22, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

వీడు రాచవారి బిడ్డ వీడు నా శిష్యుడు


వీడు రాచవారి బిడ్డ వీడు నా శిష్యుడు
వీడు యజ్ఞవిరోధుల పీచమడచు నేడు

ఘనమైన సూర్యకుల క్షత్రియు డీబాలుడు
మన దశరథుని యింటి మణిదీపము రాముడు
ఘనుడు బ్రహ్మర్షి వసిష్ఠునిచే సుశిక్షితుడు
పనిబట్టు రావణుని యనుచరుల నిప్పుడు

బాలుడీ రాముడన పరమసుకుమారుడు
పౌలస్త్యు నెదిరింప జాలువా డెటులగును
కాలమేఘాకృతుల గడ్డురాకాసులతో
నేలాగు పోరువా డెఱుగలేకున్నాము

ఇతడితో ననబోకు డితడు రావణు జంప
ప్రతిన చేసి వచ్చిన భగవంతుడు శ్రీహరి
నుతమతి మాయామానుషవిగ్రహుడై నాడు
అతిత్వరలో నసురుల యతిశయంబు నణచును