2, అక్టోబర్ 2021, శనివారం

రామదేవుడా ఓ రామదేవుడా

రామదేవుడా ఓ రామదేవుడా నిన్ను
ప్రేమతో కొలిచెదమో రామదేవుడా

భూమిమీద సాటిలేదు రామదేవుడా నీదు
నామమున కనివింటిమి రామదేవుడా
ఏమఱక నీనామము రామదేవుడా అదే
మేము చేయుచున్నాము రామదేవుడా

నీమహిత చరితమునే రామదేవుడా కనుము
మేము చదువుచున్నాము రామదేవుడా
నీమీద పాటలనే రామదేవుడా సదా
మేము పాడుచున్నాము రామదేవుడా

కామితము మాకొకటే రామదేవుడా యింక
యేమిజన్మమును వద్దు రామదేవుడా
మా మొఱాలకించ వయ్య రామదేవుడా నీవు
మామీద దయజూపుము రామదేవుడా