6, మార్చి 2023, సోమవారం

చూచిపోవచ్చితిమో సూర్యకులతిలక

చూచిపోవచ్చితిమో సూర్యకులతిలక
చూచి తరించితిమిలే శోభనాకార
 
సీతామాత యిటుప్రక్క చిరునగ వొలుక
నీతమ్ముడు లచ్చుమన్న నిలువ నావంక
వాతసూతి కొలుచుచుండ పాదసీమను
పూతచరిత్రుడవు నిన్ను పొడగంటిమి

కొలువుతీరియున్న నిన్ను తిలకించితిమి
తిలకించి మిక్కిలిగా పులకించితిమి
పులకించుచు కీర్తనలే పలుకుచుంటిమి
పలుకుపలుకునందు మధురభావము లూర
 
నిగమగోచరుడవు నీవు నీరజాక్షుడవు
జగదీశ్వరుడవు నీకు సాగి మ్రొక్కెదము
తగునిట్లే దినదినమును దరిసెనము మా
కగును గాక రామచంద్ర యంతే చాలు