30, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

సేవించవలయు మీరు సీతారాముల

సేవించవలయు మీరు సీతారాముల
భావములో వారి పాదపద్మముల నెంచుచు

మానవులను సేవించుట మతిలేని పని కదా
పూని సేవించి మీరు పొందున దేమి
ఏ నరు డేమిచ్చిన కొరగానిదే పరమునకు
వీని వాని కొలువనేల వీరిడి కానేల మీరు

ఊరక బహుదేవతల కుపచారములు చేసి
మీరెంత యలసినను మిగులున దేమి
వారిచ్చు వరములు మీ పరమునకు కొరగావు
చేర నేల నితరులను కోరనేల నల్పములను

హరిసేవ చేయుటయే పరమునకు మార్గము
ధర మీద వాడు సీతారాముడై వెలసి
పరమాత్ముడు పరమభక్తసులభుడై యున్నాడు
నరులార తెలియరో నమ్మికతో కొలువరో

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.