24, ఫిబ్రవరి 2024, శనివారం

మోక్షనగరిలో

మోక్షనగరిలో నొకమూల కుటీరం

దాక్షిణ్యముతో నాకు దయచేయరా


ఆమూల కుటీరమున

రామా రామా యనుచు

నామజపము చేయుదును

స్వామీ వేడుకతోడ


ఆమూల కుటీరమున

కామితము లేమి లేక

ప్రేమతో తలచుచుందు

నీమహిమాతిశయమును


ఆమూల కుటీరమున

నీమహాత్మ్యము వలన

ఏమాత్రమును లేవు

స్వామీ త్రికాలము లవి