14, మే 2022, శనివారం

రామా శ్రీరామా యనరాదా

రామా శ్రీరామా యనరాదా నీమనసారా
స్వామి మధురనామ మేల చవులు గొల్పదో

జగము రామమయ మన్నది సర్వసుజన సమ్మతము
జగము రామమయ మన్నది సర్వదేవ సమ్మతము
జగము రామమయ మన్నది సర్వలోక విదితము
తగును కదా రామభక్తి తప్పక నీకు

రామరామ యనుచు నుండనురక్తి కలిగి పరమశివుడు
రామరామ యనుచు నుండు పరాకులేక పవనసుతుడు
రామరామ యని తరించిరి రమ్యచరితులు భక్తకోటి
రామరామ యని తరించ రాదా నీవు

అనరాదా రామా యని యఖిలపాపసమితి యణగ
అనరాదా రామా యని యన్ని తాపములు నుడుగ
అనరాదా రామా యని యపవర్ఖము చేకురగ
అనరాదా యనరాదా యనిశము నీవుకామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.