18, మార్చి 2023, శనివారం

చక్కగ రాముని సన్నిధి చేరి

చక్కగ రాముని సన్నిధి చేరి
మ్రొక్కుట యన్నదే ముక్తికి దారి

చక్కగ శ్రీహరి చరితామృతము
మిక్కిలి శ్రధ్ధగ మీరు చదువుచు
చక్కగ శ్రీహరి సంకీర్తనము
మిక్కిలి చేయుచును మీరు ధీరులై
 
చక్కగ హరినామ జపముచేయుచు
నిక్కువమగు భక్తితో నిలచుచు మీరు
చక్కగ హరిభక్తజనుల తోడను
మిక్కిలి యనురక్తి మెలగుచు మీరు

చక్కగ శ్రీరామచంద్రుని సేవ
నెక్కుడు శ్రధ్ధతో నెల్లవేళల
నక్కజముగ చేయుట యందే మీరు
మక్కువ చూపుచు మహాభక్తులై