27, డిసెంబర్ 2019, శుక్రవారం

ఏమయ్యా రామనామ మేల చేయలేవో

(రాగం నవరోజ్)

ఏమయ్యా రామనామ మేల చేయలేవో
ఏమి చేయదును సమయ మించుకైన లేదే

కాసుల వేటలకు నీకు కావలసి నంత గలదు
దోస మెంచకుండ చేయు దుడుకుపనుల కున్నది
మోసకారులతో చాలా ముచ్చటలకు నున్నది
దాసపోషకుని హరిని తలచుటకే లేదా

ముదితలను నిత్యము తలపోయ సమయ మున్నది
కదలిపోవు వేళను కొఱగాని విద్యల కున్నది
వెదికి వాదములు చేసి విఱ్ఱవీగ నున్నది
ముదమున నిను బ్రోచు రామమూర్తి కొరకు లేదా

సారహీనభోగములకు సమయము నీ కున్నది
ఊరిమీద పెత్తనముల కున్నదెపుడు సమయము
చేరి కల్లగురువులను సేవింపగ నున్నది
తారకనామమును చేయ తీరికయే లేదా