30, మార్చి 2023, గురువారం

విందురో భూజనులు వినము పొమ్మందురో

విందురో భూజనులు వినము పొమ్మందురో
యిందీవరాక్ష నాకెందుకయ్యా రామ

ఏడాది కొకసారి యెంచి నిన్ను దలంచి
వేడుకలు చేయుటే విధమను కొనువారు
వాడుకగ నాపాట పట్టించుకొనకున్న
వేడుకొన నేమిటికి వినుడనుచు వారిని

నిత్యమును వినుచున్న నీకు వినిపించెదను
సత్యమిది యిదియేను సద్వ్రతంబగు నాకు
భృత్యుడను నీకీర్తి విరివిగా చాటుటే
కృత్యమని పాడుదును సత్యపరాక్రముడ

విని సంతసించినను వేడ్కతో పాడినను
మనుజులకు శుభవృష్టి మహిని కల్గును కాని
మనసులేని జనులు మరి యెట్టులున్నను
వినవయ్య నాకేల వింతవికారమ్ము

బ్రహ్మాస్త్రము వేయవయా రావణుని పైన

బ్రహ్మాస్త్రము వేయవయా రావణుని పైన
బ్రహ్మజనక ఎందులకీ బంతులాట
 
ఒకటికాదు రెండుకాదు ఓహో రామా
ఒక వారము దినములాయె నోయి నేటికి
ఒకొటొకటిగ నూఱుతలల నుత్తరించినా 
అకటకటా వీడు చచ్చుటన్నది లేదే
 
సమరవిజయశీల రామ సమీపించెను
కుమతి రావణునిచావు కొఱకు సురవరులు
విమలమనస్కులు పల్కిన వేళ శీఘ్రమే
సమయించుము వీని రామచంద్రుడా యిక

మిన్న యని బ్రహ్మాస్త్రము మేదినీశుడా
ము న్నగస్త్యు డిచ్చె నీకు ముదమారగా
తిన్నగా నద్దాని వేయ దేవదేవుడా
నిన్ను వరించేను జయము నిశ్చయంబుగా


శ్రీరఘురామ ప్రచండవిక్రమ

శ్రీరఘురామ ప్రచండవిక్రమ జితరావణ దనుజ


రామచంద్ర ప్రచండవిక్రమ రాఘవేంద్ర ప్రచండవిక్రమ

రామభద్ర ప్రచండవిక్రమ రాక్షసారి ప్రచండవిక్రమ


శ్యామలాంగ ప్రచండవిక్రమ జాకకీశ ప్రచండవిక్రమ

కోమలాంగ ప్రచండవిక్రమ కువలయేశ ప్రచండవిక్రమ


పురుషసింహ ప్రచండవిక్రమ పూర్ణకామ ప్రచండవిక్రమ

పరమపురుష ప్రచండవిక్రమ భద్రమూర్తి ప్రచండవిక్రమ


సారసాక్ష ప్రచండవిక్రమ సార్వభౌమ ప్రచండవిక్రమ

నారసింహ ప్రచండవిక్రమ శాంతమూర్తి ప్రచండవిక్రమ


లోకపోష ప్రచండవిక్రమ లోకపూజ్య ప్రచండవిక్రమ

శోకనాశ ప్రచండవిక్రమ సుందరాంగ ప్రచండవిక్రమ 

రావే రావే బాణమా రామబాణమా

రావే రావే బాణమా రామబాణమా ఈ
రావణుని గుండెలను బ్రద్దలుచేయ

అమరుడ కావలెనని యాశపడెను రావణుడు
అమరుడ కాలేననుచు నాగ్రహించె రావణుడు
అమరుల సాధించ చాల ఆటలాడె రావణుడు
అమరుల పీడించి నందు కనుభవించ శిక్ష

వనితల పెక్కండ్రపైన భ్రాంతిపడెను రావణుడు
వనితల శోకింపజేసి వినోదించె రావణుడు
వనితల పీడించి శాపమును బొందెను రావణుడు
వనితల పగదీరగ నేడనుభవించ శిక్ష

మునుల యాగములు ధ్వంసమొనరించెను రావణుడు
మునులజంపి పచ్చిమాంసమును తినెను రావణుడు
మునుల పరువెత్తజేసి వినోదించె రావణుడు
మునుల యుసురు తగిలి నే డనుభవించ శిక్ష

29, మార్చి 2023, బుధవారం

స్వస్తి రామబాణమునకు స్వస్తి రామచంద్రునకు

స్వస్తి రామబాణమునకు స్వస్తి రామచంద్రునకు 
స్వస్తి రామగృహలక్ష్మికి స్వస్తి సర్వదా

స్వస్తి సురవరేణ్యులకును సమయు వారి వెత లెల్ల
స్వస్తి మౌనులందరకును సాగునింక తపములు
స్వస్తి సుజనులందరకును జరుగునింక సుఖముగ
స్వస్తిరస్తు రావణుని చావుతో నింక

స్వస్తి నారీమణులకు జడుపులేక యుందురిక
స్వస్తి బ్రాహ్మణోత్తములకు సాగునింక హోమములు
స్వస్తి రాజలోకమునకు పౌలస్త్యు భయములేదు
స్వస్తి వెలయు రావణుని చావుతో నింక

స్వస్తి లోకపాలకులకు పాలన యిక సుకరమగు
స్వస్తి సర్వలోకములకు శాంతి వెలయు నెల్లెడల
స్వస్తి సకలభూతములకు భయహేతువు నశించును
స్వస్తిరస్తు రావణుని చావుతో నింక
 
 

బ్రహ్మవరగర్విత రావణా

బ్రహ్మవరగర్విత రావణా నీపై
బ్రహ్మాస్త్రము పడుచున్నది రావణా

కనుగానక తిరిగినట్టి కపటాల రావణా
కనుమూసెద విప్పుడే కాచుకో రావణా
వినుము పది తలలున్న వెఱ్ఱివో రావణా నీ
పనిబట్టును నేడు రామబాణమో రావణా

మునులను హింసించిన మూర్ఖుడా రావణా
వనితల చెఱబట్టినట్టి భ్రష్టుడా రావణా
వినుము వారియుసురు తగులు వేళాయె రావణా నీ
పనులకు శిక్షించు రామబాణమో రావణా
 
రాక్షసులను జంపు హరియె రాముడో రావణా
లక్షించెను నిన్ను జంప రాల్గాయి రావణా
రక్షించెడు వారు లేరు లంకేశ రావణా నీ
వక్షంబును దిగును రామబాణమో రావణా

శరమదే రావణుపై జనుచున్నది

శరమదే రావణుపై జనుచున్నది

విరించిమంత్రపూతమై వెలుగుచున్నది


రయమున పరువెత్తు శరము రాముని శరము

భయమును తొలగించు శరము బంగరు శరము

జయమును కలిగించు శరము చక్కని శరము

వియచ్చరులు మెచ్చు శరము వెన్నుని శరము


మునుల వెతల దీర్చు శరము పొలుపగు శరము

వనితల కసి దీర్చు శరము పావన శరము

ధనదుని పగ దీర్చు శరము దారుణ శరము

ఇనకులేశు దివ్యశరము ఇంపగు శరము


కాముకుని జంపు శరము ఘనమగు శరము

పామరత్వ మణచు శరము భగవఛ్ఛరము

భూమిజ చెఱబాపు శరము రాముని శరము

స్వామికరవిముక్తశరము బ్రహ్మాస్త్ర శరము 


28, మార్చి 2023, మంగళవారం

పరాయి వాడనా పలుకరా రామయ్యా

పరాయి వాడనా పలుకరా రామయ్యా

నిరాశ పరచేవు నీకు న్యాయమా


యుగములుగా నీకీర్తి నొప్పుగా చాటుచు

జగమంతా తిరుగుచుంటి జానకీపతీ

తగునని యొక్కింతగా తలయూచి చిరుచిరు

నగవులైన చిందించవు న్యాయమా హరీ


మారాముడు మారాముడు మారాము డందునే

మారజనక నాతో నొక్కసారి పలికితే

గౌరవమే తగ్గిపోదు శ్రీరామచంద్రుడా

నోరారా పలుకరించ నేరవా ప్రభూ


కూరలకై నారలకై కొరగాని వారలను

చేరిపొగడ నేరననుచు చిత్తములోన

తీరుగా నెఱుగియు సందేహమేమి నాతో

కూరిమితో మాటలాడకుందు వేలరా 


మహరాజు కొడుకండి మారాముడు

మహరాజు కొడుకండి మారాముడు 

మహనీయు డండీ మారాముడు


సరసీరుహాక్షుడండి తరణికులేశుడండి

దరహాసముఖుడండి ధర్మాచరణుడండి

సరిలేని వీరుడండి సురవైరికాలుడండి

కరుణానిలయుడండి ఘనశ్యాముడండి


ధరణిజాయుతుడండి తానే శ్రీహరియండి

శరణాగతత్రాణబిరుదాంకితుడండి

పరమేశనుతుడండి పట్టాభిరాముడండి

నరనాథముఖ్యుడండి నమ్మిసేవించండి


పరమశాంతుడండి వరకీర్తియుతుడండి

పరమపూరుషుడండి పతితపావనుడండి

పరమభక్తసేవ్య పరదైవతంంబండి

పరమయోగిగణ భావితబ్రహ్మమండి 


నీయండే చాలు నాకు

నీయండే చాలు నాకు నీరజాక్షా నాకు

చే యందించగ దయ్య శ్రీరామా


హనుమదాదులను బ్రోచినట్టి దేవుడా నా

వినతులు వినిపించుకోరా వీరరాఘవా

ధనకనకవాహనములు దశరథాత్మజా యి

మ్మన లేదే నీకొలువే నేనడిగితి గాన


కామవైరి పొగడునట్టి ఘనుడ రాముడా ని

న్నేమని నేను పొగడగలను యినకులేశుడా

పామరత్వ మణగజేసి పరంధాముడా యీ

కామాదుల నుండి వేగమె కావమంటి గాన


మూడులోకములను కాచు పురుషోత్తముడా నిను

వేడువారి నెల్లర కాచెడు వీరరాఘవా

వేడుకతో నీనామము పాడుభాగ్యమే నీ

వాడను నా కీయమనుచునే వేడెదనే కాన 


నారాయణా శ్రీమన్నారాయణా

నారాయణా శ్రీమన్నారాయణా నీవు నారామచంద్రుడవు నారాయణా


సురలకును మునులకును నారాయణా నీవు పరమాప్తుడవు గదా నారాయణా

తరణికులతిలకుడవై నారాయణా నీవు ధరమీద వెలసితివి నారాయణా

నరుడవై వచ్చితివి నారాయణా చాపధరుడవై నిలచితివి నారాయణా

గరువంపు రక్కసుల నారాయణా నీవు గడుసుగా కొట్టితివి నారాయణా


మునియాగ రక్షణకు నారాయణా నీవు పనిగొని తరలితివి నారాయణా

వనములో తాటకను నారాయణా ఒక్క బాణమున కూల్చితివి నారాయణా

అనలసాయకంబున నారాయణా సుబాహుని కాల్చితివి నీవు నారాయణా

వనధిలో మారీచు నారాయణా గాలిబాణముతో వైచితివి నారాయణా


వనవాస మనుపేర నారాయణా నీవు వనములను జొచ్చితివి నారాయణా

చెనకు ఖరదూషణుల నారాయణా నీవు చిచ్చై దహియించితివి నారాయణా

నిను మోసగించగ నారాయణా రావణుని దుంపతెంచితివి నారాయణా

నిను చేరి నుతించిరి నారాయణా కడు ఘనముగ బ్రహ్మాదులు నారాయణా 


పదివేలేండ్లును నారాయణా ఆపైవేయేండ్లును నారాయణా

ముదమున భువినేలి నారాయణా నిజపదమును గైకొన్న నారాయణా

హృదయేశుడవై నారాయణా నన్నేలుచు చెన్నొందు నారాయణా

వదలకు నాచేయి నారాయణా నీవాడనురా స్వామి నారాయణా


జయజయ రమానాధ

జయజయ రమానాథ జయ జగన్నాథ

జయజయ సురగణార్తిశమన గరుడగమన


జయ శంఖచక్రగదాచాపఖడ్గధర హరి

జయజయజయ దితిసుతకులసంశోషణచణ విక్రమ

జయ యోగిరాజహృదయసదనసుఖావాస హరి

జయజయజయ త్రిభువనపోషక సకలసుఖదాయక


జయ విరించిప్రభృతినిత్యసన్నుతశుభదివ్యనామ

జయజయజయ సకలసుజనసదాసేవ్యమానచరణ

జయ మునివరయజ్ఞరక్షణచణచండబాహుదండ హరి

జయజయజయ రామచంద్ర జనకజానాయక


జయజయజయ రామచంద్ర జయవిజితదానవేంద్ర 

జయజయజయ భక్తపాలసత్యబిరుదాంకిత హరి

జయజయజయ రాఘవేంద్ర జయసూర్యకులాబ్ధిచంద్ర

జయజయజయ క్షిప్రవరద జయ ముక్తిదాయక


నన్ను రక్షించు దాక

నన్ను రక్షించు దాక శ్రీరామా నేను

    నిన్ను విడువనయ్య శ్రీరామా ఆ

    పన్నశరణ్య ఓ శ్రీరామా


శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా నిను 

    చేరి కొలిచెదనయ్య శ్రీరామా మన

    సార కొలిచెదనయ్య శ్రీరామా

    

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా సం

    సార బాధలు చాలు శ్రీరామా ఈ

    పోరు నరికట్టుము శ్రీరామా

    

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా దు

    ర్వార భవాబ్ధిని శ్రీరామా నే

    నేరీతి దాటెదను శ్రీరామా

   

శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా బం

    గారు తండ్రివి నీవు శ్రీరామా బహు

    కారుణ్యమూర్తివి శ్రీరామా

    


శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా రఘు

    వీర గంభీర శ్రీరామా సరి

    లేరు నీకెవ్వరు శ్రీరామా 


శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా అరి

     వీరభయంకర శ్రీరామా సుర

     వైరివిమర్దన శ్రీరామా


శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా పా

    కారిప్రముఖనుత శ్రీరామా కా

    మారి సన్నుతనామ శ్రీరామా


శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా సీ

    తారామ జలజాక్ష శ్రీరామా లో

    కారాధ్య శుభనామ శ్రీరామాశ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా జిత

    మారకోటిరూప శ్రీరామా  శ్రిత

    పారిజాత హరి శ్రీరామా 


శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా నీ

    కూరిమియే చాలు శ్రీరామా మరి

    వేరేమి కోరను శ్రీరామా


శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా నా

    ఆరాట మెఱిగిన శ్రీరామా నను

    వేరుగ చూడకు శ్రీరామా


శ్రీరామ శ్రీరామ శ్రీరామా దరి

    జేర్చుకోరా నను శ్రీరామా హరి

    నారాయణాచ్యుత శ్రీరామా  


25, మార్చి 2023, శనివారం

నన్ను బ్రోవ రార నాదైవమా

నన్ను బ్రోవ రార నాదైవమా నే
నెన్న జాల నొరుల నెన్నడైనను
 
పాపాలు చేసితి నని భావించి విడనాడి
నాపాట్లు నావనకు నాదైవమా
పాపాలు పుణ్యాలనగ పట్టక నరజన్మ
మేపగిది వచ్చును తండ్రి ఎవ్వరికైన

నీనామ మెన్నడు నేను మానియుంటి నయ్య
నానాల్క కదియే రుచి నాదైవమా
యేనాడు నీనామ మింపార బలికితి
నానాడె నాపాపాలన్ని నాశనమాయె

రామా రామా యంటే రక్షింతు వనుచు నీ
నామమే చేయుచు నుంటి నాదైవమా
ఏమయ్యా యెవ్వడైన నింకేమి చేసేను
ప్రేమమీఱ నన్నేలగ వేగమె రార


రారా రారా రామ రమణీయగుణధామ

రారా రారా రామ రమణీయగుణధామ
ధారా ధరశ్యామ దయతో నన్నేల

సురలు కోరగ నీవు సొంపుగ వైకుంఠ
పురము వీడి ధరకు నరుదెంచు టనగ
నరులకు సొంపైన నడవడి బోధింప
కరుణతో తలపోసి కాదా శ్రీరామ

తరణి కులము జొచ్చి ధరణిజను చేపట్టి
చొరరాని యడవుల జొచ్చి రక్కసుల
పరిమార్చి లంకపై బడి రావణుని జంపి
సురకార్యమును దీర్చి శోభించినావు

హనుమద్విభీషణుల నతిప్రేమతో నేలి
నిను నమ్మితేచాలు ననిచాటి నావు
నిను నమ్మితిని నేను నిండారు ప్రేమతో 
నను గూడ రక్షించ జననాధ రామ

23, మార్చి 2023, గురువారం

హరి నీవాడైతే అది నీగొప్ప

హరి నీవాడైతే అది నీగొప్ప ఆ
హరి నావాడైతే అది నాగొప్ప 
 
హరి యందరి వాడైతే అది హరి గొప్ప అని
హరి గొప్ప నెఱుగుటే నరులకు గొప్ప
నరులలో తమవాడగు హరి యందనురక్తి
కర మధికమైన వాని చరితము గొప్ప

హరి లీలల నెఱిగితివా హరి నీవాడు ఆ
హరి చరితము లెఱిగితివా హరి నీవాడు
హరి భక్తుల జేరితివా హరి నీవాడు ఇక
హరికి శరణ మంటివా హరి నీవాడు

హరే రామ యంటివా హరి నీవాడు శ్రీ
హరే కృష్ణ యంటివా హరి నీవాడు
హరే రామ యంటి నా హరి నావాడు శ్రీ
హరే కృష్ణ యంటి నా హరి నావాడు

21, మార్చి 2023, మంగళవారం

నాకు ప్రసన్నుడవు

నాకు ప్రసన్నుడవు కాకుందు విది యేమి

నీకు భక్తుడ గానో నీరేజనయన


నీకేల దయరాదు నిరుపమ గుణధామ

పాకారిబ్రహ్మాదిప్రస్తుతశుభనామ

సాకేతపురధామ లోకేశ రణభీమ

రాకేందువదన శ్రీరామ విజితకామ


నీకేల దయరాదు నీకొలువునకు చేరి

నీకీర్తిప్రభలను నింగిముట్టగ జేసి

నీకు సేవలు చేసి నీవాడనై మెలగి

నీకన్య మెఱుగక నేను చరించిన


నీకేల దయరాదు నీయాన మేఱకు

చీకాకు తనువుల చేరుచు వేమార్లు

నీకంటె దైవమే లోకాన లేడనుచు

నే కడిది చాటించి ప్రాకులాడిన గాని 20, మార్చి 2023, సోమవారం

గిడిగిళ్ళు రామలింగేశ్వర శర్మకు

గిడిగిళ్ళు రామలింగేశ్వర శర్మకు
కడు ప్రేమమూర్తికి ఘనునకు

సుందరరూపుడు శర్మ పలు
కందము కలవాడు శర్మ తా
నందరివాడైన శర్మ బుధ
వందితచరితుడు శర్మ యని

కీర్తిశరీరుడు శర్మ  బహు
స్ఫూర్తిదాయకుండు శర్మ
నిర్మలహృదయుండు శర్మ స
త్కర్మాచరణుడు శర్మ యని

రాముడనం బడు శర్మ శ్రీ
రాముని సేవించె శర్మ శ్రీ
రాముడే మెచ్చిన శర్మ ఆ
రాముని చేరిన శర్మ యని

చూడరే చూడరే

చూడరే చూడరే సుజనులారా కడు

వేడుకతో శ్రీరాముని విభవమే చూడరే


చిరునవ్వులు చిందించే హరిని చూడరే హరి

సరసన కూర్చున్న సీతాసతిని చూడరే

హరి కటుప్రక్కన లచ్చుమన్నను చూడరే యిదే

హరిపదముల నుండిన హనుమన్నను చూడరే


చామరమును బట్టిన విభీషణుని జూడరే రఘు

రాముని సేవించెడు కపిరాజును చూడరే

భూమీశుని దీవించు మునిముఖ్యుల చూడరే జన

సామాన్యము నిండియున్న సభను చూడరే


పరమాత్ముని సభను చూచి పరవశించరే కడు

పరవశించి జయజయధ్వనులు చేయరే

హరిని చూచునట్టి భాగ్య మద్భుత మనరే యిక

తరియించితి మని లోలో తలచి పొంగరే 


మాటలాడవు నీవు పాటలాపను నేను

మాటలాడవు నీవు పాటలాపను నేను
సాటిలేని దిటువంటిది సఖ్యము మనది
 
బుధ్ధిమంతుడవు నీవు బుధ్ధిహీనుడను నేను
బుధ్ధు లిట్లు వేరయ్యును పొడమె నెయ్యము
బుధ్ధి నాకు గరపుటకై పుడమి కీవు వచ్చితివి 
బుధ్ధి కొంత గలిగి నిన్ను పొగడువేళ
 
రామచంద్ర నీదు కరుణ సామాన్యము కాదయ్యా
పామరుడను నిన్ను గూర్చి పాడుచుంటిని
ఏమిపాట లివి యనుచు నెంచకుండగా దొసగుల
స్వామి నీవు వినుచుందువు సఖ్యత మీఱ

నీవు మెచ్చి పలుకుదువని నేను పాడునది లేదు
భావంబులు నీదయయే పాటలె నావి
నా వను నవియును లేవు నా యీపలుకులును నీవె
కావున వేరేమి పలుక కారణమున్నే


19, మార్చి 2023, ఆదివారం

హరి చేసేదేమో అందమైన లీల

హరి చేసేదేమో అందమైన లీల
నరుడు చేసేదేమో నానాగోల

ధర మీద నరుని పెట్టి తలలోన తెలివి పెట్టి
హరి యాట మొదలుపెట్టు నటు పిమ్మటను
నరుడు మాయ తెగులుపట్టి హరియాట వదలిపెట్టి
మరియేదో దారిపట్టి తిరుగుచుండేను

మరపుమందు మ్రింగినట్లు మరులతీవ త్రొక్కినట్లు
హరియిచ్చిన బుధ్ధినే మరిచిన పిదప
హరియాటే మరచినట్లు హరియెవరో తెలియనట్లు
నరుడేమో ధరపైనే తిరుగుచుండేను

హరినామము తనబుధ్ధికి స్ఫురియించే దెప్పుడో
హరేరామ హరేకృష్ణ యనేదెప్పుడో
నరుడు తన్నుతానెఱిగి సరిగ నాడే దెప్పుడో
హరిలీల లోనెఱిగి మురిసే నపుడు

18, మార్చి 2023, శనివారం

రామనామమా నన్ను రక్షించుమా

రామనామమా నన్ను రక్షించుమా ఇంక
ఆమోక్షపదము నా కందించుమా

వచ్చి నానాలుకపై నిచ్చలు నివసింపవే
హెచ్చు ప్రేమతో నినుస్మరించుచుందునే
పిచ్చిపిచ్చి ధనములను వేడుటలేదే నిన్ను
ముచ్చటగా కోరుదునే ముక్తి యొక్కటే
 
కోరరాని వేమి నిన్ను కోరుటలేదే నేను
నోరు విడచి మోక్షమొకటె కోరుచుంటినే
భూరికృపతోడ నన్ను బ్రోవవలయునే సం
సారమందు నిలువగా జాలను సూవె

నారామనామమనుచు నమ్ముకొంటినే మన
సారా జిహ్వాగ్రమందు గారవింతునే
కారుణ్యము చూపి నన్ను కావవలయునే ఈ
ధారుణిపై మరలపుట్టు తలపేలేదే

చక్కగ రాముని సన్నిధి చేరి

చక్కగ రాముని సన్నిధి చేరి
మ్రొక్కుట యన్నదే ముక్తికి దారి

చక్కగ శ్రీహరి చరితామృతము
మిక్కిలి శ్రధ్ధగ మీరు చదువుచు
చక్కగ శ్రీహరి సంకీర్తనము
మిక్కిలి చేయుచును మీరు ధీరులై
 
చక్కగ హరినామ జపముచేయుచు
నిక్కువమగు భక్తితో నిలచుచు మీరు
చక్కగ హరిభక్తజనుల తోడను
మిక్కిలి యనురక్తి మెలగుచు మీరు

చక్కగ శ్రీరామచంద్రుని సేవ
నెక్కుడు శ్రధ్ధతో నెల్లవేళల
నక్కజముగ చేయుట యందే మీరు
మక్కువ చూపుచు మహాభక్తులై

సీతారామ సీతారామ చేరితి నిన్ను

సీతారామ సీతారామ చేరితి నిన్ను
నాతోడుగ నాదేవుడ నడపుము నన్ను

చచ్చిపుట్టి చచ్చిపుట్టి చాలవిసివితి యిక
చొచ్చుమనుచు తనువులీయ జూడకు నాకు
వచ్చి నీపాదములను పట్టితి చూడు కడు
ముచ్చటగా దయచేయుము మోక్షము నాకు

చేరి యల్పమానవులకు సేవచేయను తని
వార నీకు సేవచేయ భావించెదను
కోరరాని కోరికలను కోరను నిన్ను నే
కోరునట్టి మోక్షమొకటి కొసరుము నాకు

నిన్ను మించి దయాశాలి నెన్నడు గనము నీ
కన్న బంధుమిత్రు లెవరు కలుగరు నాకు
నిన్ను వేడి పొందరాని దన్నది కలదె హరి
తిన్నగాను మోక్షమిమ్ము దేవదేవుడ


17, మార్చి 2023, శుక్రవారం

వ్రతమును సడలింతునా

వ్రతమును సడలింతునా నే
నితరుల నుతియింతునా
  
సతతము నీనామస్మరణము చాలని
మతిమంతుడనై మసలుచు నుండి
క్షితినల్పంబుల చెందుట కొరకై
ధృతిచెడి యితరుల దేబిరింతునా

ఎవరే మిచ్చెద రిచ్చినను మోక్ష
మెవ రిత్తురయా యినకులతిలక
భువనాధీశ్వర మోక్షప్రదాయక
ఎవరి మెప్పునో యేల కోరెదను

తారకనామము దక్క మరొక్కటి
చేరగ నీయని చిత్తము నాదే
దారితప్పి మరి వేరొక మంత్రము
చేరనిచ్చి నాజిహ్వాగ్రంబున 
 

13, మార్చి 2023, సోమవారం

నిన్నే నమ్మితి కాదా రాఘవ

నిన్నే నమ్మితి కాదా రాఘవ నన్ను సాధించుట మేలా
ఎన్నడు నీపాదములనే విడువని నన్ను కటాక్షించ వేలా

ఇన్నిన్ని లోకంబు లున్నవి పోరా యెంతో చక్కగాను వాని
నెన్నెన్ని యందాలతో నింపి యుంచితి నెందైన నుండగ రాదో
యన్నను వినకుండ నీపాదసన్నిధి యదిచాలు నాకంటి గాదా
మన్నీడ యికనైన దయతోడ నామొఱ మన్నించరాదా రామా

ఎంత వేడినగాని ఎన్నెన్ని తనువుల యిఱికించుచున్నావు నన్ను
సుంతైన కనికర ముంచగ రాదా చోద్యము చూచుట మాని
అంతకంతకునాట దుర్భరం బగుచుండ ఆడలేకున్నాను స్వామీ
ఇంతటితో నాట చాలించి విశ్రాంతి నిప్పించ వలయును రామా

తారకనామంబు పాడుచుండమని దయతోడ సెలవిచ్చి నావు
తారకనామంబె పాడుచుండిన గాని దయచూడ కున్నావు నీవు
తారకనామంబు కంటెను మంత్రంబు తలప నింకొక్కటి లేదే
తారకనామ ప్రభావంబు చూపర దయచూడవయ్యా రామా

10, మార్చి 2023, శుక్రవారం

మధురం మధురం‌ మధురతరం

మధురం మధురం‌  మధురతరం మధురతమం జనులారా


రాముని నామమె మధురం మధురం రామస్మరణమె శుభదం
రాముని చరితమె మధురం మధురం ప్రేమామృత భరితం
రాముని పలుకే‌ మధురం మధురం కోమలపదసంభరితం
రామధ్యానమె మధురం మధురం మామకహృదయానందం
రాముని గుణమే మధురం మధురం భూమిజనైకనుతం
రాముని తత్త్వమె మధురం‌ మధురం బ్రహ్మాదికవినుతం
రాముని సేవయె మధురం మధురం క్షేమకరం సుఖదం
రాముని కరుణయె మధురం మధురం ప్రసాదించు మోక్షం


7, మార్చి 2023, మంగళవారం

భక్తితో మ్రొక్కితే

భక్తితో మ్రొక్కితే వద్దువద్దందువా 

ముక్తిలేదు నీకు పోపొమ్మందువా


అందరు నీబిడ్డలే యనుచుండవా నీ

వందరకును సముడవై యలరుచుండవా

కొందరినే యాదరించి కొందరిని చీదరించు

చుందువా యెన్నడైన చోద్యముగాను


నీపాదము లాశ్రయించి నిలచియున్నంతనే

పాపాత్ముడైన నగును పరమభాగవతుడు

పాపములును తాపములును శాపములును  మానవుడు

నీపాదము లాశ్రయించ నేర్చుదాకనే


రామరామ యనుదాకనె పామరుడు కదా

రామా యనగానె యాదరమున బ్రోవనెంతువు

రామరామ యని నీకు రయమున మ్రొక్కెనా

రామచంద్ర మోక్షమునే ప్రసొదింతువే 


పొగడండీ పొగడండీ

పొగడండీ పొగడండీ పురుషోత్తముని పొగడండీ

పొగడండీ పొగడండీ పుణ్యచరిత్రుని పొగడండీ


శ్రీరఘురాముని పొగడండీ సీతారాముని పొగడండీ

ఘోరదనుజులను కాటికిపంపిన కోదండరాముని పొగడండీ

మారజనకుని పొగడండీ మంజులగాత్రుని పొగడండీ

తారకరాముని పోగడండీ ధర్మస్వరూపుని పొగడండీ


శివునివింటి నవలీలగ నెత్తిన చిన్మయరూపుని పొగడండీ

అవనీతనయాపతియై వెలసిన ఆనందరాముని పొగడండీ

భువనేశ్వరుని పొగడండీ భూరికృపాళుని పొగడండీ

భవనాశంకరు పొగడండీ పతితపావనుని పొగడండీ


మునిజనవినుతుని పొగడండీ మోక్షదాయకుని పొగడండీ

జననాధోత్తము పొగడండీ జ్ఞానస్వరూపుని పొగడండీ

ఇనకులేశ్వరుని పొగడండీ గుణసాగరుని పొగడండీ

మన హరిని సదా పొగడండీ మరిమరి యందరు పొగడండీ 


6, మార్చి 2023, సోమవారం

చూచిపోవచ్చితిమో సూర్యకులతిలక

చూచిపోవచ్చితిమో సూర్యకులతిలక
చూచి తరించితిమిలే శోభనాకార
 
సీతామాత యిటుప్రక్క చిరునగ వొలుక
నీతమ్ముడు లచ్చుమన్న నిలువ నావంక
వాతసూతి కొలుచుచుండ పాదసీమను
పూతచరిత్రుడవు నిన్ను పొడగంటిమి

కొలువుతీరియున్న నిన్ను తిలకించితిమి
తిలకించి మిక్కిలిగా పులకించితిమి
పులకించుచు కీర్తనలే పలుకుచుంటిమి
పలుకుపలుకునందు మధురభావము లూర
 
నిగమగోచరుడవు నీవు నీరజాక్షుడవు
జగదీశ్వరుడవు నీకు సాగి మ్రొక్కెదము
తగునిట్లే దినదినమును దరిసెనము మా
కగును గాక రామచంద్ర యంతే చాలు

 

ఎన్నగ నీరాముడే యీశ్వరుడు కావున

ఎన్నగ నీరాముడే యీశ్వరుడు కావున
అన్నివేళలందు వాని ధ్యాసయే మనకు
 
ఎన్నిమార్లు రామరామ యన్నను కాని
ఎన్నడైన విసువుకల్గు టున్నదా మనకు
ఎన్నిమార్లు రామకథను విన్నను కాని
ఎన్నడైన విసువుకల్గు టున్నదా మనకు

ఎన్నిమార్లు శ్రీరాముని కన్నుల గనిన
ఎన్నడైన తనివితీరు టున్నదా మనకు
ఎన్నిమార్లు రాముని కీర్తించిన కాని
ఎన్నడైన చాలు ననుపించునా మనకు

ఎన్నిమార్లు రామసేవ నున్నను కాని
ఎన్నడైన అలసిపోవు టున్నదా మనకు
ఎన్నిమార్లు రాముని ధ్యానించిన కాని
ఎన్నడైన చాలనుకొను టున్నదా మనకు
 

4, మార్చి 2023, శనివారం

దినదినమును శ్రీహరి తత్త్వంబును

దినదినమును శ్రీహరి తత్త్వంబును

మననము.చేయుట మంచిపని


హరియే బ్రహ్మంబను సంగతిని

  మరువక యుండుట మంచిపని

హరి సంకీర్తన మన్నివేళలను

  మరువక చేయుట మంచిపని 


హరిభక్తులతో చర్చలలో రుచి

  మరగుట యన్నది మంచిపని

హరిసేవారతి నానందపు రుచి

  మరగుట యన్నది మంచిపని


మంచివాడు మారాముడు హరి యని

  యెంచుట  మిక్కిలి మంచిపని

అంచితముగ మది తారకనామము

  నెంచి రమించుట మంచిపని


గొప్పవాడవయ్యా నీవు

గొప్పవాడవయ్యా నీవు కోదండరామా మా

తప్పులు మన్నించి కాచు దయామయా రామా


ఆర్తజనత్రాణపరాయణుడవైన రామా బహు

ధూర్తరక్షోగణములను దునుమాడే రామా

మూర్తిగొన్న బ్రహ్మమవని పొగడబడే రామా స

త్కీర్తితోడ యుగయుగముల తేజరిల్లు రామా


సదావసుంధరాసుతాసమర్చిత రామా సం

పదలకెల్ల మూలమైన పట్టాభిరామా

సదాచతురాననాదిచర్చితగుణ రామా ఆ

పదల నెల్ల పోనడచే పరమవీర రామా


కూరిమితో భక్తజనుల చేరదీయు రామా సా

మీరి హృదయపీఠమున మెఱయుచుండు.రామా

కోరిన కోరికలు తీర్చు గుణముగల రామా భవ

తారకమని పేరొందిన పేరుగల రామా 


3, మార్చి 2023, శుక్రవారం

ఎంతవాడో యీరాము డంతటిదే మాసీత

ఎంతవాడో యీరాము డంతటిదే మాసీత
ఇంతకన్న దొడ్డజంట యిలలో కల్ల

ఎంతటి యందగాడో యీరామచంద్రుడు
అంతటి యందగత్తె యవనిజాత
ఎంత గుణవంతుడో యీరామచంద్రుడు
అంత సౌశీల్యవతి యవనిజాత
 
ఎంత గంభీరుడో యీరామచంద్రుడు
అంత యుచితజ్ఞయు నవనిజాత
ఎంత ధర్మజ్ఞుడో యీరామచంద్రుడు
అంతటి ధర్మజ్ఞయు నవనిజాత
 
ఎట్లు యజ్ఞసంభవుడో యీరామచంద్రుడు
అట్లే యజ్ఞసంభూత యవనిజాత
ఎట్లు శివుని విల్లెత్తె నీరామచంద్రుడు
అట్లే మున్నెత్తె దాని నవని జాత  

2, మార్చి 2023, గురువారం

వీనులవిందుగ

వీనులవిందుగ నాలుగుమాటలు వినిపించవె ఓమనసా

ఆనాలుగు శ్రీరామునిగూర్చి ఐతే మంచిది మనసా


రాముని పొగడే నాలుకె నాలుకరా యనరాదా మనసా

రాముని జూచెడి కన్నులె కన్నులురా యనరాదా మనసా


రాముని తెలిపే చదువే చదువన రాదా ధాటిగ మనసా

రాముని సేవకులే బంధువులన రాదా సూటిగ మనసా


రాముని కొలిచే బ్రతుకే చక్కని బ్రతుకన రాదా మనసా

రాముని నమ్మిన చిత్తమె చిత్తమురా యనరాదా మనసా


రాముని కంటెను దైవము లేడనరాదా యొప్పుగ మనసా

రాముని భక్తులు కడుధన్యులనరాదా యొప్పుగ మనసా 


రాముని భజనయె పరమసుఖంబన రాదా నిత్యము మనసా

రాముని నామమె తారకమంత్రమురా యనరాదా మనసా