26, మార్చి 2019, మంగళవారం

మా రామచంద్రు డెంతో మంచివాడు మమ్ము చేరదీసి తనవారిని చేసుకొన్నాడు


మా రామచంద్రు డెంతో మంచివాడు మమ్ము
చేరదీసి తనవారిని చేసుకొన్నాడు

ఉరక తిర్యగ్యోనులలో నుర్వి చుట్టు చున్న మమ్ము
నరజన్మములకు తెచ్చినాడు వాడు
నరులమై తన కొరకై పరితపించు చుంటిమని
ధరమీదను మమ్మేలగ డాసినాడు

మాయలో నుండి తన మార్గ మెఱుగకున్న మాకు
చేయందించుటకు విచ్చేసినాడు
శ్రీయుతుడగు శ్రీహరియె శ్రీరామచంద్రు డనగ
మా యందే తానొకడై మసలినాడు

తనివారగ తననామము తలచుచుండు నట్టి మమ్ము
తన వారని ఆదరించు ధర్మమూర్తి
జననమరణ చక్రమింక చాలునంటే దయతో మా
మనివి నాలకించి నాడు మంచివాడు