27, డిసెంబర్ 2019, శుక్రవారం

ఎంత చక్కని వాడంటే యేమి చెప్పేదమ్మా


ఎంత చక్కని వాడంటే యేమి చెప్పేదమ్మా
యింత చక్కని మగవాడీ యిలలో నిత డొకడే

చారెడేసి కన్నులు గల సాకేతయువరాజు
వీరుడంటే వీరుడమ్మా విరచెను శివధనువు
నోరారా సభలోని వారెల్లరు పొగడ
భూరిభుజుడు సిగ్గున తలమునకలాయె నమ్మ

రాజుగారు భుజము తట్టి రామచంద్ర నీకు
మా జానికి నిత్తు నంటె మరియు సిగ్గు పడుచు
భూజాని తండ్రి యాజ్ఞ పొందవలయు నాకు
మా జనకుల నడుగుడనుచు మరియాదగ పలికె

మదనుడైన వీనికే మాత్రమును సరికాడు
మదనకోటి సమగాత్రుడొ మన రామచంద్రుడు
మదనునకే యబ్బయో మనము చెప్పలేము
మదనాంతకు విల్లువిరచి ముదిత నీకు దక్కె