18, మే 2022, బుధవారం

పొగడరె మీరు పురుషోత్తముని

పొగడరె మీరు పురుషోత్తముని
జగదీశ్వరుని జానకీపతిని

రాముని జగదభిరాముని యినకుల
సోముని దశరథసూనుని సద్గుణ
ధాముని మిక్కిలి దయగల స్వామిని
కామితముల నిడు కరుణామయుని

పరమసుందరుని పతితపావనునుని
నిరుపమవిక్రమ నిధాను రాముని
పరమాసక్తితో పరమభక్తితో
పరమపురుషుని పరిపరివిధముల

భక్తవరదుని పరమేశ్వరుని
ముక్తిదాయకుని మోహనాంగుని
శక్తికొలది మునిజనులు మెచ్చ నను
రక్తులై పొగడరె రాముని మీరు 


16, మే 2022, సోమవారం

రామ గోవింద హరి రమ్యగుణసాంద్ర హరి

రామ గోవింద హరి రమ్యగుణసాంద్ర హరి
తామరసనయన హరి దశరథతనయ హరి

నిన్నే నేను సేవింతును నీరేజనయన హరి
సన్నుతాంగ కృపాపాంగ సర్వలోకేశ హరి
వెన్నెలైన యెండైన విధివ్రాత యెటులైన
అన్నిటికిని నీవున్నా వదిచాలు నాకు హరి

పొగడువార లెందరున్న భూమిమీద నాకు హరి
తెగడువారి సంఖ్యహెచ్చు తెల్లముగా శ్రీహరి
జగమున నొకమాట పడక జరుగునా దినము హరి
నగుచు నీవు దీవించుట నాకు చాలుగా హరి

పవలు రేలు నీనామము భజన చేయుచుందు హరి
భవము గడచుదారి నీదు పావననామమే యని
శివుడు నాకు గతమందే చెప్పినాడు కదా హరి
అవనిజా రమణ హరి ఆదరింపవయ్య హరి


పాహి శ్రీరామ మాం పాహి రఘురామ

పాహి శ్రీరామ మాం పాహి రఘురామ
పాహి శ్రీరామ మాం పాహి జయరామ

పాహి సురగణవందిత మాం పాహి మునిగణభావిత
పాహి దశరథనందన మాం పాహి దానవమర్దన
పాహి మునిమఖరక్షక మాం పాహి సీతానాయక
పాహి దీనజనావన మాం పాహి రవికులపావన

పాహి పాపవినాశన మాం పాహి శాపవిమోచన
పాహి భవవినాశన మాం పాహి భక్తసుపోషణ
పాహి రవిశశిలోచన మాం పాహి త్రిభువనపోషణ
పాహి సంగరభీషణ మాం పాహి నీరేజేక్షణ

పాహి లక్ష్మణసేవిత మాం పాహి పవనజసేవిత
పాహి త్రిభువనసేవిత మాం పాహి యోగిజనేప్సిత
పాహి పతితపావన  మాం పాహి సుగుణభూషణ
పాహి మోక్షవితరణ మాం పాహి కారణకారణ
14, మే 2022, శనివారం

రామా శ్రీరామా యనరాదా

రామా శ్రీరామా యనరాదా నీమనసారా
స్వామి మధురనామ మేల చవులు గొల్పదో

జగము రామమయ మన్నది సర్వసుజన సమ్మతము
జగము రామమయ మన్నది సర్వదేవ సమ్మతము
జగము రామమయ మన్నది సర్వలోక విదితము
తగును కదా రామభక్తి తప్పక నీకు

రామరామ యనుచు నుండనురక్తి కలిగి పరమశివుడు
రామరామ యనుచు నుండు పరాకులేక పవనసుతుడు
రామరామ యని తరించిరి రమ్యచరితులు భక్తకోటి
రామరామ యని తరించ రాదా నీవు

అనరాదా రామా యని యఖిలపాపసమితి యణగ
అనరాదా రామా యని యన్ని తాపములు నుడుగ
అనరాదా రామా యని యపవర్ఖము చేకురగ
అనరాదా యనరాదా యనిశము నీవు11, మే 2022, బుధవారం

గురువు దొరకును మంత్ర మడుగుదును గొప్పగ సాధన చేయుదును

గురువు దొరకును మంత్ర మడుగుదును గొప్పగ సాధన చేయుదును
వరములిచ్చును మంత్రదేవత బహుధనములు సాధించెదను

    గురువు దొరకినను మంత్ర మిచ్చినను గొప్పగ సాధన చేసినను
    వరములిచ్చినను మంత్రదేవత బహుధనములు సాధించినను
    నరుడా తుదినా పోయెడు నాడొన నాణెమైన కొనిపోలేవు
  
దానధర్మములు తప్పక చేసెద దండిగ యశము గడించెదను
దానివలన స్వర్లోకసుఖంబులు మానుగ నేసాధించెదను
 
    దానధర్మములు దండిగ చేసిన తప్పక యశము గడించినను
    దానివలన స్వర్లోకసుఖంబులు మరి యెన్నో సాధించినను
    మానక నీవీ భూలోకమునకు మరల వచ్చిపోవలసినదే

బహుదైవతముల చక్కగ గొల్చెద బడసెద నే నిహపరములను
విహరించెద నిక మోక్షరాజ్యమున వేరొక జన్మము పొందనుగా

    బహుదైవతముల పూజించినచో బడయవచ్చు నిహసుఖములను
    విహరించగనగు స్వర్గసీమను వేరొక జన్మము విధిగ నగు 
    అహహా శ్రీరఘురాముని కొలువక అపవర్గము నీ కెక్కడిది

 

10, మే 2022, మంగళవారం

రసనకు కడుహితమైనది రామనామము

రసనకు కడుహితమైనది రామనామము సుధా
రసము వోలె మధురమైన రామనామము

మునులు సతతమును మెచ్చి పొగడునామము ఆ
వనజభవ హరులు మెచ్చు భలేనామము
మనుజుల భవతాప మణచు మంచినామము ఆ
దినకులేశుడు శ్రీరాముని దివ్యనామము

వీరాధివీరుడు రఘువీరుని నామము సం
సారభయము నెడబాపెడు చక్కనినామము
ఈరేడు లోకంబుల నేలెడు నామము యో
గారూఢుల హృదయంబుల నమరునామము

శివదేవుడు మనసారా చేయునామము ఆ
పవనసతుడు పరవశించి పలుకు నామము
అవనిజకతి ప్రాణమైన అమృతనాము అది
పవలురేలును నేనిట్లే  పాడెడునామము


నిదురమ్మా రామనామం వదలలేనే

నిదురమ్మా రామనామం వదలలేనే నన్ను
వదలిపోవే ఓ నిదురమ్మా

నిదురన్నది సహజాతము నిన్ను నేనేమని
వదలిపెట్టి పోదునురా నిదురపోరా
వదలలేను రామనామం నిదురపోనే ఓ
నిదురమ్మా దండాలే వదలిపోవే

నిదురలో కలలు వచ్చు నిదురపోరా హరిని
సదయుని దరిసించవచ్చు నిదురపోరా
అది యెంత నిశ్చయమే హరిని కలగనుట ఓ
నిదురమ్మా దండాలే వదలిపోవే

నిదురలేక నీరసించి నీవు హరీ యందువురా
నిదురనైన హరిస్మరణ నిన్ను విడువదు
నిదురనైన హరిస్మరణ నిలచియుండునా భలే
నిదురమ్మా స్వాగతమే నీవిక రావేశ్రీరామనామవటి చిన్నమాత్ర

శ్రీరామనామవటి చిన్నమాత్ర యిది
ఆరూఢిగ భవరోగి కమృతమాత్ర

నాలుకపై దానినంచి నమ్మిచూడరా దాని
మేలు తెలుసుకొని మరీ మెచ్చుకోరా
నేలమీద జనులకెల్ల వేళలందున యిదే
చాల మేలుచేయుచున్న చక్కని మందు

భవరోగ మనేజబ్బు వచ్చుటె కాని అది
ఎవరు మందులిచ్చినను ఎగిరిపోదురా
చివరికి నాలుక పైన శ్రీరామవటి నుంచ
నివారణ మగుచుండును నిక్కముగాను

శ్రీరామవటిమందు చేదులేనిది ఇది
నోరు తీపిచేయుటలో పేరుపడ్డది
కోరి సుజను లాదరించు గొప్పమందిది యిటు
రారా శ్రీరామవటికి నోరుతెరవరా

రామరామ యనరా శ్రీరామరామ యనరా

రామరామ యనరా శ్రీరామరామ యనరా
రామనామమే మంత్రరాజమని తెలియరా

రామరామ యనక పాపరాశి యెట్లు తరుగును
రామరామ యనక పుణ్యరాశి యెట్లు పెరుగును
రామరామ యనక తాపత్రయము లెట్లు తొలగును
రామరామ యనక మోక్షప్రాప్తి యెట్లు కలుగును

రామరామ యనని వాని రసన తాటిపట్టరా
రామరామ యనని వాని బ్రతుకు గాలిపటమురా
రామరామ యన నొల్లని దేమి మంచిమనసురా
రామరామ యనక బ్రతికి లాభమేమి కలదురా

రామరామ యని పలికిన భామ శాపమణగెరా
రామరామ యనిన కోతి బ్రహ్మపదము పొందెరా
రామరామ యని పలుకక యేమి పలుక నేమిరా
రామరామ యని పలుకర రామునిదయ పొందరా


9, మే 2022, సోమవారం

భూమిపై వెలసినది రామనామము

భూమిపై వెలసినది రామనామము మన
మేలు కొఱకు భగవంతుని మేలినామము

నేలపైకి దిగివచ్చెను నీరజాక్షుడు మన
మేలుకోరి రావణవధ మిషమీదను
నీలమేఘశ్యాముని నిత్యము తలచి
చాల మురియుచుందురు సజ్జను లెపుడు

కలదుగా మాట కలౌ స్మరణాన్ముక్తి
తెలిసి తెలిసి శ్రీరాముని దివ్యనామము
వలచి పలకకుందురా భక్తులెపుడును
తలచి మరియువారలే ధన్యులు కారా

రామరామ యనుటలో రక్తియున్నది
రామరామ యనువారికి రక్షయున్నది
రామరామ యన్న మోక్షరాజ్య మున్నది
రామనామ మందరకు ప్రాణమైనది


రామనామము చేయరా శ్రీరామనామము చేయరా

రామనామము చేయరా శ్రీరామనామము చేయరా నీ
వేమి చేసిన మానినా శ్రీరామనామము చేయరా

పాపతూలవాతూల మనగా వరలుచుండును రామనామము
కోపతాపము లణచి శాంతిని కూర్చుచుండును రామనామము
శాపగ్రస్తము లైన బ్రతుకుల చక్కబరచును రామనామము
లోపమెన్నక భక్తులను దయజూచుచుండును రామనామము

రామనామము నోటనుండిన రాదు లోటనుమాట బ్రతుకున
రామనామము సాటిసంపద భూమిపై నింకొకటి లేదు
రామనామము చిత్తశాంతిని ప్రేమతో నీకొసగుచుండును
రామనామము చేయువానిని రాముడే రక్షించుచుండును

పవనతనయుడు పులకరించుచు పాడుచుండును రామనామము
శివుడు నిత్యము ప్రేమమీఱగ చేయుచుండును రామనామము
అవనిజనుల తరింపజేయగ నవతరించెను రామనామము
పవలురేలును నీవు మానక పాడరా శ్రీరామనామము
5, మే 2022, గురువారం

నారాయణ రామ రఘునందన హరి నమోస్తుతే

నారాయణ రామ రఘునందన హరి నమోస్తుతే
నారాయణ కృష్ణ యదునందన హరి నమోస్తుతే
 
ధీవిశాల మేరునగధీర హరి నమోస్తుతే
దేవదేవ దానవకుల దావానల నమోస్తుతే
దేవరాజవినుత మహాదివ్యతేజ నమోస్తుతే
దేవేశ దురతిక్రమ త్రివిక్రమ నమోస్తుతే

సకలయోగిరాజవినుత శ్యామలాంగ నమోస్తుతే
సకలలోకపాలక హరి జననాయక నమోస్తుతే
సకలసుజనహృదయపద్మసంస్థిత హరి నమోస్తుతే 
సకలయజ్ఞఫలప్రద శాశ్వత హరి నమోస్తుతే 
 
భవతారణ కారణ హరి పాపనాశ నమోస్తుతే
వివిధవేదాంతవేద్య విమలతత్త్వ నమోస్తుతే
పవనాత్మజ నారదాది ప్రస్తుత హరి నమోస్తుతే
భవతారక శుభనామ పరమపురుష నమోస్తుతే


2, మే 2022, సోమవారం

శ్రీరామ నీదివ్య నామంబు నానోట నారూఢిగను నిల్వనీ

శ్రీరామ నీదివ్య నామంబు నానోట నారూఢిగను నిల్వనీ
ధారాళముగ నన్ను శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామ యని పాడనీ

నీదు సద్భక్తులను చేరి నన్నెప్పుడును నిక్కంబుగా నిల్వనీ
వాదంబులకుపోక పాపచింతనులతో వసుధపై నన్నుండనీ
నీదాసజనులలో నొక్కండనై యుండి నీసేవలే చేయనీ
నీదయామృతముగా కన్యంబు నెప్పుడును నేను కోరక యుండనీ

భోగంబు లం దెపుడు నాబుద్ధి కొంచెమును పోవకుండగ నుండనీ
యోగీంద్రమందార నినుగాక నన్యులకు సాగి మ్రొక్కక యుండనీ
జాగరూకత గల్గి సర్వవేళల నిన్ను చక్కగా నను గొల్వనీ
వేగమే నాపాపపర్వతంబుల నిక విరిగి ధూళిగ రాలనీ

ధ్వంసంబు కానిమ్ము తాపత్రయము నీదు దయనాకు చేకూరనీ
హింసించు కామాది దుష్టరిపువర్గంబు నికనైన నణగారనీ
సంసారనరకంబు గడచి నన్నికనైన చక్కగా నినుజేరనీ
హింసావిదూర ఈభవచక్రమున నన్నెప్పటికి పడకుండనీ