26, డిసెంబర్ 2019, గురువారం

కాని వాడినా నేను ఘనశ్యామా

కాని వాడినా నేను ఘనశ్యామా దయ
రానీయ వేల నయా రామచంద్రా

ఆనాడు మీతండ్రి అశ్వమేధము చేయ
నేను వచ్చి సమిధలపై నీళ్ళుజల్లితినా
ఆనాడు పసిబాలుడ వగు నిన్ను మునివెంట
పోనిచ్చుట తగదనుచు పుల్లబెట్టితినా

ఆనాడు నీచేసిన హరధనుర్భంగమును
నే నపశకునమనుచు నిందవేసితినా
ఆనాడు నీపెండ్లి ఆర్భాటమోర్వక
నేను తెచ్చి పరశురాము నిలబెట్టితినా

ఆనాడు నీకు పట్టాభిషేక మనగానే
పూనుకొని మంధరను పురికొల్పితినా
ఆనాడు నీవా దశాననుని వధించగ
నేను బ్రహ్మహత్య యనుచు నిలదీసితినా