23, సెప్టెంబర్ 2023, శనివారం

ఎవరి కెఱుక రామనామ మెంతమధురమో


ఎవరి కెఱుక రామనామ మెంతమధురమో

ఎవరి కెఱుక రామనామ.మెంతసులభమో


రామనామ మధురిమ మది భూమిజాత కెఱుక

భూమిజాత కెఱుక  యది సామీరికి యెఱుక

సామీరికి యెఱుక  యది కామారికి యెఱుక

కామారికి యెఱుక అది పామరుల కేమెఱుక


ఆనామపు మధురిమ మది అహల్యకే యెఱుక

ఆనామపు మధురిమ మది ఆశబరికి యెఱుక

ఆనామపు మధురిమ మది ఆదికవికి యెఱుక

ఆనామపు మధురిమ మది అల్పులకే మెఱుక


రామదాసులకే యెఱుక రామనామ మధురిమ

రామభక్తులకే యెఱుక రామనామ మధురిమ

ఆమహాత్ములకే యెఱుక రామనామ మధురిమ

కామదాసుల కేమెఱుక రామనామ మధురిమ