28, మే 2022, శనివారం

శ్రీరామా నీగొప్పను చెప్పగ తరమా

శ్రీరామా నీగొప్పను చెప్పగ తరమా
చేరి నిన్ను కొలుచువారె శ్రీమంతులు

నిన్ను పొగడువారలతో నిండెను సురలోకము
నిన్ను పొగడువారలతో నిండెను భూలోకము
నిన్ను పొగడువారలతో నిండె ముక్కాలములు
నిన్ను పొగడలేనివారు నిజముగ నిర్భాగ్యులు

నిన్ను సేవించుటకై నిలచియున్నారు సురలు
నిన్ను సేవించుటకై నిలచియున్నారు మునులు
నిన్ను సేవించుటకై నిలచి రిదే భక్త వరులు 
నిన్ను సేవించని వారు నిజముగ నిర్భాగ్యులు

నిన్ను ధ్యానించుటయే నిక్కమైన సంతోషము
నిన్ను సేవించుటయే నిక్కమైన సద్భాగ్యము
నిన్ను నమ్మియుండుటయే నిజము  ముక్తిమార్గము
నిన్ను నమ్మ లేని వారు నిజముగ నిర్భాగ్యులు

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.