4, జూన్ 2023, ఆదివారం

నీవు మెచ్చిన భవవిమోచనం బగును

మధ్యాక్కఱ.
ఎవరి మెప్పును గోరి యేమి పలుకుదు నీశ్వర నేను
సవినయముగ నీదు మెప్పుగోరుదు సాకేతరామ
భువిని నరులమెప్పు నాకేమి పొసగించు మేలు
భువనపతివి నీవు మెచ్చిన భవవిమోచనం బగును
 

 

ఓ రామచంద్రప్రభూ.

ఓ ఈశ్వరా, నోరు ఉందికదా అని నేను ఎవరి మెప్పును కోరి యేమి పలుక నయ్యా? సవినయంగా నేను నీ మెప్పును మాత్రమే‌ కోరే వాడిని కదా. భువిని ఈ నరులు మెచ్చితే నాకు ఏమి మేలు పొసగుతుందని? ఆ పొసగినట్లు కనిపించే‌దేమన్నా ఉన్నా అది పరానికి పనికి వచ్చేది కాలేదు కదా. భువనపతివి ఐన నీవు మెచ్చావే అనుకో అది నాకు భవబంధవిమోచనం కలిగిస్తుంది. అందుచేత నీవు మెచ్చే‌పలుకులే పలుకుతాను సుమా.