29, నవంబర్ 2021, సోమవారం

నందనందను డమ్మ నవనీతచోరుడమ్మ

నందనందను డమ్మ నవనీతచోరుడమ్మ
ఎందులేని చేతల నితడు చేయునమ్మ
 
అమ్మచేతి వెన్నముద్ద లారగించి హాయిగా
నెమ్మదిగా యిలువెడలి నీలమేఘశ్యాముడు
గుమ్మముగుమ్మమున కానికొనియున్న గోపమ్మల
నెమ్మెయి తా దాటునో యిల్లిల్లు జొరబడును

ఒక్కడైన నేదోరీతి నువిదల నేమార్చుచు
చక్కగా దూరునని సరిపెట్టుకొందుమే
పెక్కురు నేస్తులతో విందుగుడిచి పోవు
నెక్కడైన గనవచ్చునె యిట్టివింతలౌరా

యితడెంత తినిపోయిన నింతింతౌ పాడియు
నతులితైశ్వర్యముల నాయిల్లు పెంపొందు
యితడేమి దేవుడా యిట్టివింతలు చేయ
ప్రతియిల్లును వీనికై ప్రతీక్షించు నోహో