28, మే 2022, శనివారం

మరిమరి నిన్నే పొగడేము

 మరిమరి నిన్నే పొగడేము ఆభిమానముతో నిను పొగడేము
హరేరామ యని పాడేము శ్రీహరేకృష్ణ యని యాడేము

వరగుణనిధివని పొగడేము బహువరము లిత్తువని పొగడేము
కరుణానిధివని పొగడేము మా కన్నీ యిత్తువని పొగడేము
పరమాత్ముడవని పొగడేము మాపాలి దైవమని పొగడేము
చిరకాలము నిను పొగడేము సంబరముగ నిన్నే పొగడేము

అన్నివేళలను కాపాడుదువని ఆనందముతో పొగడేము
నిన్నే పొగడెడు భక్తులతో అనుదినమును కూడి పొగడేము
ఎన్నడు వీడని ప్రేముడితోడ నిన్నే చక్కగ పొగడేము
నిన్నుపొగడుటే మాభాగ్యంబని నిత్యము నిన్నే పొగడేము

పొగడేమయ్యా పొగడేము ఓభూమిసుతావర పొగడేము
పొగడకుండుట మావశమా ఓపురుషోత్తమ నిను పొగడేము
జగదీశ్వర నిను పొగడుటలోనే సంతోషమని పొగడేము
తగినరీతిగా  కృపజూడవయా దాశరథీ నిను పొగడేము