15, డిసెంబర్ 2019, ఆదివారం

విశ్వమయుని హరిని మీరు వెదకుచున్నారా


విశ్వమయుని హరిని మీరు వెదకుచున్నారా
ఆ శాశ్వతుని జాడ తెలియజాలకున్నారా

ధీరులై కొండలెక్కి తిరుగుచున్నారా
కోరి కొండగుహలలో దూరుచున్నారా
దూరి పొడగానక నీరసించేరా
కోరికోరి వెదుకనేల కొండలపైన

విశ్వ మంతటిని వాడు వెలయించెను
విశ్వమం దణువణువున విడిది చేసెను
విశ్వమయుడు మీలోనే వెలసిలేడా
విశ్వమయుని బయట మీరు వెదుకనేలా

ఆ విశ్వమయుడు హరి యయోధ్యారాముడై
భూవలయము పావనమైపోవ పొడమెను
భావించగ బయటలోన ప్రకాశించెడు
దేవుడు మన రాముడని తెలిసిన చాలు