28, డిసెంబర్ 2016, బుధవారం

మాకు సర్వస్వమై మారాము డున్నాడు


మాకు సర్వస్వమై మారాము డున్నాడు
మీ కెవ్వరున్నారు మీరె చెప్పుడయ్య

కర్మసముఛ్ఛయము నందు కల లబ్ధి సున్న
కర్మఫలము దారితీయు కర్మములకు
దుర్మానములు బాపి నిర్మలత్వము గూర్చి
కర్మవిముక్తుల జేయ గలడా మీ‌దేవుడు
మాకు

లేనిపోని కొంగ్రొత్త జ్ఞానమార్గములు వచ్చె
దేని కెంత ఫలితమన్న దెలియరాదు
మీ నిజతత్త్వమ‌ందు మిమ్ము నిలుపలేని
వానిచే దెలుపబడు వాడెట్టి వాడగును
మాకు

ఎవడో ఒకడిని దేవు డితడని నమ్మి కొల్చితే
చివరకు దక్కునదేమొ చెప్పరాదు
భవరోగము మాన్పు వైద్యుడెవ్వడో వాని
దవులు కొన్న మీకు ఫలము దక్కును గాని
మాకు


27, డిసెంబర్ 2016, మంగళవారం

ఆలసించరాదు రాము నాశ్రయించరా


ఆలసించరాదు రాము నాశ్రయించరా
కాలగతి యెటులుండునొ కనలేమురా

కొఱగాని చదువులతో కొల్లబోయె బాల్యము
నెఱజాణ యిచ్చకములు నెట్టెను యౌవనము
తఱచు కాసులగోల తరిగించె నడివయసు
తఱుముడువడ నాయె కాలసర్పము చేత
ఆల..

కనులు హరినిజూడగ కలువరించలేదు
మనసులోన నాటలేదు మాధవుని కథలు
తనువుగూర్చి నేటికి తహతహలు పుట్టగ
పనవుదువా హరిహరి యని పరిహసించను
ఆల..

పదిజన్మల నెత్తినను బ్రతికెడు తీరిట్టిదే
పదేపదే విషయంబుల భావించి చెడుటయే
వదలక శ్రీరాముని పదములాశ్రయించిన
వదిలిపోవు చెడుగు రామ వాల్లభ్యము చేత
ఆల..


పట్టె శ్రీరామవిభుని పాదములను హనుమ


పట్టె శ్రీరామవిభుని పాదములను హనుమ
పట్టుమని బ్రహ్మపదము ప్రభువొసగెను వినుమ

ఒక కోతికి దక్కినదే యున్నతమగు పదము
యకళంకభక్తి కది యద్భుతమగు వరము
సకలజీవరాశులకు సముడు శ్రీరాముడు
వికసరోరుహనేత్రుడు విభీషణవరదుడు
పట్టె

అతడు నవవ్యాకరణము లభ్యసించినాడు
అతడు నవనిథులగుట్టు లన్ని యెఱిగినాడు
అతడు శ్రీరామచంద్రు నాశ్రయించినాడు
అతడు లోకారాథ్యు డగుచు వెలసినాడు
పట్టె

శ్రీరాముని శుభనామము చెలగు నెల్ల తావుల
ఆరూఢిగ సజలనయను డగుచు వ్రాలు మారుతి
ఈరేడు లోకముల లేరతనికి సాటి
చేరబిలచి బ్రహ్మనుగా చేసె రాముడందుకే
పట్టే


ఏమి చేసేదయా యింత సామాన్యుడను


ఏమి చేసేదయా యింత సామాన్యుడను
రాముడా దారి చూపరాదటయ్య

బాగొప్ప వేదాంతపరిభాష నెఱుగనే
నీ గొప్పదనమది నేర్పేనో
ఆ గజిబిజి వేదాంత మబ్బకున్నను
నే గొంటి నీభక్తి నిజమిది నిజము
ఏమి

ఏ గురువును నొకమంత్ర మీయనే లేదే
సాగి యొకదీక్షగొని జపముచేయ
యోగీశ్వరేశ్వర యొక్క నీ నామమే
నా గతి యని నమ్మి నానిది నిజము
ఏమి

యేది మంచి దేది చెడుగొ యెంచగా లేనే
యేది దారి యని నేను యెంచితిని
శ్రీదయితుడా దీన చింతామణీ నీదు
పాదములే చక్కగ పట్టితి నిజము
ఏమి


దేవతలున్నారు దేనికి


దేవతలున్నారు దేనికి నీకు నాకు
కావలసిన విచ్చి వారు కదలిపోయేరు

ఒక్కొక్క కోరిక పుట్ట నొక్కక్క దేవత నెంచి
యొక్క ప్రొద్దులు పురాణోక్తస్తోత్రంబులు
చక్కగా వ్రతములు సాగి మంత్రదీక్షలును
నెక్కటిభక్తి ఘటించి యెచటికి చేరెదరు
దేవత

వారిచ్చునవి యెంత వరకు నిత్యంబులు
వారిచ్చు వరముల వలచి తపించినను
వారిజాక్షియొ బలమొ బంగారమో యెంచి
కోరగలము గాని ముక్తి కోర వీలగునె
దేవత

వారికి నైన నాపదలు వచ్చుచు నుండును
వారు నారాయణుని పదము లంటెదరు
ధారుణి నున్న మనకు దశరథరాముడై
కోరిన ముక్తి నీయ కొలువాయె శౌరి
దేవత


18, డిసెంబర్ 2016, ఆదివారం

రామమంత్రమునకు సాటిరాదు వేరుమంత్రము


రామమంత్రమునకు సాటిరాదు వేరుమంత్రము
రామదేవునకు సాటిరాడు వేరుదైవము

సప్తకోటి మంత్రములకు సారమైన మంత్రము
గుప్తము కా దెల్లవారు కోరదగిన మంత్రము
లిప్తలోన జ్ఞానజ్యోతి వ్యాప్తి చేయుమంత్రము
శప్తుల ఘనపాపులను చక్కజేయు మంత్రము
రామ

మునిజనసంభావితశుభమూర్తి శ్రీరాముడు
వనజభవభవవాసవవినుతమూర్తి రాముడు
ఘనభవసాగరము మీద గట్టినౌక రాముడు
జనార్దనుడు నారాయణస్వామి శ్రీరాముడు
రామ

కోరిన లౌకికము లీయ కొల్లలా దేవతలు
వారి నుపాసించ కావలసినన్ని మంత్రములు
మీరు మోక్షార్ధులైన మీ‌కిదియే మంత్రము
మీరు మోక్షార్ధులైన మీకితడే దైవము
రామ


15, డిసెంబర్ 2016, గురువారం

బడయుడు శుభములు


బడయుడు శుభములు బడయుడు సుఖములు
బడయుడు శ్రీరామచంద్ర భజనంబున

బడయుడు రాముడు పరమాప్తుడై యుండి
పెడమోము కాక ప్రేముడితోడను
నడిగిన వన్నియును నమరించు చున్నాడు
కడుభక్తులరైయుండి బడయుడన్నియును
బడయుడు

బడయుడు రాముడు పరమగురుండై యుండి
యడగించి సందియంబులనెల్ల
కడుయోగ్యులను జేయు జ్ఞానమిచ్చుచున్నాడు
తడయక మీరతని చేరి తత్త్వమెఱుగుడు
బడయుడు

అడిగడిగో రాముడు మన కందరకు మోక్షము
నిడ సంసిధ్ధుడై యిదిగో పిలచె
వడివడిగ పరమాత్ముని భావించి మించరే
బడయ మీ కింకేమి వలయునో చెప్పరే
బడయుడు


14, డిసెంబర్ 2016, బుధవారం

కొలిచి నీకు నేనిచ్చుకొన నేమున్నది


కొలిచి నీకు నేనిచ్చుకొన నేమున్నది
తలచి నీవిచ్చినవి తప్ప నాకడ లేవు

తనువా యిది నీవు దయతో నిచ్చినది
మును పిట్టి వెన్నో ముదమార
గొనుమని వివిధములను నాకిచ్చి నీ
పనులను నావలన బాగుగ గొంటివే
కొలిచి

మనసా యిది నీవు మంచివర్తనము
లను దాని లోపలను పొదగి
తనివార నది నిన్ను తద్దయు వేడుక
గొనియాడ నిత్యము వినుచుందువే
కొలిచి

నను నీదు ప్రతిబింబ మనియందువు నా
దని నొకడెన్న దగునా రామ
నను నేను నీలోన కనుచుందు గావున
కొనుమని నన్నిచ్చు కొనువాడ నంతియె
కొలిచి


13, డిసెంబర్ 2016, మంగళవారం

చిన్నవారు పెద్దవారు చేరి మ్రొక్కుడీ


చిన్నవారు పెద్దవారు చేరి మ్రొక్కుడీ మీ
కున్న చింతవంత లన్నియు వీడుడీ

ఇతని పేరు చెప్పినంత నెల్ల లోకనాయకులు
నతిబలశాలుర నసురుల తుళువల
నితడు చంపెనని యెంచి యెంచి వేడ్కతో
నతులు చేయుదురు చాల నమ్రులై నిలచి
చిన్న

ఇతని పేరు చెప్పినంత నింతింత యనరాక
నతిశయించెడు భక్తి నందరు సజ్జనులును
యితని సద్గుణముల నెంచి నెంచి వేడ్కతో
నతులు చేయుదురు చాల నమ్రులై నిలచి
చిన్న

ఇతని పేరు చెప్పినంత యెట్టిపాపములైన
చితికి నుగ్గైచను చేరునెల్ల శుభములును
యితడిచ్చు మేళుల నెంచి యెంచి వేడరే
యతులితమగు మోక్షమందించు రాముని
చిన్న


మాయలేమి చేయలేదు


మాయలేమి చేయలేదు మహిమలేమి చూపలేదు
మాయయ్య రామయ్య మరి నీతి తప్పలేదు

ఒరులేల శివుని యుత్తమ ధనువును
మరి యెత్తలేరైరొ మాకే మెఱుక
గురువుల యనుమతి గొని రఘువరుడు
కరముల గొన నదె ఖండము లాయె
మాయ

తానై చనలేదు దండకలో నుండ
తానై దనుజుల తాకబోవడు వారె
పూని పదునాల్గువేలు బొబ్బలిడుచు వచ్చి
వాని నెదిరించి నంత భస్మమైరంతె
మాయ

పనిగొని రావణు డనువాడు సీతను
గొనిపోయె మ్రుచ్చిలి కొరవితోడ
తనకేల తలగోకుకొన బుద్ధి కలిగెనో
కనగ భూభారమెల్ల కరిగిన దంతె
మాయ


నీ విచ్చే దిచ్చితివి


నీ విచ్చే దివ్చితివి నేనడుగ కుండినను
నే నీయగలిగినది నీకిచ్చితినా

గడచిన పలుజన్మములును కరుణ నందించితివి
చెడు వేళలందు రక్షించినావు నీవు
జడతతో నీప్రేమ సామ్రాజ్యసుఖము
విడచి ప్రకృతి నెన్ను వెంగళిని నేనైతి
నీ విచ్చే

ఏనాటి కైన నేను నీవాడ నగుదునని
నీ నమ్మకము కాని నేనైతే కటకటా
మానక ప్రకృతికాంత మరులలో జిక్కితిని
నీ నామమే మరచు నీచుడ నేనైతినే
నీ విచ్చే

ఇపుడు నీపైన భక్తి యినుమడించినది నాకు
విపరీతమై తోచు వెనుకటిబ్రతుకంతయు
యపరాథములు సైచి యాదరించవే తండ్రి
తపనదీర్చి కాపాడక తప్పదయ్య రామయ్య
నీ విచ్చే


(గమనికః తేదీ. 2016-07-21న వచ్చిన ఈ కీర్తన ఎందుకో వెలువడలేదు! ఇప్పుడు గమనించి ప్రచురించటం జరుగుతున్నది.)

నేర్తునో నేర్వనో నిను నేను పొగడగ


నేర్తునో నేర్వనో నిను నేను పొగడగ
నార్తి దీర్తువు కద నటులైన నిటులైన

వేరుపడక నిన్ను వెంబడించుచు దోచు
శ్రీరమణీమణి చెలగిపొగడు నట్లు
నీరూపముల గూర్చి నీనామముల గూర్చి
నేరిచి పలుకాడ నేనెంత వాడను
నేర్తునో

వీగక నీయెడద విహరించి మురిపాలు
సాగించుకొను లచ్చి చక్కగా నెఱిగిన
నీగుణములను గూర్చి నీదు కరుణను గూర్చి
సాగి వచింపగ సరిపడు వాడనా
నేర్తునో

కాలమే నీవైన కడగి తానె నీవై
మేలుగ చరియించు శ్రీలక్ష్మి వలెను
నీలీలలను గూర్చి నీతత్త్వమును గూర్చి
చాలుచాలు రామహరి చర్చించు వాడనా
నేర్తునో