28, జూన్ 2022, మంగళవారం

పావననామ హరే పట్టాభిరామ హరే

పావననామ హరే పట్టాభిరామ హరే
ధీవర రామ హరే గోవిందరామ హరే

పరమానంద ముకుంద సనాతన పట్టాభిరామ హరే
పరమేశ్వర జగదీశ్వర శాశ్వత పట్టాభిరామ హరే
పరంతపా దితికులాంతకా జయ పట్టాభిరామ హరే
పరమమంగళ పురాణపూరుష పట్టాభిరామ హరే

వరశుభదాయక భక్తజనావన పట్టాభిరామ హరే
పరమపురుష రవిచంద్రవిలోచన పట్టాభిరామ హరే
పరమదయాళో పన్నగశయనా పట్టాభిరామ హరే
పరాత్పరా హరవిరించి సన్నుత పట్టాభిరామ హరే

పరమపావనా సాకేతాధిప పట్టాభిరామ హరే
పరమపరాక్రమ నిర్జితరావణ పట్టాభిరామ హరే
పరమైశ్వర్యప్రదాయక వరదా పట్టాభిరామ హరే
పరమయోగిగణవందితచరణా పట్టాభిరామ హరే