12, డిసెంబర్ 2019, గురువారం

పరమాత్ముని చేరు కొనుట పరమసులభము


పరమాత్ముని చేరు కొనుట పరమసులభము
పరమసులభమని యెఱుగుట పరమకష్టము

వెదుకనేల బయట నతని వెంగళి వగుచు
హృదయ మందుండు నీ యీశ్వరు డనుచు
చదివి సంతోషించుటన్న చాల సులభము
మదిని నమ్మి యట్లెఱుగుట మహాకష్టము

అహరహమును నిష్ఠతో నాతురు డగుచు
బహుశాస్త్రములు చదివి పండితు డయ్యు
అహమిక విడనాడకుండ నతని నెఱుగడు
దహరాకాశమున నతని దర్శించ లేడు

పరమాత్ముం డనుచు నమ్మి భావములోన
శరణాగతి చేసి రామచంద్రున కెవడు
నిరుపమాన భక్తి కలిగి నిలచియుండును
పరమసులభముగ నట్టివాడు తరించు