31, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

ఆరూఢిగ హరి నాత్మేశ్వరుని


ఆరూఢిగ హరి నాత్మేశ్వరుని
నా రాముని చేరె నా మనసు

వదలక నావెంటబడి వేధించెడు
మదమోహాదుల మంకు శత్రువుల
నదలించి నిరతము నతిదయతో నా
మదినేలు వీరుని మదనజనకుని

మూడుతాపములు ముప్పిరిగొనగ
వేడెడు నాయందు ప్రేముడితో
వేడిమి నణగించి వేదన లుడిపెడు
వాడగు జగదేకపతిని సమ్మతితో

ఘనముగ చేరెను గడచిన భవముల
మునుపటి వలె నేడు తనవిభుని
వినతాసుతవాహనుని వేడుకతో
అనయము విడువక నతిభక్తి సేవింప

30, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

తెల్లవారు దాక నీ దివ్యనామము

తెల్లవారు దాక నీ దివ్యనామము
చల్లగా జపించనీ స్వామీ యీరేయి

పవలంతయు గడచునుగా పనికిరాని పనులతో
లవలేశమైన గలదె నీ చింతనకై
చివరకు రేయైన కొంతగ చింతనమే చేయకున్న
అవధారు శ్రీరామ అవని నా బ్రతుకేమి

నిదుర అంత ముఖ్యమని నేనెంచ లేనయా
నిదుర కాదు రామ నాకు నీవు కావలెను
నిదురలో స్వప్న మందు నీవు వత్తువో రావో
ముదమున నామజపము వదలకుందును గాక

శ్రీరామ జయరామ సీతారామ యనుచు
శ్రీరామ రఘురామ శివసన్నుతరామ యనుచు
శ్రీరామ నారాయణ శేషతల్పశయన యనుచు
శ్రీరామచంద్ర నీదు చింతనమున నుందుగాక


సేవించవలయు మీరు సీతారాముల

సేవించవలయు మీరు సీతారాముల
భావములో వారి పాదపద్మముల నెంచుచు

మానవులను సేవించుట మతిలేని పని కదా
పూని సేవించి మీరు పొందున దేమి
ఏ నరు డేమిచ్చిన కొరగానిదే పరమునకు
వీని వాని కొలువనేల వీరిడి కానేల మీరు

ఊరక బహుదేవతల కుపచారములు చేసి
మీరెంత యలసినను మిగులున దేమి
వారిచ్చు వరములు మీ పరమునకు కొరగావు
చేర నేల నితరులను కోరనేల నల్పములను

హరిసేవ చేయుటయే పరమునకు మార్గము
ధర మీద వాడు సీతారాముడై వెలసి
పరమాత్ముడు పరమభక్తసులభుడై యున్నాడు
నరులార తెలియరో నమ్మికతో కొలువరో

29, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

ఏమి నామ మయా శ్రీరామ నామము


ఏమి నామ మయా శ్రీరామ నామము
నామమసు నాక్రమించె నాబుధ్ధి నాక్రమించె

ఎవరు దీని గూర్చి నా కెఱిగించిరొ తెలియదయా
ఎవరీ నామమును నా కిచ్చినారొ తెలియదయా
ఎవరిది జపియించ ప్రోత్సహించి నారొ తెలియదయా
చివరికిది చేయకుండ జీవించ లేనిపుడు

ఎవరు చెప్పిరో రాము డవతారపురుషు డని
ఎవరు తెలిపిరో రాముడే పరబ్రహ్మ మని
ఎవరు చెప్పిరో రామునే కొలువ వలయు నని
చివరకు నాప్రాణమాయె శ్రీరాముడు

కరచరణాదికము లెట్టి కార్యములం దుండుగాక
మరపులేక చేయుచుండు మనసు రామనామమును
తరచు బుధ్ధి లౌకికముల తగిలినట్లు తోచు గాక
పరమరామచింతనాపరవశమై యుండునుఅమరావతి విధ్వంసం తగదు పై వ్యాఖ్య


ఆంధ్రా అనేది ఒక తమాషా బజార్
దీన్ని ఒక తమాషా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏర్వాటు చేసింది
అదీ ఒక తమాషా రాష్ట్ర విభజన నాటకంతో
ఒక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమరావతిని రాజధాని అంది
ఒక తమాషా కేంద్రప్రభుత్వం గుప్పెడు మట్టిని బహుమానంగా ఇచ్చింది
కొన్నాళ్ళపాటు ఆపసోపాలతో రాజధాని నిర్మాణం నడిచింది
మరొక రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చింది
అమరావతి కాదు అనేక రాజధానులు అంది.
రేపు మరొక ప్రభుత్వం వస్తుంది
అన్ని రాజధానులేమిటి అంటుంది
అప్పటికి ఉన్నవి అన్నీ మట్టి కొట్టుకొని పోతాయి
అమరావతి వెనక్కి వస్తుంది వీలైతే
లేదూ మరొక రాజధాని పేరు వినిపిస్తుంది.
ఆభోగం అంతా మరలా ప్రభుత్వం మారే వరకే
లేదా ఆంధ్రా మళ్ళా ముక్కలయ్యే వరకే
అప్పుడు తమాషా మళ్ళా మొదలౌతుంది
ఒకటో రెండో మూడో రాజధాని లేని రాష్ట్రాలు వస్తాయి
రాజధాని వెదుకులాటలు మొదలౌతాయి
ఒకటి కన్న ఎక్కువ తమాషాలు అన్నమాట
జనం చూస్తూనే ఉంటారు తమాషాలను
అంత కన్నా ఓట్లేసి మునగటం కన్నా ఏం చేయగలరు పాపం.


[ నేటి వనజవనమాలి బ్లాగు టపా అమరావతి విధ్వంసం తగదుపై నా స్పందన.]

28, డిసెంబర్ 2019, శనివారం

మరా మరా మరా మరా మరా అని


మరా మరా మరా మరా మరా అని జపము చేసి
అరెరే ఒక బోయవా డైనా డొక గొప్ప ఋషి

తిరుగవేసి చదివినా పరమమంత్ర మతడికి
సరిసాటి లేని గొప్ప సత్ఫలము నిచ్చెను
మరి తెలిసి జపము చేయు మనిషి కేమి ఫలమో
పరగ మీరు దానిని సంభావించ లేరా

పరమసత్యమయా రామ భగవానుని నామము
పరమశివుడు పరవశించి ప్రశంసిచును
నరులారా రాముడే నారాయణు డని తెలిసి
పరమపదము పొంద సంభావించ లేరా

తెలిసి తెలియ నట్టి జపము దివ్యఫలము నిచ్చెను
తెలిసి తెలిసి మీరు జపము సలుప కుందురా
అలనా డాబోయ రామాయణమునే యెఱిగెను
పలికి పలికి మీరు మోక్షపథ మెఱుగలేరా


నారాయణ నారాయణ నారాముడా


నారాయణ నారాయణ నారాముడా
కారుణ్యము చూపరా కదలిరారా

నిముషమైన నీ నామము నేను విడిచి యుంటినా
నిముషమైన నీ సేవను నేను మరచి యుంటినా
నిముషమైన నీ కన్యుని నేను తలచి యుంటినా
కమలాక్షా మరి నీకీ కాఠిన్య మేలరా

నిరుపమాన మందురయా నీ విభవము రామచంద్ర
నిరతిశయ మందురయా నీదు కరుణా రామచంద్ర
నిరవధిక మందురయా నీదు శక్తి రామచంద్ర
మరి దేనికి నన్నేలవు మరియాద కాదురా

ఆపదలో నున్న గజము నాదుకొంటి వందురయా
ఆఫదలో నున్న బాలు నాదుకొంటి వందురయా
ఆపదలో నున్న పడతి నాదుకొంటి వఃదురయా
ఆపదలో నున్న నన్నాదుకొనక తీరునా

27, డిసెంబర్ 2019, శుక్రవారం

ఎంత చక్కని వాడంటే యేమి చెప్పేదమ్మా


ఎంత చక్కని వాడంటే యేమి చెప్పేదమ్మా
యింత చక్కని మగవాడీ యిలలో నిత డొకడే

చారెడేసి కన్నులు గల సాకేతయువరాజు
వీరుడంటే వీరుడమ్మా విరచెను శివధనువు
నోరారా సభలోని వారెల్లరు పొగడ
భూరిభుజుడు సిగ్గున తలమునకలాయె నమ్మ

రాజుగారు భుజము తట్టి రామచంద్ర నీకు
మా జానికి నిత్తు నంటె మరియు సిగ్గు పడుచు
భూజాని తండ్రి యాజ్ఞ పొందవలయు నాకు
మా జనకుల నడుగుడనుచు మరియాదగ పలికె

మదనుడైన వీనికే మాత్రమును సరికాడు
మదనకోటి సమగాత్రుడొ మన రామచంద్రుడు
మదనునకే యబ్బయో మనము చెప్పలేము
మదనాంతకు విల్లువిరచి ముదిత నీకు దక్కె

శ్రీరామచంద్రుడే సేవ్యుడు మనకు


శ్రీరామచంద్రుడే సేవ్యుడు మనకు
చేర నేల నితరులను చెడిపోనేల

ఆరూఢిగ సురలు నరులు నందరు కొలుచు
శ్రీరామచంద్రుని చేర వలయును
కోరి భోగములు చాల మీరితరులను
చేరితే దుఃఖమే చివరకు ఫలము

కారణకారణుడు శ్రీమన్నారాయణుడు
శ్రీరామచంద్రుని చేర వలయును
చేరికొలిచితే హరిని సిధ్ధికలుగును
దారితప్పితే భవతరణము లేదు

నారకాది భయములను నాశనము చేయు
శ్రీరామచంద్రుని చేర వలయును
ధారాళమైన సుఖము దశరథసుతుని
తారకనామ మిచ్చు తప్పకుండగ

ఏమయ్యా రామనామ మేల చేయలేవో

(రాగం నవరోజ్)

ఏమయ్యా రామనామ మేల చేయలేవో
ఏమి చేయదును సమయ మించుకైన లేదే

కాసుల వేటలకు నీకు కావలసి నంత గలదు
దోస మెంచకుండ చేయు దుడుకుపనుల కున్నది
మోసకారులతో చాలా ముచ్చటలకు నున్నది
దాసపోషకుని హరిని తలచుటకే లేదా

ముదితలను నిత్యము తలపోయ సమయ మున్నది
కదలిపోవు వేళను కొఱగాని విద్యల కున్నది
వెదికి వాదములు చేసి విఱ్ఱవీగ నున్నది
ముదమున నిను బ్రోచు రామమూర్తి కొరకు లేదా

సారహీనభోగములకు సమయము నీ కున్నది
ఊరిమీద పెత్తనముల కున్నదెపుడు సమయము
చేరి కల్లగురువులను సేవింపగ నున్నది
తారకనామమును చేయ తీరికయే లేదా


సకలలోకాధార రాఘవ సజ్జనావన


సకలలోకాధార రాఘవ సజ్జనావన పాహిమాం
సకలభక్తలోకసన్నుత శ్యామసుందర పాహిమాం

నిగమవేద్య నిరుపమాన నిజప్రభావ పాహిమాం
జగదధీశ పరమశాంత జ్ఞానవిగ్రహ పాహిమాం
సుగుణాకర కరుణాకర సుజనవినుత పాహిమాం
విగతరాగమునిసేవిత విమలరూప పాహిమాం

కమలనాభ కమలనేత్ర కమలేశ్వర పాహిమాం
అమరాధిపప్రభృతివినుత అసురనాశ పాహిమాం
సుమనోహర విమలరూప సుఖనిధాన పాహిమాం
సమరాంగణవిజయశీల కుమతికాల పాహిమాం

ఇనకులేశ సకలభక్తజనపాలక పాహిమాం
మనుజలోక పరిపాలకమణి రాఘవ పాహిమాం
ప్రణవరూప శ్రుతిసాగర పరమేశ్వర పాహిమాం
సనకాదికమునిసన్నుత అనఘ రామ పాహిమాం

26, డిసెంబర్ 2019, గురువారం

కాని వాడినా నేను ఘనశ్యామా

కాని వాడినా నేను ఘనశ్యామా దయ
రానీయ వేల నయా రామచంద్రా

ఆనాడు మీతండ్రి అశ్వమేధము చేయ
నేను వచ్చి సమిధలపై నీళ్ళుజల్లితినా
ఆనాడు పసిబాలుడ వగు నిన్ను మునివెంట
పోనిచ్చుట తగదనుచు పుల్లబెట్టితినా

ఆనాడు నీచేసిన హరధనుర్భంగమును
నే నపశకునమనుచు నిందవేసితినా
ఆనాడు నీపెండ్లి ఆర్భాటమోర్వక
నేను తెచ్చి పరశురాము నిలబెట్టితినా

ఆనాడు నీకు పట్టాభిషేక మనగానే
పూనుకొని మంధరను పురికొల్పితినా
ఆనాడు నీవా దశాననుని వధించగ
నేను బ్రహ్మహత్య యనుచు నిలదీసితినా

25, డిసెంబర్ 2019, బుధవారం

అడిగిన వారల కందర కితడు


అడిగిన వారల కందర కితడు
అడిగిన వన్నియు నమరించెను

చనుదెంచి సురలు శరణము వేడగ
ఇనకులమున రాము డన జన్మించెను
ముని వెంబడి జను మన తన జనకుడు
చని ముని యాగము సంరక్షించెను

ముని హరదేవుని ధనువెక్కిడు మన
తన బాహువుల దార్ఢ్యము చూపెను
జనకుడు సీతను తన కర్పించిన
జనకుని యానతి గొని పెండ్లాడెను

దడిపించ పరశురాముడు చేకొను మన
తడయక వెన్నుని ధనువును దాల్చెను
అడవికి బొమ్మని యడుగగ పినతల్లి
అడిగిన వెంటనె యటులే జేసెను

అంగన యడిగిన బంగరు లేడికై
చెంగున పరువెత్తి చిక్కులో పడెను
శృంగారవతి కడు చింతించి వేడగ
దొంగైన పౌలస్త్యుని పడగొట్టెను

24, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

అందరి వాడవు నీ వందాల రాముడ


అందరి వాడవు నీ వందాల రాముడ
అందాల రాముడ మ మ్మాదరించ వయ్య

ఆదరించ వయ్య రామ మేదకుల మయ్య
మేదకుల మయ్య రామ మి మ్మెఱుగ లేము
మీదు మిక్కిలిగ చాల వేదనల పాలై
నీదయను కోరుకొనుచు నిలచి యున్నాము

నిలచి యున్నాము మేము తిలకించ వయ్య
తిలకించి మా బాధలు తెలుసుకో వయ్య
తెలిసి మాకు నీ వండగ నిలువ రావయ్య
నిలువరించ వయ్య కలిని నీకు మ్రొక్కేము

నీకు మ్రొక్కేము తండ్రి సాకేత రామ
సాకేత రామ నీవె లోకములకు దిక్కు
లోకముల కేమి సర్వలోకేశుల కేమి
నీ కన్నను దిక్కు లేదు నీ వార మయ్య

23, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

మరియాదగ నీవద్దకు మరలి వచ్చు నాశ

మరియాదగ నీవద్దకు మరలి వచ్చు నాశ కాక
హరి హరి నా కితరమైన యాశ లింక లేవు

ఆశపడితి నొకనా డిది యందమైన లోక మని
ఆశపడితి నిచట నున్న వన్నియు నాకొరకే నని
ఆశపడితి అనుభవమ్ము లన్నిట సుఖమున్న దని
ఆశపడితి భంగపడితి నన్ని విధముల చెడితి

ఆశపడితి నిచ్చటి వారందరు నావార లని
ఆశపడితి నాదు లోకయాత్ర సౌఖ్యపూర్ణ మని
ఆశపడితి నాదు చెయ్వు లన్నియు శుభప్రదము లని
ఆశలన్ని వమ్మాయె నిరాశయే మిగిలె నేడు

ఆశపడితి నిచట గురువు లందరు కడు యోగ్యు లని
ఆశపడితి నిన్ను చేరు నట్టి దారి చూపెద రని
ఆశపడితి గ్రంథరాజము లందు దారి దొరకు నని
ఆశలుడిగి రామనామ మాశ్రయించితి తుదకు


22, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

వీడు రాచవారి బిడ్డ వీడు నా శిష్యుడు


వీడు రాచవారి బిడ్డ వీడు నా శిష్యుడు
వీడు యజ్ఞవిరోధుల పీచమడచు నేడు

ఘనమైన సూర్యకుల క్షత్రియు డీబాలుడు
మన దశరథుని యింటి మణిదీపము రాముడు
ఘనుడు బ్రహ్మర్షి వసిష్ఠునిచే సుశిక్షితుడు
పనిబట్టు రావణుని యనుచరుల నిప్పుడు

బాలుడీ రాముడన పరమసుకుమారుడు
పౌలస్త్యు నెదిరింప జాలువా డెటులగును
కాలమేఘాకృతుల గడ్డురాకాసులతో
నేలాగు పోరువా డెఱుగలేకున్నాము

ఇతడితో ననబోకు డితడు రావణు జంప
ప్రతిన చేసి వచ్చిన భగవంతుడు శ్రీహరి
నుతమతి మాయామానుషవిగ్రహుడై నాడు
అతిత్వరలో నసురుల యతిశయంబు నణచును21, డిసెంబర్ 2019, శనివారం

నిలువునా ద్వేషమ్ము నింపుకున్న


నిలువునా ద్వేషమ్ము నింపుకున్న వారితో
మెలగరాదు స్నేహముగ మేదిని నెవరైనా

ఒకడు పాండవాగ్రజుం డోర్చియోర్చి దుర్యోధను
వికటకృత్యంబులను వేలకొలదిగ
ముకుతాడును వేసెనా మొనసి యుధ్ధము చేసెనా
అకట తాల్మి యొప్పునా యధముల పైన

తనువు తోడ బుట్టినవని దయను చూప వచ్చునా
తనను హింసబెట్టుచు దయజూపని
చెనటి కామక్రోధాదుల చెండి గెంటివేయవలయు
వినాశనకారుల నుపేక్షించ రాదు

హరికృపచే ధర్మసుతున కభ్యుదయము కలిగినది
విరిచి దుష్టాత్ములను వెలుగొందెను
హరికృపచే కామాదుల నణచి రామనామము గొని
విరాజిల్లు వారలు తరింతురు నిజము

16, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

ఎవడవురా హరుని విల్లిట్టే విరచినావట


ఎవడవురా హరుని విల్లిట్టే విరచినావట
రవికులోద్భవుడ నన్ను రాము డందురు

హరు డెవ డనుకొంటివిరా యపచారము చేసితివి
హరదేవున కతిభక్తుడ నయ్యా పరశురామ
హరభక్తుడ వైన నీవు హరుని విల్లు విరతువా
విరచితినా యెక్కుపెట్ట విరిగె నంతే కాని

హరచాపము నెక్కుపెట్టెడు నంతటి భుజశాలివా
హరిచాపం బిదె యెక్కిడి శరమును సంధించుమా
హరిచాపము నెక్కిడితిని శరము నిదే సంధించితి
పరశురామ శరమెక్కడ వదలమందు వయ్యా

పరశురామునకు గర్వభంగం మొనరించితివి
శరమున నాపుణ్యమెల్ల క్షయము చేసెదవు గాక
వరవిక్రమ రామచంద్ర పురుషోత్తమ హరిసన్నిభ
స్థిరమగును నీ కీర్తియు సీతారామ సెలవు

15, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

విశ్వమయుని హరిని మీరు వెదకుచున్నారా


విశ్వమయుని హరిని మీరు వెదకుచున్నారా
ఆ శాశ్వతుని జాడ తెలియజాలకున్నారా

ధీరులై కొండలెక్కి తిరుగుచున్నారా
కోరి కొండగుహలలో దూరుచున్నారా
దూరి పొడగానక నీరసించేరా
కోరికోరి వెదుకనేల కొండలపైన

విశ్వ మంతటిని వాడు వెలయించెను
విశ్వమం దణువణువున విడిది చేసెను
విశ్వమయుడు మీలోనే వెలసిలేడా
విశ్వమయుని బయట మీరు వెదుకనేలా

ఆ విశ్వమయుడు హరి యయోధ్యారాముడై
భూవలయము పావనమైపోవ పొడమెను
భావించగ బయటలోన ప్రకాశించెడు
దేవుడు మన రాముడని తెలిసిన చాలు

13, డిసెంబర్ 2019, శుక్రవారం

రామ రామ రామ యనుచు రామ భజన


రామ రామ రామ యనుచు రామ భజన చేయగా
రాముని కీర్తించగా రామ పూజ చేయగా

రాని పుణ్యమున్నదా పోని పాప మున్నదా
జ్ఞానము దీపించదా అజ్ఞాన మంతరించదా
ధాని వలన నా జీవుడు ధన్యుడు కాకుండునా
వానికి శ్రీరామచంద్రుడు పరగ మోక్ష మీయడా

రామపాదసేవనమే కామితము మాకనుచు
రామభక్తు లెల్లప్పుడు ప్రేమతో కొలువగా
రామచంద్రదివ్యపదారాధనాతత్పరులను
స్వామి చక్కగ జూడడా సకలసుఖము లీయడా

రామభక్తులై కొందరు రాజ్యములను పొందిరి
రామభక్తుడై యొక్కడు బ్రహ్మపదము పొందెను
రామభక్తులకు దొరుకని దేమున్నది జగమున
రామ రామ యనెడు వారు రామునే పొందరే

12, డిసెంబర్ 2019, గురువారం

హరినామములు లిట్టి వని


హరినామములు లిట్టి వని యన రానివి
తరచుగ పలుకుడయ్య హరినామములు

నరజాతికి పెన్నిధులు హరినామములు
నిరుపమాన శుభదములు హరినామములు
పరమసుఖదాయకములు హరినామములు
పరమశివ సన్నుతములు హరినామములు

హరియించును పాపముల హరినామములు
పరమార్ధ బోధకములు హరినామములు
విరచును భవచక్రమును హరినామములు
కరుణించును మోక్షమును హరినామములు

అరయ ననంతములైన హరినామములు
నరుల కొఱకు సులభమాయె హరినామములు
హరిని శ్రీరామరామ యనుచు పిలచిన
నరుడు పలికినటులె వేల హరినామములు

పరమాత్ముని చేరు కొనుట పరమసులభము


పరమాత్ముని చేరు కొనుట పరమసులభము
పరమసులభమని యెఱుగుట పరమకష్టము

వెదుకనేల బయట నతని వెంగళి వగుచు
హృదయ మందుండు నీ యీశ్వరు డనుచు
చదివి సంతోషించుటన్న చాల సులభము
మదిని నమ్మి యట్లెఱుగుట మహాకష్టము

అహరహమును నిష్ఠతో నాతురు డగుచు
బహుశాస్త్రములు చదివి పండితు డయ్యు
అహమిక విడనాడకుండ నతని నెఱుగడు
దహరాకాశమున నతని దర్శించ లేడు

పరమాత్ముం డనుచు నమ్మి భావములోన
శరణాగతి చేసి రామచంద్రున కెవడు
నిరుపమాన భక్తి కలిగి నిలచియుండును
పరమసులభముగ నట్టివాడు తరించు

11, డిసెంబర్ 2019, బుధవారం

అర్థకామదాసులే యందరు నిచట


అర్థకామదాసులే యందరు నిచట
వ్యర్థవాదముల నేమి వచ్చును కాని

విద్య లెల్ల నేర్చునది విజ్ఞానమున కని
హృద్యముగ పలుకువా రెందరున్నను
విద్యలతో నేర్చినది విత్తోపార్జనమున
కద్యతన జనదృష్టి యరయగ నింతే

పొలము లిండ్లు వాహనంబుల కొఱకే గాక
పొలతుక లుద్యోగ భోగములకే గాక
నిలను నేటి వారికన నింకొక్క దృష్టియే
కల నైన లేదన్నది కాదన గలమా

నూటికొక సజ్జనునకు నాటు వైరాగ్యము
కోటికొకడు భక్తుడై కొలుచు రాముని
మీటి యర్ధకామముల గోటితో సూటిగా
దాటవచ్చు భవచక్రము తక్కొరు లంతే

తన్ను తా నెఱిగితే దైవమే తాను


తన్ను తా నెఱిగితే దైవమే తాను
తన్ను తా నెఱుగు దాక దైవము వేఱు

ఎఱుక కలిగెడు దాక నీ సృష్టి కలదు
యెఱుగ నీ సృష్టిలో నెన్నెన్నొ కలవు
తఱచు నా సృష్టిలో తానిందు నందు
నిఱుకు దేహములతో నిటునటు తిరుగు

ఎఱుక కలిగించు గురు వెదుటనే యున్న
కఱకు మాయ తొలగెడు కాలము దాక
నెఱుక రాదు మాయయు నెఱుక రానీదు
ముఱికి నీటిలో రవి మెఱయని రీతి

పరగ నొకనాడు రామభక్తియు కలుగు
విరియ భక్తియు నాత్మవిజ్ఞాన మబ్బు
పరమాత్మ కృపచేత స్వస్వరూపమును
నరు డెఱిగి హరిలోన లీనమగు నపుడు

10, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

ఊరు పేరు లేని వాడొక డున్నాడు


ఊరు పేరు లేని వాడొక డున్నాడు వాని
తీరెరిగ వాడొకడును తెలియ రాడు

అందుగల డిందులే డనరాక వాడుండు
నెందుండిన గాని వాని నెవ్వరు కనరు
అందరును వాని బిలుచు చుందురే కాని
యెందును వాని పే రెవ్వ రెఱుగరు

అంతవాడు రాముడనగ నవనికి చనుదెంచె
అంతట నా చక్కనయ్య యసలు రూపము
సంతసముసగ మనకు దొరికె చక్కని గొప్ప
మంతరముగ వాని పేరు మహిలో వెలసె

అతని కందరు పెట్టినట్టి యంతులేని పేర్లలో
వెతుక నింత కన్న గొప్ప పేరు లేదట
అతని నామరూపములే యవియని తలచుట
ప్రతిలేని విధమట పరగ ముక్తికి

నిండు చందమామ యైన నీకు సాటియా


నిండు చందమామ యైన నీకు సాటియా వాని
కుండె నెట్టి మచ్చలని యోచించరా

మెచ్చుచును  రాత్రి కొక మినుకు తారతో
ముచ్చటల తేలువాడు పోలునె నిన్ను
హెచ్చుతగ్గుల తేజము వా డెటుల నీకు సాటి
యచ్చమైన తేజోనిధి వైనట్టి నీకు

గురుపత్నిని తగులుకొన్న కుటిలుడు వాడు
గురుభక్తువైన నీకు సరిపోలునా
సరిసరి వాడనగ నిశాచరుడై యుండు
మరి యెట్టిది నీకు నిశాచరుని పోలిక

శ్రీరామచంద్రుడే సిసలైన చంద్రుడని
యీరేడు లోకముల నేలు నట్టి
భూరి యమృతాంశుడని పొగడ నిన్నందరు
చేరి సాటిలేని నిన్ను సేవింతుము కాక

9, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

అందరి నాలుకల పైన నతని నామమే


అందరి నాలుకల పైన నతని నామమే చూడు
డందరి హృదయాలయముల నతని రూపమే

అందమైన గుడులు చూడు డన్ని యూళ్ళలో
అందగా డతని మూర్తి నన్ని గుళ్ళలో
నెందెందు గమనించిన ఎందరెందరో పూజ
లందించుట చూడుడు మహదానందముతో

రామనామ గానమన్న ప్రాణమిచ్చుచు
రామగుణ కీర్తనమున రక్తినించుచు
రామాయణనిత్య పారాయణాసక్తులగుచు
భూమి నెల్ల రానంద పూర్ణులుకాగా

రామచంద్రుని కీర్తి భూమి నిండగ
ప్రేమతో భక్తవరులు రేగి పొగడగ
స్వామిమహిమ నిండినట్టి సర్వభక్తాళి హృదయ
భూముల సంతోషము పొంగిపొరలగా


వందనమిదె రామా భక్తుడ నన్నేలుమా


వందనమిదె రామా భక్తుడ నన్నేలుమా
యెందును నీకన్య మే నెఱుగను నన్నేలుమా

వందనమిదె నీకు సూర్యవంశపయోరాశిచంద్ర
వందనమిదె నీకు రామ వందిత బృందారకేంద్ర
వందనమిదె నీకు రామ వరకరుణాగుణసాంద్ర
వందనమిదె భక్తలోకపాలక శ్రీరామ నీకు

వందనమిదె నీకు రామ వసుధాధిపగణసేవిత
వందనమిదె నీకు రామ పరమభక్తగణ సేవిత
వందనమిదె నీకు రామ పవమానసుత సన్నుత
వందనమిదె జగన్నాథ పట్టాభిరామ నీకు

వందనమిదె నీకు రామ భండనజితరాక్షసేంద్ర
వందనమిదె నీకు రామ పరమపావననామ
వందనమిదె నీకు రామ పరమమునిగణవంద్య
వందనమిదె సీతారామస్వామి నీకు వందనమిదె

నీవు మెచ్చే యాటలే నేనిచట నాడుదును


నీవు మెచ్చే యాటలే నేనిచట నాడుదును
నీవు మెచ్చే పాటలే నీకునై పాడెదను

భక్తినటన చేయువారి వంటి వాడ గాను
శక్తి కొలది నీకు సేవ సలుపుదునే కాక
యుక్తివాదముల జేసి యొప్పింపక నే నను
రక్తి గలిగి నీపాదము లంటి యుందు గాక

అవియివి నిన్నడుగుటకై యాడు వాడ గాను
సవినయముగ నీకు సేవ సలుపుదునే కాక
భువిని యింకెవరి మెప్పు పొందనాశించక
అవిరళముగ నీపాదము లంటి యుందు గాక

ఆడించెడు వాడవు గద అటలన్ని నీకొఱకే
పాడించెడు వాడవు గద పాటలన్ని నీకొఱకే
వేడుకతో చేరి యాడి పాడి మెప్పింతును
తోడు నీడ వైన నాఱేడా రఘురామ

రాముడే దేవుడు మామత మంతే


రాముడే దేవుడు మామత మంతే
మీమతము వేరా మీకర్మ మంతే

రామపారమ్యము బ్రహ్మోక్తమైనది
కామారి నొక్కి వక్కాణించి నట్టిది
శ్రీమహావిష్ణువే శ్రీరామ చంద్రుడు
మేము మనసార నమ్ము మామత మిదియే

రామపారమ్యము రామాయణోక్తము
సామీరిప్రభృతులు చాటుచున్నట్టిది
ప్రేమామృతమూర్తి యీ శ్రీరామచంద్రుడు
రామదాసుల మతము మామత మిదియే

రామపారమ్యము ప్రామాణికమనుచు
ధీమంతులగు మునులు తెలుపుచున్నారు
రామరామ యనుటలో రక్తిముక్తు లున్నవి
రామునే కొలిచెదము మామత మిదియే

తెలియుడీ శ్రీరామదేవుడే దిక్కని


తెలియుడీ శ్రీరామదేవుడే దిక్కని
మెలగుడీ రామభక్తి మెఱయ బ్రతుకున

తరుణమిదే దొరికిన నరజన్మ సఫలముగ
హరిని జగన్నాథుని నిరుపమానుని
పరమభక్తితో మీరు ప్రార్ధించు టొక్కటే
పరము నిచ్చు పరులను భావించకుడీ

భూతయక్షాదులను పూజించు వారెల్ల
భూతయక్షాదులనె పొందు టెరుగుడీ
సీతాపతిని చేరి సేవించు టొక్కటే
ఖ్యాతిగా మోక్షమార్గ మగుట తెలియుడీ

వదలుడీ సంసారవ్యామోహ మింతటితో
కదలుడీ జన్మచక్రమును దాటగా
మదినించుడీ రామమాహాత్మ్య మొక్కటే
ముదముతో నేలుడీ మోక్షరాజ్యము

తపసి యాగమును కాచె దశరథసుతుడు


తపసి యాగమును కాచె దశరథసుతుడు
తపసుల దీవెనలు పొందె దశరథసుతుడు

పరమర్షులు యాగదీక్ష వహియించిన వేళ
సురవిరోధు లాగ్రహించి చొచ్చుకొని రాగా
నిరోధించు నీచులను నిగ్రహించగ
తరుణమెరిగి విక్రమించి దశరథసుతుడు

చెండి యాసుబాహుని చేష్ట నగ్ని శరాన
వెండి మారీచుని విసిరి సాగరాన
కొండంత యండయై కోదండమెత్తి
దండించుచు దానవుల దశరథసుతుడు

పరమశ్రధ్ధాళువై పరమభుజశాలియై
సురలెల్లరు నింగి నిల్చి చూచుచుండ యజ్ఞ
పరిరక్షకు డగుచు నిలిచి ప్రకాశించుచు
ధరణికి దిగివచ్చిన హరి దశరథసుతుడు

8, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

జంతుతతికి విష్ణునామ స్మరణ మేమిచ్చు


జంతుతతికి విష్ణునామ స్మరణ మేమిచ్చు
అంతులేని సుఖమిచ్చు నాపైన మోక్షమిచ్చు

పతితపావనుం డైన భగవానుని నామములే
యతులితానందకరము లగుచు నున్నవి
మతిమంతులు హరిని సన్నుతిచేసి పొందు సుఖము
మితిలేని దీ జగమున ప్రతిలేనిది నిజముగ

హరినామసాహస్రి నమితమైన ప్రేముడితో
తరచుగా నుడువుటలో తనియు వాడే
పరమధన్యు డననొప్పును వాడనుభవించు సుఖము
నిరుపమానముగ నుండును నిత్యమై యుండును

వేయి విష్ణు నామములు చేయుశక్తి లేనియెడల
హాయిగా శ్రీరామ రామ యన్న చాలును
మాయ నధిగమించి యసామాన్యమై నట్టి సుఖము
శ్రీయుతుని వలన బడిసి జీవుడు తరించును

7, డిసెంబర్ 2019, శనివారం

సీతమ్మ నపహరించిన రావణు జంపె


సీతమ్మ నపహరించిన రావణు జంపె
కోతులె తన సైన్యముగ  కోదండరాముడు

రూపుగట్టిన ధర్మమగు లోకేశుడు రాముడు
లోపరహితశాంతస్వరూపుడౌ రాముడు
కాపురుషుల కెల్లపుడు కాలుడైన రాముడు
పాపాత్ముని చెఱ నుండి కాపాడగ సతిని

ఖ్యాతికెక్కిన దివ్యపరాక్రమము గల రాముడు
చేతలలో దొడ్డవాడు సీతారాముడు
నాతి బహిఃప్రాణమైన నయనాభిరాముడు
చేతోమోదమును గూర్చ చేడియ కపుడు

అపవర్గప్రదుండైన హరియగు శ్రీరాముడు
అపకర్ముల దుర్మార్గము లణచు రాముడు
ప్రపన్నుల కభయమిచ్చు వాడైన రాముడు
విపన్నయౌ నిజసతికి వేదన మాన్ప

నల్లవా డని మీరు నవ్వేరా


నల్లవా డని మీరు నవ్వేరా కొంటె
పిల్లవా డని మీరు నవ్వేరా

కమలాయతాక్షుడు ఘననీలవర్ణుడు
కమలాసనున కితడు కన్నతండ్రి
కమలాసతికి మగడు భ్రమలుబాపు వాడు
విమలవేదాంతసంవేద్యపూరుషుడు

బ్రహ్మవరముల చేత బల్లిదు లైనట్టి
బ్రహ్మరక్షస్సుల పడగొట్టెను
బ్రహ్మదాచిన గో గోపసమితిగ మారి
బ్రహ్మతలలే తిరుగు పనిచేసినాడు

గొల్లపడుచులతోడ కోడిగంబులాడు
పిల్లవాడే నాడు పెంపు మీఱ
అల్లనాడు రాము డనుపేర నొప్పుచు
చల్లగ సీతమ్మ చాలునా కన్నాడు

నీ యాజ్ఞ యేమిటో నే నెఱుగ లేను


నీ యాజ్ఞ యేమిటో నే నెఱుగ లేను
మాయ చేసి ప్రకృతి యది మరపించెను

ఇట కెప్పుడు వచ్చితినో యెప్పుడో మరచితినే
యిట కెందుకు వచ్చితినో యిపుడు చెప్పలేనే
కటకటపడుచుంటి నా కలరూపు మరచుటచే
చటుక్కున స్వస్వరూపజ్ఞాన మీయ రాదా

ఇది యంతయు నీపరీక్ష యేమో నే నెఱుగరా
వదలలేకపోవుచుంటి భవబంధసమితిని
నిదురనైన నీనామము వదలకుండ నిలచు నా
పెదవులపై దయసేయుము స్వస్వరూపజ్ఞానము

రామ రామ యనుట కన్న నేమి సేయ గలనురా
ప్రేమమయా దాశరథీ వేదాంతవేద్య
నామనసే నీదాయెను స్వామీ యది చాలదా
పామరత్వ ముడిపి యిమ్ము స్వస్వరూపజ్ఞానము

నమ్మవయా నమ్మవయా నరుడా


నమ్మవయా నమ్మవయా నరుడా యీమాట
యిమ్మహి నే సుఖమైన నిసుమంతేను

బొమ్మలాటల లందు సుఖము బుధ్ధి పెరుగు దాక
కొమ్మలెక్కి దుముకు సుఖము కొంత యెదుగు దాక
కొమ్మల సహవాససుఖము కొంత వయసు దాక
నెమ్మదిగ నివియన్నియు నీరసించును

బాహుబలోధ్ధతిని సుఖము వయసుడుగెడు దాక
ఆహారపు రుచుల సుఖము అరుగుటుడుగు దాక
దైహికభోగముల సుఖము దిటవుచెడెడు దాక
ఊహింపగ పిమ్మట నివి యుండనేరవు

ఎన్నటికిని చెడనట్టిది యున్నదొక్క సుఖము
చిన్నమెత్తు చిక్కులేక చేతజిక్కు సుఖము
నిన్ను భవము దాటించెడు నిర్మలమగు సుఖము
యెన్నగనది రామధ్యాన మన్నగొప్ప సుఖము

6, డిసెంబర్ 2019, శుక్రవారం

చచ్చిరి మృగాళ్ళు - మెచ్చిరి జనాలు


నరకాసురులను
అరికట్టేందుకు
మరణమృదంగం మ్రోగినది

చచ్చిరి మృగాళ్ళు
మెచ్చిరి జనాలు
ఇచ్చట న్యాయం జరిగినది

మానవజాతికె
మానవహక్కులు
లేనే లేవవి మృగాళ్ళకు

తెలిసీతెలియని సంఘాల్లారా
బలియైపోయిన బాలిక కూడా
తెలియట్లేదా మనిషేనన్నది దేనికి మీ గడబిడ
పలుకక తమాష చూసా రప్పుడు
తుళువల చావుకు వగచేరిప్పుడు
కలనైనా మీవంకర బుధ్ధులు మారేదే లేదా

ఇదే మంచి శిక్ష సుమా
ఇదే తగిన శిక్ష సుమా
ఇదే - కామపిశాచాల వధే జనహితం

5, డిసెంబర్ 2019, గురువారం

చిత్రాలెన్నో చేసేవు శ్రీహరి


చిత్రాలెన్నో చేసేవు శ్రీహరి నీవు నీ చ
రిత్రమెన్న జాలువార లెవ్వరు రామ

తొల్లి హేమకశిపు డగుచు తోచిన జయుని
బల్లిదు నా యింద్రాదుల పాలి కాలుని
అల్లన  నిసుమంత సేపాటగా పోరాడి
పెళ్ళగించి ప్రేగులను విరచినావుగా

మరల వాడు రావణుడై మహికి వచ్చినా
అరయ హేమకశిపులో శతాంశసత్వుడు
నరుడవై నీవేమో నానాతిప్పలు పడి
విరచినావు తుద కదే వింతగ దోచు

అరనరుడ వైనప్పటి యమితమౌ సత్త్వము
మరి పూర్తిగ నరుడవైన మాయ మాయెను
హరినన్న మాట మరిచి నరోత్తముడ వగుచు
నరజాతికి నేర్పితివి పరమధర్మము

4, డిసెంబర్ 2019, బుధవారం

నీ రామభక్తియే నీ ముక్తి సాధనము


నీ రామభక్తియే నీ ముక్తి సాధనము
పోరా నీ వితరముల పొందున దేమి

వేలవేల యుపాధుల నేలాగో గడిపి నీ
వీలాగున నిప్ఫటికి నీశ్వరు నెరిగి
చాలు నింక పుట్టువు లని సర్వాత్మనా వేడు
కాలమున నది యొక్కటె కాచుచున్నది

యోగసాధనల నెన్నొ యుపాధుల కరగించుచు
నాగ కుండ జరిపిన యీ యధ్బుత యాత్ర
సాగి యీనాటికిటుల చక్కని రామభక్తి
యోగమై ముక్తిదమై యొప్పుచున్నది

రాము డిదే నీహృదయారామ వర్తియై యుండ
రామనామ దివ్యజప పరాయణుండవై
రామైక జీవనుడవు రామయోగరతుడవు
ప్రేమతో రాము డేలు రామభక్తుడవు

పాడుమాట లెన్నైనా పలుకు నోరా


పాడుమాట లెన్నైనా పలుకు నోరా నీవు
నేడైన రామా యని నిండుగా పలుకవే

ఏమే ఒకసారి రామ రామ యని పలుకవే
రామ రామ యనగానే రాలిపడును పాపములు
పామరత్వంబు చేత పాడుమాట లాడినను
రామనామమును పలికి రక్షించబడరాదే

ఔరా ముప్పొద్దులలో నూరకనే కల్లలాడు
నోరా నీ వెందులకే నుడువవు శ్రీరామ యని
దారుణభవరోగమునకు తగిన మందే కాని
శ్రీరామ నామ మేమి చేదుమందు కాదుగ

పోవే వీర్వారి దిట్టి పొందిన దేమున్నదే
నీ వెవరిని పొగడినను నీకొరగున దేమే
నీవు రామరామ యనుచు నిష్టగ నుడువుటే
కావలసినదే దేహి గడిచిపోవగ భవము

1, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

ఇదేం దేశం?


ఇదేం దేశం
లేదే భద్రత
లేదే ప్రాణానికి విలువ
వేదం పుట్టిన
ఈ దేశంలో
లేదే ధర్మానికి చోటే

స్తుత్యం స్త్రీత్వం
సత్యం సత్యం
అత్యంత విషాదకరంగా
అత్యాచారం
హత్యాచారం
నిత్యం దేశంలో చూస్తాం

లోపవిషాక్తం
శాపగ్రస్తం
ఈ పావనభారత దేశం
రేపిష్టుల్నీ
పాపాత్ముల్నీ
కాపాడును దేశపు చట్టం

ఈ దేశంలో
ఏ దేవుడికీ
రాదు నివేదనకే లోపం
ఈ దేశంలో
ఏ దేవతకూ
లేదు సుమా గౌరవలోపం

భారతదేశపు
నారీలోకపు
దారుణకష్టం కనుగొనరే
రారే తీర్చగ
గౌరవనీయులు
క్రూరుల్నణచే దేవుళ్ళే

చిక్కున్నారా
ఎక్కిడికక్కడ
మ్రొక్కులనందే రాళ్ళల్లో
దాక్కున్నారా
ఇక్కడి దుష్టుల
ఉక్కడగించ అశక్తులరై