30, మార్చి 2020, సోమవారం

మంత్ర మిదే మంత్రము మహిమాన్విత మంత్రము


మంత్ర మిదే మంత్రము మహిమాన్విత మంత్రము

మంత్రసప్తకోటి తలమానిక మగు మంత్రముఅభయ మిచ్చు మంత్రము ఆర్తిదీర్చు మంత్రము

ఉభయ లోకముల యందు కీర్తినిచ్చు మంత్రము

విభవమిచ్చు మంత్రము విద్యలిచ్చు మంత్రము

సభల యందు నీకెపుడు జయము నిచ్చు మంత్రముఅతిసులభ మంత్రము అందమైన మంత్రము

సతతముపాసింప దగిన సత్యమైన మంత్రము

ప్రతిలేని మంత్రము పావనమగు మంత్రము

అతులితైశ్వర్యముల నందించెడు మంత్రముకోరదగిన మంత్రము  కొంగుబంగరు మంత్రము

ఘోరభవారణ్యమున దారిచూపు మంత్రము

నారాయణ మంత్రము నమ్మదగిన మంత్రము

శ్రీరామ రామ యను శీఘ్రఫలద మంత్రము