21, డిసెంబర్ 2019, శనివారం

నిలువునా ద్వేషమ్ము నింపుకున్న


నిలువునా ద్వేషమ్ము నింపుకున్న వారితో
మెలగరాదు స్నేహముగ మేదిని నెవరైనా

ఒకడు పాండవాగ్రజుం డోర్చియోర్చి దుర్యోధను
వికటకృత్యంబులను వేలకొలదిగ
ముకుతాడును వేసెనా మొనసి యుధ్ధము చేసెనా
అకట తాల్మి యొప్పునా యధముల పైన

తనువు తోడ బుట్టినవని దయను చూప వచ్చునా
తనను హింసబెట్టుచు దయజూపని
చెనటి కామక్రోధాదుల చెండి గెంటివేయవలయు
వినాశనకారుల నుపేక్షించ రాదు

హరికృపచే ధర్మసుతున కభ్యుదయము కలిగినది
విరిచి దుష్టాత్ములను వెలుగొందెను
హరికృపచే కామాదుల నణచి రామనామము గొని
విరాజిల్లు వారలు తరింతురు నిజము

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.