10, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

నిండు చందమామ యైన నీకు సాటియా


నిండు చందమామ యైన నీకు సాటియా వాని
కుండె నెట్టి మచ్చలని యోచించరా

మెచ్చుచును  రాత్రి కొక మినుకు తారతో
ముచ్చటల తేలువాడు పోలునె నిన్ను
హెచ్చుతగ్గుల తేజము వా డెటుల నీకు సాటి
యచ్చమైన తేజోనిధి వైనట్టి నీకు

గురుపత్నిని తగులుకొన్న కుటిలుడు వాడు
గురుభక్తువైన నీకు సరిపోలునా
సరిసరి వాడనగ నిశాచరుడై యుండు
మరి యెట్టిది నీకు నిశాచరుని పోలిక

శ్రీరామచంద్రుడే సిసలైన చంద్రుడని
యీరేడు లోకముల నేలు నట్టి
భూరి యమృతాంశుడని పొగడ నిన్నందరు
చేరి సాటిలేని నిన్ను సేవింతుము కాక

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.