20, మార్చి 2023, సోమవారం

మాటలాడవు నీవు పాటలాపను నేను

మాటలాడవు నీవు పాటలాపను నేను
సాటిలేని దిటువంటిది సఖ్యము మనది
 
బుధ్ధిమంతుడవు నీవు బుధ్ధిహీనుడను నేను
బుధ్ధు లిట్లు వేరయ్యును పొడమె నెయ్యము
బుధ్ధి నాకు గరపుటకై పుడమి కీవు వచ్చితివి 
బుధ్ధి కొంత గలిగి నిన్ను పొగడువేళ
 
రామచంద్ర నీదు కరుణ సామాన్యము కాదయ్యా
పామరుడను నిన్ను గూర్చి పాడుచుంటిని
ఏమిపాట లివి యనుచు నెంచకుండగా దొసగుల
స్వామి నీవు వినుచుందువు సఖ్యత మీఱ

నీవు మెచ్చి పలుకుదువని నేను పాడునది లేదు
భావంబులు నీదయయే పాటలె నావి
నా వను నవియును లేవు నా యీపలుకులును నీవె
కావున వేరేమి పలుక కారణమున్నే