7, మార్చి 2023, మంగళవారం

పొగడండీ పొగడండీ

పొగడండీ పొగడండీ పురుషోత్తముని పొగడండీ

పొగడండీ పొగడండీ పుణ్యచరిత్రుని పొగడండీ


శ్రీరఘురాముని పొగడండీ సీతారాముని పొగడండీ

ఘోరదనుజులను కాటికిపంపిన కోదండరాముని పొగడండీ

మారజనకుని పొగడండీ మంజులగాత్రుని పొగడండీ

తారకరాముని పోగడండీ ధర్మస్వరూపుని పొగడండీ


శివునివింటి నవలీలగ నెత్తిన చిన్మయరూపుని పొగడండీ

అవనీతనయాపతియై వెలసిన ఆనందరాముని పొగడండీ

భువనేశ్వరుని పొగడండీ భూరికృపాళుని పొగడండీ

భవనాశంకరు పొగడండీ పతితపావనుని పొగడండీ


మునిజనవినుతుని పొగడండీ మోక్షదాయకుని పొగడండీ

జననాధోత్తము పొగడండీ జ్ఞానస్వరూపుని పొగడండీ

ఇనకులేశ్వరుని పొగడండీ గుణసాగరుని పొగడండీ

మన హరిని సదా పొగడండీ మరిమరి యందరు పొగడండీ