24, డిసెంబర్ 2019, మంగళవారం

అందరి వాడవు నీ వందాల రాముడ


అందరి వాడవు నీ వందాల రాముడ
అందాల రాముడ మ మ్మాదరించ వయ్య

ఆదరించ వయ్య రామ మేదకుల మయ్య
మేదకుల మయ్య రామ మి మ్మెఱుగ లేము
మీదు మిక్కిలిగ చాల వేదనల పాలై
నీదయను కోరుకొనుచు నిలచి యున్నాము

నిలచి యున్నాము మేము తిలకించ వయ్య
తిలకించి మా బాధలు తెలుసుకో వయ్య
తెలిసి మాకు నీ వండగ నిలువ రావయ్య
నిలువరించ వయ్య కలిని నీకు మ్రొక్కేము

నీకు మ్రొక్కేము తండ్రి సాకేత రామ
సాకేత రామ నీవె లోకములకు దిక్కు
లోకముల కేమి సర్వలోకేశుల కేమి
నీ కన్నను దిక్కు లేదు నీ వార మయ్య