22, ఏప్రిల్ 2021, గురువారం

దిగిరాదా ఒకపాట

దిగిరాదా ఒకపాట దేవుడా నీకీర్తి

ధగధగలు నింపగ ధరను నిండుగ


దేవలోకాల పాడే దివ్యమైన ఒకపాట

దేవతల నోళ్ళు దాటి దేవలోకాలు

ఠీవిగా దాటివచ్చి దేవుడా రాముడా

నీవారి హృదయముల నింపరాదా


దేవతలూ మిగిలిన దేవుళ్ళూ నోళ్ళువిప్పి

నీ వైభవము నెంత నిష్ఠగా పొగడేరో

దేవదేవ లోకానికి తెలియజెప్పు పాటయై

భూవలయము నేలగ పొంగిరాదా


రామమంత్రాన్వితమై రవళించు ఒకపాట

రామమహిమచాటగా రాకుండునా యేమి

భూమి చేర రానేవచ్చె పొరి భక్తులకుదక్కె

స్వామిమహిమ కేదైనా సాధ్యమేగా