13, మే 2021, గురువారం

పరమభక్తవత్సల

పరమభక్తవత్సలబిరుదాంకితా నీకు

కరుణ లేకపోయె నంతే కాదటయ్యా


విన్నపము లన్నీవిని విననట్టులుంటివి

నన్ను వెఱ్ఱివాని జేసి నవ్వుకొంటివి

నిన్ను నమ్ముకొన్నవారి కెన్నెన్నొ జేస్తివట

నన్ను కావకుండుటేమి న్యాయమయ్యా


కరిరాజు గొప్పవాడు కాబోలు నంతేనా

తరుణిపాంచాలి సోదరి యనియేనా

మరి విభీషణు డంటే తరుణాన హితుడాయే

చిరుభక్తుడని నన్ను చిన్నబుత్తువా


తెలిసిన వాడగాను దేవదేవ యేమి

తలచి నాఅర్జీలు దశరథాత్మజా

విలువలేనివని చించివేసితి వతడికి

కలిగించి నావొ మంచి గతిని వానికి