ఏయుపాయమున దాటెద నోయని యెందుకు చింతించేవయ్యా
మాయయె మటుమాయమైన నిక మాయాసంసారము లేదే
మాయాగజమును హరినామాంకుశ మర్దనతో మరలించవయా

హరేరామ యని హరేకృష్ణ యని యన్నివేళలను పలుకవయా
పరాత్పరుడు శ్రీ హరికరుణించును పధ్ధతి యిదియే తెలియవయా
హరినామముచే మాయతొలగి నీకాత్మానందము కలుగునయా
నిరతము శ్రీహరినామము పలికే నరునకు మోక్షము తథ్యమయా