4, డిసెంబర్ 2019, బుధవారం

పాడుమాట లెన్నైనా పలుకు నోరా


పాడుమాట లెన్నైనా పలుకు నోరా నీవు
నేడైన రామా యని నిండుగా పలుకవే

ఏమే ఒకసారి రామ రామ యని పలుకవే
రామ రామ యనగానే రాలిపడును పాపములు
పామరత్వంబు చేత పాడుమాట లాడినను
రామనామమును పలికి రక్షించబడరాదే

ఔరా ముప్పొద్దులలో నూరకనే కల్లలాడు
నోరా నీ వెందులకే నుడువవు శ్రీరామ యని
దారుణభవరోగమునకు తగిన మందే కాని
శ్రీరామ నామ మేమి చేదుమందు కాదుగ

పోవే వీర్వారి దిట్టి పొందిన దేమున్నదే
నీ వెవరిని పొగడినను నీకొరగున దేమే
నీవు రామరామ యనుచు నిష్టగ నుడువుటే
కావలసినదే దేహి గడిచిపోవగ భవము

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.