28, మే 2018, సోమవారం

రామరామ పాహిమాం


రామ రామ అఖిలాండకోటిబ్రహ్మాండనాథ పాహిమాం
రామ రామ నిజభక్తలోకక్షేమదాయక పాహిమాం

రామ రామ జయ రావణాది ఘనరాక్షసాంతక పాహిమాం
రామ రామ జయ సత్యధర్మపరాక్రమా హరి పాహిమాం
రామ రామ జయ నిర్మలాచరణ రమ్యసద్గుణ పాహిమాం
రామ రామ జయ కోసలేంద్ర  ఘనశ్యామలాంగ పాహిమాం

రామ రామ నిజపాదుకాపరి రక్షితోర్వీ పాహిమాం
రామ రామ ఘనశాపమోచనరమ్యపాద పాహిమాం
రామ రామ పవమాననందనారాధ్యపాద పాహిమాం
రామ రామ నిజభక్తసేవిత పాదయుగళ పాహిమాం

రామ రామ సురనాథసంస్తుత రమ్యవిక్రమ పాహిమాం
రామ రామ అజ శంకరస్తుత పరాక్రమా హరి పాహిమాం
రామ రామ భవబంధనాశన నామవైభవ పాహిమాం
రామ రామ యోగీంద్రహృదయవిరాజమాన పాహిమాం

23, మే 2018, బుధవారం

హరిని వదలి ఇటులనటుల


హరిని వదలి ఇటులనటుల నలమటించ నేల
మరలమరల పుట్ట నేల మరణించ నేల

చాలును నీ మంత్ర్రపునశ్చరణాయాసంబులు
చాలును నీ వివిధవ్రతాచరణోద్యోగంబులు
చాలును పలుచోట్ల నదీజలములలో మునకలు
మేలు వీటి వలన నీకు మిక్కిలిగా లేదు

తన యనంతవిభూతికి తబ్బిబ్బు పడు నీకు
తనను చేరు దారి చూప ధరమీద పుట్టెను
తన దివ్యనామమిచ్చి ధర్మమాచరించి చూపి
యినకులేశుడై హరి యెంతెంతో చేసెను

మనాసార రామనామ మంత్రపఠన చేయక
తనివారగ రామపాదముల కీవు మ్రొక్కక
దినదినమును రామసేవనమున నీ వుండక
మనుజుడా నీకు ముక్తి మాటయే లేదు


21, మే 2018, సోమవారం

హరికి నచ్చెడు రీతి


హరికి నచ్చెడు రీతి నరు డుండ నేర్చిన
పరమసుఖము వాని పరమగును

హరినామమును నోట ననిశము పలికించు
నరుని నాలుక దుష్టనామముల
పొరబడి యైనను చెఱబడి యైనను
కెరలి పలుక కుండు దాని హరిమెచ్చ

హరిగుణములు మెచ్చు నంతరంగం బది
పరుల గుణముల కడు స్వల్పముల
పరిగణించక నొల్లక స్వప్నమందైన
హరి మెచ్చు నటు లుండి యలరేను

శ్రీరాము డైనట్టి శ్రీహరి సత్కథను
పారవశ్యమున చదువు భక్తునకు
చేరదే కష్టము సిధ్ధము సుఖము
ధారాళమైన హరి దయవలన


8, మే 2018, మంగళవారం

ఒక్కటే నామము


ఒక్కటే నామము చక్కగ సరిపోవును
అక్కజ మగు బాధలైన అణగిపోవును

ఆ యొక్క నామమే యన్ని తాపములకు
తీయనైన మందనుచు తెలియము
ఆ యొక్క నామమే యందరు సజ్జనులకు
ధ్యేయ మైన మంత్రమని తెలియుము

ఆ యొక్క నామమే అఖిలలోకాధార
మైయున్న దని పెద్దలందురు
ఆయొక్క నామమే ఆన్నివేళల శివుడు
హాయిగా ధ్యానించు నందురు

ఆ యొక్క నామమే ఆ రామనామమే
మాయపైన జయమునకు మార్గము
ఆ యొక్క నామమే అందుకొన్నచో
వేయేల మముక్తుడౌ విబుధుడు


ఏమమ్మ సీతమ్మ


ఏమమ్మ సీతమ్మ యిత డెంత వాడో చూడు
ఏ మెఱుగనటు లుండి యెన్ని చేసేను

చారెడేసి కన్నులతో సభలోన నిలచెను
ఊరక  విల్లు చూడ నుంకించెనట
చేరదీసి యెక్కుపెట్టి చిటుకున విరచెను
ఔరా పదాఱేండ్ల అతిసుకుమారు డట

రాముని నిన్ను నొక్క రాకాసి విడదీసె
తామసమున వాని పోర తాకి వీరుడు
ఏమో వాడలసె నని యెడమిచ్చి పంపెను
ఏమమ్మ యిట్టి చోద్య మెందున్న దందుము

ఎంచ పరమభక్తు డైన ఎంతగ సేవించిన
కంచర్ల గోపన్నను కారనుంచెనే
అంచితమగు కరుణ నమ్మరో నీవు  చెప్ప
త్రెంచి బంధములు జేరదీసి దీవించెను

7, మే 2018, సోమవారం

పరమసుఖద మీ హరిపదము


పరమసుఖద మీ హరిపదము
పరమాత్ముడు శ్రీ హరిపదము

పరమయోగిగణ భావితపదము
కరుణాకర మీ హరిపదము
నిరుపమాన మీ హరిపదము
సురసేవ్యము శ్రీ హరిపదము

పరమభక్తుడగు బలితలనిలచి
వరమిచ్చిన దీ హరిపదము
భరతుని చేత పట్టము గట్టుక
ధరనేలిన శ్రీ హరిపదము

మురియుచు తలచు హరిభక్తులకు
పరమనిధానము హరిపదము
సరిసిజాసనుడు చక్కగకడిగి
మురిసిన దీ శ్రీహరిపదము
5, మే 2018, శనివారం

ఎందుకయా యొకరి తప్పు లెంచగ నాకు


ఎందుకయా యొకరి తప్పు లెంచగ నాకు
ముందు నా తప్పు లవే వందలు కావా

ఇతడు సత్యసంధుడని యినకులేశ్వరుని పొగడి
ప్రతిదినమును మురియు నే నబద్ధములు లాడి
మతిమాలి మరల యితర మానవుల తప్పెంచి
యతి డాంబికముగ లోక మందు వర్తించెదను

పరమదయాశాలి యని భగవంతుని రాముని
తరచుగా పొగడు నేను దయలేక నడచుచు
పొరపాటున గాక బుధ్ధిపూర్వకముగ సాయము
పొరుగువారి కొనరించక పరుల తప్పెంచెదను

రాముడు నిష్కాముడని రమ్యముగా పొగడుదు
నా మనసున కోరికలే నాట్యమాడు చుండును
కామాదుల వదలరని కసరుదు నే నితరులను
సామాన్యము కాదు నా జన్మసిధ్ధడాంబికము


దేవున కొక కులమని


దేవున కొక కుల మని తెలుపవచ్చునా
ఆవిధమగు భావనయే యపరాధము

వామనుడై పుట్టినపుడు బ్రాహ్మణ కులము
రాముడై పుట్టినపుడు రాజుల కులము
పామరత్వమున నీవు పలుకవచ్చునా
యేమయ్యా యీశ్వరున కిందేది కులము

అల్లరి రాజుల నణచినట్టివాని దేకులము
గొల్లలింట పెరిగిన నల్లవాని దేకులము
ప్రల్లదనమున నీవు పలుకవచ్చునా
చెల్లునా యీశ్వరునకు చెప్ప నొక్క కులము

నరహరియై వెలసెనే నాడతని దేకులము
తిరుపతిలో వెలసెనే మరి యిపు డేకులము
నరుడా యీ కులపిచ్చి నాశనకరము
హరికిలేదు కులము నరులకేల కులము