19, జనవరి 2019, శనివారం

జగములేలు నిన్ను పొగడజాలుదు మని కాక పొగడదగిన నిన్ను చాల పొగడకుందుమా


జగములేలు నిన్ను పొగడజాలుదు మని కాక
పొగడదగిన నిన్ను చాల పొగడకుందుమా

నీ యన్న యింద్రుడెట్లు నిన్ను పొగడకుండును
ఆయనవలెనే  దేవతలు నట్లే నిన్ను పొగడుదురు
ధ్యేయుడవగు నిన్ను మునులు తెలియ నెంచి పొగడుదురు
ఓ యయ్యా నిన్ను పొగడుచుండు నిట్లు లోకములు

పాపోపశమనుడవని భజనచేయు వారుందురు
శాపములు తీర్చితివని చాల పొగడు వారుందురు
నీ పాదసేవకులై నిన్నుపొగడు వారుందురు
నీ పట్ల భక్తిగలిగి నిన్నిట్లు పొగడు జగము

తెలియరాని నిన్ను గూర్చి తెలియ నొక్క విధానము
కలుగజేయ భూమిపైన కలిగితివి రాముడవై
యిలమీద మా కెఱుకగ నిటులున్న పరతత్త్వమ
కలిగె మాకు భవవారిధి గడచు మంచి యుపాయము