11, జూన్ 2021, శుక్రవారం

ఇంతంటే చెప్పుకొనగ నేమున్నదిరా

ఇంతంటే చెప్పుకొనగ నేమున్నదిరా యీ
చింతలతో జీవితమే చితికిపోయెరా
 
దుష్టులతో‌ కలసి తిరిగి దుష్టబుధ్ధి నైతిరా
శిష్టుడనని చెప్పుకొనగ సిగ్గు వచ్చురా
యిష్టమైన నీకృపామృత మించుకంత యిచ్చి యీ
కష్టాత్ముని బ్రోవదగును కమలేక్షణా

నిన్ను తెలుపు విద్య లేమి నేను నేర్వనైతిరా
యిన్ని నేర్చినాననగ నేమున్నవిరా
నిన్నే నమ్ము కొంటి గాన నించుకంత దయచూపి
నన్ను బ్రోవదగునయ్యా నారాయణా

మంచినడత నేర్వనైతి మంచిపనులు చేయనైతి
మంచివారి గొల్వనైతి మరి బ్రతుకెల్ల
కొంచెపుబుధ్ధి కలిమి కొంచెపువారి వెలిమి
వంచితమై చెడెను రామ పావన నామా