10, మార్చి 2023, శుక్రవారం

మధురం మధురం‌ మధురతరం

మధురం మధురం‌  మధురతరం మధురతమం జనులారా


రాముని నామమె మధురం మధురం రామస్మరణమె శుభదం
రాముని చరితమె మధురం మధురం ప్రేమామృత భరితం
రాముని పలుకే‌ మధురం మధురం కోమలపదసంభరితం
రామధ్యానమె మధురం మధురం మామకహృదయానందం
రాముని గుణమే మధురం మధురం భూమిజనైకనుతం
రాముని తత్త్వమె మధురం‌ మధురం బ్రహ్మాదికవినుతం
రాముని సేవయె మధురం మధురం క్షేమకరం సుఖదం
రాముని కరుణయె మధురం మధురం ప్రసాదించు మోక్షం