22, మే 2019, బుధవారం

హరినామ సంకీర్తనామృతంబును మరువక గ్రోలరో మానవులారా


హరినామ సంకీర్తనామృతంబును
మరువక గ్రోలరో మానవులారా

అష్టాక్షరి కష్టమని యనుచున్నారా
కష్టమా రామ యని కమ్మగా పలుక
ఇష్టాక్షరి మంత్రమిది ఈ రెండక్షరాలు
దుష్టభవలతలను త్రుంచు కత్తులు

ఒక్క హరినామమే చక్కని మందు
మిక్కిలియగు కలిబాధ నుక్కడగించ
ఒక్కసారి చవిజూచి యుర్వినెవ్వరు మా
కక్కర లేదనరు శ్రీహరినామౌషధము

తరచుగా గ్రోలి మీరు ధన్యులు కండు
హరినామ మందు రుచిమరగినవారు
మరలపుట్టు పనిలేదు మరువబోకుడు
నరులార త్వరపడుడు త్వరపడుడు