9, డిసెంబర్ 2019, సోమవారం

తపసి యాగమును కాచె దశరథసుతుడు


తపసి యాగమును కాచె దశరథసుతుడు
తపసుల దీవెనలు పొందె దశరథసుతుడు

పరమర్షులు యాగదీక్ష వహియించిన వేళ
సురవిరోధు లాగ్రహించి చొచ్చుకొని రాగా
నిరోధించు నీచులను నిగ్రహించగ
తరుణమెరిగి విక్రమించి దశరథసుతుడు

చెండి యాసుబాహుని చేష్ట నగ్ని శరాన
వెండి మారీచుని విసిరి సాగరాన
కొండంత యండయై కోదండమెత్తి
దండించుచు దానవుల దశరథసుతుడు

పరమశ్రధ్ధాళువై పరమభుజశాలియై
సురలెల్లరు నింగి నిల్చి చూచుచుండ యజ్ఞ
పరిరక్షకు డగుచు నిలిచి ప్రకాశించుచు
ధరణికి దిగివచ్చిన హరి దశరథసుతుడు