28, డిసెంబర్ 2019, శనివారం

నారాయణ నారాయణ నారాముడా


నారాయణ నారాయణ నారాముడా
కారుణ్యము చూపరా కదలిరారా

నిముషమైన నీ నామము నేను విడిచి యుంటినా
నిముషమైన నీ సేవను నేను మరచి యుంటినా
నిముషమైన నీ కన్యుని నేను తలచి యుంటినా
కమలాక్షా మరి నీకీ కాఠిన్య మేలరా

నిరుపమాన మందురయా నీ విభవము రామచంద్ర
నిరతిశయ మందురయా నీదు కరుణా రామచంద్ర
నిరవధిక మందురయా నీదు శక్తి రామచంద్ర
మరి దేనికి నన్నేలవు మరియాద కాదురా

ఆపదలో నున్న గజము నాదుకొంటి వందురయా
ఆఫదలో నున్న బాలు నాదుకొంటి వందురయా
ఆపదలో నున్న పడతి నాదుకొంటి వఃదురయా
ఆపదలో నున్న నన్నాదుకొనక తీరునా