6, అక్టోబర్ 2021, బుధవారం

రామ రామ రామ రామ రామ రఘురామ

రామ రామ రామ రామ రామ రఘురామ
రామ రామ రామ రామ రామ సీతారామ

రామ రామ కౌసల్యా రమణీసుత జయజయ
రామ రామ దశరథ రాజనందన జయజయ
రామ రామ మునియాగ రక్షక హరి జయజయ
రామ రామ శివధనుర్భంగకారక జయజయ

రామ రామ స్థిర సత్యవ్రతదీక్షిత జయజయ
రామ రామ వనవాసవ్రతదీక్షిత.జయజయ
రామ రామ దండకారణ్యపావన జయజయ
రామ రామ దుష్టపౌలస్త్యనాశక జయజయ

రామ రామ సురలోకరక్షక హరి జయజయ
రామ రామ మునిలోకరక్షక హరి జయజయ
రామ రామ భక్తలోకరక్షక హరి జయజయ
రామ రామ సర్వలోక రక్షక హరి జయజయ

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.