30, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

సేవించవలయు మీరు సీతారాముల

సేవించవలయు మీరు సీతారాముల
భావములో వారి పాదపద్మముల నెంచుచు

మానవులను సేవించుట మతిలేని పని కదా
పూని సేవించి మీరు పొందున దేమి
ఏ నరు డేమిచ్చిన కొరగానిదే పరమునకు
వీని వాని కొలువనేల వీరిడి కానేల మీరు

ఊరక బహుదేవతల కుపచారములు చేసి
మీరెంత యలసినను మిగులున దేమి
వారిచ్చు వరములు మీ పరమునకు కొరగావు
చేర నేల నితరులను కోరనేల నల్పములను

హరిసేవ చేయుటయే పరమునకు మార్గము
ధర మీద వాడు సీతారాముడై వెలసి
పరమాత్ముడు పరమభక్తసులభుడై యున్నాడు
నరులార తెలియరో నమ్మికతో కొలువరో