13, డిసెంబర్ 2019, శుక్రవారం

రామ రామ రామ యనుచు రామ భజన


రామ రామ రామ యనుచు రామ భజన చేయగా
రాముని కీర్తించగా రామ పూజ చేయగా

రాని పుణ్యమున్నదా పోని పాప మున్నదా
జ్ఞానము దీపించదా అజ్ఞాన మంతరించదా
ధాని వలన నా జీవుడు ధన్యుడు కాకుండునా
వానికి శ్రీరామచంద్రుడు పరగ మోక్ష మీయడా

రామపాదసేవనమే కామితము మాకనుచు
రామభక్తు లెల్లప్పుడు ప్రేమతో కొలువగా
రామచంద్రదివ్యపదారాధనాతత్పరులను
స్వామి చక్కగ జూడడా సకలసుఖము లీయడా

రామభక్తులై కొందరు రాజ్యములను పొందిరి
రామభక్తుడై యొక్కడు బ్రహ్మపదము పొందెను
రామభక్తులకు దొరుకని దేమున్నది జగమున
రామ రామ యనెడు వారు రామునే పొందరే