22, ఏప్రిల్ 2021, గురువారం

దిగిరాదా ఒకపాట

దిగిరాదా ఒకపాట దేవుడా నీకీర్తి

ధగధగలు నింపగ ధరను నిండుగ


దేవలోకాల పాడే దివ్యమైన ఒకపాట

దేవతల నోళ్ళు దాటి దేవలోకాలు

ఠీవిగా దాటివచ్చి దేవుడా రాముడా

నీవారి హృదయముల నింపరాదా


దేవతలూ మిగిలిన దేవుళ్ళూ నోళ్ళువిప్పి

నీ వైభవము నెంత నిష్ఠగా పొగడేరో

దేవదేవ లోకానికి తెలియజెప్పు పాటయై

భూవలయము నేలగ పొంగిరాదా


రామమంత్రాన్వితమై రవళించు ఒకపాట

రామమహిమచాటగా రాకుండునా యేమి

భూమి చేర రానేవచ్చె పొరి భక్తులకుదక్కె

స్వామిమహిమ కేదైనా సాధ్యమేగా20, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

అందమైన రామనామము

 అందమైన రామనామ మందుకోండి దీని

నందుకొన్న వారిదే యదృష్టమండీ


నాతి సీత కమితరుచి నాటుకొన్న రామనామము 

వీతరాగులకు రుచి విహితమైన రామనామము

కోతిమూక కెంతోరుచి గొలుపునదీ రామనామము

రాతికొండ కైన రుచి రమ్యమైన రామనామము


చేతోమోదమును గూర్చు చేయుకొలది రామనామము

ప్రీతితోడ రక్షించును ప్రియముగొల్పు రామనామము

పాతకముల హరించునీ పావనమగు రామనామము

భీతినణచి జయమునిచ్చు వేడ్కగొల్పు రామనామము


మూడులోకముల లోన పూజ్యతమము రామనామము

వేడుకతో నద్రిజావరు డాడిపాడు రామనామము

కూడి భాగవతులు కొలుచుకొనుచు నుండు రామనామము

నేడు నన్నుధ్ధరించు వేడుకగల రామనామము


రమణీయమైన దీ రామనామము

రమణీయమైనదీ రామనామము

భ్రమలు తొలగజేయు నీ రామనామము


కామాదుల నణచు నీ రామనామము

ప్రేమతో చేయండీ రామనామము

కామితముల నిచ్చు నీ రామనామము

ప్రేమతో చేయండీ రామనామము


కామారి మెచ్చిన దీ రామనామము

ప్రేమతో చేయండీ రామనామము

సామీరి జపమంత్రము రామనామము

ప్రేమతో చేయండీ రామనామము


భూమిజనుల కాచునీ రామనామము

ప్రేమతో చేయండీ రామనామము

మీ ముక్తికి కారణ మీ రామనామము

ప్రేమతో చేయండీ రామనామము


మాటలేల మైథిలీ

 మాటలేల మైథిలీ మంచిచూపు చాలునే ఆ

మాటయే చాలునయా మహానుభావ


మాటికిని మనమధ్య మాటలకు తావేదీ

కోటలో ఏకాంతము కొంచెమే నంటే

వీటి నుండి విపినములకు వెడలివస్తి మైనా

లోటే అది మరది గారి చాటు బ్రతుకు


పాప మతడేమి చేసె పడతిరో సౌమిత్రి

నా పైని ప్రేమతోడ నీపగిదిని వచ్చె

నీ పైన భక్తిగల నీమరది మన కడ్డా

కోపమేల నవ్వుల కనకూడ దటయ్యా


దేవుడు రాముడైతే జీవుడీ లక్ష్మణుడు

ఓ వయారి చెప్పవే నీవిషయమును

దేవేరిని నేను తెలియగ నీ చాయను

కావున నీచూపు చాలు కాదా భూజాత


రామనామము చాలును

రామనామము చాలను నీ బ్రతుకు పండగా శ్రీ

రాముడొకడు చాలును నీ రాత మార్చగా


వందలకొలది జన్మ లెత్తి పండని నీ బ్రతుకును

అందముగా పండించ నమరె నేటికీ

అందమైన రామనామ మదిచాలు నదిచాలు

ముందుముందు భూమిపై పుట్టవులే నీవు


రాముడొకని నమ్మక రాలిపడిన తనువులే

నీ మూర్ఖత చాటిచెప్పు నిజ మంతేగా

ఏమో ఈనాటికైన రామభక్తి కలిగినది

పామరత్వ మంతరించు పండును నీ బ్రతుకు


రామనామ మంటేనే రాముడే అన్నమాట

రాము డంటే శ్రీరామ నామమేలే

రామునాశ్రయించితే రాతమారి పోవులే

రామనామమే ముక్తిధామమునకు చేర్చును


16, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

మోదముతో రామమూర్తి

 మోదముతో రామమూర్తి భజన మాని

వాదము లాడవద్దు మీరు భేదము లెంచవద్దు


అరయ పండితవర్యు లాడంబరము గాను

మరియు పామరజనులు మురిపెముతోడను

పరమభక్తిని వేరు పధ్ధతులను పాడి

హరిభజన చేయుట యందగించును కాదె


ఇవలి యొడ్డున జలము లెంత స్వాదువు లటుల

నవలి యొడ్డున జలము లంత మంచివి కావొ

వివిధ దేహములందు వెలుగొందు వాడొకడె

భవనాశనుని గూర్చి పాడు డందరు కలిసి


అందరును వచ్చిన దరయ నొకటే తీరు

అందరు కదలి పోవు నదియు నొకటే తీరు

అందరి బ్రతుకులును చిందరవందరలె

ఎందుకు కలసి చేయ రీశ్వరునకు భజన


రాముని తలచవె మనసా

రాముని తలచవె మనసా సీతా

రాముని కొలువవె మనసా


రాముని కాలాంబుదఘనశ్యాముని

  రాజారాముని శ్రీరాఘవుని

కామితఫ‌లదుని కరుణాధాముని

  కోమలహృదయుని రఘుపుంగవుని

సామజగమనుని జగదారాధ్యుని

   క్షేమంకరుడగు రఘునాయకుని

తామసహరణుని ధర్మస్వరూపుని

   శ్రీమద్దశరథనందను హరిని


పరమానందుని పతితపావనుని

  భండనభీముని శ్రీరాఘవుని

వరదాయకుని బ్రహ్మాద్యమర

   వంద్యచరితని రఘుపుంగవుని

సురహితకరుని పరదైవమును 

  నరనాయకమణి రఘునాయకుని

పరమేశ్వరుని ధరణీతనయా

  వరుని అయోధ్యాపురపతి హరిని


సుజనసేవితుని సుందరమూర్తిని

  సూర్యవంశజుని శ్రీరాఘవుని

కుజనదూషితుని  కువలయనాథుని

   గుణగణభూషణు రఘుపుంగవుని

విజయవిలాసుని విజయరాఘవుని

   వీరవరేణ్యుని రఘునాయకుని

నిజభక్తజనోత్సాహవర్ధనుని

   నిరుపమముక్తివితరణుని హరినిశ్రీరామదైవమా కారుణ్యమేఘమా

శ్రీరామదైవమా కారుణ్యమేఘమా
నేరుపుమీఱగ నిన్నుకీర్తించనీ

మారశతకోటిసుకుమారుడవు నీవని
క్రూరరాక్షససంహారశీలుడవని
వారిజమిత్రసద్వంశపావనుడవు
నారాయణుడవు జనార్దనుండవనుచు

నరనాయకుడవని సురనాయకుడవని
పరమమునిసంఘసంభావితాకృతివని
వరభక్తలోకసంప్రార్థితనిరుపమ
పరతత్త్వమీవని పావనాకృతివని

వేదవేద్యుడవని విజయశీలుడవని
మాదేవదేవుడవు మంగళాకృతివని
నాదలోలుడవని జ్ఞానప్రదుడవని
భూదేవి కల్లుడవు మోక్షప్రదుడవని


13, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

నీవే రక్ష శ్రీరామ

నీవే రక్ష శ్రీరామ నిశ్చయంబుగ

కావవయ్య మమ్ము కరుణామయా


గ్రామాధిపతికి నగరాధిపతి రక్ష

రామా నగరాధిపతికి భూమిపతి రక్ష

భూమిపతులకు సార్వభౌముడే రక్ష

రామా రాజాధిరాజ రక్షకా


రాజులందర కీవే రక్ష యనగ సుర

రాజునకును చూడ నీవే రక్షకుడవుగా

నీజయశీలమే నిఖిలజగద్రక్ష

రాజశేఖరనుత రామరాజేంద్రా


రక్ష వీవు నృపులకు ప్రజల కందరకు

రక్ష వీవు మాబోంట్లు రామభక్తులకు

రక్షవై భవసాగరంబు దాటించుము

రక్షితామరా రామ శిక్షితాసురా


శుభవృష్టిమేఘమా

శుభవృష్టిమేఘమా సుందరతరమేఘమా

విభుతనెఱపి ప్రోవవే వీరమేఘమా


నల్లనివాడ వైతేనేమి నమ్మదగినవాడవు

చల్లని సామివే నీవు చక్కనిమేఘమా

అల్లన నీయండజేరు నందరిబాగు చూచెదవు

కల్లకపట మెఱుగని కాలమేఘమా


అమృతమున బుట్టితివి యంబుధిని కట్టితివి

సమృధ్ధిగ మునులకెల్ల సత్తువిస్తివి

అమృతాశనుల పీడ లంతరింపజేసితివి

అమృతోపమానచరిత నలరుమేఘమా


తక్షణమే ఆర్తిబాపు దయావృష్టిమేఘమా

నిక్షేపము నీవే మాకు  నీలమఘమా

దక్షతతో లోకశాంతి దాయివగుచు సద్భక్త

రక్షణాదీక్ష నొప్పు రామమేఘమా


ఏమి చెప్పమందువయ్య యీ నాలుక

ఏమి చెప్పమందువయ్య యీ నాలుక యిది
నామాట వినదాయె నారాయణా

అనిశంబును కల్లలే యాడు నాలుక నిను
వినుతించగ వెనుదీయు వెర్రినాలుక
పనవుచుండు రుచులకై పాడునాలుక యిది
తనను తాను గొప్పగ తలచు నాలుక

రామ రామ యన కలసిరాదీ నాలుక ఓ
రామా నామాట వినని రాలుగాయిర
పామరుల పొగడుచుందు పాడునాలుక యిది
తామసించి కల్లలాడు తప్పుడునాలుక

కలహములకు పోయి గ్లాని తెచ్చు నాలుక నా
వలన కాదు దీని దిద్ది బాగుచేయగ
పలుకదురా తారకమీ పాడు నాలుక యిది
పిలుచుటెపుడురా నిన్ను పిచ్చినాలుక

11, ఏప్రిల్ 2021, ఆదివారం

ఇదిగో రామయ్య నీ‌ కెవరు చెప్పిరో కాని

ఇదిగో రామయ్య నీ‌ కెవరు చెప్పిరో గాని

అదనుచూచి నాతప్పులు వెదికేవోహో


కదలివచ్చి నాకై నేను కాలు మోపలేదు భువిని

పదపదమని నీవే నన్ను పంపితి గాని

వదలిపోలేను నిన్ను వద్దన్నా వినకుండా

అదయుడవై పంపినా వంతియె కాదా


నిన్ను మరచి యున్నానని నీకెవ్వరు చెప్పినారొ

అన్నన్నా నమ్మి యడుగు చున్నావు గాని

ఎన్నడైన నిన్ను గాక యెన్నితినో‌ యన్యుని

నన్ను హాస్యమాడు టన్యాయము కాదా


మన మొక్కటి యనుచుందువు మరల తప్పు లెన్నుదువు

పనిగొని వినోదమునకు పలికెదు కాని

నిను నన్నును వేరుచేయు నేరుపుగల వారెవరు

ఇనకులోత్తమ సత్య మింతే‌ కాదా


10, ఏప్రిల్ 2021, శనివారం

సరిలేదు శ్రీహరి

సరిలేదు శ్రీహరి సంకీర్తనమునకు

నరులార మీరిది మరువకుడీ


తొలగించు తాపముల కలహించు కామాదుల

పిలుకుమార్చు కలి పీడడచు

నళినాక్షు నామకీర్తనానంద మెపుడును

కలిగించు నఖిల సుఖంబులను


తుళువలు వలదని.దుర్బోధ లొనరింప

తెలియమిచే దారి తొలగకుడీ

కలిలోన నామసంకీర్తనమునకన్న

కలయ నింకొకదారి కనబడదు


రామ రాఘవ యని ప్రేమతో శ్రీరామ

నామసంకీర్తనము నడుపవలె

మాముధ్దర కృష్ణ మాధవహరి యని

నీమముతో నెపుడు వేడవలె


పాటలు పాడేరో

పాటలు పాడేరో ఆటలాడేరో

ఆటపాట లందున హరినే మరచేరో


పాటలందు మీరు భగవానునే మరచితే

ఆటలాడు పురాకృత మయ్యో మీతో

పాటించి హరిలీలలు పాడితే వేడుకతో

పాటలే మీకు మోక్షప్రదములు కావో


ఆడు వేళ మీరేమో హరిని మరచితే

ఆడునేమో పురాకృత మాటలు మీతో

కూడి నలుగు రాడితే గోవిందుని లీలలు

వేడుకగా హరిమోక్ష మీడే మీకు


అన్ని చోట్ల కృష్ణలీల లాడరే జనులారా

అన్ని చోట్ల రామనామ మాలపించరే

చిన్నపెద్ద లందరిట్లు చేసిరా గోవిందు

డన్ని వేళలందు మీ కండగా నుండడే


విభుడని లోనెఱిగి

విభుడని లోనెఱిగి వీరరాఘవు గొల్చి

యభయము పొందరో యందరును


వీని నుభయప్రదుడైన వాని గొల్వ

బూనక నేల చెడిపోయేరో

దీనబాంధవు డితడు దిక్కిత డేయని

కానని వారిదుష్కర్మ మెంతో


భక్తులందరు తమ భావంబులలో

శక్తికొలది నిల్ప జాలుదురు

ముక్తిచెందగ నుత్తమోత్తమ మీదారి

యుక్త మింకొకదారి యున్నదొకో


రామ రామాయన్న రాముడు హృదయా

రామములోన విరాజిలునే

పామరులైనను పండితులైనను

రామచంద్రుని బిడ్దలే మహిని 


9, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

హరినామమే మరచిరా

హరినామమే మఱచిరా మీకింక

సరివారెవ్వరు పొండయా


శివుడైన చేసేది - పంకజ

భవుడైన చేసేది - ఈరేడు

భువనాల వెలిగేది - మీరే

అవలీలగ మరచిరా


రవికోటినదృశమును

పవనజసంస్తుత్యమును

భవపాశలవిత్రమునే

అవలీలగ మరచిరా


రామా యనిన చాలునే

రాముని తలపే చాలునే

రామనామమే చాలునే

రాముని ఇట్ఞే మరచిరా


ఏమియు నెఱుగ

ఏమియు నెఱుగ నీ నామ మొకటి దక్క

రామా నినే నమ్మితి రక్షించర


కామాది రిపులపై కత్తి దూయు విధము

భూమిని జపతపములు చేయువిధము

పామరత్వమును వదలిపెట్టువిధము

ఏమని చెప్పుదు నించుక యెఱుగను


భాగవతుల జేరి బాగుపడెడు విధము

బాగొప్ప నీపూజ పచరించెడు విధము

నీగొప్ప లోకాన నినదించెడు విధము

నాగేంద్రశయాన నాకెఱుక కావు


వేదముల నెఱుగ విజ్ఞాన మెఱుగను

వాదముల గెల్చు పధ్ధతు లెఱుగను

నీదు మహిమ చాటు నేఱుపు నెఱుగను

నీదయ కొఱకని నేను వేడుదునుఈమందిర మిది నీదే

 ఈమందిర మిది నీదే యిందు విశ్రమించుము

రామా సలక్ష్మణముగ రామామణి సీతతో


హనుమన్న ననుమతింతు మన భరతు ననుమతింతు

జననుతుల శత్రుఘ్న విభీషణుల ననుమతింతు

అనుమతించబో నన్యుల హాయిగా విశ్రమించు

మనఘ రామచంద్ర నామనోమందిరమున


సాకేతమునకే కాదు సకలబ్రహ్మాండములకు

శ్రీకరుడవు పోషకుడవు శ్రీరామచంద్ర

నీకొకింత విశ్రాంతియు లేక బడలుచున్నావే

నీకు విశ్రాంతి నిచ్చి.నేకావలి యుందును


పొద్దుపొయినా వదలక పూజలుచేయను నేను

అద్దమరేతిరి సుప్రభాత మారంభించను నేను

సద్దుచేయక నేను బయట చక్కగ కావలుందును

వద్దువద్దనక నీవు వచ్చి విశ్రమించవే


8, ఏప్రిల్ 2021, గురువారం

పనిగొని నిన్ను నేను భావించున దేమున్నది

పనిగొని నిన్ను నేను భావించున దేమున్నది

వినవయ్య నీతలపు విడచి యుందునా


నీ నామకీర్తనమే నీ గుణ వర్ణనమే

నీ నిర్మలాకృయే నిత్యము నాకు

ధ్యానమందుండునే దాశరథీ నేడు

దేనికని యీప్రశ్న దేవదేవా


అన్ని యవస్థలలోను నన్నితావుల యందు

నన్ని వేళలయందు నాత్మలోపల

సన్నుతాంగ నిన్నే క్షణమెడబాయక

యెన్ని కీర్తించుట నెఱుగ వొక్కో


భావనాతీత నిను భావించు వాడనని

భావించి మురియునా వ్యవహారము

నీవు నవ్వుతాలుగా నేడు ప్రశ్నింతువో

భావజజనక రామ వందనాలు 

హాయి రామభక్తి మాకు తాయిలా లెందుకు

హాయి రామభక్తి మాకు తాయిలా లెందుకని

మాయలకు లొంగరు మహిని రామభక్తులు 


తాయిలాలిచ్చి ఓట్లు దండుకోగల రేమో

తాయిలాలిచ్చి పదవి దండుకో గలరేమో

తాయిలాలిచ్చి హరి దాసులను  కొనలేరు

హాయి రామభక్తి యని హరిదాసు లుందురు


తాయిలాలిచ్చి తప్పులు దాచిపెట్ట గలరేమో

తాయిలాలిచ్చి సతుల మాయచేయగల  రేమో

తాయిలాలిచ్చి హరి దయను మీరు  కొనలేరు

హాయిగా రామభక్తి యందించును హరిదయ


తాయిలాలిచ్చి సభల దర్జా చాటగల రేమో

తాయిలాలిచ్చి దండధరుని మీరు కొనలేరు

తాయిలాలిచ్చి మోక్షద్వారమును చొరలేరు

హాయిగా రామభక్తి యందించును మోక్షము

చిల్లరమల్లర చేతలు


చిల్లరమల్లర చేతలు ని న్నల్లరిపాలు చేయును
అల్లరిపడే చేతలేల హాయిగ రాముని సేవించర

చిల్లరమల్లర మాటలు ని న్నల్లరిపాలు చేయును
అల్లరిపెట్టే మాటలేలర  హాయిగ రామా రామా యనర


చిల్లరమల్లర చూపులు ని న్నల్లరిపాలు చేయును
అల్లరిచేసే చూపు లనింక హాయిగ రాముని పైన నిల్పర

చిల్లరమల్లర బుధ్ధులు ని న్నల్లరిపాలు చేయును
అల్లరిపడగ నేల బుధ్ధిని హాయిగ రామునకే యర్పించర

చిల్లరమల్లర రాతలు ని న్నల్లరిపాలు చేయును
అల్లరిపెట్టే రాతలేలర  హాయిగ రాముని గూర్చి వ్రాయర


చిల్లరమల్లర స్నేహాలు ని న్నల్లరిపాలు చేయును
అల్లరిపెట్టే స్నేహాలేల హాయిగ రాముని స్నేహముండగ

చిల్లరమల్లర బంధాలు ని న్నల్లరిపాలు చేయును
అల్లరిపెట్టే బంధాలేల హాయిగ రాముని అండ చేరర

చిల్లరమల్లర వృత్తులు ని న్నల్లరిపాలు చేయును
అల్లరిపెట్టే వృత్తులేలర హాయగు రామదాస్య ముండగ

చిల్లర మల్లర కొలువులు ని న్నల్లరిపాలు చేయును
అల్లరిపెట్టే కొలువులేలర హాయిగ రాముని కొలువుండగను

చిల్లరమల్లర పూజలు ని న్నల్లరిపాలు చేయును
అల్లరిపెట్టే పూజలేలర హాయిగ రాముని పూజించుముర

చిల్లరమల్లర ఆశలు ని న్నల్లరిపాలు చేయును
అల్లరిపెట్టే ఆశలేలర ఆశించర శ్రీరాముని కృపను

చిల్లరమల్లర గురువులు ని న్నల్లరిపాలు చేతురు
అల్లరిపెట్టే గురువులేలర ఆరాముని గురువనుకొనర

చిల్లరమల్లర విద్యలు ని న్నల్లరిపాలు చేయును
అల్లరిపెట్టే విద్యలేలర హాయగు రామవిద్య యుండగ

చిల్లరమల్లర యోగాలు ని న్నల్లరిపాలు చేయును
అల్లరిపెట్టే యోగాలేలర హాయగు రామయోగ యుండగ

చిల్లరమల్లర సంపదలు ని న్నల్లరిపాలు చేయును
అల్లరిపెట్టే సంపదలేల హాయగు రామరత్న ముండగ

చిల్లరమల్లర బేధాలు ని న్నల్లరిపాలు చేయును
అల్లరిపెట్టు విబేధాలేలర అందరు రాముని వారై యుండగ

రాముడు లోకాభిరాముడు

రాముడు లోకాభిరాముడు మన
రాముడు సీతారాముడు

సుగుణాకరుడీ రాము డితడు
జగదీశ్వరుడు దేవుడు
తగనివిరోధము దాల్చు నసురుల
తెగటార్చెడు ఘన దీక్షగలాడు

జనహితైషుడీ రాము డితడు
మునిజననుతుడు దేవుడు
ఇనకులేశుడై యిలలో వెలసిన
వనజాక్షుడు హరి భక్తవరదుడు

ధర్మావతారుడు రాము డితడు
నిర్మలచరితుడు దేవుడు
మర్మము తెలియని మనసుగలాడు
కర్మానుబంధవిఘటనకారుడు


హరిని జూడరే

హరిని చూడరే శ్రీహరిని చూడరే వాడు

ధరకు శ్రీరాముడై దయచేసెనే


హరిని చూడరే వా డందరి మేలుదలచి

నరుడై జీవించగ నడచివచ్చెనే

పరమాత్ముడై గూడ నరమాత్రుడాయెనా

హరిని తానన్నదే మరచి యుండునే


హరిని చూడరే వాడు సురవైరి గణముల

పరిమార్చి యసురేశు బట్టిచంపెనే

సరిసిజాసనుడు పొగడ శంకరుడు పొగడగ

నరుడ దాశరథి నని నగుచు బల్కెనే


హరిని చూడరే వాడు భక్తులందరకు నెపుడు

వరదుడై యుండునే పరమప్రీతితో

కరుణతో భక్తులకు కైవల్య మిచ్చునే

హరిని నేననుచు నగవు తెరల బల్కునే


పలుకరో . . . .

పలుకరో యినకులతిలక శ్రీరామ యని

పలుకరో సద్భక్తవరద శ్రీహరి యని


పలుకరో సురగణప్రార్ధిత హరి యని 

పలుకరో దశరథవంశవర్ధన యని

పలుకరో శివచాపభంజక రామ యని

పలుకరో జానకీప్రాణనాయక యని


పలుకరో కాననవాసదీక్షిత యని

పలుకరో విదళితబహుదనుజగణ యని

పలుకరో సుగ్రీవ భయవినాశక యని

పలుకరో పౌలస్త్యవంశనాశక యని


పలుకరో నినుచాల భక్తి గొల్చెదమని

పలుకరో కైవల్యపదము వాంఛింతుమని

పలుకరో యన్యదైవముల నెంచబోమని

పలుకరో శ్రీరామ పాహిమాం పాహియని


7, ఏప్రిల్ 2021, బుధవారం

రామనామము చేయరా

 రామనామము చేయరా రామనామము చేయరా

రామనామము చేసి పొందగ రాని దేమియు లేదురా


రాజయోగము లున్నను గ్రహము లొప్ప కున్నవా

రాజయోగము నీకు కూర్చగ రామనామము చాలురా


నాగబంధము.లట్టుల రాగద్వేషము లున్నవా

రాగద్వేషము లణచి వేయగ రామనామము చాలురా


తామసత్వము వదలగ తరము కాక యున్నదా

తామసత్వము తరిమి వేయగ రామనామము చాలురా


పామరత్వము వీడగ వలనుగాక యున్నదా

పామరత్వము తొలగ జేయగ రామనామము చాలురా


కామితార్ధము లున్నవా రామనామము చేయరా

కామితార్ధము లన్ని యీయగ రామనామము చాలురా


ఏమి రా భవసాగరం బెట్లు దాటుదు నందువా

ఈమహాభవసాగరమున రామనామమె నౌకరా

6, ఏప్రిల్ 2021, మంగళవారం

దశరథనందన దాశరథీ

 దశరదనందన దాశరథీ జయ

దశముఖమర్దన దాశరథీ


కరుణాసముద్ర కల్యాణగాత్ర

దరహాసవదన దాశరథీ

పరమేష్ఠినుత పరమేశనుత భవ

తరణైకనౌకా దాశరథీ


శరనిథిబంధన సత్యపరాక్రమ

తరణికులేశ్వర దాశరథీ

పరమగంభీర పరమోదార సుం

దరతరవిగ్రహ దాశరథీ


మునిగణచర్చిత హనూమదర్చిత

దనుజాంతక హరి దాశరథీ

జనకసుతావర వరసుగుణాకర హే

ధనుష్మదగ్రణి దాశరథీ


4, ఏప్రిల్ 2021, ఆదివారం

రామా రామా రామా యనరాద టయ్యా

రామా రామా రామా యనరాద టయ్యా ఈ
రాముడు నావా డనరాద టయ్యా

రాముడే రక్షకు డనరాద టయ్యా ఈ
రాముడే నాతో డనరాద టయ్యా
రాముడే పోషకు డనరాద టయ్యా ఈ
రాముడే జీవన మనరాద టయ్యా

రాముడే కేశవు డనరాద టయ్యా ఈ
రాముడే శంకరు డనరాద టయ్యా
రాముడే గణపతి యనరాద టయ్యా ఈ
రాముడే బ్రహ్మం బనరాద టయ్యా

రాముడే వరదుం డనరాద టయ్యా ఈ
రాముడే మోక్షదు డనరాద టయ్యా
రాముడే జనకుం డనరాద టయ్యా ఈ
రాముడే దిక్కన రాదటయ్యా


3, ఏప్రిల్ 2021, శనివారం

రామా నినే నమ్మితి

రామా నినే నమ్మితి నిక  రక్షించుట నీవంతు

సామాన్యుల నుధ్ధరించు సద్వ్రతమే సాగించు


రాముడే సకలలోక రక్షకుడని చాటితిని

రాముడే శరణమని రచ్చరచ్ఛ చేసితిని

నామాట వమ్ముచేసి నవ్వులపాల్చేయక

రామా రక్షించవయ్య రాజీవలోచన


కామారినుతుడ వని కడులెస్సగ చాటితిని

స్వామి నీకు యముడైన చాలవెఱచు నంటిని

రామా యనువారికెల్ల రక్షణ కలదంటిని

నామాట నిలబెట్టుట నాతండ్రీ నీవంతు


ఇపుడు వచ్ఛి నీవు రక్షించకున్నా వనుకో

కపటివైపోదు వీవు కల్లలగు నామాటలు

కృపణులైన జనులేవో విపరీతము లాడనేల

నృపకులోత్తమ రామ నేడే రక్షించ వయ్య


2, ఏప్రిల్ 2021, శుక్రవారం

పాహిపాహి శ్రీరామ పతితపావన

పాహిపాహి శ్రీరామ పతితపావన

పాహి శ్రీజానకీవర జనార్దన


పాహిపాహి అతిలోకమోహనాకార

పాహి కారుణ్యధామ పరమోదార

పాహి జగదీశ భవబంధనవిదార

పాహిమాం పాహిమాం భక్తమందార


పాహిపాహి సుజనసంభావితాకార

పాహి యోగిరాజహృద్భవనసంచార

పాహి పాపాంధకారభాస్కరాకార

పాహిమాం పాహిమాం భక్తమందార


పాహిపాహి లోకైకపావనాకార

పాహి రఘువీర పతితపావనాకార

పాహి గర్వితామరారివంశసంహార

పాహిమాం పాహిమాం భక్తమందార


31, మార్చి 2021, బుధవారం

రామనామముద్రాంచితమైన రమ్యమైన ఒక పాట

రామనామముద్రాంచితమైన రమ్యమైన ఒక పాట
పామరులైనా పండితులైనా పరవశమందే పాట

పదముపదమున మధువులూరగ కదమును త్రొక్కే పాట
ముదమున సుజనులు కలసిపాడ మునుకొను నట్టి పాట
విదితయశుడు శ్రీరామచంద్రుని విజయము తెలిపే‌ పాట
ఇది కద పాట ఇంపగు పాటని ఎల్లరు పొగడే‌ పాట

అందరు కలిసి పాడే‌పాట అందమైన ఒక పాట
బృందారకసందోహమునకును వేడుకగొలిపే‌ పాట
చందమామకన్నను చల్లని జానకిపతిపై పాట
వందనీయుడు రామచంద్రుడు భళియని మెచ్చే‌ పాట

సాటిలేని శ్రీరామచంద్రుని చక్కగ పొగడే పాట
మేటిభావము తేటమాటల మెఱిసే చక్కని పాట
పాడరా ఓ సోదరా అట్టి పలుకులున్న ఒక పాట
ఆడవే ఓ చెల్లెలా ఆ అందాల పాటకు ఆట


22, మార్చి 2021, సోమవారం

ఇంకెవరున్నా రెల్లర కావగ

ఇంకెవరున్నా రెల్లర కావగ
శంకలేని నిను శరణుజొచ్చితి

నిలకడలేని చిలిపికోతులను
బలమగు సేనగ నిలిపిన వాడ
తలపడి దైత్యుల గెలిచిన వాడ
కలికి దొరకితిని కావగ రార

ఎవరిని నమ్మి యేమి లాభము
చివరకు నీవే జీవుల నెపుడును
భవసర్పపరిష్వంగమునుండి
ఇవల కీడ్చవలె నెప్పటి కైనను

భూవలయమున పుట్టినవారికి
దేవతలకును దేవేంద్రునకు
నీవే దిక్కని నేనెఱుగుదును
కావగ రావయ్య కరుణగలాడ


21, మార్చి 2021, ఆదివారం

గుడిలోని దేవుడివా

గుడిలోని దేవుడివా గుండెలోని దేవుడివా
అడిగినానని నీవేమీ అనుకోవద్దు

ధనవంతుల దేవుడివా గుణవంతుల దేవుడివా
మునిజనుల దేవుడివా జనులందరి దేవుడివా
అనుమానము తీర్చ రావయ్యా దేవుడా
మనసు తేటపరచ రావయ్య మంచి దేవుడా

కరుణగల దేవుడివా కష్టమెఱుగు దేవుడివా
వరములిచ్చు దేవుడివా బరువుబాపు దేవుడివా
మరి యెందుకు వినవు నా మాట దేవుడా
మరియాదను నిలుపరావయ్య మంచిదేవుడా

భక్తవరుల దేవుడివా భవరోగుల దేవుడివా
శక్తినిచ్చు దేవుడివా ముక్తినిచ్చు దేవుడివా
త్యక్తరాగుడను నన్ను తలచవేమి దేవుడా
రక్తితో కొలుతు నిన్ను రాముడా నాదేవుడా

రాఘవ రాఘవ

రాఘవ రాఘవ రాజలలామా

నీ ఘనతను పాడ నేనిట లేనా


ధీరవరేణ్యుడ వందురా అది తెలియని వా రుండ రందురా

వీరాగ్రణివని యందురా సరివీరులు నీకు లేరందురా

మారజనకుడ వందురా శతమన్మథాకృతి వీవందురా

కారుణ్యాంబుధి వందురా అటు కాదను వారు లేరందురా


జగదీశ్వరుడ వీ వందురా ముజ్జగముల పోషింతు వందురా

సుగుణాకరుడ వీ వందురా కడు సూక్ష్మబుధ్ధివి నీ వందురా

విగతరాగుడ వీ వందురా శుభవితరణశీలి వీ వందురా

సగుణబ్రహ్మాకృతి వందురా హరి చక్రాయుధుడ వీ వందురా


భక్తపాలకుడ వీ వందురా జనవంద్యచరితుడ వీ వందురా

భక్తితో సేవించు వారల భవ బంధములూడ్చెద వందురా

ముక్తిప్రదాత వీ వందురా నిను మ్రొక్కి తరించెద నందురా

శక్తి కొలది కీర్తింతురా ఇక జన్మము లేకుండ చేయరా


20, మార్చి 2021, శనివారం

రాముడా జానకీరాముడా

రాముడా జానకీరాముడా పట్టాభిరాముడా నన్నేలు రాముడా
రాముడా లోకాభిరాముడా కారుణ్యధాముడా నా శ్రీరాముడా

మ్రొక్కుబడి దండమును పెట్టిదేవున కేము మిక్కిలి సద్భక్తి పరుల మం చందురే
చక్కగా మనసులో నిక్కువంబుగ నేను సర్వాత్మనా నిను కొల్చుచుందునే
అక్కటా నేనేమొ భక్తిహీనుడనంట అరయ వీరన మహా భక్తులట రాముడా
వెక్కిరింతలు చేయు వీరిబారిన బడిన వేళ రక్షించుమో రాముడా రాముడా

అయిన వారు కానివార లందరును ననుగూర్చి అడ్దదిడ్దములనే పలుకుచున్నారయా
దయమాలి నీవేమొ మాటాడ కున్నావు తగునని నీకెట్లు తోచుచున్నదో
భయదములు హృదయశూలాయమానములగు పలుకులే నెటులోర్చి బ్రతుకుదును రాముడా
జయమొసగు వాడవని పేరున్న వాడవే జయమునా కొసగవే రాముడా రాముడా

పదునాల్గు లోకాలు పాలించువాడవే పతితపావనుడన్న బిరుదున్న వాడవే
నదులన్నిటిని సాగరము పొదవుకొనునట్లు నానాజీవులను చేర్చుకొందువే
మదిలోన నేకోరు నది నీకు తెలియదా మరి యేల యెఱుకలే దన్నట్టు లుందువో
ఇదినీకు పాడియే యెంత ప్రార్ధించినను ఇసుమంత వినవేమి రాముడా రాముడా


19, మార్చి 2021, శుక్రవారం

పట్టాభిరాముని నామము

పట్టాభిరాముని నామము - ఇది పతితపావననామము
పట్టుబట్టి ధ్యానించేవో ఆ పరమపదము నీ స్వంతము

సుజనుల హృదయము లందుండి ఇది శోభిల్లుచుండెడి నామము
కుజనుల బ్రతుకుల కన్నిటికి - ఇది కులిశము గానుండు నామము
ప్రజలకు ధర్మము బోధించి -ఇది రక్షించుచుండెడి నామము
విజయరాఘవుని నామము - ఇది విజయము లిచ్చే నామమము

కామారి మెచ్చిన నామము - ఇది కామము నణచే నామము
ప్రేమను పంచే నామము -ఇది వివేక మొసగే నామము
భూమిజనుల భవబంధముల -నిది ముక్కలుచేసే నామము
శ్యామలాంగుని నామము -ఇది శాంతము నొసగే నామము

దాంతులు కొలిచే నామము -ఇది ధర్మస్వరూపుని నామము
అంతోషములకు మూలము -ఇది జయశుభదాయక నామము
భ్రాంతుల నణచే నామము -ఇది రామచంద్రుని నామము
శాంతము నిచ్చే నామము -ఇది జానకిరాముని నామము

15, మార్చి 2021, సోమవారం

రామనామం రామనామం

రామనామం రామనామం భూమిని నింగిని మ్రోగే నామం
రామనామం రామనామం  రక్తిని ముక్తిని కూర్చే నామం

విన్నకొద్దీ వినాలనే ఒక వేడుకపుట్టే రామనామం
అన్నకొద్దీ అనాలనే ఒక ఆతృతపుట్టే రామనామం
అన్నా విన్నా మనసుల్లో వెన్నెలనింపే రామనామం
చిన్నా పెద్దా అందరికీ చేరువ యైన రామనామం

అందరిచెవులను వేయాలని ఆశపుట్టే రామనామం
అందరి కూడి పాడాలని ఆశ పుట్టే రామనామం
అందరి కోరికలను తీర్చే అద్భుతమైన రామనామం
అందరి బ్రతుకులు పండించే అద్భుతమైన రామనామం

గాలిపట్టికి బ్రహ్మపదాన్నే కరుణించినదీ రామనామం
నేలను చక్కగ ధర్మపధాన్ని నిలబెట్టినదీ రామనామం
వేలమందికి కైవల్యాన్ని వితరణచేసెను రామనామం
కాలాతీతం రమణీయం కమనీయం మన రామనామం

12, మార్చి 2021, శుక్రవారం

శ్రీరామనామం చేయండీ

శ్రీరామనామం చేయండి మీరు చింతలన్ని పారద్రోలండి

శ్రీరాముడే మీకు చేయందించగ ఘోరభవాంబుధి దాటండి


రామరామా యని రామనామము చేయ కామక్రోధములు కడబట్టును

రామరామా యని రామనామము చేయ రాలిపోవును పాపకర్మములు

రామరామా యని రామనామము చేయ రారు మీజోలికి యమభటులు

రామరామా యని రామనామము చేయ రాము డిచ్చును మీకు సద్గతులు


రామునకు సాటి దైవమే లేడని రామచంద్రుని నమ్మి కొలవండి

రామునకు సాటి దైవమే లేడని ప్రేమతో లోకాన చాటండి

రామునకు సాటి దైవమే లేడని భూమి నంద రెఱుగ చాటండి

రామునకు సాటి దైవమే లేడని రామకీర్తిని దెసల నించండి


శ్రీరామనామము చేసెడి వారల శీలము త్రైలోక్యసంపూజ్యము

శ్రీరామనామము చేసెడి వారిని చేరుదు రందరు దేవతలు

శ్రీరామనామము చేసెడి వారలు చెందరెన్నటికిని దుర్గతులు

శ్రీరామనామము చేసెడి వారలు చేరుట తథ్యము వైకుంఠము


11, మార్చి 2021, గురువారం

చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనుచు శ్రీరామనామం చేయండి
శ్రీరామ నామ భజనచేయుట లోన చెప్పలేని సుఖము కలదండి

చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం చిత్తజగురుని శుభనామం
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం జీవిని రక్షించు శుభనామం
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం చిత్తశాంతిని కూర్చు శుభనామం
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం జేజేలు సేవించు శుభనామం

చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం ఆ యముడి పీడయె వదలగను
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం మీ యింట శుభములు పండగను
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం చేయెత్తి జనులెల్ల మ్రొక్కగను
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం మీ‌యాశ లన్నియు తీరగను

చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం చింతలన్నియు తీరి పోవగను
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం సిరులన్నియు వచ్చి వ్రాలగను
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం మాయలన్నియు చెదరిపోవగను
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం హాయి మీలో నిండిపోవగను

చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం చేసెడి వారిదె భాగ్యమని
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం శివప్రీతి కరమైన నామమని
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం సీతమ్మ కది ప్రాణప్రదమని
చేయండి చేయండి శ్రీరామనామం చేసిన కలుగును మోక్షమని

10, మార్చి 2021, బుధవారం

చాలు రామనామమే చాలనరాదా

చాలు రామనామమే చాలనరాదా మాకు
మేలు రామభజనమే మేలనరాదా

చాలు రామనామమని మేలు రామభజనమని
యీలోకపు జనావళి కిదే చాటరాదా
నేల నాల్గు చెఱగులను నించి రామనామమును
నేల నింగి మ్రోయ భజన నెఱుపగ రాదా

ఈ రామనామమేగా హితకరమని యనరాదా
యీరేడు లోకంబుల నేలునన రాదా
దారుణభవదుఃఖహరము శ్రీరామనామమనుచు
నోరారా సత్యమే నుడువగ రాదా

నామమే నామ్నియనుచు నామ్నియే నామ మనుచు
రామనామమంటే శ్రీరాము డన రాదా
రామనామభజనపరులు రామునే పొందెదరని
రామభక్తియే మోక్షప్రదమన రాదా

5, మార్చి 2021, శుక్రవారం

వద్దేవద్దు

భగవంతుడా నీ పావననామము పలుకని నాలుక వద్దేవద్దు

నిగమవినుత నిను హాయిగ పొగడ నేర్వని నాలుక వద్దేవద్దు


ఊరుగాయలు కూర లూరక మెక్కుచు నుండెడు నాలుక వద్దేవద్దు

ఊరి జనులతోడ నిచ్చకములాడు చుండెడు నాలుక వద్దేవద్దు

వారి వీరిని పొగడి పొట్టకు పెట్టుచు బ్రతికెడి నాలుక వద్దేవద్దు

ధారాళముగ కల్ల బొల్లి కథలల్లుచు తనిసెడు నాలుక వద్జే వద్దు


అదికోరి యిదికోరి యందరు వేల్పుల నర్ధించు నాలుక వద్దేవద్దు

పదునైనమాటల పదుగుర నొప్పించు పాపిష్టి నాలుక వద్జేవద్దు

విదుల తప్పులనెంచి నిరతము పనిగొని ప్రేలెడు నాలుక వద్దేవద్దు 

మదిలోని విషమును మృదువాక్యముల గప్పు మాయల నాలుక వద్దేవద్దు


శ్రీరామభక్తులతో చేరి భజనలు చేయని నాలక వద్దేవద్దు

శ్రీరామచంద్రుని చక్కగ సన్నుతి చేయని నాలుక వద్దేవద్దు

శ్రీరామ యనుటకు సిగ్గుపడుచునుండు చిత్రపు నాలుక వద్దేవద్దు

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యనుచుండు సింగారి నాలుక ముద్దేముద్దుఅందమైన రామనామము

 అందమైన రామనామ మందుకోండి

సందడిగా రామభజన సాగించండి


రామ రామ రామ యని రసన రేగి పాడగా

ప్రేమమయుడు హరికై చెలరేగి యాడండి

రామనామ ప్రియులైన సామాన్యు లందరును

మీమీ యాటలపాటల మిగుల మురియగ


పగలు రేయి యను మాటను పట్టించుకొనకుండ

భగవంతుని సుగుణములను పరిపరి విధములుగ

సొగసుగా వర్ణించుచు సుందరాకారునకై

జగమెల్లను మెచ్చునటుల సంతోషముగా


ఆలస్యము దేని కండి యందుకోండి తాళములు

మీలో యొకడై మారుతి మీతో జతకలియగ

నేల మీద వైకుంఠము నిక్కముగ తోచగ

వైళమ సద్భక్త వరులు పాడగరండీ


శివదేవు డుపాసించు చిన్నిమంత్రము

శివదేవు డుపాసించు చిన్నిమంత్రము
భవతారకమైనట్టి పరమమంత్రము

పలుకునట్టి పెదవులపై కులుకుచు నీమంత్రము
తులలేని సంపదలే చిలకరించును
తలచునట్టి మనసులోన కులుకుచు నీమంత్రము
కొలువుదీర్చు నేవేళ కోదండరాముని

మునిమానసమోహనుని మోక్షప్రదాయకుని
కనులకు చూపించు నిది కాంక్షతీరగ
ధనధనేతరముల నిచ్చు దబ్బరమంత్రంబు
పనుయేమి మనికిదేను పరమమంత్రము

నిక్కువమగు మంత్రము నిరుపమాన మంత్రము
దిక్కుచూపు మంత్రము దివ్యమంత్రము
ఒక్కడగు పరమాత్ముని యొద్దజేర్చు మంత్రము
అక్కజమగు రామనామ మనెడు మంత్రము

 

3, మార్చి 2021, బుధవారం

చాలు రాము డొక్కని సాంగత్యము

చాలు రాము డొక్కని సాంగత్యము మనకు
చాలు రామనామ మనే సన్మంత్రము మనకు

చాలు రామకథామృతము శ్రవణసౌఖ్యమునకు
చాలు రామనామసుధ నాలుకలు తనియగ
చాలు రామని దర్శనము చక్షువులున్నందుకు
చాలు రామగుణగానము జన్మము తరింపగ

చాలు మనకు రామభక్త జనులతోడి నెయ్యము
చాలు మనకు రామక్షేత్ర సందర్శనభాగ్యము
చాలు మనకు రామధ్యాన సదాచార మొక్కటి
చాలు మనకు రాముని దయ జన్మ మెత్తి నందుకు

చాలు చాలు జననమరణ చక్రములో తిరుగుట
చాలు చాలు భయదసంసారజలధి నీదుట
చాలు చాలు నరులార చాలు మనకు రాముడు
చాల మంచివాడు వాని సంసర్గమె మోక్షము


2, మార్చి 2021, మంగళవారం

ఏమాట కామాట

 ఏమాట కామాటయే చెప్పవలెను

రామనామ మొకటే రక్షించును


రక్షించనేరవు ద్రవ్యనిధుల గనులు

రక్షించనేరవు రాజ్యాధికారాలు

రక్షించనేరరు రమణులు బిడ్డలును

రక్షించునే కాక రామనామము


పరమెట్లు లిచ్చును బహుగ్రంథపఠనము

పరమెట్లు లిచ్చును బహుదేవపూజనము

పరమెట్టు లిచ్చును బహుక్షేత్రదర్శనము

పరము రామనామము ప్రసాదించును


దీపముండగానే దిద్దుకో యింటిని

యూపిరుండగానే శ్రీపతిని వేడుము

ఆపకుండ చేయుమా హరి రామనామము

కాపాడు రామనామ ఘనత నిన్ను


28, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

శివుడు మెచ్చిన నామమే

శివుడు మెచ్చిన నామమే చేయవయ్యా నీవు

భవజలధి దాటి బయటపడుదు వయ్యా


శివుని కన్న గురు వెవడు చెప్పవయ్యా మున్ను

శివుడు రామమంత్రమును శ్రేష్ఠమనుచును

వివరించిన సంగతిని విస్మరించి ఏవేవే

వివిధమంత్రములను జేయు వెఱ్ఱి యేల


కాశి చేరి కనుమూసెడు ఘనులకు చెవిలోన

నీశానుడు రామ మంత్ర మెసగ నిచ్చునే

మానవులకు భవతారక మంత్రమదే కాన

మానక నది చేయుటే మంచి పధ్ధతి


శివుడు తా నెపుడు జేయు శ్రీరామ నామమే

పవలు రేలు జేయవలయు భక్తిమీఱగ

భవము గివము మిమ్మింక బంధించజాలదు

చివరి జన్మ మిదే యగును శివుని యాన


రామా యివియే మా విన్నపములు

రామా యివియే మా విన్నపములు రక్షించగ వేగ రావే

రామా సీతారామా తారకనామా నీవే దిక్కు 


శ్రీరఘురామా సీతారామా కారుణ్యధామా దయతో

ఘోరభవాంబుధి దాటించి మమ్ము గొబ్బున రక్షించవయ్యా

మీఱక మేము నీ నామమునే మిక్కిలి సంతోషముతో

తీరికలేదని వంకలు పెట్ఠక తిన్నగ చేసెద మయ్యా


నిరతము మేము చేసెదమయ్యా నీనామము నేమఱక

సరగున వచ్చి రక్షించవయ్యా జానకిరమణా రామా

పరమదయాళో పట్టాభిరామా పతితపావన నామా

మరి వేరు దిక్కే లేదని మేము మనసున నెఱిగితి మయ్యా


కామితవరదా కరిరాజరక్షక మామా దోసంబు లెల్ల

నేమనుకొనక యిట్టేమన్నంచి మామంచియే లోనెంచి

పామరులము మేమెల్లరము నీ పాపలమని మదినెంచి

రామచంద్ర కరుణారససాంద్ర రక్షించ రావయ్య వేగ


వందన మో హరి

వందన మో హరి వందనము జగ

ద్వందిత చరణా వందనము


వాసుదేవ హరి వందనము వాసవాదినుత వందనము

దాసపోషక వందనము దశరథనందన వందనము

భాసు‌రకీర్తీ వందనము పావనచరిత వందనము

కోసలేశ్వర వందనము కోదండపాణి వందనము


నరపతిశేఖర వందనము నళినదళేక్షణ వందనము

నిరుపమగుణనిథి వందనము నిర్భరతేజ వందనము

పరమసులభ హరి వందనము భక్తవత్సల వందనము

ధరాత్మజావర వందనము దానవమర్దన వందనము


కామారిప్రియ వందనము సామీరిప్రియ వందనము

కోమలగాత్ర వందనము కువలయేశ్వర వందనము

కామితవరద వందనము కారుణ్యాలయ వందనము

రామరామ హరి వందనము రాజీవానన వందనము


27, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

రా‌రా మోహనకృష్ణ

రారా మోహనకృష్ణ రారా

రారా జగదీశ


రారా దనుజుల మదమణచిన శ్రీరామప్రభు రారా

రారా వారే రాజులైరి భూభారమణచ రారా


రారా మునులే వలచిన మోహన రామాకృతి రారా

రారా సతులై వారే నేడు విరాజల్లగ రారా


రారా భక్తజనావన రారా రార మహోదారా

రారా మోక్షవితరణశీలా రార దయాకరా


రారా బృందావనసంచారా రార మనోహరా

రారా సంతతధర్మవిచారా రారా రఘువీరానీవాడనే కాని

నీవాడనే కాని పైవాడ గాను

రావయ్య వేగ రక్షింప గాను


రవిశశిలోచన రాజలలామ

కువలయపోషణ కుమతివిరామ

భవబంధమోచన పట్టాభిరామ

అవధారు దేవ అయోధ్యరామ


స్తవనీయచరిత జానకిరామ

పవమానాత్మజభావిత రామ

ధవళేక్షణ హరి దశరథరామ

నవనీతహృదయ నాతండ్రి రామ


ఇనవంశోత్తమ ఈశ్వర రామ

మునిజన మానస మోహనరామ

ధనుష్మదగ్రణి దనుజవిరామ

నను కాపాడవె నాతండ్రి రామ


24, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

ఇంతకు మించి

ఇంతకు మించి ఏమి చెప్పేది ఇంతే నాకు తెలిసినది

అంతా రామమయమీ జగ మంతా రామమయము


రామా రామా అన్నావా రాముడు చేరువ అయ్యేను

రాముని నమ్మి యున్నావా రాముడు నీకై నిలిచేను

రాముని ప్రేమగ కొలిచావా రాముడు ప్రేమ చూపేను

రామా శరణం అన్నావా రాముని రక్షణ కలిగేను


రాముని చరితము చదివావా కామితంబు లీడేరేను

రాముని కీర్తిని నుడివావా భూమిని కీర్తి నిలిచేను

రాముని నామము చేసావా రాముని దయ నీ కబ్బేను

రాముని ధ్యానము చేసావా బ్రహ్మానందము కలగేను


రామతీర్ధములు తిరిగేవా రాముడు నిన్ను మెచ్ఛేను

రామభక్తులను చేరావా రామతత్త్వ మెఱుకయ్యేను

రామతత్త్వ మెఱుకయ్యేనా రాముని వాడ వయ్యేవు

రాముని వాడ వయ్యావా రాముని సన్నిధి చేరేవు


23, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

ఏమందు నేమందును

ఏమందు నేమందు నింకే మందును

రామయ్యా చెప్పవయ్య ప్రాణనాథ


నిదురంటే నేను నిన్ను వదలి యుండు టంటే

నిదురయే వలదందును నిశ్చయంబుగా


పనులంటే నిన్ను మరచి పరువులెత్తు టంటే

పనులేవీ చేయనందు పరమాత్ముడా


చదువంటే నీఘనతను చాటలేనిదైతే

చదువెందుకు వలదందును సర్వేశ్వరా


అన్నమునకు నీ వన్యుల నర్ధించు మంటే

అన్నమెందుకు వలదు పొమ్మందు నయ్యా


ఇతర దేవతలు వరము లిత్తుమురా యంటే

మతి లేదా హరిభక్తుడ మరలు డందును


పురాకృతము వలననే పుట్టినా వీవంటే

హరిసేవ కొఱకు పుట్టితి నంతే యందును


హరిగొప్పా శివుడుగొప్పా యనెడు వారితో

హరిహరులకు బేధ మేమి యెఱుగ నందును


22, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

శ్రీకరమై శుభకరమై

శ్రీకరమై శుభకరమై శ్రీరామనామము

లోకముల నేలుచుండు గాక చక్కగ


ఎంత కాల మాకాశ మీయుర్వియు నుండునో

ఎంత కాల ముందురో యినుడు చంద్రుడు

ఎంత కాల మీసృష్టి యీశ్వరాజ్ఞ నుండునో

అంత కాల ముండు గాక అతిశయంబుగ


ఎంత కాల ముర్విపై నీజలధులు వనములును

జంతుతతియు నుండునో యంతకాలము

నెంత కాల మా శేషుడు నీవసుధను మోయనో

యంత కాలముండు గాక సంతోషముగ


ఇంత కాల మని యేమి యీశ్వరుని సత్కీర్తికి

ఇంత కాల మని యేమి యీశ్వరునకును

ఇంత కాల మని యేమి యీరామ భజనమునకు

సంతతము వెలుగు గాక సజ్జనేప్సితమై


20, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

పరాకుపడితే ఎట్లాగయ్యా

పరాకుపడితే ట్లాగయ్యా పట్టాభిరామయ్యా నీవు

బిరాన రక్షించాలి గదయ్యా వీరరాఘవయ్యా


కౌసల్యాసుఖవర్ధన నీవు కరుణాళుడవయ్యా

దాసులసేమమ మరువరాదురా దశరథరామయ్యా

దోసములెంచక దాసులనేలగ దోర్బలరామయ్యా

గాసినిబెట్టే కలిని తరుమగా గమ్మనరావయ్యా


ఆనా డందరు రాకాసులనే నణచితి ననకయ్యా

ఈనా డెందరు రాకాసుల కిల యిరవో కనవయ్యా

నానాబాధలపాలై ధర్మము నలుగుట కనవయ్యా

మానవనాథా నీభక్తులగతి మానక కనవయ్యా


దైవతగణముల పరువునిలుపగ త్వరగ రావయ్యా

దైవద్రోహుల నణచగ రారా తండ్రీ రామయ్యా

భావాతీతప్రభావాదేవా పరుగునరావయ్యా

నీవేదిక్కని నమ్మిన వారిని కావగరావయ్యా


ఓ రసనా పలుకవే

ఓ రసనా పలుకవే శ్రీరామ మంత్రమే

ఈరేడు లోకాల నేలు మంత్రమే


ఇంత గొప్ప మంత్రమే యిలలోన లేదందుదు

ఇంతింతనరాని చవుల నెసగుచుండు నందురు

సంతోషముగ శివుడే సదానిలుపు రసనపై

అంతకంటె నుత్తమం బగున దేముండు


ముక్కు క్రింది గోతిలో ముచ్చటగ కూరుచుండి

అక్కర లేనట్టి కబురు లాడుచున్న ఫలమేమి

చక్కగా నీవు రామచంద్రుని శుభనామ

మెక్కుడుగా చవిగొనుచు నిక్కరాదటే


హేయము లశాశ్వతముల నేమిరుచులున్నవే

హాయిగా శ్రీరామనామామృతమే గ్రోలవే

మాయమైపోవు లోన మంచిరుచిని గ్రోలవే

వేయేల పలుక కింక వెఱ్ఱిమాటలే


18, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

చక్కగ పాటలు పాడరే

చక్కగ పాటలు పాడరే

మక్కువతో రామునిపై


మిక్కిలి ప్రియుడగు మేదిని పతిపై

చక్కని చల్లని సామిపై

దిక్కుల నిండిన తేజము గలవా

డిక్కడ వెలసిన యినకులేశుడని


మక్కువ గొనిరట మరి మునులందరు

నెక్కడి చోద్యం‌ బిది నాక

అక్కజముగ తా నంగజగురుడే

యిక్కడ నుండిన యినకుల పతియని


చిక్కులబఱచు చెడు రక్కసులను

తుక్కచేసిన దొఱయనుచు

నెక్కటి వీరుం డీ రాఘవుడని

దిక్కులు మ్రోయగ మిక్కిలి పొగడుచు


ఏలుదొర ఏలర

ఏలుదొర యేలర నన్నేలర జాగేలర

మేలుమేలు నీయానతి మీఱకుందు కదర


పాలకడలిపైన శేషశాయివై కొలువుండి

లీలగా త్రిభువనంబుల నేలుచుండు సామి

నీలమేఘశ్యామ సురానీక నిత్యసన్నుత

ఆలకించి నావిన్నప మాదరించ రారా


సాకేతమునను సింహాసనముపై కొలువుండి

లోకత్రయ మేలుచుండు కాకుత్స్థ రామ

శ్రీకర కరుణాలవాల చింతితార్ధఫలద

నాకేలను ప్రసన్నుడవు కాకుందువు రారా


సకవయోగిరాజహృదయసదనమ్ముల కొలువుండి

సకలవిధములను రక్షసలుపుచుండు సామి

అకట నేను నీకు భార మైతినా యీనాడు

చకచక రారా మంచి సమయమిదే రారా


15, ఫిబ్రవరి 2021, సోమవారం

శ్రీరామనామము

శ్రీరామనామము మన సీతారాముని నామము

మీరు తప్పక చేయండి శ్రీరామనామము


చిత్తజగురు నామమైన శ్రీరామనామము

చిత్తశాంతి కలిగించును శ్రీరామనామము

చిత్తమునకు ప్రీతికరము శ్రీరామనామము

చిత్తుచేయు బంధములను శ్రీరామనామము


క్రూరులను శిక్షించును శ్రీరామనామము

ధీరత్వము కలిగించును శ్రీరామనామము

ఘోరాపద లణగించును శ్రీరామనామము

తీరుగ మిము రక్షించును శ్రీరామనామము


నారకభయవారకమీ శ్రీరామనామము

చేరదీసి దారిచూపు శ్రీరామనామము

ఆరాటము లణగించును శ్రీరామనామము

తీరమునకు మిము జేర్చును శ్రీరామనామము


14, ఫిబ్రవరి 2021, ఆదివారం

అతులితైశ్వర్యంబు

అతులితైశ్వర్యంబు నడిగితినా రామ

నుతియించి తృప్తిచెందితి నంతేగా


అడిగిన వన్నీ యిచ్చి యాదరించే వేమి

అడుగవలయును నిన్నే నాత్మేశా

కడు పిన్న వయసు నుండి కాదనక నామంచి

చెడులు నీవు చూచే వింకే మడిగితిని


ప్రతిదినంబును పొగడు వాడను కానోయి

ప్రతిక్షణంబును పొగడు వాడనయా

నుతియిప నిన్ను తగుమతిమంతు జేసితివి

అతిశయించి నిన్నే మిక నడిగితిని


నీకరుణ యొకటే నాకు నిండైన సంపద

చేకొన వేరొండు కలిమి నాకేలా

నాకింత భాగ్య మిచ్చినా వదియే చాలు

నే కొఱత యున్నదనుచు నెంచితిని


జయజయ రామచంద్ర

జయజయ రామచంద్ర సమయము మించేను
శయనమందిరమున జానకి వేచేను

వచ్చి విన్నవించినారు వార్తలు చెప్పువారు
ముచ్చటలు మంత్రులతో ముగిసినవి
అచ్చట మాజానకీ అమ్మగారితోడ నీవు
ముచ్చటలాడగ రావే ముదమార

పనిగొని నిన్నీ రీతిగ భక్తులు పొగడుచుండ
వినుచు నీవు కూర్చుంటివి వీరి కేమి
మన స్వామి నిదురవేళ యని తలచుటయే లేదే
వినివిని యలసినా విక విచ్చేయవే

నిదుర చాలు చాలకుండు నిను మేలుకొలుపుదు
రదనెఱిగి వైతాళికు లంతలోనె
ముదితతో కొన్ని ముద్దుముచ్చట లన్నవి లేవో
కదలవయ్య రాత్రిచాల గడచె నదే


13, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

పరాత్పరా జయ పురాణపురుష

పరాత్పరా జయ పురాణపురుష పతితపావన నమోనమో
హరి లోకోధ్బవస్థితిలయకారణ పరమేశ్వర తే నమోనమో

హరి త్రయీపరిరక్షణనిపుణ అసురనిషూదన నమోనమో
పరమాద్భుత ఘనమత్సాకృతి తే కరుణాసాగర నమోనమో

వరమంధరగిరిధారణనిపుణ సురగణమోదక నమోనమో
హరి పరమాద్భుత కమఠాకృతి తే కరుణాసాగర నమోనమో

సురవిరోధి హేమాక్షవిమర్దన సురుచిరవిక్రమ నమోనమో
ధరణీరక్షక వరాహరూప కరుణాసాగర నమోనమో

వరదర్పోధ్ధతసురారివిదళనభయదమహాకృతి నమోనమో
నిరుపమ నరహరి స్వరూప శ్రీహరి కరుణాసాగర నమోనమో

సురగణదుఃఖవిశోషణకార్యాతురవటుసురూప నమోనమో
హరి బలిదర్పాంతక వామన తే కరుణాసాగర నమోనమో

పరమాగ్రహపరిపూరితవిగ్రహ భార్గవరామ నమోనమో
పరశ్వథాయుధ క్షత్రియహర తే కరుణాసాగర నమోనమో

శరనిధిబంధన నిర్జితరావణ సత్యపరాక్రమ నమోనమో
ధరాసుతావర రామచంద్ర తే కరుణాసాగర నమోనమో

కరాంగుళిధృతధరాధరహరి కౌరవాంతక నమోనమో
మురళీధర సురవైరిగణాంతక కరుణాసాగర నమోనమో

అసురపురంధ్రీమనసిజరూప హరి బుధ్ధాకృతి నమోనమో
నిరుపమమాయానిర్జితదానవ కరుణాసాగర నమోనమో

విలసద్విష్ణుయశఃకులపావన వీరాగ్రణి తే నమోనమో
కలి విధ్వంసక కల్కిస్వరూప కరుణాసాగర నమోనమో


12, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

రాముని స్మరింంచవే

రాముని స్మరించవే మనసా రాముని స్మరించవే

పామరత్వమున పడక సీతారాముని స్మరించవే


కయ్యములాడే జనులమాటలకు కలగనేటికే మనసా

నెయ్యము చుట్ఝము సీతారాముడె నిజము తెలియవే మనసా

కుయ్యాలించెడు రాముని విడిచి కూళల జేరక మనసా

ఇయ్యకొనవె  శ్రీరఘుపతికే నీ వియ్యవె సర్వము మనసా


ధరాసుతాపతి కెవ్వని సాటిగ తలపోయుదువే‌ మనసా

పరాత్మరుడు రఘురాముడు నీవు పొరబడబోకే‌ మనసా

పరాకుపడకే కుజనుల గొలిచిన భంగపడెదవే‌ మనసా

నిరంతరము హరి నెన్ని కొలిచెతే నీకు శుభంబగు మనసా


ఊరి జనులతో కయ్యములాడుచు నుండగరాదే మనసా

శ్రీరఘురాముడె గురుడు దైవమని చింతించగదే మనసా

తారకనామము స్మరించకుంటే తరించుటెటులే మనసా

శ్రీరామా శ్రీరామా యంటే సిధ్ధము మోక్షము మనసా


ముకుంద మాధవ యనరే

ముకుంద మాధవ యనరే మోక్షము చేరువ కనరే
వికారములనే విడరే శుకాదుల గతి కనరే

హరేకృష్ట యని యనరే యష్టసిధ్ధులను గొనరే
హరేరామ యని యనరే అమృతమదియే కనరే
హరిహరి హరి యని యనరే యాత్మయోగులై చనరే
హరిభక్తులరై మనరే అన్నిట హరినే‌ కనరే

హరిక్షేత్రములకు చనరే హరిగురుతులనే కనరే
హరిమహిమలనే వినరే హరిపరమాత్ముం డనరే
హరియే గురువని యనరే హరిసత్కృపనే గొనరే
హరిభక్తులరై మనరే హరికై జీవన మనరే

హరినామము ముద్దనరే హరికన్యము వద్దనరే
హరి భవతారక యనరే స్థిరకీర్తిని చేకొనరే
హరి రఘువీరా యనరే ఆ రఘునాథుని కనరే
హరిభక్తులరై మనరే హరిమయ మీ‌జగ మనరే

 

జగదభిరాముని కనరండీ జానకిరాముని కనరండీ

జగదభిరాముని కనరండీ జానకిరాముని కనరండీ
జగదీశ్వరుని కనరండీ సంతోషముగా కనరండీ

కౌసల్యాసుఖవర్ధనుడైన కమలదళేక్షుని కనరండీ
దాసపోషకుని ధర్మవివర్ధను దశరథసూనుని కనరండీ
వాసిగ సాకేతాధీశుండగు పట్టాభిరాముని కనరండీ
భూసుతతో సింహాసనమెక్కిన పురుషోత్తముని కనరండీ

రావణాంతకుని రణకోవిదుని రామచంద్రుని కనరండీ
దేవతలందరు పొగడేస్వామిని దివ్యపురుషుని కనరండీ
భావాతీతప్రభావుని రాముని పరమాత్మునిదే కనదండీ
శ్రీవైదేహిని జగదంబను మన సీతమ్మ నిదే కనరండీ

కనరండీ కనరండీ భవకల్మష నాశను కనరండీ
కనరండీ జనరండీ హరికళ్యాణ మూర్తిని కనరండీ
కనరండీ కనరండీ హరవినుతుని శోభను కనరండీ
కనరండీ కనరండీ ఇక కలుగదు జన్మము నిజమండీ

11, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

మంత్రాలకు లెక్కలూ‌డొక్కలూ‌ అంటే ఏమిటి?

ఈ మధ్యన లెక్కలు డొక్కలు నెందుకు అన్న కీర్తన వెలువరించాను. దాని గురించిన ప్రశ్న ఒకటి విన్నకోట నరసింహారావు గారు అడిగారు, రామకోటి గురించా అని.  క్లుప్తంగా వివరిద్దాం అంటే అది కాస్తా పెరిగి ఒక వ్యాసం ఐపోయింది.

మంత్రానుష్ఠానవిధానం అని ఒకటి ఉంటుందండి. వీలైతే ఎప్పుడన్నా దాన్ని స్పృశిస్తాను. ముఖ్యంగా మంత్రంలో ఎన్ని అక్షరాలు ఉంటాయో అన్ని లక్షలసార్లు ఆ మంత్రాన్ని జపం చేయటం అన్న లె ఒకటి ప్రముఖంగా పునశ్చరణ అన్న పేరుతో చాలా అవసరంగా భావించబడుతూ ఉంటుంది.

ఈ లెక్కను సరిగా నిర్వహించేందుకు గాను సాధకులు వ్రేళ్ళకణుపులనూ, జపమాలలోని పూసలను లెక్కిస్తూ ఉంటారు. మళ్ళా ఇందులో ఎలా లెక్కిస్తే (బతటకు ఉఛ్ఛరించటం, పెదవులు మాత్రం మౌనంగా కదపటం, మనస్సులోనే జపించటం వగైరా) అది సరైన విధానమూ అన్న చర్చ కూడా ఉంది. మరలా ఈ పురశ్చరణలో భాగంగా తర్పణము,హోమము, మార్జనము, బ్రాహ్మణభోజనమూ అన్న ఉపాంగాలుంటాయి. మరలా జపం చేసేందుకు శుచి, అహార్యము, స్థానము, ఆసనము, మౌనము వగైరా ఉపాంగాలుంటాయి. కొన్ని కొన్ని మంత్రాలకు జపాత్పూర్వం సంస్కారం అన్న క్రియాకలాపం ఉంటుంది. ఇవన్నీ నిర్వహించేందుకు విధివిధానాలూ లెక్కలూ ఉన్నాయి. వాటిలో‌ మళ్ళా ప్రత్యామ్నాయాల లెక్కలూ ఉన్నాయి.  ఈ వ్యవహారం అంతా ఉపదేశం పొందిన మంత్రానికి అనుష్ఠానం చేయటానికి అవసరం అని సంప్రదాయం.

ఇది కాక మీరన్నట్లు మనబోటి సామాన్యులకు రామకోటి వంటివి వ్రాయటం అన్న సులభోపాయం‌ ఉందనే ఉంది. మంత్రంలోని అక్షరాల సంఖ్యతో నిమిత్తం లేకుండా మంత్రాన్ని స్మరిస్తూ కోటిసార్లు దాన్ని లిఖించటం అన్నది దాని విధి. సంప్రదాయికం కేవలం రామకోటి మాత్రమే. ఆధునిక ప్రయోగంగా ఏ యిష్టదైవం నామం ఐనా కోటిలేఖనం చేయటం అన్నది ఈమధ్య పుట్టుకొని వచ్చింది.

ఇదంతా ఎందుకూ‌ అంటే మనస్సుకు మంత్రం మీద గురి కుదిరేందుకు గాను భక్తితో నిష్ఠగా చేయటం అన్నది విధానంగా ఏర్పరచినట్లు తోస్తున్నది.  పూర్వం స్వయంగా కొందరు ఉపాసకులు ఈమత్రం ఎన్నిలక్షలు చేయాలీ రోజుకు ఎన్ని వేలూ ఆలా ఎన్నేళ్ళూ అంటూ లెక్కలు వేయటం చూసాను. వారి దృష్టి అంతా అసలు మంత్రం మీద కన్నా లెక్కలు సరిగా నిర్వహించటం మీదే ఉండే ప్రమాదం ఎంతైనా లేదా?

శ్రీమధ్భాగవతంలో ద్వితీయసస్కంధంలో ఒకానొక ఖట్వాంగుడనే రాజుగారి కథ వస్తుంది. ఇంద్రుడు కోరితే, ఆయన దేవతల పక్షాన రాక్షసులతో పోరాడాడు. దేవాసురసంగ్రామం ముగిసి దేవతలు గెలిచారు. అప్పుడు ఇంద్రదేవుడు ఆనందంగా రాజుగారూ, మీరు వరం కోరుకోవాలీ అన్నారు. ఆయనేమో అన్నాడూ దేవరాజా, నాకెంత ఆయుర్దాయం మిగిలి ఉందో చెప్పండి చాలు అన్నాడు. దేవతలు ఆశ్చర్యపోయీరు. సరే లెక్కచూసి అయ్యో రాజుగారూ మీకు ఇంకొక్క ముహూర్తం మాత్రమే ఆయువు మిగిలి ఉందీ అన్నారు. ముహూర్తం అంటే రెండు ఘడియలు (అంటే 2x24=48ని.) వెంటనే భూలోకానికి వచ్చి సర్వం తక్షణం త్యజించి, ఈ స్వల్పకాలం లోనే ఆ ఖట్వాంగ చక్రవర్తి గోవింద నామస్మరణ త్రికరణశుథ్థిగా చేసాడు. ఆ నామ ప్రభావంతో ఆయన మోక్షం సంపాదించుకున్నాడు.

అందుచేత త్రికరణశుధ్ధిగా భగవంతుడి యందు మనస్సు నిలపటం ముఖ్యం కాని లెక్కలూ డొక్కలూ ఏమాత్రమూ ముఖ్యం కావని వ్రాసాను కీర్తనలో.

సకల వేదశాస్త్రాలూ వాటి అద్యయనాదులూ కేవలం‌ మనశ్శుధ్ధిని సంతరించుకొనేందుకు మాత్రమే అని పెద్దల నుడి.  ముల్లును ముల్లుతో‌ తొలగించి రెండు ముళ్ళూ విసిరి వేయాలీ అన్నట్లుగా ధ్యేయం ఐన మనశ్శుధ్ధిని సాధించి చిత్తం భగవదధీనం చేయటం మీద దృష్టి ఉండాలి కాని ఈ ఉపకరణాల యొక్కా లెక్కల యొక్కా గడబిడల్లో చిక్కుకోకూడదు.

ఈరోజు ఎంత సేపు రామనామం చేసానూ? మొన్న గడియారం సహాయంతో‌ లెక్కిస్తే, నిముషానికి ఎన్నిసార్లు అని లెక్కకు వచ్చిందీ. ఇలా ఐతే‌ నెలకు ఎంత? ఏడాదికి ఎంత? ఇలాంటి లెక్కల్లో పడి రాముడి మీద కాక లెక్కమీదనే దృష్టి ఆగిపోతే నామజపం వృధా అవుతున్నది. ఈ సంగతిని విశదం చేయటమే ఈ‌కీర్తన ఉద్దేశం.

రసనా విడువకే

రసనా విడువకే రామనామము 

అసలుసిసలు రక్ష నీకదే తెలియవే


ఎన్ని మంత్రములను నేర్చి యేమిఫల మున్నదే

తిన్నగా మోక్షమిచ్చు దివ్యమంత్రమనగ

అన్నిటికి మిన్నయైన అద్భుతమగు మంత్రమై

యున్న రామనామమునే యుపాసించవే


నిరంతరము హనుమదాది నిర్మలాత్మకులైన

పరమభక్తశిఖామణులు భావించుమంత్రమే

కరుణామయుడైనట్టి కమలాక్షుని మంత్రమే

నిరుపమానమంత్రమే నీస్వామి పేరు


బృందారసందోహానందవర్ధననామమే

అందమైన నామమే అద్భుతమగు నామమే

అందరికీ మోక్షమిచ్చు నట్టి దివ్యనామమే

అందిపుచ్చుకొని వదలక యనిశము జపించవే


లెక్కలు డొక్కలు నెందుకు

లెక్కలు డొక్కలు నెందుకు మీకు చక్కగ నామం చేయండి

మిక్కలి శ్రధ్ధగ చేయుట ముఖ్యం లెక్కలతో పని లేదండీ


ఎంతోశ్రధ్ధగ రామనామమే యెవ్వరు చేయుచు నుండెదరో

సంతోషముగా రామనామమును చక్కగ పలుకుచు నుండెదరో

అంతకంతకును రామానుగ్రహ మందుకొనుచు తాముండెదరో

చింతలుచీకాకులు వారలను చేరనె చేరవు నమ్మండీ


అక్షరలక్షలు చేసినంతనే హరి మీవాడై పోడండీ

నిక్షేపంబగు జపము చాలును నిత్యము లెక్కలు వద్దండీ

పక్షివాహనుడు మిమ్మడిగేది భక్తి మాత్రమని తెలియండి

రక్షకుడైన హరిని నమ్ముకొని రామనామమును.చేయండీ


రామరామ యని సీతారామ యని రామనామమును చేయండీ

రామచంద్ర హరి రఘురామా యని రామనామమును చేయండీ

రామహరే శ్రీకృష్ణహరే యని నామజపమునే చేయండీ

రాముని దయతో జపసిధ్ధిగని రయమున మోక్షము పొందండీ


10, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

గోవింద రాం రాం

గోవింద రాం రాం గోపాల హరిహరి
నీవాడ రక్షించ రావయ్య శ్రీరామ

పాలసంద్రము మీద ప్రక్కవేసిన స్వామి
శ్రీలక్షి నీపాదసేవ చేయుచునుండ
లీలగ లోకాల నేలుచుందువు నీవు
నీలీల లెన్నగ నే నెంతవాడను

భక్తులందరు చేరి పరవశమందుచు
శక్తి కొలది నిన్ను ప్రస్తుతించుచునుండ
ముక్తి నొసగుచు వారి బ్రోచుచుందువు నీవు
భక్తినొసగి నన్ను ముక్తుని జేయవె

కరినంబరీషుని కాచిన శ్రీహరి
కరుణామయుడ వన్ను కనికరించవయ్య
పరమాత్మ నీయందు గురియున్న వాడను
సరగున రావయ్య శరణంటిని నీకు


9, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

ఘడియఘడియకు నీనామ గానమాయె

ఘడియఘడియకు నీనామ గానమాయె నాకు
నుడులనుడుల నీపేరే నోరు పలుకుచుండె

ఇతరక్రియాకలాపముల నెన్నిటినో చేయుచునే
ప్రతిక్షణమును రామనామ భావనతో గడుపనా
అతులితమగు రామనామామృతమునుసేవించి
యతిశయించుభాగ్యమే యబ్బె నది నీ దయతో

దినదినమును పొట్టకై దేశమెల్ల తిరుగుచునే
మనసు నిండియున్న నిన్ను మానక భావించనా
అనుక్షణము నీ తత్త్వము నాత్మలో చింతించుట
యనునది నాబాగ్యమే యబ్బె నది నీదయతో

పడును గాక యీ యుపాధి పడవలసిన నాటికి
చిడిముడి పడనేల నాకు చెడదుగా నాదీక్ష
చెడక నిలచు నీ యాత్మను చెందియున్న నీదయ
విడువకనది నీపాదసీమ విహరించును నిరతము 

 

6, ఫిబ్రవరి 2021, శనివారం

హరిహరి నరజన్మ మిది

హరిహరి హరిహరి నరజన్మ మిది

దొరుకక దొరుకక దొరికినది


కరుణామయుడగు హరికటాక్షము

దొరకుట ఎంతో దుర్లభము

దొరుకక దొరకిన నరజన్మములో

హరికృప యెటులో దొరకినది


నరజన్మ మిది మరల దొరకునా

దొరకిన హరికృప దొరకేనా

హరేరామ యని హరేకృష్ణ యని

మరవక తలచెద హరినెపుడు


తలచెద హరిని వలచెద హరిని 

చెలిమిచేసెదను శ్రీహరితో

నళిననేత్రుడు నావాడైతే

యిల నిక జన్మము కలుగదుగా


5, ఫిబ్రవరి 2021, శుక్రవారం

హరినామము లాలకించు టానందము

హరినామము లాలకించు టానందము
హరినామము లాలపించు టానందము

కనుల హరిని జూచుటే ఘనమైన ఆనందము
మనసున హరి నెన్నుటే మహదానందము
వనజాక్షుడు మసలిన పావనస్థలములను
తనివారగ తిరుగుటయే మన కానందము

హరిభక్తశిఖామణుల నరయుటే ఆనందము
హరిభక్తుల నుడులు వినుట అమితానందము
హరిభక్తుల మసలుచుండు నట్టి తావులయందు
మురియుచును తిరుగుటయే పరమానందము

రామతారకమునందు రక్తికల్గుటానందము
రామజపమువలన చెప్పరాని యానందము
రాముని దయవలన సకల భ్రమలు విడచి మనము
రాముని దరిచేరుటయే బ్ర్హహ్మానందము

ఇతిం తనరానిదిగా యీరామతేజము

ఇతిం తనరానిదిగా యీరామతేజము
సంతోషముగ దాని కొంత వివరింతును

రాముని తేజమున నణగె రావణుని వైభవము
రాముని తేజమున నణగె రావణుని విక్రమము
రాముని తేజమున నణగె రావణుని దుర్యశము
రాముని తేజమున నణగె రావణుని దౌష్ట్యము

రాముని తేజమున నణగె రాకాసుల బీరము
రాముని తేజమున నణగె రమణి సీత శోకము
రాముని తేజమును గూర్చి బ్రహ్మాదులు పొగడిరి
రాముని తేజమున లోకత్రయము శాంతినొందెను

రాముని తేజమున సురల ప్రాభవంబు హెచ్చెను
రాముని తేజమున మునుల కష్టములు తీరెను
రాముని తేజమున జేసి రఘుకులంబు వెలిగెను
రాముని తేజమున భీతిరహితులైరి సజ్జనులు

 

4, ఫిబ్రవరి 2021, గురువారం

మట్టిబొమ్మ తోలుబొమ్మ

 మట్టిబొమ్మ తోలుబొమ్మ మతిలేని మాయబొమ్మ

ఇట్టే దారితప్పితిరుగు నీపిచ్చి నీటిబొమ్మ


చెట్టుమీది కోతివోలె చెంగుచెంగు నెగురుబొమ్మ

పుట్టలోని చెదలవలె పుట్టిచచ్చుచుండు బొమ్మ

మట్టినుండి పుట్టుబొమ్మ  మట్టిలోన కలయుబొమ్మ

గట్టిగ పదినాళ్ళకంటె నెట్టలేని వెఱ్ఱిబొమ్మ


సింగారముమీద పిచ్చి చెదిరిపోని చచ్చుబొమ్మ

బంగారమునందు భ్రాంతి వదలలేని భలేబొమ్మ

నింగిమీది కెగురుబొమ్మ నేలమీది కొఱుగుబొమ్మ

భంగపరచు కాలమని భావించగలేని బొమ్మ


ఇట్టి బొమ్మ నొకటిచేసి యిందు నన్నుండ నీవు

పట్టుబట్టి పనిచినావు పరమాత్మా రామచంద్ర

ఇట్టే నిన్ను మరచిపోయి యెగురుచున్న బొమ్మనై

ఎట్టకేలకిపుడు నిన్నే యెంచిపొగులుచుంటి గనుమ


శ్రీరామనామభజన

శ్రీరామనామభజన చేయండి సుజనులారా

నోరార రామ యంటే శ్రీరామరక్ష కలుగు


శ్రీరామరక్ష కన్న మీరేమి కోరగలరు

శ్రీరామరక్ష కన్న వేరొండు గొప్ప రక్ష

వేరెవ్వ రీయగలరు వేయేల రాము డొకడె

మీ రాశ్రయించదగిన కారుణ్యమూర్తి కనుక


శ్రీరామరక్ష కలిగి మీరుందురేని మిమ్ము

వేరెవ్వరేని జెనక లేరండి నిశ్చయముగ

భూరిప్రతాపశాలి శ్రీరామవిభుని రక్ష

మీరెల్ల పొందగలరు చేరండి విభునివెనుక


శ్రీరామరక్ష గూర్చి సీతమ్మతల్లి సాక్షి

శ్రీరామరక్ష గూర్చి శ్రీవిభీషణ సా

మీరి సుగ్రీవులనే మీరడుగవచ్చు నండి

ఈరేడు లోకములను పేరెక్కె దాని ఘనత


రాముని నీవు తలంపక

రాముని నీవు తలంపక నిచ్చట నేమని తిరుగుచు నున్నావు

పామరుడా నీ వయ్యో దుర్భరభవసాగర మెటు లీదేవు


ప్రతిజన్మంబున ధనధాన్యములకు పరిదేవనము చేసేవు

ప్రతిజన్మంబున సతీసుతులనే బహుబంధంబుల తగిలేవు

ప్రతిజన్మంబున నాధివ్యాధులను వ్యాధుల చేతికి చిక్కేవు

హితకరుడగు శ్రీరాముని నామము నెన్నడు తలచక యుండేవు


పరాయివారల వైభవముల గని బహుదుఃఖమునే పొందేవు

పరాయిధనములపై దురాశతో బహుయత్నములే చేసేవు

పరాయివానిని చేసి బందుగులె పరిభవించితే పొగిలేవు

విరాగి వెన్నడు కావు రాఘవుని స్మరణము చేయక గడిపేవు


మరలమరల నీధరకేతెంచుట మంచిదికాదని తెలియవయా

జరామరణ దూషితముల తనువుల సంపాదించుట మానవయా

సురవర నరవర వంద్యుని రాముని సొంపుగ మనసున తలచవయా

అరరే చెడినది చాలిక రాముని యాశ్రయించి తరియించవయా3, ఫిబ్రవరి 2021, బుధవారం

రామా గోవిందా

రామా గోవిందా
రామా గోవిందా

రామా సాకేతసార్వభౌమా గోవిందా
రామా త్రైలోక్యపూజ్యనామా గోవిందా
రామా మునిరాజహృదయధామా గోవిందా
రామా భవతరణైకనామా గోవిందా

రామా సీతామనోభిరామా గోవిందా
రామా సంగ్రామరంగభీమా గోవిందా
రామా రవివంశజలధిసోమా గోవిందా
రామా సురవైరికులవిరామా గోవిందా

రామా బ్రహ్మేంద్రవినుతనామా గోవిందా
రామా జనసేవ్యపాదసీమా గోవిందా
రామా వైకుంఠనగరధామా గోవిందా
రామా రఘునాథ పరంధామా గోవిందా

(సూచన: సంప్రదాయపధ్దతిలో ఇది చిన్న పల్లవి, మూడు చరణాలుగా చూపబడింది. కాని భజన సంప్రదాయానికి అనుగుణంగా  పల్లవి తరువాత పన్నెండు ఏకపాద చరణాలు ఉన్నట్లు గానే గ్రహించి గానం చేస్తే బాగుంటుంది.   ఉదాహరణకు

గాయకుడు: రామా గోవిందా రామా గోవిందా
               రామా సాకేతసార్వభౌమా గోవిందా
అందరూ:    రామా గోవిందా రామా గోవిందా
               రామా సాకేతసార్వభౌమా గోవిందా
గాయకుడు:  రామా గోవిందా
అందరూ:     రామా గోవిందా

)

చిత్తమా కోరకే

చిత్తమా కోరకే సీతారాముని నీవు

కొత్తకొత్త గొంతెమ్మకోరిక లిపుడు


అడిగినవన్నీ యిచ్చి ఆదరించు రాముని

అడుగరాని వడుగకే అలుసై పోకే

అడుగవలయునా నీ వతడికే తెలియదా

వడివడి నీకేమీయ వలయునో మనసా


చింతామణి చెంత నిలచి చింతకాయ లడుగకే

అంతవాని చిళ్ళపెంకు లడుగనెంచకే

చింతలుడిపి భక్తకోటి కంతులేని యానందము

సంతత మందించు వాని చెంతనున్న వేళ


నిన్ను నీ వర్పించు కొన్నావు గద యిక

చిన్న పెద్ద కోరిక లని చెప్ప నున్నవా

పన్నుగ నీ రాముని సన్నుతాంఘ్రియుగమున

నున్న వేళ ఒక కోరిక యుండు టున్నదా


రఘువీరాష్టకం

రామా జయజయ రఘువీరా కామిత వరదా రఘువీరా
భీమపరాక్రమ రఘువీరా ప్రియదర్శన హరి రఘువీరా

చిన్మయ మునిహృత్సంచారా సీతానాథా రఘువీరా
మన్మథకోటిసమాకారా మానవనాయక రఘువీరా

నిగమాగమఘనసంచారా నీరజనయనా రఘువీరా
అగణితగుణపారావారా అమితదయాపర రఘువీరా

సమరవిజయవీరాకారా సాధుగణాశ్రయ రఘువీరా
కుమతినివారణహుంకారా కువలయపాలక రఘువీరా

సేవకజనగణమందారా రావణసంహర రఘువీరా
పావనదివ్యశుభాకారా పాపవిదారా రఘువీరా

భవవిషవన నిశితకుఠారా  పరమోదారా రఘువీరా
రవికులతిమిచంద్రాకారా రాజలలామా రఘువీరా

మునిమోక్షవితరణోదారా మోహనివారా రఘువీరా
వనమాలాధరగంభీరా పరమపురుష హరి రఘువీరా

ఘనసునిశితశరసంచారా ధనుష్మదగ్రణి రఘువీరా
అనుపమసధ్ధర్మవిచారా అమలచరిత్రా రఘువీరా


2, ఫిబ్రవరి 2021, మంగళవారం

వినిపించరె శ్రీరాముని కథలను

వినిపించరె శ్రీరాముని కథలను వీనులవిందుగను - భళాభళి

నినదించరె  శ్రీరామజయమ్మని నింగి మారుమ్రోగ - భళాభళిపవలని రేలని బేధములేక పల్లెపట్టులను పట్ఠణమ్ములను

వివిధప్రదేశంబులను జనులు వేలాదిగ నత్యుత్సాహమున

నవధరించగ నానందించగ నమితభక్తితో నమితశ్రధ్ధతో

సవరించి మీగొంతులు తీయగ చక్కగ మృదుమధురోక్తుల తోడను


దాసభావమున వాయునందనుడు దశరథసూనుని గొలిచిన విధమును

కోసలేయునకు లక్ష్మణస్వామి గొప్పగ సేవలు చేసిన విధమును

భూసురగృహముల రాజగృహంబుల పొలుపుగ రచ్చ బండల పైనను

భాసురకీర్తివిశాలుని రాముని పరమాద్భుతం మగు చరితామృతమును


హరునిచాప మది జనకుని సభలో హరికరంబులను విరిగిన కథను

హరి చేతులలో పరశురాముడు పరాభూతుడై పరువిడు కథను

సురవిరోధి దశకంఠుని తలలను దురమున రాముడు తరిగిన కథను

విరించిరుద్రాదులు శ్రీరాముని పరిపరివిధముల పొగడిన కథను


31, జనవరి 2021, ఆదివారం

విగ్రహారాథన గురించి ....

ప్రపంచంలో అనేకరకాల మనుష్యు లుంటారు. అందుచేత ఏవిషయంలో ఐనా అందరి అభిప్రాయాలూ ఒకే విధంగా ఉంటే ఆశ్చర్యపోవాలి తప్ప వేరువేరుగా ఉంటే అందులో విశేషం ఏమీ లేదు. ఒక ఇంట్లో నలుగురు సభ్యులుంటే ఎంతో‌కాలంగా కలిసి కాపురం చేస్తున్న భార్యాభర్తలూ వారి ఇద్దరు బిడ్దలూ అనుకుందా వారు, ఆ నలుగురి అభిప్రాయాల్లోనూ ఎన్నో విషయాల్లో విబేధాలుంటాయా ఉండవా? భర్తకు నలుపురంగు దుస్తులంటే ఇష్టం ఐతే ఇల్లాలికి తెలుపురంగు హుందాగా ఉంటుందీ అదే‌ మంచిరంగూ అని అభిప్రాయం. కూతురికి పింక్ రంగు ప్రాణం ఐతే కొడుక్కి ఆ రంగంటే అసహ్యం కావచ్చును. అమ్మకు ఏదో‌ బాబామీద భక్తి ఐతే గృహమేథిగారికి వేంకటేశ్వర స్వామితప్ప మరొక దైవం నచ్చడు. కొడుక్కి గణపతి మీద గురి ఐతే కూతురికి శ్రీకృష్ణభక్తి మెండు.అమ్మ కొడుకుని డాక్టర్ని చేయాలనుకుంటే వాడేమో‌ మంచి చిత్రకారుణ్ణి కావాలని కృషిచేస్తూ ఉంటాడు. ఇలా సవాలక్ష భిన్నాభిప్రాయాలుంటాయి. కాని అందరూ కలిసే ఉంటారు. సంతోషంగా ఒక కప్పుకింద కలిసి నివసిస్తూనే ఉంటారు.  ఒక రకంగా ఆలోచిస్తే దేశం అంతా కూడా ఒక కుటుంబం లాంటిదే. ఐతే అది చాలా పెద్ద కుటుంబం. మరి ఈ‌పెద్దకుటుంబంలో ప్రతి చిన్నాపెద్దా విషయం మీదా అందరూ ఎందుకు కలహించుకొని ద్వేషవిషాగ్నికణాలు మిన్నంటేలా ఎగదోస్తున్నారో‌ నాకు బోధపడటం లేదు. ఒక ముఖ్య కారణం రాజకీయభూతం అనుకుంటే మరొకటి మతవిద్వేషభూతం అనుకుంటున్నాను.

రాజకీయమైన అభిప్రాయబేధాలు పీకలుకోసుకొనే స్థాయిలో ఉండటానికి కారణం రాజకీయం అనేది సమాజశ్రేయస్సుకు తోడ్పడే సాధనంగా కాక స్వార్ధపరశక్తులకు అవకాశరంగంగా మారటమే.

ప్రపంచంలో అందరూ తీవ్రంగా విబేధించి కొట్టుకొని చచ్చే మరొక విషయం ఏదన్నా ఉందంటే అది ఒక్క మతం మాత్రమే. నిజానికి మతం అంటే అభిప్రాయం అనే అర్ధం. కాని రూఢంగా అథ్యాత్మికభావనగా లేదా అథ్యాత్మికజీవనవిధానంగా అది స్థిరపడిపోయింది.

ఈ వ్యాసం ఈరెండు సమస్యలను గురించీ‌ చర్చించటం కోసం ఉద్దేశించినది కాదు. మతదురభిమానం అనేది వెఱ్ఱితలలు వేసి మనుషులు కొట్టుకొని చచ్చేందుకు దారితీస్తున్న నేటి పరిస్థితుల్లో ఈనాటి విగ్రహవిద్వంస కార్యక్రమం పుణ్యమా అని రంగప్రవేశం చేసి ముందుకు వచ్చి నిలబడ్డ విగ్రహారాథన అన్న అంశం గురించి నా అభిప్రాయం వ్రాయటానికి మాత్రమే ఉద్దేశించిన వ్యాసం ఇది.

ఈసాయంత్రం మా మామయ్య గారు శ్రీప్రసాద్ ఆత్రేయ కవి గారు ఫోన్ చేసి ఈవిషయం ఎత్తారు. నా అభిప్రాయం తెలుసుకోవటానికి ఆయన ఫోన్ చేసారు. కాని చిక్కేమిటంటే నా అభిప్రాయం ఒక్క వాక్యం ఐనా మాట్లాడానో‌ లేదో ఆయన అడ్డు తగిలి ప్రశ్నలు వేయటం‌ మొదలుపెట్టారు. ఎన్ని సార్లు ఎలా ప్రయత్నించినా నేను ఒకటి రెండు వాక్యాలైనా పూర్తిగా చెప్పే వీలు కుదరలేదు. ఇంతలో ఫోన్ కాల్ కాస్తా భగవంతుడు కట్ చేసిపారేసాడు.

మరలా ఆయన ఈ ప్రసక్తి తీసుకొని వస్తే కూడా సీన్ రిపీట్ అవటం‌ తప్ప చర్చ ముందుకు జరిగేది ఏమీ‌ కనిపించటం లేదు. అందుకని అయన కోసం ఈవ్యాసం వ్రాయటం జరుతుతోంది. సరే ఎలాగూ వ్రాస్తున్నాను కదా, అది అందరూ చదవటం మంచిదేగా అని నేరుగా బ్లాగులోనే వ్రాస్తున్నాను, ఆయనకు ఒక జాబు క్రింద వ్రాయకుండా.

ఇదీ ఈవ్యాసం నేపథ్యం. ఇంక నేరుగా విషయం లోనికి వెళ్తాను.

చిన్నప్పుడు బళ్ళో పంతులు గారు 5 + 3 ఎంత అంటే వేళ్ళ మీద లెక్కవేసే వాళ్ళం. ఇప్పుడూ బళ్ళలో అలాగే నేర్పుతున్నారో‌ లేదో‌ తెలియదు. అంకెలూ‌ అక్షరాలూ నేర్చుకుంటున్న పిల్లవాళ్ళు అలా వేళ్ళ మీద లెక్కవేస్తుంటే చూడ ముచ్చటగా ఉంటుంది కాని పదో తరగతి పిల్లవాడు కూడా అలాగే 5 + 3 ఎంత అంటే వేళ్ళ మీద లెక్కవేయటం‌ మొదలుపెడితే ఎలా ఉంటుంది చూసే వాళ్ళకు?

లెక్కల్లో అది ఎలాగైతే పిల్లవాడి వయస్సునూ‌ అనుభవాన్ని బట్టి మనం ఒక స్థాయిని సహజం అనుకుంటామో అలాగే అనేకానేక రంగాల్లో కూడా విషయం గ్రహించటం, అభ్యాసం వంటివి క్రమపరిణామంగానే ఉంటాయి.

చంటిపిల్లవాడికి 5 + 3 ఎంత అంటే ఎదురుగా ప్రత్యక్షంగా వేళ్ళ రూపంలోనో కాగితం మీద ఒకట్ల రూపంలోనో‌ ఒక ప్రతీకాత్మకమైన లక్షవస్తువులు కనిపిస్తుంటే వాడికి లెక్కపెట్టటం సుళువుగా ఉంటుంది. ఒక స్థాయికి వచ్చాక ఆలాంటి అవసరం ఉండదు.

ఆరాథనావిధానం కూడా అలాంటి ప్రతీకలతో కూడి ఉంటుంది ప్రాథమికస్థాయిలో.నిజానికి ప్రతీకలు మారుతాయి కాని తగినంత ఉన్నతమైన స్థాయిని చేరుకొనే వరకూ ఏదో విధమైన ప్రతీకల అవసరం లేనిదే‌ లక్ష్యం పైన గురి కుదరటం సాధారణ సాధకులకు చాలా చాలా కష్టం.

లక్ష్యం పైన చిత్తానికి విశుధ్ధిగా గురి కుదరటానికి చేసే సాధనలో భావనాభాగానికే‌ మనం సాధారణీకరించి శ్రధ్ధ అనీ భక్తి అని పేర్లు పెడుతున్నాం. లక్ష్యం ఒక శాస్త్రం ఐతే ఆ పేరు శ్రధ్ధ. లక్ష్యం భగవంతుడైన పక్షంలో ఆ పేరు భక్తి.

లక్ష్యం ఒక శాస్త్రం ఐతే అక్కడ ప్రతీకలు శాస్త్రగ్రంథాలు. లక్ష్యం భగవంతుడైన పక్షంలో ప్రతీకలు భగవన్మూర్తులు.

శాస్త్రం‌ బాగా ఒంటబట్టిన వానికి శాస్త్రగ్రంథాలతో పని లేదు. వారు గ్రంథాలను తృణికరించరు. వాటిని గౌరవంగానే చూస్తారు. శిష్యులకు అవి బోధిస్తారు కూడా. కాని వారికి స్వయంగా అవి అవసరం కావింక. ఎందుకంటే శాస్త్రవిషయంలో వారికి అధికారం సిధ్ధించింది కాబట్టి.

శుద్దరూపంలో భగవత్తత్త్వానికి బ్రహ్మము అని సంకేతం. వివిధ దేవతామూర్తి స్వరూపస్వభావాలు అన్నీ ఆ బ్రహ్మము యొక్క ప్రతీకలే. ఏ‌ ప్రతీకను ఆధారం చేసుకొని చిత్తశుధ్దిగా ఉపాసన చేసినా వారికి అంతిమంగా కలిగేది ఒకటే విధమైన తత్త్వజ్ఞానం.  ప్రతీకలను ఆధారం చేసుకొని ఉపాసన చేయటం సగుణోపాసన అని చెప్తారు. ఆ స్థాయిని ధాటి తత్త్వజ్ఞానం పరిపూర్ణంగా సిధ్ధించిన పిదప వారు చేసే ఉపాసన నిర్గుణోపాసన. కేవలం విశుధ్ధబ్రహ్మోపాసన.

ఏకంగా పరబ్రహ్మతత్త్వాన్ని ఉపాసన చేయవచ్చును కదా మధ్యలో రాముడూ శివుడు అంటూ ప్రతీకలను ఉపాసించటం ద్వారా సమయం ఎందుకు వృధాచేయటం అని బుధ్ధిమంతులు ప్రశ్నిస్తూ ఉంటారు. అది సాధ్యమా అన్నది అలోచించాలి ముందు.

అక్షరాలూ అంకెలూ అన్నీ బాగా వచ్చిన తరువాత కుర్రవాడికి ఏకంగా డిగ్రీ గణితం చెప్పవచ్చును కదా, ఎందుకండీ ఏళ్ళతరబడీ చిల్లరమల్లర గణితవిషయాలు చెప్తూ విలువైన కాలం వృధాచేస్తున్నారూ అని అడిగితే ఏమి జవాబు చెప్తారు?

తగిన పరిణతి రాకుండా ఏకంగా డిగ్రీ గణితం ఎలా గండీ వాడికి అర్ధం అవుతుందీ అంటున్నారా? చిత్తం. అంతేనండి. అలాగే తగిన పరిణతి రాకుండానే నిర్గుణబ్రహ్మోపాసన అన్నది అసాధ్యం అండి.

ఎల్లాగైతే పిల్లలు ఎదిగే క్రమంలో వేళ్ళమీద లెక్కలు వేయటం సహజంగానే మాని వేస్తారో అలాగే ఉపాసనాక్రమంలో పరిణతి వచ్చిన తరువాత సాధకులు ప్రతికల మీద ఆధారపడవలసిన అవసరం దాటి ముందుకు వెళ్తారు.

మీరు మీ‌వేళ్ళ మీద లెక్కలు కట్టటం లేదు. పెద్దవారైపోయారు కదండీ‌ పాపం. కాని మీ బుల్లి అబ్భాయో అమ్మాయో మీరు కాని 5 + 3 ఎంత అంటే వేళ్ళ మీద లెక్కవేసే చెప్తుంటే ఎంతో ముచ్చట పడుతూ చూస్తారు కదా? కొంపదీసి చీచీ అలా వేళ్ళ మీద లెక్కెట్ట కూడదు దరిద్రం అని తిట్టరు కదా?

అలాగే నిర్గుణోపాసన స్థితికి వచ్చిన సాధకులు కూడా ఇంకా సగుణోపాసనలో ఉన్న వారిని చూసి వెక్కిరించరు. అందరూ ఒకే‌ పరిణతి కలిగి ఉండరు కదా అని వాళ్ళకు తెలుసు. అందుకే వారికి ఆ సగుణోపాసనలో తగినవిధంగా ప్రోత్సహిస్తారు. భయం లేదు, వాళ్ళు కూడా క్రమంగా పరిణతి సాధిస్తారు.

మీ‌ చిట్టితండ్రి లెక్కల పుస్తకంలో ఎన్నో ఇల్లా ఒకట్లు వేసి చేసిన కూడికలూ వగైరాలున్నాయి కదా. ఎవరన్నా దౌర్జన్యంగా ఆపుస్తకాన్ని లాగికొని చించివేస్తేనో, లేదా దొంగిలించితేనో వాడికి బోలెడు దుఃఖం వస్తుంది కదా. చెప్పండి వస్తుందా రాదా? ఆ పుస్తకం మీకు విలువైనది కాకపోవచ్చును. మీ చిట్టితండ్రికి ఎంతో విలువైన పుస్తకం కాదా? అది కాస్తా ఇలా ఐనది అని వాడికి దుఃఖం వస్తే, అలా దుఃఖం తెప్పించిన వాడి మీద మీకు కోపం వస్తుందా రాదా?  బోడి పుస్తకం, పోతే పోయిందిలే, నిజానికి లెక్కలు అలా ఎవరూ చేయరు అంటూ మీ‌పిల్లవాడి మీద చిందులు వేయరు కదా.

యూనివర్శిటీలో ఖగోళశాస్త్రం చదివుకొనే‌ యువకుడికి వాళ్ళ తాతగారి కాలం నాటి జ్యోతిషగ్రంధం వట్టి చెత్తగా తోచవచ్చును. ముందుముందు కాలంలో ఆ యువకుడి కొడుకు డాక్టరు చదువువెలిగిస్తూ తండ్రిగారి కలెక్షన్‌లో ఉన్న ఆస్ట్రనామిలల్ ఆల్మనాక్ వగైరా ఖగోళ శాస్త్రం పుస్తకాలను చెత్తచెదారం అనుకోవచ్చును. ఈ అనుకోవటాలు మనమన వికారాలే‌ కాని ఆ పుస్తకాల లక్షణాలు కావు. అందుచేత మన బుధ్ధుల్లో కొంచెం సంయమనం చాలా అవసరం.

ఈవిధమైన సంయమనం లోపించటం అంత మంచి సంస్కారం కాదు. భగవద్గీత గొప్ప పుస్తకం ఐనట్లే‌ బైబుల్ కూడా అని అనుకోవాలి. అండ్ వైస్ వెర్సా. కృష్ణుణ్ణి గౌరవించుతాను, జీసస్ అంటే నాకు కిట్టదు అనకూడదు. అండ్ వైస్ వెర్సా.

సనాతనధర్మంలో ఓం కారాదులు శబ్దప్రతీకలైలట్లే, రామకృష్ణాది స్వరూపాలు విగ్రహప్రతీకలు. క్రైస్తవంలో శిలువ ఒక ప్రతీక, మేరీమాత కూడా ఒక ప్రతీకాత్మక వ్యక్తియే. రాముడు అని ఒక ప్రతీకను ఒకడు ఉపాసనాసాధనంగా గౌరవించుకోవటాన్ని ఆక్షేపించే క్రైస్తవుల్లో అందరూ శిలువను మెడలో వేసుకుంటున్నారు కదా? రెండూ ప్రతీకలే. రెండూ - బండగా చెప్పాలంటే - విగ్రహారాథనలే. అందరూ కొంచెం ఆలోచించి చూడండి.

ఇస్లాం‌ కూడా విగ్రహారాథనకు తీవ్రంగా వ్యతిరేకం అంటారు. మంచిది. ప్రవక్త మదీనాకు ప్రవాసం వెళ్ళటం అనే థీమ్‌ను సూచించే కాలెండర్ బొమ్మలు కనిపిస్తున్నాయా లేదా? వారు చంద్రవంకనూ‌ ఆకుపచ్చరంగునూ తమ సాధనలో ప్రతీకలుగా గ్రహించారాలేదా?

ప్రతీక అంటే అది శబ్దం‌ కావచ్చును. ఒక రూపం కావచ్చును. ఒక వర్ణం కావచ్చును. ఒక స్థలం కావచ్చును. ఒక కాలనియమాది వ్యవహారం కావచ్చును. అన్నీ ప్రతీకలే.

అన్ని ప్రతీకలు వారి వారి సంప్రదాయికమైన సాధనావిధానాలను శ్రధ్ధలో ఉంచటానికి ఏర్పడినవే‌. అన్నీ వాటి వాటి ప్రయోజనాల దృష్ట్యా గొప్పవే.

సాధనలో పరిణతినిబట్టి ప్రతీకలు ఎదురుగా ఉంటేనే‌ సాధకుడు నిలువగలుగుతున్నాడా శ్రధ్ధలో లేదా అన్నది నిర్ణయం అవుతుంది. ప్రతీకల అవసరం దాటి ముందుకు వెళ్ళిన వాడు వాటిని చిన్నబుచ్చడు. మేడ ఎక్కటానికి మెట్లు అవసరం. అంతవరకూ మాత్రమే వాటి ప్రయోజనం. ఐన మేడెక్కిన తరువాత మెట్లు దండగ అని బుఱ్ఱ ఉన్నవాడెవడూ అనడు కదా.

ఒక చిత్రమైన ప్రశ్న విన్నాను. రామతీర్ధంలోనో‌ మరెక్కడో రామవిగ్రహం ధ్వంసంచేస్తే తప్పేముందీ? వచ్చిన నష్టం ఏముందీ అని.

ఒక చిన్నపిల్లల బడిని ఎవరో ధ్వంసం చేసారనుకుందాం. అక్కడ నేర్పే వేళ్ళ మీద లెక్కలూ వగైరా అంతా ట్రాష్ కదా, ఆ స్కూల్ పడగొట్టేస్తే తప్పేమిటీ‌ అంటారా మీరు? అనర్లెండి. మీకు చదువు విలువ తెలుసు. ఆవేళ్ళ మీద లెక్కలు అలాగే చిన్నపిల్లకి చెప్తారు అనీ తెలుసు. అందులో తప్పేమీ లేదని తెలుసు. కాని మీకు గుళ్ళు దేవుడి ప్రతిమలూ దేవుడికి పూజలూ అంతా ట్రాష్ అనే ఆధునిక భావాలు మాత్రం పుష్కలంగా ఉండి ఈ ప్రశ్న వేసారంతే. అయ్యా చిన్నపిల్లలకు వాళ్ళకు తగిన బడులు ఎలా అవసరమో పవిత్రమో సాధకులకు కూడా వారికి తగిన సాధనాస్థలాలూ ప్రతీకలూ అంతే అవసరమూ‌ పవిత్రమూ కూడా అని సవినయంగా మనవి చేస్తున్నాను.
 

ఓపిగ్గా చదివినందుకు ధన్యవాదాలు.

రామ రామ రామ యనే రామచిలుకా

రామ రామ రామ యనే రామచిలుకా నీకీ

రామ మంత్ర మెటులబ్బెను రామచిలుకా నీకీ

   రామ మంత్ర మెవరిచ్చిరి రామచిలుకా


తెలిసీతెలియని నీవే తీయగా నీమంత్రము

పలుకుచున్నావు కదే చిలుకా ఓ చిలుకా

నలువ యిచ్చినట్టి తెలివి కలిగిన మనుషు లది

పలుకుటకే చాల సిగ్గుపడుదు రిపుడు చిలుకా


ఎవరే ఆ పుణ్యాత్ములు ఇంకను శ్రీరామ యనుచు

భువిని తిరుగుచున్నారే వివరించవె చిలుకా

ఎవరైనను నేర్పికయే యెటుల రామ రామ యని

పవలు రేలు పలుకుదువే బంగరు తల్లి చిలుకా


అలనాడా సీతమ్మయె చిలుకలు నేర్పెనట

పలుకుతీపి రామనామ పరమమంత్రము

కలికాలము వచ్చినను చిలుకలది మరువవుగా

కలి నరులను మరువజేసె చిలుకా ఓ చిలుకా


సూటిగా మోక్షమిచ్చు

సూటిగా మోక్షమిచ్చు మేటిమంత్రము సప్త

కోటిమంత్రముల లోన గొప్పమంత్రము


రామనామ మంత్రము రమ్యమైన మంత్రము

కామితప్రద మంత్రము కళ్యాణమంత్రము

పామరుల నుధ్ధరించు పావనమగు మంత్రము

స్వామిభక్తవరులకు చాలగూర్చు మంత్రము


ఈ మంత్రము సంపదల నీనుచుండు మంత్రము

ఈ మంత్రము జానకమ్మ కిష్టమైన మంత్రము

ఈ మంత్రము లోకముల నేలుచుండు మంత్రము

ఈ మంత్రము శివుడు ధ్యానించునట్టి మంత్రము


ఇంతగొప్ప మంత్రమని యెరుగని వారికైన

చింతలన్ని పోగొట్టే శ్రేష్ఠమైన మంత్రము

అంతరార్థ మెరిగి కొలుచు నాత్మవిదులందరకు

సంతతబ్రహ్మానందసంధాయక మంత్రము


30, జనవరి 2021, శనివారం

భవతారకమంత్రమా

భవతారకమంత్రమా పతితపావనమంత్రమా

అవనిజాప్రాణమంత్రమా రామమంత్రమా


పరమసుఖదమంత్రమా బహుసులభమంత్రమా

నిరుపమానమంత్రమా వరదాయకమంత్రమా

హరసన్నుతమంత్రమా అతిప్రసిధ్ధమంత్రమా

కరుణను నా నాల్కపై కదలాడే మంత్రమా


మరియాదాపురుషోత్తము మహనీయమంత్రమా

పరమపదప్రదమైన సురుచిరమగు మంత్రమా

సురనరసంపూజ్యమై వరలుచుండు మంత్రమా

హరదేవుని నాలుకపై నాడు చుండు మంత్రమా


మరుతాత్మజనిత్యసేవ్యమానమైన మంత్రమా

తిరయశమున తేజరిల్లు దివ్యమైన మంత్రమా

హరిభక్తుల హృదయంబుల నమరియుండు మంత్రమా

ధరాతనయ నాలుకపై తారాడే మంత్రమా


శివుడిచ్చే దేదో

శివుడిచ్చే దేదో శివుడిచ్చునులే కాని
శివుడికే మిచ్చేవో చెప్పవయ్యా
     నువ్వు - శివుడికే మిచ్చేవో చెప్పవయ్యా
    ముందు - శివుడికే మిచ్చేవో చెప్పవయ్యా

హరుని ముందు ఒకేఒక్క అరటిపండు పెడతావు
వరసపెట్టి కోరుతావు వందకోరికలు
    నువ్వు - వరసపెట్టి కోరుతావు వందకోరికలు
    రోజూ - వరసపెట్టి కోరుతావు వందకోరికలు

అరటిపండు తిని నీకు అడిగిన విచ్చెయ్యాలా
కొరగాని కోరికలు తీర్చెయ్యాలా
    నువ్వు - అరటిపండు కొన్న డబ్బు లెవరిచ్చారో
    నువ్వు - కొన్న అరటిపండు శివుని సృష్టి కాదో

శివుడిచ్చిన డబ్బులతో శివసృష్టిలోని పండు
శివుడికే లంచంగా పెడుతున్నావా
    నువ్వు - శివుడికే లంచంగా పెడుతున్నావా
    పెట్టి - అడ్డమైనవన్నీ నువ్వడుగుతున్నావా

శివుడు రామనామము చేయమన్నాడు నిన్ను
సవినయముగ జపమును సలుపుచున్నావా
     నువ్వు - రామనామ మించుక చేయుచున్నావా
     అవ్వ! రామనామ మసలు నీకు గురుతున్నదా


ఇంతకన్న సులభమైన

ఇంతకన్న సులభమైన మంతర మేమున్నది
యింతకన్న మధురమైన మంతర మెందున్నది

సంతతమును దీనినే స్మరించరాదొకో
అంతులేని ఆనంద మందరాదొకో
జంతుతతికి గొప్ప మోక్ష సాధనం బిదేను
ఇంతకన్న మంచివిధ మేమున్నది

శ్రీరామ యను మంత్రము శివసన్నుతము
గౌరికి శివుడిచ్చినట్టి ఘనమంత్రము
నారాయణ మంత్రము భవతారక మంత్రము
ఈరేడు లోకంబుల నిదేగొప్పది

విశ్వవిజయ మంత్రము విశ్వశాంతిప్రదము
విశ్వవినుత మంత్రము విజయమంత్రము
విశ్వగురుని మంత్రము వేదవినుత మంత్రము
విశ్వామిత్రదర్శితము విమలమంత్రము


29, జనవరి 2021, శుక్రవారం

ఘుష్యతే యస్యనగరే

ఘుష్యతే యస్యనగరే
రంగయాత్రా దినేదినే
తమహం శిరసావందే
రాజానం కులశేఖరమ్‌


ఈ శ్లోకంలో యస్యనగరే అని కాక యత్రనగరే అనే మరొక పాఠం కూడా ఉంది.

భావం. 

ఏ కులశేఖరుని నగరంలో ప్రతిదినమూ రంగయాత్ర గురించిన చాటింపు విబబడుతూ ఉంటుందో, ఆ మహారాజు కులశేఖరునికి నేను శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను.

వివరణ.
కులశేఖరుడు గొప్ప రాజు. అయన గొప్ప రామభక్తుడు. రామకథాశ్రవణంలో ఎంతగా నిమగ్నమైపోయే వాడంటే అది చెప్పనలవి కాదు. ఒకసారి ఖరదూషణాలు పద్నాలుగు వేలమంది రాక్షసులు రాముడి మీదకు దండెత్తి వచ్చారని పౌరాణికుడు రామాయణం చెబుతూ వినిపించగానే, అయ్యో రాముడు ఒక్కడే ఆ సైన్యాన్ని ఎదుర్కోవాలా, ఎంత కష్టం ఎంత కష్టం అని దిగ్గిన లేచి సైన్యసమేతంగా రాముడికి సహాయంగా వెళ్ళాలి అని గబగబా ఆజ్ఞలు జారీ చేసాడట. అప్పుడు పౌరాణికుడు అయ్యయ్యో అంత శ్రమ మీకవసరం లేదండీ వాళ్ళందర్నీ రాముడు మట్టుబెట్టాడు అని చెప్పి మొత్తం మీద శాంతింపజేసాడట. అలాగే రావణుడు సీతమ్మను ఎత్తుకొని లంకకు తీసుకొనిపోయాడని విని ఆవేశంతో‌ మళ్ళా సైన్యంతో బయలుదేరాడట. ఆయన ఆవేశం చల్లార్చరానిదిగా ఉంటే సీతాసహితుడై ప్రత్యక్షమై రామచంద్రుడే నాయనా ఆ రావణుణ్ణి చంపేశాను, ఇదిగో సీతమ్మ చూడు అని అనునయించాడట. అటువంటిది ఆయన శ్రవణభక్తి.

కులశేఖరుల వారికి రాముడి ఇలవేల్పు రంగనాథస్వామి అని తెలిసి మహా ఆనందం కలిగింది. ఆ రంగనాథుణ్ణి తానూ సేవించుకోవాలని అనిపించి వెంటనే ప్రజలందరికీ ఒక తెలిసేలా ఒక ప్రకటన చేసాడు. ఏమని? నేను మన దైవం శ్రీరాముల వారికే ఇలవేల్పు ఐన శ్రీరంగనాథుణ్ణి సేవించుకుందుకు బయలుదేరుతున్నాను.ప్రజలారా, ఆసక్తి ఉన్న వాళ్ళంతా నాతో రండహో అని.

అనుకున్నంత మాత్రాన ప్రయాణం సాధ్యపడాలి కదా. ఆరోజున ఎవరో‌ భాగవతోత్తములు రాజనగరానికి వచ్చారు. భాగవతుల్ని సేవించటం అన్నది భగవంతుణ్ణి సేవించటం వలే విధి కదా. వారికి స్వయంగా ఏర్పాట్లు చేయించి, వారిని సేవించటంతో ఆదినం గడచిపోయింది.

మరొకసారి, ఇలాగే రంగపురానికి ప్రయాణం‌ కడితే, అదేదో‌ పరీక్ష అన్నట్లు మళ్ళా మరెవరో భాగవతోత్తముల రాక.

ప్రతిసారీ ఇలాగే జరుగుతూ రంగయాత్రా ప్రకటనం దినదిన కృత్యమై పోయింది.

అందుచేత ఎవరో భక్తుడు కులశేఖరులను ఉద్దేశించి చెప్పిన శ్లోకమే ఈ
   ఘుష్యతే యస్యనగరే రంగయాత్రా దినేదినే
   తమహం శిరసావందే రాజానం కులశేఖరమ్‌
   
అన్నది.

భగవధ్బక్త సేవనం భగవత్సేవనం‌ కన్నా దొడ్డది అని చెప్పే తదారాథనాత్పరమ్‌ తదీయారాథనం  అన్న నానుడి ఒకటి ఉంది. దానినే ప్రప్తత్తి అంటారు. ముకుందమాలను పారాయణం చేసేవారు ముందుగా ఈ‌కులశేఖరుల ప్రపదననాన్ని తెలిపే ఈశ్లోకాన్ని పఠించటం ఒక ఆచారం అయ్యింది.

ఐతే ఈ‌శ్లోకం దక్షిణదేశ ప్రతుల్లో లేదు. ఉత్తరదేశం లోని ప్రతుల్లో కనిపిస్తున్నది.

అనువాదం.

      కం. దినదిన మెవ్వాని పురిన్
      వినబడు శ్రీరంగయాత్ర వేడుక టముకై
      ఘనుడా కులశేఖరునకు
      మనసా శిరసా యివియె నమస్కారంబుల్.28, జనవరి 2021, గురువారం

ధ్యేయుడు శ్రీహరి రాముడు

ధ్యేయుడు శ్రీహరి రాముడు మా యిలవేలుపు రాముడు 

మాయామర్మము లేనివాడు కడు మంచివాడు మా రాముడు


పతితపావనుడు రాముడు భవతారకుడు రాముడు

అతిసన్నిహితుడు రాముడు సతతసేవ్యుడు రాముడు

హితమితవచనుడు రాముడు ధృతకోదండుడు రాముడు

శ్రితమందారుడు రాముడు సీతానాథుడు రాముడు


కరుణానిలయుడు రాముడు కమలేక్షణుడు రాముడు

వరదాయకుడు రాముడు వందనీయుడు రాముడు

పరమసుందరుడు రాముడు భక్తవరదుడు రాముడు

నిరుపమానుడు రాముడు పరమేశ్వరుడు రాముడు


ఇనకులేశ్వరుడు రాముడు ఘనసచ్చరితుడు రాముడు

దనుజాంతకుడు రాముడు ధనుష్మదగ్రణి రాముడు

మనుజనాథుడు రాముడు మహీతలేశుడు రాముడు

మునికులవినుతుడు రాముడు మోహనాంగుడు రాముడు


27, జనవరి 2021, బుధవారం

పాడే రదె నిన్ను గూర్చి

పాడే రదె నిన్ను గూర్చి పరమాత్మా విబుధులు
ఆడే రదె ఆపాటల కదిగో నట్టువరాండ్రు

వినుచుండెడు వారలకు వేడుక జనియింప
కనుచుండెడు వారికెల్ల కనులపండువ కాగ
జననాథుడ నీముందు జానకమ్మ ముందు
దినదినమును చూడ పండువ దినమగు నిట్లు

ప్రతిగీతము రామసుగుణ వర్ణనాత్మకమై
ప్రతిగీతము రామలీలా వర్ణనాత్మకమై
ప్రతిగీతము రామకథా వర్ణనాత్మకమై
ప్రతిదినమును మీసభలో నతిశయంబుగ

రామ నీ‌ శాంతగుణము రాజిల్ల మోమున
రామ తమ ముద్రల నీ‌ ప్రాభవము తెలియగ
రామ ఈ నట్టువరాండ్రు రమ్యముగా నాడ
ఏమందుము నాభాగ్య మిదే కనుచుంటి

 

26, జనవరి 2021, మంగళవారం

అడవు లంటే పూలతోట

అడవు లంటే పూలతోట లనుకొందువా
అడవులలో తపసులుందు రనుకొందును

అడవి నుండ వ్రతదీక్ష అతివా నాకే నీ
పడతి యర్ధాంగి కదే వ్రతము కాదా
యడవుల చిరుపర్ణశాల లం దుందువా నీ
వడవి నుంటే నదే నా కంతఃపురమోయి

అడవుల రాకాసులుందు రని వినలేదా నీ
అడుగులలో అడుగువేసి నడచుదాన
ఇడుములబడ యుబలాట మెందు కతివా నా
కిడుములైన కుడుములైన హితము నీతోనే

పుడమి బ్రహ్మ నిన్ను నన్ను పుట్టించినాడే
అడవులలో గడుపమని అటులే‌ కానీ
అడలకువే సీతారాముడే వీడు నిన్ను
విడచి యెటులపోవునే చిడిముడి పడకే


రావయ్యా సీతారామ

రావయ్యా సీతారామ రక్షించవయ్యా
నీ వాడను నాబాధ నీది కాదా

భవారణ్యమధ్యమున పడియుంటిని దీని
నే విధిని గడచుటయో యెఱుగ రాక
నీ వెచ్చట నున్న గాని రావలయు నయ్య
కావగ మరి యెవరుగలరు కరుణా రసాబ్ధీ

భవమహాసాగరాన పడియుంటిని దీని
యవలి యొడ్డు చేరుటన్న దసలున్నదా
లవలేశము శక్తి లేదు  రామచంద్ర కృపాళో
నవనీతహృదయ సీతానాయక రావే

భవమహాసర్పపరిష్వంగబంధితుడ పాప
విషపుటూర్పులకు చాల వేగుచు నుంటి
భవదీయకృపామృతవర్షము కురిపించవే
వలయేశ వేగ నన్ను కావగ రావే

సీతారామా నీభక్తుడ

సీతారామా నీభక్తుడనే చేయందించవయా

ప్రీతిగ నీపదదాసుని బ్రోవగ బిరబిర రావయ్యా


కోపాలసులగు నరులమధ్య నే కూలబడితినయ్యా

పాపము వద్దు పుణ్యము వలదు పాహిపాహి రామా

ఏపగిదిని నన్నుధ్ధరింతువో యిక భారము నీదే

కృపాంబుధారలు కురిపించవయా నృపాలమణి రామా


గడబిడ పడకుము నేనున్నా నని కరుణగ పలుకవయా

పడిన కష్టములు చాలును సుఖములు బడసెద వనవయ్యా

గడచిన దానికి వగవకు నాకృప కలదని పలుకవయా

విడిపించితి నీ భవబంధములని వేడ్కను పలుకవయా


ఈకలిబాధల కోర్వగలేను నాకు నీవె దిక్కు

నీకన్యుల నేనెరుగను తండ్రీ నిన్నే నమ్మతిరా

ప్రాకటముగ నన్నుధ్ధరించవే భక్తవరద రామా

శ్రీకర శుభకర కరుణాకర హరి శ్రీవైకుంఠవిభో


23, జనవరి 2021, శనివారం

విల్లెత్త మన్నారా

విల్లెత్త మన్నారా విఱిచి చూపమన్నారా

అల్లరి పిల్లవాడ వైతివి నీవు


విల్లెత్తితి నారి దొడగ మెల్లగా వంచితినే

మెల్లగా వంచితివా నల్లనయ్యా

మెల్లగనే వంచితినే ఫెళ్ళుమని విఱిగెనే

అల్లరి కాదందువులే అంతేనయ్యా


ఎంతదొడ్డ విల్లయ్యా ఇట్టే విఱిచినావయ్యా

చింతించి లాభమేమి సీతా నేడు

పంతగించు రాజుల పనిపట్టినట్టి విల్లయ్యా

ఎంతో సులభమాయె నాకింతిరొ నాడు


ఆదరమున నాచేతికి నబ్బిన దా విల్లు

నీ దయితు నందుకనియె కాదన దా విల్లు

ఆదరించి నట్టి వింటి నంతలో విఱిచితివి

మోదముతో పెండ్లిపీట మీద కూర్చుంటివి


బదులీయ కున్నావు

బదులీయ కున్నా వెంత బ్రతిమలాడినా యింక

ముదమున మమ్మేలుకోర మోహనాకార


చిన్నచిన్న తగవులు చిత్రమైన తగవులు

పన్ని మాతో వాదులాడి బడలినావులే

అన్నియు నుత్తుత్తి కోపాలన్నది మాకెరుకే

యెన్ని చూడ మిట్టివో యినకులేశ్వర


గడుసుమాట లాడేవు గడబిడ సేసేవు

విడువకనే మాకొంగు వీరరాఘవ

పెడమెగము పెట్టు నీ వేషాలు మాకెరుకే

పడకదిగి చిరునగవులు పంచవయ్యా


అప్రమేయ యికచాలు నలుకలు పంతాలు

క్షిప్రప్రసాద సీతాచిత్తవిహార

విప్రవరులు నిదురలేప విచ్చేసి నా రదే

సుప్రభాత వేళాయె చూడవయ్యా


మనవిచేయ వలయునా

మనవిచేయ వలయునా మరిమరి నీకు నీవు
కనికరించకున్న నెట్లు డచును నాకు

గురువు కలుగలేదనుచు కుందగలేదు లోక
గురుడవైన నీవె నా గురుడ వంటిని నిన్ను
పరమభక్తి సేవించు వాడనైతిని భక్త
వరద యింక నాదీనత బాపవయ్యా యని

గొప్ప కీర్తి వలయునని కోరుటలేదు పదవు
లిప్పించ మనుచు పీడించుటలేదు సిరుల
కుప్పలు కావలయునని కోరుటలేదు నాకు
తప్పించుము దైన్యమో దశరథాత్మజా యని

వరములిమ్మనుచు నిన్ను బాధపెట్టను ముక్తి
కరుణించు మిప్పుడనుచు కష్టపెట్టను పరమ
కరుణాళుడవని నీదు కాళ్ళకు మ్రొక్కి దైన్య
మరసి వేగ నను కావు మయ్యా రామా యని

21, జనవరి 2021, గురువారం

శ్రీహరిని నమ్మితే

శ్రీహరిని నమ్మితే చిక్కు లెక్కడివి బుధ్ధి

మోహమున మునిగితే ముక్తి యెక్కడిది


సంసారమున నున్న శాంతి యెక్కడిది

మాంసపంజరములో మ్రగ్గుచునున్న

హంసకు స్వేచ్ఛపైన నాశ యెక్కడిది

కంసారిపాదపంకజముల యాన


‌బంగారము పైపిచ్చి వదులు టెక్కదిది

శృంగారమె బ్రతుకైతే శీలమెక్కడిది

దొంగగురువు దొరికితే త్రోవయెక్కడిది

అంగజుని తండ్రి దివ్యాంఘ్రుల యాన


తారకనామముండ తాపమెక్కడిది

ఆ రామనామరక్ష కంతమెక్కడిది

నోరారనుడువ మోక్షతీరము నీది

శ్రీరామ పాదరాజీవము లాన


చేరబిలిచి వరములిచ్చి

చేరబిలిచి వరములిచ్చి శ్రీరాముడు మన

సార దీవించు గద శ్రీరాముడు


పరతత్త్వము తానని భావమున నెఱిగి

నిరతంబును చక్కని నిష్ఠను కలిగి

నిరుపమాన భక్తిని నెరపెడు నరునకు

సరసుడైన నరపతి కరుణాప్రపూర్ణుడై


కులమతాల నెన్నక గుణదోషములను

తలపక హరిభక్తి తత్పరులందు

కలిసి సంకీర్తనము కలిసి సేవనము

వెలయించు వానిని వేడుకతో తాను


హరిని సేవించ తా నరుగుదెంచితిని

హరి సేవ కన్యములు త్యాజ్యంబులని

హరియే రాముడనుచు నంతరంగమున

మురియుచు సేవించు నరుని ముచ్చటతో


హరినామ ప్రియు లందరకు

హరినామ ప్రియు లందరకు అతివేడుకతో నమోనమో

హరిసేవాపరు లందరకు అమిత భక్తితో నమోనమో


హరిలో నుండిన దఖిలవిశ్వమని యరసిన వారికి నమోనమో

హరి విశ్వములో నన్నిట నుండుట నరసిన వారికి నమోనమో

హరి రూపములే చరాచరములని యెరిగిన వారికి నమోనమో

హరి కన్యము వేరొకటి లేదని యెరిగిన వారికి నమోనమో


కాలస్వరూపుడు హరియని తెలిసిన ఘనులందరకు నమోనమో

మేలును కీడును శ్రీహరిప్రసాదమే యను వారికి నమోనమో

పూలును ముళ్ళును హరిరూపములని పోల్చిన  వారికి నమోనమో

కాలకూట మమృతమును హరియని కనుగొను వారికి నమోనమో


హరినామములను రామనామమే అతిశ్రేష్ఠంబని వేడుకతో

హరి చరితంబుల రామచరితమే అత్యధ్భుథమని వేడుకతో

హరి రామాకృతి నారాధించుట అతిశ్రేష్ఠంబని వేడుకతో

హరి పరమాత్ముని శరణుజొచ్చిన భక్తులందరకు నమోనమో


సీతారామా సీతారామా

సీతారామా సీతారామా చిన్మయరూపా సీతారామా
చేతులెత్తి మ్రొక్కేము ప్రోవరా భూతలనాథా సీతారామా

ఇమ్మహి దేహమె నిజమని నమ్మితి మెంతో చెడితిమి సీతారామా
సొమ్ములు భూములు సుఖమని నమ్ముచు సోలిపోతిమి సీతారామా
నెమ్మనమున నిక నిన్నే గట్టిగ నమ్ముకొంటిమి సీతారామా
మమ్ము కావ వే రెవరున్నా రిక మంగళమూర్తీ సీతారామా

సారహీనమీ సంసారంబని చక్కగ తెలిసెను సీతారామా
తారకమంత్రము నీనామంబని అవగతమైనది సీతారామా
మీఱక నీయానతి నిక నెప్పుడు మెలగెదమయ్యా సీతారామా
కారుణ్యాలయ మాతప్పుల వెస మన్నించవయా సీతారామా

మౌనిజనాశ్రయ మంగళదాయక మరువము నిన్ను సీతారామా
జ్ఞానానందమయస్వరూప నిను ధ్యానించెదము సీతారామా
మానక చేసెదమయ్యా మేమిక నీనామ మెప్పుడు సీతారామా
దీనజనావన క్రిందకు మీదకు తిరుగలేమయ్యా సీతారామా

14, జనవరి 2021, గురువారం

రామ సీతారామ

రామ సీతారామ సుగుణధామ జయరామ
శ్రీమదయోధ్యాపురీధామ సార్వబౌమ

రామ రఘువరాన్వయసోమ శుభదనామ
రామ రిపుభయంకరనామ ఘనశ్యామ
రామ లోకావనఘననామ విజయరామ
రామ ప్రియదర్శన మునికామ సీతారామ

రామ సకలదనుజగణవిరామ భండనభీమ
రామ సకలలోకవినుతనామ పూర్ణకామ
రామ సదావైకుంఠధామ పరంధామ
రామ సర్వలోకాభిరామ సీతారామ

రామ జగద్విఖ్యాతనామ సుఖదనామ
రామ స్మరవిరోధినుతనామ పుణ్యదనామ
రామ శ్రీమద్దశరథరామ సుందరరామ
రామ భవవిమోచననామ సీతారామ


12, జనవరి 2021, మంగళవారం

నిన్ను పొగడువారితో

నిన్ను పొగడువారితో నిండిపోనీ పృథివి

సన్నుతాంగ రామచంద్ర చక్కగాను


భరతభూమి రామభక్తవరులతో క్రిక్కిరిసి

పరమశాంతిపూర్ణమై వర్ధిల్లనీ

నిరతమును నీ భక్తులు నీవిజయగీతికల

పరమానురాగముతో పాడనీ కలసి


దరహాసపూర్ణవదన దాశరథీ నీ దివ్య

కరుణామృతవృష్టిచే నిరతంబును

హరిభక్తుల మానసంబు లానందడోలికల

మరిమరి యూగుచు నీ మహిమనెంచనీ


సరిసాటియె లేని వాడ సాకేతరాజేంద్ర

పరమయోగిగణపూజిత పద్మనాభ

నిరుపమానసత్యకీర్తి ధరణిజాహృద్వర్తి

సురవిరోధిగణగర్వహరణమూర్తి


11, జనవరి 2021, సోమవారం

ప్రాణం

కం. ప్రాణము కలదా మట్టికి
ప్రాణము గాలికిని నీటివాలుకు కలదా
ప్రాణము కలదా అగ్గికి
ప్రాణము గగనంబునకును వరలునె చెపుమా

కం. కదలును గాలియు నీరును
కదలును మరి యగ్ని భూమి కదలును ఖతలం
బదియును దశదిశల కదలు
కదలిక లున్నపుడు ప్రాణకలితములు కదా

కం. కలదేని ప్రాణ మొకచో
కలదు కదా ప్రాణశక్తి ఘనసంచారో
జ్వలలీలాకలితంబై
యలరుచు సర్వాంగరాజి ననవతంబున్

తే. పంచభూతంబు లందిట్లు ప్రాణశక్తి
దివ్యమైయుండ పాంచభౌతిక మనంగ
వరలు సృష్టి కణకణము ప్రాణమయము
అమృతమయమైన దీసృష్టి యార్యులార

సీ. విత్తులో ప్రాణంబు వెలయును సూక్షమై
ఆ విత్తు కాయలో నణగి యుండు
పండౌను కాయయు ప్రాణంపు కలిమిచే
పండ్లు కాయుచునుండు పాదపంబు
ప్రాణముండుట చేత పాదపంబులు క్షోణి
వర్ధిల్లుచుండును వసుధ యొక్క
ప్రాణశక్తి వలన ప్రాణశక్తియె యిట్లు
సర్వంబు చక్కగ నిర్వహించు

ఆ.వె. ధరణి యందు మరియు ధరణీధరంబుల
నుండు పర్వతముల బండ లందు
నుండు బండరాళ్ళ నులుల మలచి
కొలుచు ప్రతిమ లందు కూడ నుండు

కం. వ్యక్తముగ జంగమముల న
వ్యక్తముగను స్థావరముల వర్హిల్లెడు నీ
శక్తిం దెలియగ నోపర
వ్యక్తులు బ్రహ్మవేత్త లఱయుదు రెపుడున్

ఆ.వె. వెలిని లోన నిండి వెలుగుచు బ్రహ్మాండ
వ్యాప్తమగుచు నుండు ప్రాణశక్తి
బ్రహ్మమనుచు బుధులు వాక్రుచ్చు తత్త్వమే
బ్రహ్మ మెఱుగు వాడు బ్రాహ్మణుండుభూమి మీద పడియున్నావా

భూమి మీద పడియున్నావా విముక్తిని కోరుచు నున్నావా
రామరామ యని యన్నావా రాముని దయనే కన్నావా

శేషనాగపర్యంకశయానా శ్రీహరి జయజయ యన్నావా
దోషాచరప్రాణాపహరణచణ దురితనివారణ యన్నానా

రామా ప్రావృణ్ణీలపయోధరశ్యామా జయజయ యన్నావా
నీ మనమున హరి మోహనమూర్తిని నిండారగ కనుగొన్నావా

రామరామ రఘురామ పరాత్పర రావణసంహర యన్నావా
రామచంద్రపదరాజీవంబుల ప్రేమమీఱ పూజించేవా

రామా రవివంశాంబుధిసోమా కామితవరదా యన్నావా
రాముని దయగల వానికి పొందగరానిది లేనే లేదు కదా


9, జనవరి 2021, శనివారం

నిజము రాముడు తిరిగిన తెలుగునేల

నిజము రాముడు తిరిగిన తెలుగునేల రామతీర్థం

సుజనావళి అడుగడుగున రాముని చూచు రామతీర్థం


తెలుగునేలపై గుడిలో రాముని తలచము మూర్తి యని

తిలకింతుము శ్రీరామచంద్రుడే నిలబడె నెదుట యని

తలచెదము మాపుణ్యము పండగ దరిసెనమాయె నని

పలుగాకులు బొమ్మనుచు తలచుట వారి కుసంస్కారం


తెలుగుగడ్డకు కులదైవముగ వెలసిన రామునకు

తుళువలచే నపకారము గలిగిన దోషాచరణులకు

కలుగును హాని కలుగదు రాముని ఘనకీర్తికి లోటు

కలుషబుధ్ధుల వంశంబులకే కలుగును నాశనము


రాజకీయముల పేరిట రాముని రచ్చచేయు వారు

రాజాశ్రయమున మురిసి రాముని లావుమరచు వారు

రాజభయంబున రాము నెరుగని లాగున చనువారు

ఏజన్మంబున నించుక సుఖమన నింక బడయలేరు


శ్రీరామ శ్రీరామ

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ

శ్రీరామ శ్రీరామ సీతారామ


శ్రీరామ శ్రీరామ కారుణ్యధామ

శ్రీరామ శ్రీరామ జీమూతశ్యామ

శ్రీరామ శ్రీరామ సేవింతు నిన్ను

శ్రీరామ శ్రీరామ తారకనామ


శ్రీరామ శ్రీరామ శివచాపదళన

శ్రీరామ శ్రీరామ జితభృగురామ

శ్రీరామ శ్రీరామ చేయూతనీవే

శ్రీరామ శ్రీరామ చిన్మయరూప


శ్రీరామ శ్రీరామ జితదానవేంద్ర

శ్రీరామ శ్రీరామ దారిద్ర్యశమన

శ్రీరామ శ్రీరామ చేయందుకోవే

శ్రీరామ శ్రీరామ శేషాహిశయన


7, జనవరి 2021, గురువారం

అమ్మా యిపుడు

అమ్మా యిపుడు కొంచె మాగవమ్మ నీవు ముద్దు

గుమ్మా రమ్మా సోకు చేసుకొమ్మా నీవు


విల్లెత్తు వాని కొరకు వేచితి వెన్నేళ్ళో ఆ

విల్లెత్తి విరిచి నిన్ను పెళ్ళాడిన వీరుడు ని

న్నిల్లాలిని చేరగా నించుక జాగైనచో

తల్లడిలేవే పిచ్చితల్లీ బాగున్నదే


పది నెలలు వేచితివే పతిరాక కొరకు తల్లి

ఆదయుడైన తులువ రావణాసురుని తోటలోన

ముదిత నేడు పతిరాక ముహూర్తము జాగైన

మదిని తల్లడిలేవే మరియు బాగున్నదే


ఓ రామలక్ష్మి నీ వూరక నిట్టూర్చకే 

శ్రీరామచంద్రు లేమొ చేరవచ్చు వేళాయె

సారసాక్షి విరహాలు చాలించి రావే బం

గారు తల్లి యంగరాగాలు నగలు వేచేనే


మంగళ మనరే

మంగళ మనరే మహనీయునకు

మంగళ మనరే మన రామునకు 


మంగళ మనరే మదనశతకోటి

శృంగారమూర్తికి సీతాపతికి

మంగళ మనరే మారజనకునకు

మంగళ మనరే మగువల్లారా


మంగళ మనరే మదనారిధను

ర్భంగము చేసిన బాలవీరునకు

మంగళ మనరే మహితాత్మునకు

మంగళ మనరే మానినులారా


మంగళ మనరే మన యువరాజుకు

బంగరు తల్లికి వసుధాత్మజకు

మంగళ మనరే మాన్యచరితులకు

మంగళ మనరే  అంగనలారా


రామచంద్ర పాహిమాం

రామచంద్ర పాహిమాం రాఘవేంద్ర పాహిమాం

కోమలాంగ శ్యామలాంగ కోసలేంద్ర పాహిమాం


వీరవర పాహిమాం విబుధవినుత పాహిమాం

నీరజాక్ష పాహిమాం నిగమవినుత పాహిమాం

మారజనక పాహిమాం మంగళాంగ పాహిమాం

నారసింహ పాహిమాం నారాయణ పాహిమాం


విశ్వజనక పాహిమాం విశ్వవంద్య పాహిమాం

విశ్వవినుత పాహిమాం విశ్వార్చిత పాహిమాం

విశ్వపోష పాహిమాం విశ్వాత్మక పాహిమాం

విశ్వనాథ పాహిమాం విశ్వమూర్తి పాహిమాం


వరదాయక పాహిమాం సురనాయక పాహిమాం

నిరుపమాన పాహిమాం నిరంజన పాహిమాం

పరమేశ్వర పాహిమాం పరంజ్యోతి పాహిమాం

కరుణాకర పాహిమాం కమలనాభ పాహిమాం


4, జనవరి 2021, సోమవారం

రాకాసులు రెచ్చిపోయి రాజ్యాలేలేరా

రాకాసులు రెచ్చిపోయి రాజ్యాలేలేరా - రాజ్యాలేలేరా
తోకముడిచి హనుమంతుడు తొలగి నిలచేనా - తొలగి నిలచేనా

తెలుగువారి ఐకమత్య బలిమి వట్టిదేనా - చిలుకపలుకులేనా
తెలుగువాళ్ళ బుర్రల్లో తెలివి తక్కువేనా - తెలివిడి సున్నేనా
తెలుగువారి దైవభక్తి కలిమి డొల్లయేనా - నిలువున డొల్లేనా
తెలుగుగడ్డ మీద దేవతలకు చోటులేదా - నిలువనీడ లేదా

సోది కైన లేదు తెగువ శూన్యం మిగిలేనా - హైన్యం మిగిలేనా
వాద వివాదాలతో వేదన తొలగేనా - బాధలు తొలగేనా
కాదు కాదు కాదంటే కష్టం తగ్గేనా - నష్టం తగ్గేనా
రాదు రాదంటే ముప్పు రాకుండా పోదు - లేకుండా పోదు

తెలుగువాడి మెతకతనం తొలగవలె నేడు - తొలగవలె నేడు
తెలుగువాడు హనుమన్నై తిరిగి దెబ్బకొట్టి - తిరగబడ్డ నాడు
నిలువలేరు రాకాసులు తెలుగుప్రభల ముందు - తెలుగుగడ్డ మీద
తెలుసుకోండి నిజము రామదేవునిపై అన - దేవునిపై అన

తెలుగునేల

తెలుగునేల శ్రీరాముడు తిరుగాడిన నేల

తెలుగుజాతి శ్రీరాముని కొలుచుకొనే జాతి


ఇచట వారికి శ్రీరాము డిష్టదైవ మెపుడును

ఇచటి వారికి రామనామ మిష్టమంత్ర మెపుడును

ఇచటి వారి రామభక్తి యింతింతనరాదుగా

ఇచటి వారి కాంజనేయు డింటిపెద్దదిక్కు 


అట్టి దివ్యభూమి యిప్పు డసురుల పాలాయె

అట్టి రామమూర్తి కిప్పు డవమానమాయ

అట్టి రామపత్ని కిప్పు డవమానమాయె

పట్టుబట్టి రాకాసులు పాడుపనులు చేయ


పెదవివిప్పి పలుకరేమి పృథివినేలు ఘనులు

మెదలరేమి నాయకులు నిదుర నటియింతురు

కదలరేమి తెలుగువారు కడుగూర్చు రామునకై

బెదరి దైవద్రోహులకు బేలలైనారుగా


3, జనవరి 2021, ఆదివారం

రాముడంటే

రాముడంటే గౌరవమా రాకాసులకా

భూమిసుతను రాకాసులు పూజించేరా


రాముడికి కొత్తకాదు రాకాసుల దుండగాలు

ప్రేమతో బోధిస్తే వింటారా రాకాసుల మూకలు

రాముడి బాణాలకు రాకాసులు కొత్తకాదు

భూమికీ కొత్తకాదు ముష్కరుల నెత్తుళ్ళు


మాయలేడి వేషముతో మారీచుడు వంచించెను

మాయచే రామశిరము మలచినాడు రావణుడు

మాయాసీతను చంపి మాయచేసె వాడి కొడుకు

మాయలన్ని వమ్మాయెను మరి వారికి చావాయెను


మొన్నమొన్న శ్రీరాముని బొమ్మ నొకడు విరచెను

నిన్ననే దుష్టుడొకడు నిక్కి సీత బొమ్మ విరచె

చిన్నచిన్న తప్పులనుచు శిక్షించక విడువడుగా 

అన్నన్నా రాకాసుల నణిచివేయు రఘువీరుడు


రాముడి మీద ఆన

రాముడి మీద ఆన రాకాసులారా

మీమీ దుండగాలు మీకే చేటు 


సుబ్బయ్య బొమ్మకే దెబ్బవేసినారా

ఇబ్బందులపాలై ఏమయ్యేరో

సుబ్బయ్య మనవడిని చూడండి నామాట

దబ్బర కానేకాదు దండన తప్పదిక


తెలుగుజాతికి మొదలు తెలియ నాగజాతి

తెలుసుకోండి తెలిసీతెలియక దాని తో

కలహించి నెగ్గలేరు కాటికేపోయేరు

తలకుజాతి కాదు మీ తలకు తెచ్చుజాతి


పాము తోకను త్రొక్కి పారిపోలేరురా

ఏమూలదాగినా యిక మిము విడిచేనా

మీమీ కుతంత్రాలు మిమ్మే కొట్టేరా

ఏమాయదేవుడూ ఇప్పు డడ్డురాడు


ఏ రోజున ఏ గుడికో

ఏ రోజున ఏ గుడికో ఏ దైవమూర్తికో

ఈ రక్కసిమూక తాకి డేమి కర్మమో


వారిపనే యిదియని వీరు గోలచేయుదురు

వీరే చేయించిరనుచు వారు చెప్పుకొందురు

వీరి వారి యనుచరుల వీరంగా లటు లుండ

ఊరకనే వినోదించుచున్నదా దొరతనము


గుడులున్నది మనకొరకా గోవిందుని కొరకా

గుడుల మీద పైసలేరుకొనే దొరల కొరకా

గుడుల బాగు పట్టని బడుధ్ధాయిల్లారా

గుడులు మన తలిదండ్రులు కొలువుతీరిన యిళ్ళు


ముక్కలాయె తెలుగుగెడ్డ మూర్ఖులైరి పాలకులు

చక్కని అవకాశమిదే చిక్కినది విమతులకు

ఎక్కడుంటి వయ్య రామ ఎక్కుపెట్టవేమయ్య

నిక్కువముగ కోదండము నీచుల నణగించగ


పాహి పాహి జగన్మోహన

పాహి పాహి జగన్మోహన రామ

పాహి పాహి పరబ్రహ్మస్వరూప


పరమయోగిగణభావితచరణ

పరమభక్తగణభావితకరుణ

సురగణవందితసుందరచరణ

గరళకంఠహృద్గగనవిహరణ


వధార్హదానవవంశవిశోషణ

విధాతృసన్నుతవిజయవిహరణ

బుధవరగణసంపూజితసద్గుణ

మధురమధురశుభవాక్యప్రసరణ


కాలాతీతవిఖ్యాత పరాత్పర

పాలితత్రిభువనజాల సురేశ్వర

కాలమేఘఘననీలకళేబర

పాలయమాం హరి పరమదయాకర


1, జనవరి 2021, శుక్రవారం

కొత్త సంవత్సరం - కొత్త నిర్ణయం

కొత్త సంవత్సరం వచ్చేసింది.

ఎందరో కొత్త కొత్త నిర్ణయాలు తీసుకుంటారు.

కొందరైతే ఆ నిర్ణయాలను ప్రకటిస్తారు.

కొంచెం మంది మాత్రమే వాటిని అమలు చేస్తారు.

నా నిర్ణయం వినండి. ఎన్నో లేవు లెండి ఒకటే. దానిని నిలబెట్టుకుంటే చాలు. 

"నేటి నుండి మాలిక వ్యాఖ్యల పేజీని చూడను"

ఇదే నండి కొత్త సంవత్సరం నిర్ణయం.

కారణం ఏమిటీ అంటారా?

మాలిక వ్యాఖ్యల పేజీలో కనిపిస్తున్న భాషను చూస్తున్నారు కదా? అదే కారణం. 

మళ్ళీ వచ్చే జనవరి 1న ఆపేజీని చూడటం గురించి ఆలోచిస్తాను.

మాలిక గురించి నిర్ణయం కొన్నాళ్ళ క్రితం తీసుకున్నదే. వారికి కూడా తెలియజేసినదే. నేటి నుండి అమలులో పెడుతున్నాను.