23, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

మరియాదగ నీవద్దకు మరలి వచ్చు నాశ

మరియాదగ నీవద్దకు మరలి వచ్చు నాశ కాక
హరి హరి నా కితరమైన యాశ లింక లేవు

ఆశపడితి నొకనా డిది యందమైన లోక మని
ఆశపడితి నిచట నున్న వన్నియు నాకొరకే నని
ఆశపడితి అనుభవమ్ము లన్నిట సుఖమున్న దని
ఆశపడితి భంగపడితి నన్ని విధముల చెడితి

ఆశపడితి నిచ్చటి వారందరు నావార లని
ఆశపడితి నాదు లోకయాత్ర సౌఖ్యపూర్ణ మని
ఆశపడితి నాదు చెయ్వు లన్నియు శుభప్రదము లని
ఆశలన్ని వమ్మాయె నిరాశయే మిగిలె నేడు

ఆశపడితి నిచట గురువు లందరు కడు యోగ్యు లని
ఆశపడితి నిన్ను చేరు నట్టి దారి చూపెద రని
ఆశపడితి గ్రంథరాజము లందు దారి దొరకు నని
ఆశలుడిగి రామనామ మాశ్రయించితి తుదకు