5, మే 2018, శనివారం

దేవున కొక కులమని


దేవున కొక కుల మని తెలుపవచ్చునా
ఆవిధమగు భావనయే యపరాధము

వామనుడై పుట్టినపుడు బ్రాహ్మణ కులము
రాముడై పుట్టినపుడు రాజుల కులము
పామరత్వమున నీవు పలుకవచ్చునా
యేమయ్యా యీశ్వరున కిందేది కులము

అల్లరి రాజుల నణచినట్టివాని దేకులము
గొల్లలింట పెరిగిన నల్లవాని దేకులము
ప్రల్లదనమున నీవు పలుకవచ్చునా
చెల్లునా యీశ్వరునకు చెప్ప నొక్క కులము

నరహరియై వెలసెనే నాడతని దేకులము
తిరుపతిలో వెలసెనే మరి యిపు డేకులము
నరుడా యీ కులపిచ్చి నాశనకరము
హరికిలేదు కులము నరులకేల కులము

కామెంట్‌లు లేవు:

కామెంట్‌ను పోస్ట్ చేయండి

ఆమోదించిన వ్యాఖ్యలే ప్రచురితం అవుతాయి. తరచుగా పరిశీలించటం వీలు కాదు కాబట్టి అప్పుడప్పుడు వ్యాఖ్యలు కనిపించటం ఆలస్యం కావచ్చును. తరచుగా జవాబులు ఇవ్వటం నాకు వీలు కాదు. ఎక్కువగా చర్చించటం అస్సలు వీలుకాదు.