5, మే 2022, గురువారం

నారాయణ రామ రఘునందన హరి నమోస్తుతే

నారాయణ రామ రఘునందన హరి నమోస్తుతే
నారాయణ కృష్ణ యదునందన హరి నమోస్తుతే
 
ధీవిశాల మేరునగధీర హరి నమోస్తుతే
దేవదేవ దానవకుల దావానల నమోస్తుతే
దేవరాజవినుత మహాదివ్యతేజ నమోస్తుతే
దేవేశ దురతిక్రమ త్రివిక్రమ నమోస్తుతే

సకలయోగిరాజవినుత శ్యామలాంగ నమోస్తుతే
సకలలోకపాలక హరి జననాయక నమోస్తుతే
సకలసుజనహృదయపద్మసంస్థిత హరి నమోస్తుతే 
సకలయజ్ఞఫలప్రద శాశ్వత హరి నమోస్తుతే 
 
భవతారణ కారణ హరి పాపనాశ నమోస్తుతే
వివిధవేదాంతవేద్య విమలతత్త్వ నమోస్తుతే
పవనాత్మజ నారదాది ప్రస్తుత హరి నమోస్తుతే
భవతారక శుభనామ పరమపురుష నమోస్తుతే