6, అక్టోబర్ 2021, బుధవారం

హరి నీవే గతి హరి నీవే గతి హరి నీవే గతి యందరకు

హరి నీవే గతి హరి నీవే గతి హరి నీవే గతి యందరకు 
పరమాత్మా హరి నరసింహా రఘువరరామా నీవే శరణు

పాపాత్ములకును పుణ్యచరితులకు పరమపావనులు పతితులకు
శాపోపహతులు సుఖయుక్తులకును సంపన్నులకును బీదలకు
ఆపన్నులకును జిజ్ఞాసువులకు నర్ధార్ధులకును జ్ఞానులకు
కోపాలసులకు శాంతమూర్తులకు శ్రీపతి నీవే శరణమయా

సురలకు సిధ్ధులు గరుడోరగ కిన్నరులకు విద్యాధరులకును
నరచారణకింపురుషులు పితరులు సురవైరులు గంధర్వులకు
తరుణులు పురుషులు వృధ్ధులు బాలురు దండ్యులు గౌరవనీయులకు
అరయగ పదునాలుగు లోకములను హరి నీవొకడవె శరణమయా 

స్థావరములకును జంగమములకును స్వామీ పోషకు డవు నీవే
నీవే స్థితిలయ కారకుడవు హరి నిన్నెఱుగుట మా వశమగునా
భావించగ నేరరుగా దేవా బ్రహ్మాదులును నీ‌మహిమ
కావున శరణము వేడెద భవచక్రంబును శ్రీహరి త్రుంచవయా


కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.