27, ఫిబ్రవరి 2024, మంగళవారం

చాలునమ్మ సింగారము


చాలునమ్మ సింగారము స్వామి వచ్చు వేళాయె

బాలికా వరము లిచ్చి భక్తకోటికి


చాలదమ్మ సమయము పూలజడ వేయుటకు

నీలాలక మల్లెపూల మాల ముడువవే


తిలకము దిద్దినది చాలు కలికి సుమగాత్రమున

నలద నిమ్ము మేలైన హరిచందనము


వాలుగంటి శ్రీరాముల వారి కిష్టమైన ము

త్యాలమాలికలు మెడను దాల్చవే సఖీ


జనకులు కడు దయామయులు స్వామి వారైతేను

జనని వీవు లోకములకు జానకీసతీ


ఏమేమి యడిగిరో యీనాడు నిజభక్తులు

తామేమి దాశరథులు దయచేసిరో


చాల విశేషములు చెప్ప స్వామి వచ్చినారిదే

లోలాక్షి పడకటింటి లోనికి పోవే